គ.ស ១៩៤៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២០ ខ្សែទី ១ គ.ស ១៩៤៨ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពាក្យប្រារព្ធនិងប្រវត្ដិសង្ខេបរបស់ប្រទេសចិន --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម
២- ពាក្យប្រារព្ធនិងភូមិសាស្ត្រសាកល --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២០
៣- ប្រវត្ដិភ្លេងមហោរីពិណពាទ្យ --អ្នកឧកញ៉ាទេពពិទូរឈឹម ក្រសេម ៣៣
៤- រឿងស៊ុន យ៉ាត សេន អ្នកនយោបាយឯកជាតិចិន --លោករ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ ៣៨
៥- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី១៤ (តពីលេខ១២ ឆ្នាំ១៩៤៧) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៤៧
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- យុវចរិយាកថា (តពីលេខ ១១ ឆ្នាំ១៩៤៧) ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ យុ ៥៤
៧- សុភាសិត និងទារកោវាទ (តពីលេខ ១២ កោះសុទិន កំពង់ចាម ឆ្នាំ ១៩៤៧) --លោកមហា សៅរ៍ លីវ វត្តស្វាយ ៧១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២០ ខ្សែទី ២ គ.ស ១៩៤៨ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពាក្យបរិយាយដើមនៃរឿងសាមកុក --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៨១
២- អារម្ភកថានិងរឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា (នូ កន) តំណាងរាស្ត្រ ៩០
៣- ល្ខោនស្បែក --អ្នកឧកញ៉ាទេព ពិទូរឈឹម ក្រសេម តំណាងរាស្ត្រ ១០០
៤- ឯកសហស្ររាត្រីភាគទី ១៥ --ឃុនសន្ទរមេធី ញូង សឿង ១០៩
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១២១
៦- រឿង ស៊ុន យ៉ាត សេន អ្នកនយោបាយឯកជាតិចិន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ ១៣២
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- សង្គហធម៌ --ព្រះធម្មវិន័យ យូរ ប៉ុណ្ណ ១៤៤
៨- យុវចរិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម ១៥៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២០ ខ្សែទី ៣ គ.ស ១៩៤៨ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ល្ខោនខោល --អ្នកឧកញ៉ាទេពពិទូរឈឹម ក្រសេម តំណាងរាស្ត្រ ១៦១
២- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា (នូរ កន) តំណាងរាស្ត្រ ១៧១
៣- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៨៩
៤- ភូមិសាស្ត្រសាកលសង្ខេប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ១៩៨
៥- ឯកសហស្ររាត្រីភាគ ទី ១៥ --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២០៨
៦- រឿង ស៊ុន យ៉ាត សេន (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២១៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- អំពីការសន្និបាតប្រគល់មុខការព្រះសង្ឃរាជនាយក វត្តឧណ្ណាលោម --សមុហពោធិញ្ញាណ ដួង ឌឿន ២២៥
៨- យុវចិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម ២៣២
៩- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២០ ខ្សែទី ៤ គ.ស ១៩៤៨ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតបារាំងសែស --លោក រ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៤៣
២- រឿង ស៊ុន យ៉ាត សេន (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៥០
៣- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៦៥
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា (នូរ កន) តំណាងរាស្ត្រ ២៧៣
៥- ឯកសហសរាត្រី ភាគទី១៥ (តមក) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ២៨៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- ប្រវត្ដិនិងពិធីបូជាព្រះសពសម្ដេចព្រះ សុមេធាធិបតី សង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយ --ព្រះគ្រូពោធិវង្ស ចរិយាព្រឹទ្ធរាជ កឹង គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ២៩២
៧- យុវចរិយាកថា (តមកនិងចប់) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ ស៊ីម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៣០៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២០ខ្សែទី ៥ គ.ស ១៩៤៨ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពាក្យពន្យល់សេចក្ដីផ្សេងគ្នា ក្នុងរឿងរាមាយណៈខ្មែរ --លោក ហ្វ្រងស្វា ម៉ារទិនី ទីប្រឹក្សា ក្រសួងធម្មការ ៣២១
២- សេចក្ដីកត់សំគាល់របស់អ្នកប្រែ --លោករ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ ៣២៦
៣- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា (នូរ កន ) ៣២៨
៤- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៣៩
៥- រឿង ស៊ុន យ៉ាត សេន (តមកនិងចប់) --លោករាយ ប៊ុក សមុហ៍បញ្ជីធំ ៣៤៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- មធុរភាសិត --ព្រះសពព្រះវិរាទ្ទញ្ញាណ សោម ឡុច ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ៣៥៣
៧- ពិធីទក្ខិណានុប្បទាននិងកម្មវិធីព្រះសពសម្ដេច --ព្រះគ្រូពោធិវង្សចរិយាព្រឹទ្ធ រាជ កឹង ៣៦៨
៨- ប្រវត្ដិនិងពិធីបូជាព្រះសព សោម ឡុច --ឃុនលិរិមេធី ស្រី អ៊ូ ៣៧៧
៩- ចក្កធម្ម --ព្រះវិន័យធម្ម យូរ ប៉ុណ្ណ ៣៨៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២០ ខ្សែទី៦ គ.ស ១៩៤៨ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- អំពីការឱ្យរង្វាន់ដល់អ្នកប្រឡងជាប់ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ សេចក្ដីជូនដំណឹង ៤០១
២- សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ នៅក្រសួង ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤០៣
៣- រឿងទាក់ជ្រូកព្រៃ (រង្វាន់លេខ ១ ) --លោកថាច់ សាក់ ៤០៩
៤- សុភាសិតបារាំងសែស (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ ៤១៣
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤១៩
៦- ឯកសហសរាត្រីភាគទី ១៥ (តមក) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៤២៧
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូរ កន ៤៤០
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- មធុរភាសិត (តមក) --លោកគ្រូព្រះសពព្រះវិភទ្ទញ្ញាណ សោម ឡុច ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ៤៤៧
៩- បរិយាសាមគ្គី --លោកគ្រូព្រះទេពមុនីយូរ ប៉ុណ្ណ ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ៤៥៤
១០- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៦៨
១១- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី ៤៧៣
១២- ជូនដំណឹងអំពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ  

Flag Counter