ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

កិច្ច ប្រជុំការងារ អនុគណៈកម្មការ សរសេរ សេចក្ដី ព្រាង ប្រកាស និង លិខិត បទដ្ឋាន នានា ស្ដី ពី ការ ប្រព្រឹត្ត ទៅ នៃ ពុទ្ធ សាសនបណ្ឌិត្យ

  • Print

រសៀល ថ្ងៃ ទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ មាន រៀបចំកិច្ច ប្រជុំការងារ អនុគណៈកម្មការ  សរសេរ សេចក្ដី ព្រាង ប្រកាស និង លិខិត បទដ្ឋាន នានា ស្ដី ពី ការ ប្រព្រឹត្ត ទៅ នៃ ពុទ្ធ សាសនបណ្ឌិត្យ (ប្រកាស លេខ ៨៦/២០ កធស.ប្រក ចុះ ថ្ងៃ ទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០) ក្រោម អធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ញ៉ែម វ៉ាលី រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង ធម្មការ និង សាសនា និង ជា ប្រធាន អនុគណៈកម្មការ។