ពិធីបុណ្យម៉ៅឡត់នកអុីម៉ាំសាន់

  • Print

រូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ ឯកឧត្តម ហ៊ឹម ឆែម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធម្មកា និងសាសនា ក្នុងពិធីបុណ្យម៉ៅឡត់នកអុីមាុំសាន់ នៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យ ខេត្តកណ្ដាល កាលពីម្សិល ទី ២៥ សីហា ២០១៩។