គ.ស. ២០០២

អត្ថបទ ក្បាល ទី ១ ឆ្នាំ ទី ៥៦ ខ្សែទី១ ខែ មករា - កុម្ភៈ - មិនា ព.ស. ២៥៤៥ គ.ស. ២០០២

A-គំរប  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម )
២-ព្រះបរមត្ថមញ្ជុសា វិសុទ្ធិមគ្គមហាដីកា (ត) --(សួន ឱសថ ) ១៥
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-វិជ្ជាគុណធម៌ សីលធម៌ និង គតិបណ្ឌិត --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន ) ២០
៤-ព្រះវិហារវាសនាខ្មែរ --(នុត ណារ៉ាង ) ៣២
៥-ការវិវឌ្ឍន៍នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរ (ត) --(ឆយ យីហ៊ាង ) ៤៣
៦-ការរីកចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនា (ត) --(ខ្លូត ធីតា ) ៥៥
៧-កំណត់សម្គាល់ និង ការប្រើប្រាស់ (ត) --(វង់ សុធារ៉ា ) ៦០
៨-ឱសថបុរាណខ្មែរ (ត) --(សួន ឱសថ ) ៧២
៩-កាព្យសាស្រ្តសង្ខេប (តចប់ ) --ខៀវ យ៉ុន ៧៨
១០-ដាព្រះនាងឱរ៉ៃ --(ម៉ៅ សោភ័ណ ) ៨៧
១១-កំណាព្យ អាវចិត្តល្អ --អ៊ុក សៅបុល ៩៧
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១២-សិក្ខាសាលាជាតិលើកទី ៤ ៩៩
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១៣-លិខិតថ្លែងអំណរគុណ ១០២
១៤-លិខិតរបស់លោក សួន ឱសថ ១០៤
១៥-ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  

អត្ថបទ ក្បាល ទី ២ ឆ្នាំ ទី ៥៦ ខ្សែទី២ ខែ មេសា - ឧសភា - មិថុនា ព.ស. ២៥៤៦ គ.ស. ២០០២

A-គំរប  
D-មាតិការអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-ថាមពលស្ថាបនា --ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន ) ១៥
៣-ការវិវឌ្ឍន៍នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរ (តចប់ ) --(ឆយ យីហ៊ាង ) ២៣
៤-វិធីសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវវប្បធម៌ --(នេត បារ៉ុម ) ៣៨
៥-ការរីកចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនា (ត) --(ខ្លូត ធីតា ) ៤៩
៦-កំណត់សម្គាល់ និង ការប្រើប្រាស់នាមព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ នាសម័យបុរាណ(ត ) --(វង់ សុធារ៉ា) ៥៥
៧-ក្រុងរាពណ៍ --(ធន់ ហ៊ិន ) ៧២
៨-ឱសថបុរាណខ្មែរ (ត) --(សួន ឱសថ ) ៧៩
៩-ការបរបាញ់សត្វ --(ជាវ ហ៊ន ) ៨៤
១០-កំណាព្យ ខ្ញុំចង់រស់ --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ ) ៩៥
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-កិច្ចប្រជុំការងារធម្មការ និង សាសនា ៩៧
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១២-សំណើផ្អាកការចុះផ្សាយអត្ថបទព្រះបរមត្ថមញ្ជុសា វិសុទ្ធិមគ្គមហាដីកា ១០០

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំ ទី ៥៦ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា - សីហា - កញ្ញា ព.ស. ២៥៤៦ គ.ស. ២០០២

A-គម្រប  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-អក្សរខ្មែរ --(សម្ដេច ជួនណាត ) ១៣
៣-អនុសាសន៍ ១៨
៤-វប្បធម៌សិល្បៈ និង វឌ្ឍនភាពសង្គមខ្មែរ --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន ) ២១
៥-គុណភាពអប់រំ --(ឆយ យីហ៊ាង ) ៣២
៦-សីលធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនា (ត) --(ខ្លូត ធីតា ) ៤៥
៧-វិធីសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវ (តចប់ ) --(នេត បារ៉ុម ) ៥២
៨-អត្ថបទសិលាចារឹក បាលីចាស់ជាងគេបំផុត --(មី សែល ត្រាណេ ) ៦៥
៩-អំពីការបេះឃ្មុំ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៧៣
១០-ឱសថបុរាណខ្មែរ (ត) --(សួនឱសថ) ៨៥
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនា និង ការអភិរក្ស --(ឈន អៀម ) ៨៨
១២-សង្ឃប្រកាស ៩៧
១៣-ព្រះរាជក្រឹត្យ ១០១
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១៤-លិខិតថ្លែងអំណរគុណ ១០៣

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៤ ឆ្នាំ ទី ៥៦ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ ព.ស. ២៥៤៦ គ.ស. ២០០២

A-គំរប  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-ទស្សនៈជីវិត --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន) ១៤
៣-សីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូបង្រៀន --(ឆយ យីហ៊ាង ) ១៩
៤-ការរីកចម្រើន នៃព្រះពុទ្ធសាសនា (ត) --(ខ្លូត ធីតា ) ៣០
៥-ប្រវត្តិរបាំក្បាច់បុរាណ --(ពេជ្រ ទុំក្រវិល ) ៣៦
៦-ប្រវត្តិប្រាសាទក្រហម --(សុខ ចេង ) ៤៥
៧-មុខរបរកាប់ខ្លឹមចន្ទន៍ក្រស្នា --(ម៉ៅ សោភ័ណ ) ៥៦
៨-ការព្យាបាលពិសពស់វែក --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៦៩
៩-ឱសថបុរាណខ្មែរ (ត) --(សួន ឱសថ ) ៧៣
១០-កំណាព្យ « មិនមែន » --(ខៀវ យ៉ុន ) ៧៦
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១១-សន្និសីទកំពូលព្រះពុទ្ធសាសនាពិភពលោកលើកទី ៣ ៧៨
១២-ព្រះរាជសុន្ទរកថា ៨៣
១៣-ប្រវត្តិព្រះសក្យមុនីចេតិយ ៨៧
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១៤-លិខិតរបស់លោក ខៀវ យ៉ុន ៩៤

Flag Counter