គ.ស ១៩៧៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ៣ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ចតុរារិយសច្ច --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀងរៀង ៧៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៧៣
៣-សុភាសិតពាក្យកាព្យ --អាចារ្យ យិន ឌុក រៀបរៀង ៨៦
៤-ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ --អ្នកស្រី ពេជ សល រៀបរៀង ៨៩
៥-រាជពង្សាវតារ សាស្ត្រាវត្តកោកកាក ត និងចប់ --លោក ឃួន សែប ចម្លងចេញពីស្លឹករឹត ១០៥
៦-ការសិក្សាពុទ្ធសាសនា នៅតាមសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ៤ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ចតុរារិយសច្ច (ត និង ចប់ ) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១១៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១២៩
៣-ការស្រាវជ្រាវអំពីចម្រៀងខ្មែរ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ១៤៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ៥ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ដូចម្ដេចហៅថា ពុទ្ធសាសនា ? --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២០៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត  
២-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២១៣
៣-នយោបាយវប្បធម៌ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ២២២
៤-ពិធីចូលព្រះវស្សា --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ២០៣
៥-ល្បើក ជូជក សាស្រ្តាបុរាណ --ព្រះមហា ប៉ុក សុន្ទរ៍ ចម្លង លោក ផល ទិត ពិនិត្យកែ ២៣៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ៦ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះធម៌ដែលព្រះសម្ពុទ្ធសម្ដែងប្រោសសត្វ ជាទស្សនវិជ្ជាឬអ្វី ? --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៥១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-រឿងសាមកុក (ត និង ចប់ ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២៥៨
៣-ស្រ្តីនៃសេតវិមាន --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ២៧១
៤-ប្រវត្តិព្រះពុទ្ធសាសនា នៃប្រទេសខ្មែរ --លោក ប៉ែន សាអឿន រៀបរៀង ២៧៨
៥-វិចារណកថា សារប្រយោជន៍នៃសៀវភៅ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ២៨៦
៦-អំពីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ២៨៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ១០ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា ទស្សនាវដ្ដី  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អប្បមាទធម៌ --រៀបរៀងដោយព្រះពោធិវ័ង្ស សូរ ហាយ ៤៧១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-ជុំវិញសង្គមពុទ្ធសាសនិក --រៀបរៀងដោយផល ទិត ៤៧៩
៣-ស្រ្តីនៅសេតវិមាន (ត) --រៀបរៀងដោយ អ្នកស្រី ពេជ សល់ ៤៨៧
៤-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) --ចម្លងនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ ឌីក គាម ៥០៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ១១ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា ផ្សាយខាងសាសនា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-នាទីពុទ្ធសាសនា --រៀបរៀងដោយព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម ៥១៩
២-ជុំវិញសង្គមពុទ្ធសាសនិក (ត) --រៀបរៀងដោយ ផល់ ទិត ៥២៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត  
៣-ស្រ្តីនៅសេតវិមាន (ត) --រៀបរៀងដោយ អ្នកស្រី ពេជ សល់ ៥៣៥
៤-សុន្ទរកថា លោក លាង ហ័ប អាន ៥៤៥
៥-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) --ចម្លងនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ ឌីក គាម ៥៤៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ១២ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធ និង លោក កាល់ ម៉ារក្ស ប៉ែន សាអឿន ៥៦៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --រៀបរៀងដោយ អ្នកស្រី ពេជ សល់ ៥៧៥
៣-សុន្ទរកថា លោក លាង ហ័បអាន ៥៨៩
៤-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៥៩១
៥-ដំណឹងពុទ្ធសាសនាបរទេស ៣៦០

Flag Counter