គ.ស ១៩៣៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៥ ខ្សែទី ១-២-៣-៤-៥-៦ ព.ស ២៤៧៧ គ.ស១៩៣៣

A-ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
B-Logo ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីលោកប៉ូលរេយណូទ័រ សេនាបតីក្រសួងប្រទេសរាជ អញ្ជើញមកក្រុងកម្ពុជា បុណ្យសម្ពោធឆ្លង ព្រះត្រៃបិដក ការរៀបទទួលនៅទីព្រះរាជបណ្ណាល័យនឹងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត ការរៀបចំទទួលក្នុង ព្រះបរមរាជវាំងនឹងក្នុងសាលាយុត្តិធម៌ ដំណើរទៅអង្គរ
២- អំពីការរៀបទទួលលោកឡឺរេស៊ីដង់ត៍សុប៉ើរីយើឡាវិត នៅទីព្រះរាជបណ្ណាល័យ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ រៀបរៀង ៥២
៣- អំពីភិក្ខុនារទ សម្ដែងធម្មទេសនានៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅបានស្រង់សេចក្ដីមកអធិប្បាយ ៦៤
៤- សិរិវិបុលកិត្តិជាដក (បញ្ញាសជាតក) --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូ អធិបតីរងក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ប្រែពីបាឡីមក ជាភាសាខ្មែរ ៩៤
៥- ហិតោបរទេស ឬឧបាយជាទីនាំមកនូវប្រយោជន៍ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែពីភាសាបារាំងសែសមកជា ភាសាខ្មែរ ១៤៤
៦- សាសនបវត្តិ បរិច្ឆេទ ទី ១-២ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ រៀបរៀង ១៦២
៧- អូបុន ជាបុណ្យព្រលឹងខ្មោចដែលស្លាប់ទៅទាំងប៉ុន្មាន (តាមលទ្ធិស្រុកយីប៉ុន) --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែពី ភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរ នឹងអធិប្បាយអំពីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ នឹងសែនដូនតា (តាមទំលាប់ ស្រុកខ្មែរ) ២១៦
៨- បញ្ជីគម្ពីរអដ្ឋកថាដីកា នឹងយោជនា ដែលមានក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យ ២៣៥
៩- ឯកសហរាត្រី ឬ មួយពាន់មួយយប់ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែពីភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរ ២៤២
-រូបថតព្រះត្រៃបិដក ១ខ្សែ ១២
-រូបថតផែនថ្លើមថ្មចារិកអក្សរជាទីរឭកដល់ថ្ងៃដែលលោកប៉ូលរេយណូទ័រអញ្ជើញមកព្រះរាជបណ្ណាល័យ នឹងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៨
-រូបផែនថ្លើមថ្មចារិកឈ្មោះអ្នកដែលជាវព្រះត្រៃបិដក ដែលបានចេញប្រាក់គ្រប់ចំនួនជាដំបូង ២៩
១០- រូបលោកស៊ីលវាំងឡេវី ៩៣

Flag Counter