គ.ស ១៩៣០

  • Print

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ១ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤២៧ គ.ស ១៩៣០

BB-សេចក្ដីបញ្ជាក់ Issue for (Nº 1)  
CC-សេចក្ដីប្រារព្ធ Issue for (Nº 1)  
A-ឆ្នាំគម្រប់ ៣  
B-ខ្សែ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រសាសន៍លោកគូវែរណើរហ្ស៊េណេរ៉ាល់ ចំពោះនឹងបណ្ដារាស្ត្រខ្មែរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន ខាង ទិសនិរតី --ព្រះគ្រូព្រះសង្ឃវិជ្ជា តាត អាចារ្យបង្រៀនភាសាសំស្ក្រឹត នៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ អធិប្បាយ
២- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរអាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលី  
៣- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្តន្តប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) គតិលោក និង មិលិន្ទបញ្ហានេះ (មិនបានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះសៀវភៅដោយឡែកហើយ)  
៤- រឿងមហាភារតយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែចេញពី សៀមមកជាភាសាខ្មែរ (តពីខ្សែ ៣ នៃឆ្នាំទី២) ២៧

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ២ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤២៧ គ.ស ១៩៣០

B-ខ្សែ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីរូបសំរឹទ្ធ ១ ដែលមានមុខ ៤ នឹងដៃ ៤ --អ្នកស្រី ស៊ុយ សាន ការប៉ឹឡែស អធិប្បាយ ៤៥
២- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែចេញពីបាលី (ត)  
៣- គតិលោក ឬ ច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (មិលិន្ទបញ្ហា និងគតិលោក មិន មានចុះផ្សាយទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពជាសៀវភៅហើយ)  
៤- រឿងមហាភារតយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិតនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែចេញពីសៀម មកជាភាសាខ្មែរ (ត) ៤៧

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៣ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧២ គ.ស ១៩៣០

B-ខ្សែ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីរូបព្រះពោធិសត្វ អវលោកិតេស្វរៈ ១ អង្គនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង ក្រុងភ្នំពេញ --អ្នកស្រី ស៊ុយ សាន ការប៉ឹឡែស អធិប្បាយ ៦៩
២- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែចេញពីបាលី (ត)  
៣- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្តន្តប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (មិលិន្ទបញ្ហា និងគតិលោកនេះ មិន បានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះសៀវភៅដោយឡែកហើយ )  
៤- រឿងមហាភារយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែពីភាសាសៀម ៧១

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៤ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣០

B-ខ្សែ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះពុទ្ធរូបសំរឹទ្ធ ១ អង្គ គ្រាមារវិជ័យដែលមាននៅក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យ --ម៉ាដឹម៉ូអាហ្សែល ស៊ុយសានការប៉ឹឡែស អធិប្បាយ ៩៣
២- បាឋកថាក្រុមព្រះដំរុងរាជានុភាព អំពីមូលហេតុនៃការព្រះសាសនាស្រុកសៀម --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៩៥
៣- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែចេញពីបាលី (ត)  
៤- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត)(គតិលោកនិង មិលិន្ទបញ្ហា មិនបាន ចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះសៀវភៅដោយឡែកហើយ)  
៥- រឿងមហាភាតរយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែពីភាសា សៀម (ត) ១០៣

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៥ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤២៧ គ.ស ១៩៣០

B-ខ្សែ ៥  
D-បញ្ជីរឿង  
១- បាឋកថាក្រុមព្រះដំរុងរាជានុភាព អំពីមូលហេតុនៃការព្រះសាសនាស្រុកសៀម --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែពីភាសាសៀមមកជាភាសាខ្មែរ (ត) ១២៥
២- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមកជាភាសា ខ្មែរ (ត)  
៣- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (គតិលោក និងមិលិន្ទបញ្ហា មិនបាន ចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពជាសៀវភៅដោយឡែកហើយ )  
៤- រឿងមហាភារយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែពីភាសា សៀមមកជាភាសាខ្មែរ(ត) ១៣៧

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៦ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣០

B-ខ្សែ ៦  
D-បញ្ជីរឿង  
១- បាឋកថា ក្រុមព្រះដុំរុងរាជានុភាព អំពីមូលហេតុនៃការព្រះសាសនាក្នុងស្រុកសៀម --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែពីភាសាសៀមមកជាភាសាខ្មែរ(តចប់) ១៥៥
២- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមកជា ភាសាខ្មែរ(ត)  
៣- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (គតិលោក និងមិលិន្ទបញ្ហា មិនបាន ចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពសៀវភៅដោយឡែកហើយ)  
៤- ប្រវត្តិរបស់វត្តពោធិវាល (បាត់ដំបង) --អាចារ្យ អ៊ីវ ទួត ចៅអធិការវត្តនេះរៀបរៀង ១៦៥

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៧ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣០

B-ខ្សែ ៧  
D-បញ្ជីរឿង  
១- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមក ភាសា ខ្មែរ (ត)  
២- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (មិលិន្ទបញ្ហា និងគតិលោកនេះ មិន បានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះជាសៀវភៅដោយឡែកហើយ)  
៣- ប្រវត្តិរបស់វត្តពោធិវាល (បាត់ដំបង ) --អាចារ្យអ៊ីវ ទូត ចៅអធិការវត្តនេះរៀបរៀង (ត) ១៨៣
៤- រឿងមហាភារយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពី ភាសា សៀមមកជាភាសាខ្មែរ(ត) ១៩៩

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៨ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣០

B-ខ្សែ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមកជា ភាសាខ្មែរ(ត)  
២- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) ( គតិលោក និងមិលិន្ទបញ្ហា មិន បានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពសៀវភៅដោយឡែកហើយ)  
៣- ប្រវត្ដិរបស់វត្តពោធិវាល (បាត់ដំបង) --អាចារ្យ អ៊ីវ ទូត ចៅអធិការវត្តនេះ រៀបរៀង (ត) ២១៧
៤- រឿងមហាភារត --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីភាសា សៀមមកជាភាសាខ្មែរ(ត) ២៣១
៥- សេចក្ដីស្រង់ធម៌ទេសនាយ៉ាងសង្ខេប របស់លោកកំម៉ង់ដង្គរូបែរ ដែលសំដែងនៅមន្ទីរពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យ កាលពីថ្ងៃ ១៨ សេប តម ឆ្នាំ ១៩៣០ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ២៤៧

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៩ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១

B-ខ្សែ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
១- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែពីបាលីមកជាភាសា ខ្មែរ (ត)(មិលិន្ទបញ្ហានេះមិនបានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះសៀវភៅដោយឡែកហើយ)  
២- អំពីព្រះនិព្វាន ភិក្ខុ នារទ នៅស្រុកលង្កាទ្វីប (ឥណ្ឌា) រៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសា ២៥៧
៣- រឿងមហាភារតយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេមគន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីភាសា សៀមមកជាភាសាខ្មែរ(ត) ២៩៥
៤- ប្រវត្ដិរបស់វត្តពោធិវាល (បាត់ដំបង) --អាចារ្យអ៊ីវ ទូត ចៅអធិការវត្តនេះ រៀបរៀង (ត និង ចប់) ៣១៣

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ១០ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១

B-ខ្សែ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
១- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមកជា ភាសា ខ្មែរ (ត)  
២- អនុមោទនាវិធី អាចារ្យ សុក នៅវត្តឧណ្ណាលោម ក្រុងភ្នំពេញ រៀបរៀង --ព្រះគ្រូសំសត្ថា ណាត ចាងហ្វាង រងសាលាបរិយត្តិជាន់ខ្ពស់បានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ (មិលិន្ទបញ្ហា និងអនុមោទនាវិធី មិនបានចុះ ក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះសៀវភៅដោយឡែកហើយ )  
៣- រឿងមហាភារតយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែពី ភាសា សៀមមកជាភាសាខ្មែរ (ត) ៣២៧

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ១១ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១

B-ខ្សែ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមកជា ភាសាខ្មែរ (ត)  
២- អនុមោទនាវិធី អាចារ្យ សុក នៅវត្តឧណ្ណាលោម ក្រុងភ្នំពេញ រៀបរៀង --ព្រះគ្រូ សំសត្ថា ណាត អាចារ្យបាលី ជាន់ខ្ពស់ បានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់(តចប់) (មិលិន្ទបញ្ហា និងអនុមោទនាវិធី មិន បានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះ មានបោះពុម្ពសៀវភៅដោយឡែកហើយ)  
៣- វិធីតុបតែងព្រះពុទ្ធសាសនា អោយចម្រើនឡើងក្នុងនគរកម្ពុជា --ថី គីម ហាក់ ធ្វើរាជការនៅប៉ុស្តិ៍ ខ្សែលួស រៀបរៀង ៣៤៣
៤- រឿងមហាភារត --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីភាសា សៀមមកជាភាសាខ្មែរ(ត) ៣៥១

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ១២ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១

B-ខ្សែ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមក ជាភាសាខ្មែរ(ត) (មិលិន្ទបញ្ហា មិនបានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពសៀវភៅដោយ ឡែកហើយ)  
២- ម្ភៃប្រាំមួយគាថា ដកយកពីគម្ពីរផ្សេងៗ --អាចារ្យ យ៉ែម ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែពីបាលី មកជា ភាសាខ្មែរ ៣៦៩
៣- រឿងមហាភារត --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីភាសា សៀមមកជាភាសា ខ្មែរ (ត) ៣៧៩