គ.ស ១៩៦៨

  • Print

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤០ លេខ ១ ខែ មករា ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៨

A-ឆ្នាំទី ៤០ ខែ មករា លេខ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កឋិនកថាសង្ខេប --សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស រៀបរៀង
២-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង សមភាពនៃមនុស្ស --(ព្រះមហា អេង ខេមី) ១១
៣-រឿងព្រះពោធិរាជកុមារ --(លោក ប៊ូ ប៉ូ) ៣៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ --(ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់) ៤៧
៥-ការស្រាវជ្រាវ ប្រវត្តិលោកវិសេស ដួង --(បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ីម) ៥១
៦-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦០
៧-ឯកសារក្រាំង និង សាស្ត្រាស្លឹករឹត --(លោក ញ៉ុក ថែម) ៧០
៨-ល្បងសិក្សា ប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ --(សហ.លាង.ហ័បអាន) ៨៩
៩-ជីវប្រវត្តិ លោកគ្រូ ធម្មិស្សរោ ឯក ញឹម ១០៣
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្តិការណ៍  
១០-អនុសំវច្ឆរមហាសិន្និបាតនៃមន្ត្រីសង្ឃ លើកទី ២៤ ១១៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤០ លេខ ២ ខែ កុម្ភៈ ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៨

A-ឆ្នាំទី ៤០ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កឋិនកថាសង្ខេប (ត) --សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស រៀបរៀង ១២៥
២-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង សិទ្ធិមនុស្ស --(ព្រះមហា អេង ខេមី) ១៤៦
៣-រឿងព្រះឧបនន្ទសាក្យបុត្រ --(លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង) ១៧៣
៤-រឿងព្រះបធានិកតិស្សត្ថេរ --(លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង) ១៧៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ --(ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់) ១៨១
៦-ការស្រាវជ្រាវ ប្រវត្តិលោកវិសេស ដួង --(បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ីម) ១៨៥
៧-រឿងចៅតែលលក --(សហ. ព្រួច កុម រៀបរៀង) ១៩៥
៨-ល្បងសិក្សា ប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ --(សហ.លាង.ហ័បអាន) ២១៣
៩-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២២៤
១០-ឯកសារក្រាំង និង សាស្ត្រាស្លឹករឹត --(លោក ញ៉ុក ថែម) ២៣២
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្តិការណ៍  
១១-តុល្យការនៃសមិទ្ធិនានារបស់ វិជ្ជាឋាន ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៤៤
១២-ព្រះរាជចុតហ្មាយថ្លែងព្រះអំណរគុណ ២៤៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤០ លេខ ៣ ខែ មីនា ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៨

A-ឆ្នាំទី ៤០ ខែ មីនា លេខ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កឋិនកថាសង្ខេប (ត) --សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស រៀបរៀង ២៥១
២-រឿងមាតាព្រះកស្សបៈ --(សហ. ប៊ូ-ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង) ២៦៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ --(ព្រះមហា ប៉ាង-ខាត់) ២៧៣
៤-ល្បងសិក្សា ប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ --(សហ.លាង.ហ័បអាន) ២៧៧
៥-រឿងចៅគែលលក (ត) --(សហ. ព្រួច-កុម រៀបរៀង) ២៨៨
៦-ឯកសារក្រាំង និង សាស្ត្រាស្លឹករឹត --(លោក ញ៉ុក-ថែម) ២៩៨
៧-ជីវប្រវត្តិ លោក ប៊ូ ប៉ូ ៣០៧
៨-រឿងសាមកុក (ត) --(ឧកញ៉ា នូ-កន) ៣១៧
៩-ការស្រាវជ្រាវ ប្រវត្តិលោកវិសេស ដួង --(បណ្ឌិតមហា ឈឹម-ស៊ីម) ៣២៩
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
១០-ទស្សនកិច្ចនៃសហជីវិនអនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការ នៅខេត្តកោះកុង --(សហ. លី-ធាមតេង រៀបរៀង) ៣៤៥
១១-ចុតហ្មាយថ្វាយពរឆ្នាំថ្មី ៣៥៦
១២-ចុតហ្មាយថ្វាយពរឆ្នាំថ្មី ២  
១៣-ចុតហ្មាយថ្វាយពរឆ្នាំថ្មី ៣  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤០ លេខ ៤ ខែ មេសា ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៨

A-ឆ្នាំទី ៤០ ខែ មេសា លេខ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កឋិនកថាសង្ខេប (ត) សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស រៀបរៀង ៣៦០
២-រឿងមហាកាលឧបាសក (សហ. ប៊ូ-ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង) ៣៧១
៣-រឿងព្រះទេវទត្ត (សហ. ប៊ូ-ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង) ៣៧៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (ព្រះមហា ប៉ាង-ខាត់) ៣៧៧
៥-ល្បងសិក្សា ប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ (សហ.លាង.ហ័បអាន) ៣៨១
៦-រឿងចៅគែលលក (តចប់) (សហ. ព្រួច-កុម រៀបរៀង) ៣៩១
៧-រឿងសាមកុក (ត) (ឧកញ៉ា នូ-កន) ៤១៣
៨-ឯកសារក្រាំង និង សាស្ត្រាស្លឹករឹត (លោក ញ៉ុក-ថែម) ៤២៣
៩-ជីវប្រវត្តិសង្ខេប (សហ. ហែល-ស៊ុំផា) ៤៣៣
១០-រឿងពិសពស់ និង ពិសត្រី (សហ. លី-ធាមតែង រៀបរៀង តាមឯកសារ) ៤៤១
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារ-បញ្ចុះខណ្ឌសីមាវត្តនិរោធរង្សី ៤៤៦
១២-សុន្ទរកថានៃព្រះមុនីកោសល សូរ-ហាយ ៤៥៤
១៣-ឯកសារព្រះរាជក្រមស្ដីពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៦៦