គ.ស ១៩៤៩

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ១ ខែមករា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពិធីប្រគល់សាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរ --សាស្ត្រាចារ្យហ្វ្រង់ស្វាម៉ារទីនី
២- ប្រជុំសុភាសិតអ្នកនិពន្ធក្រេក --លោករ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី
៣- ទំនៀមធ្វើស្រែនៅកម្ពុជាក្រោម (កូសាំងស៊ីន) --លោក អាចារ្យឌិញប្រាជ្ញ ១៨
៤- រឿងភោគកុលកុមារ (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤៨) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំងនង ២៧
៥- រឿងសាមកុក (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤៨) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូរ កន ៣៧
៦- ការជូនរង្វាន់ដល់អ្នកប្រឡងជាប់ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៤៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះធាតុលោកគ្រូព្រះសព សុក នួន --លោកគ្រូចៅអធិការ ឯម ញឹម វត្តរលួស (សៀមរាប) ៥២
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤៨) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៦
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពុទ្ធប្បវត្ដិសង្ខេប (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ ១៩៤៨) --ឃុនសិរីមេធី ស្រី អ៊ូ ៦៦
១០- ការតាំងចៅអធិការថ្មី --ក្រសួងធម្មការ ៧៤

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជពង្សាវតារ ភាគទី ១ សម័យនគរភ្នំ (ហ្វូណន) --អ្នកឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៨១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសឥណ្ឌៀ --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១០០
៣- សុភាសិតក្រេក (តមកនិងចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ១១៦
៤- រឿងធ្វើស្រែនៅកម្ពុជាក្រោម (កូសាំងស៊ីន) (តមក) --លោកអាចារ្យ ឌិញ ប្រាជ្ញ ១២៤
៥- រឿងភោគកុលកុមារ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ១៣២
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- វិជ្ជារក្សាចិត្ត ក្នុងបច្ចុប្បន្ន --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូ ១៣៧
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៤៤
៨- មដ្ឋកុណ្ឌលិនិទាន (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤៨) --ព្រះមហាកែវណាគ្រី ១៥០
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ១៥៧

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៣ ខែមិនា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជពង្សាវតារ ប្រទេសកម្ពុជាភាគ ទី១ (ត) --អ្នកឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ១៦១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេស ឥណ្ឌៀ (ត) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៧០
៣- សុភាសិតខ្មែរ ភាគទី ១ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ១៨១
៤- ប្រជុំពាក្យព្រេងនឹងបាវចនាបារាំងផ្សេងៗ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ១៨៦
៥- រឿងធ្វើស្រែនៅកម្ពុជាក្រោម (កូសាំងស៊ីន) (ត) --លោកអាចារ្យ ឌិញ ប្រាជ្ញ ១៩០
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូរ កន ១៩៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- មដ្ឋកុណ្ឌលិនិទាន (តចប់) --ព្រះមហាកែវ ណាគ្រី ២០៩
៨- វិធីរក្សាចិត្ត ក្នុងបច្ចុប្បន្ន (តចប់) --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៉ូ ប៊ូរ ២១៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ប្រវត្ដិលោកគ្រូចៅអធិការវត្តក្បាលកោះ --ព្រះអាចារ្យ ផាម លាងហា ២២៧
១០- សេចក្ដីជូនដំណឹងរឿងបោះពុម្ពព្រះត្រៃបិដក --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៣៦

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៤ ខែមេសា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពាក្យថ្មីក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជា --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៤៤
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេស ឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៥៥
៣- ព្រះរាជពង្សាវតារភាគទី ១ សម័យនគរភ្នំ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ២៦២
៤- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ១ (តមក) --លោក រ៉ាយ បុក ក្រមការ ២៧១
៥- ប្រជុំពាក្យព្រេងនឹងបាវចនាបារាំង (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ២៧៥
៦- រឿងធ្វើស្រែខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោម (កូសាំងស៊ីន) (តមកចប់) --លោកអាចារ្យ ឌិញ ប្រាជ្ញ ២៧៩
៧- រឿងភាគកុលកុមារ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ២៨៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- សាមគ្គីកថា --ព្រះសពមហា រស់ កោ ២៩៣
៩- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣០៦
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១០- បុណ្យឈាបនកិច្ចសពអ្នកអាចារ្យ ហ៊ិន សុដ --ភិក្ខុសួន សុរិន្ទ ៣១២
១១- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣១៨
១២- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៥ ខែឧសភា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- របរថ្នាំជក់ --នាងនេត្រ ឡាំងសី ៣២១
២- សុភាសិតភាគ ១ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៣៣១
៣- ប្រជុំពាក្យព្រេងនឹងបាវចនាបារាំង (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ៣៣៥
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ --ហ្លួងមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៤១
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៥៤
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ៣៥៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ត្រៃកូដធម៌ --ព្រះបាឡាត់សុង ស៊ីវ ៣៦៣
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៧៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ប្រវត្ដិព្រះមហា រស់ កោ --ភិក្ខុ ឡេង ឈួន ៣៨១
១០- បុណ្យបូជាសពអ្នកអាចារ្យ ហ៊ិន សុដ (តមក) --ភិក្ខុ សួន សុរិន្ ៣៨៦
១១- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣៩៥
១២- សូមជូនដំណឹង  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៦ ខែមិថុនា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជពង្សាវតារភាគទី១ សម័យនគរភ្នំ (តចប់) --អ្នកឧកញ៉ាឈឹម ក្រសេម ៤០១
២- របរថ្នាំជក់ (តមកនិងចប់) --នាងនេត្រ ឡាំងសី ៤១៧
៣- សុភាសិតភាគទី ១ (តមកចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៤២៧
៤- ប្រជុំពាក្យព្រេងនឹងបាវចនាបារាំង (តមកចប់) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៣២
៥- ប្រវត្ដិសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៤០
៦- រឿង"ភោគកុលកុមារ" (ពាក្យកាព្យ) (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៤៥០
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- មុនីសុភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៤៥៦
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៦៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បុណ្យបូជាសពអ្នកអាចារ្យ ហ៊ិន សុដ (តចប់) --ភិក្ខុ សួន សុរិន្ទ ៤៧០
១០- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៤៧៨
១១- សូមជូនដំណឹង  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៧ ខែកក្កដា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- និទានសុភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៤៨១
២- ល្បែងផ្សេងៗ --លោក យោក្យ៍ត្រី ម៉ៅ មុំ ៤៨៥
៣- សុភាសិតភាគទី ២ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៤៩៧
៤- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសឥណ្ឌៀ(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥០០
៥- សព្ទបារាំង ប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥០៨
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ា នូរ កន ៥១៥
៧- រឿង "ភោគកុលកុមារ"(តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៥២៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៣១
៩- មុនីសុភាសិត (តមក) --មហាឱម ណាគ្រី ៥៤១
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីស្រោចទឹក លោកគ្រូអាចារ្យ ហង្ស ប៉េង --ព្រះទេសត្ថា សូរ ហាយ ៥៤៨
១១- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៥៥៤

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៨ ខែសីហា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៥៦១
២- និទានសុភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៥៦៤
៣- រឿងល្បែងប្រណាំងទូកខ្មែរ --សាមណេរព្រាប ឌិន ៥៧៤
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៨២
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៨៩
៦- រឿងភោគកុលកុមារ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៥៩៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦០៩
៨- មុនីសុភាសិត (តមក ចប់) --មហាឱម ណាគ្រី ៦១៧
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៦២៩

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៩ ខែកញ្ញា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- រឿងអតិចារិណយក្ខំនី --លោក ឈឿង កុល ៦៤១
២- និទានសុភាសិត --មហា ឱម ណាគ្រី ៦៥៦
៣- របររកស៊ី យក ឃ្មុំក្នុង រអាងភ្នំឬរងជ្រោះភ្នំ --លោក អ៊ូ គូ ៦៦៤
៤- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៦៧២
៥- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៧៥
៦- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៨២
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ៦៨៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ប្រធាន កថា --ព្រះទេពមុនី យូរ ប៉ុណ្ណ ៦៩៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យសម្ពោធសាលាធម្មវិន័យ --លោកមហា ឈិន ៧១១
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧១៧

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ១០ ខែតុលា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កវីធម្មភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៧២១
២- ការធ្វើសំពត់ហូល ផាមួង នឹងសារុង --លោកជា ជួន ៧២៤
៣- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៣១
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែររបស់គណៈកម្មការវប្បធម៌ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧៣៥
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧៤៥
៦- រឿងភោគកុលកុមារ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៧៥៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៦៧
៨- និរយកថា --មហាឱម ណាគ្រី ៧៧៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧៨៨
១០- កំណត់ស្នើអំពីរឿងស្ថាបនាវិទ្យាស្ថានមួយសម្រាប់ សិក្សាភាសាខ្មែរ ឥណ្ឌៀនៅភ្នំពេញ--លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៩៨

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ១១ ខែវិច្ឆិកា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- បណ្ដាំ មាតា --ឃុនសិរីមេធី ស្រី អ៊ូ ៨០១
២- របរធ្វើស្រែ --ភិក្ខុ ឈឹម សារ៉េត ៨០៦
៣- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨២១
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែររបស់គណៈកម្មការវប្បធម៌(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៨២៥
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៨៣៩
៦- រឿងភោគកុលកុមារ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៨៤៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨៥៥
៨- និរយកថា (តមកចប់) --មហាឱម ណាគ្រី ៨៦៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៨៧២
១០- កំណត់ស្នើអំពីរឿងស្ថាបនាវិទ្យាស្ថានមួយសម្រាប់សិក្សាភាសាខ្មែរឥណ្ឌៀនៅភ្នំពេញ--លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨៧៨
១១- កែពាក្យខុស  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ១២ ខែធ្នូ គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជពង្សាវតារភាគទី ២ (សម័យនគរធំ) --អ្នកឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៨៨១
២- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមកនិងចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨៩១
៣- បណ្ដាំមាតា (តមកចប់) --ឃុនសិរីមេធី ស្រី អ៊ូ ៨៩៧
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែររបស់គណៈកម្មការវប្បធម៌ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៩០៦
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមកនិងចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៩១៣
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូរ កន ៩២០
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ប្រវត្ដិព្រះអានន្ទត្ថេរ --និពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៩៣៥
៨- ច្បាប់ក្រមសាមណេរ ៩៤០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៩៤៨
១០- កំណត់ស្នើអំពីរឿងស្ថាបនាវិទ្យាស្ថានមួយសម្រាប់សិក្សាភាសាខ្មែរ ឥណ្ឌៀនៅភ្នំពេញ--លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៩៥៨
១១- កែពាក្យខុស  

Flag Counter