គ.ស ១៩៤៧

  • Print

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី ៧ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ការសិក្សា (តមកនិងចប់) -- ព្រះអាចារ្យ រស់ កោ វត្តកែវព្រះភ្លើង ក្រុងភ្នំពេញ ៣៣៧
២- វិធីរក្សារាងកាយ តម្រូវតាមសេចក្ដីត្រូវការ របស់ធម្មជាតិ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៤៩
៣- សៀង ឯកសហស្ររាត្រីភាគទី ១៣ (តមកនិងចប់) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង ៣៥៧
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- យុវចរិយាកថា --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៣៦៩
៥- សេចក្ដីដំណាលអំពីទេវបុត្ដមារ និងព្រះថេរៈ ព្រះនាមឧបគុម្ព (តមកនិងចប់) --ព្រះមហា ប៉ុណ្ណ សុម្កាជ ៣៨១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- អំពីផលនៃការប្រឡងរឿងព្រេងនៅស្រុកខ្មែរ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣៩៣
២- វិធីរក្សារាងកាយ តម្រូវតាមសេចក្ដីត្រូវការរបស់ធម្មជាតិ(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤០៣
៣- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី១៤ --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៤១១
៤- ចៅក្រមប្រឹក្សាសាលាឧទ្ធរណ៍ រឿងព្រេង "ប្រវត្ដិនៃសត្វដំរី " --អ្នកឧកញ៉ាឥស្សរ វង្សាសំ ស៊ុន ៤១៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- សុភាសិតនិងទារកោវាទ --លោកមហា សៅរ៍ លីវ វត្តស្វាយឃុំមៀន ស្រុកកោះសុទិន ៤៣០
៦- សេចក្ដីដំណាលពីរឿងភិក្ខុមួយរូប --លោកមហា ប៉ុណ្ណ សុម្កាជ ៤៣៦
៧- យុវចរិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៤៤១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- វិធីសាងសំឡេង --លោកអាចារ្យ រស់ កោ វត្តកែវ ព្រះភ្លើងភ្នំពេញ ៤៤៩
២- វិធីរក្សារាងកាយ តម្រូវតាមសេចក្ដីត្រូវការ របស់ធម្មជាតិ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៦៣
៣- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១៤ (តមក) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៤៧០
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ " ប្រវត្ដិបឹងទុំលែង" --លោកក្រមការ សក់ ខាត ៤៨៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- យុវចរិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៤៨៨
៦- សុភាសិតនិងទារកោវាទ (តមក) --លោកមហា សៅរ៍ លីវ ៤៩៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី១០ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពាក្យប្រារឰនិងវីរបុរសពីររូបទ្វីបអាស៊ី --លោក រ៉ាយ ប៊ុក អគ្គលេខាធិការរងនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥០៧
២- វិធីរក្សារាងកាយ តម្រូវតាមសេចក្ដីត្រូវការរបស់ធម្មជាតិ (តមក) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ដ្រី ញ៉ុក ថែម ៥១៨
៣- វិធីសាងសំឡេង (តមកនិងចប់) --លោកអាចារ្យ រស់ វត្តកែវព្រះភ្លើង ភ្នំពេញ ៥២៧
៤- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១៤ (តមក) --ឃុនសុន្ទមេធី ញូង សឿង ៥៣៣
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ "រឿងអាជូដឹង" --អ្នកឧកញ៉ាឥស្សរវង្សា សំ ស៊ិន ចៅក្រមប្រឹក្សាសាលាឧទ្ធរណ៍ ៥៤៣
៦- ពាក្យបា្ររព្ធ -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ដ្រី ញ៉ុក ថែម  
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- យុវចរិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៥៥៤
៨- សុភាសិតនិងទារកោវាទ (តមក) --លោកមហា សៅរ៍ លីវ ៥៤៨

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- វីរបុរសពីររូបទ្វីបអាស៊ី (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៦១
២- វិធីរក្សារាងកាយ តម្រូវតាមសេចក្ដីត្រូវការ របស់ធម្មជាតិ (តមកនិងចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៧៤
៣- ឯកសហស្ររាត្រីភាគទី ១៤ (តមក) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៥៨៦
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ "រឿងអាជូដឹង " (តនិងចប់) --អ្នកឧកញ៉ាឥស្សរវង្សា សំ ស៊ុន ចៅក្រមប្រឹក្សាសាលាឧទ្ធរណ៍ ៥៩៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- យុវចរិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៦០៤
៦- សុភាសិតនិងទារកោវាទ (តមក) --លោកមហា សៅរ៍ លីវ ៦១១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី ១២ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីកម្ពុជសុរិយាឆ្នាំ ១៩៤៨ --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦១៨
២- វីរបុរសពីររូបទ្វីបអាស៊ី (តមកនិងចប់) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦២១
៣- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១៤ (តមក) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៦៣៤
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ "រឿងពេទ្យសំណាង" --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូ អ៊ុន ៦៤៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៦៥៦
៦- សុភាសិតនិង ទារកោវាទ (តមក) --លោកមហា សៅរ៍ លីវ ៦៦៨