គ.ស ១៩៤៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ១ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
E- កែតម្រូវ  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (រឿងប្រលោមលោក) --លោកហេង យ៉ាន
២- ឯកសហស្ររាត្រី --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៦
៣- ប្រវត្ដិស្ដេចទឹកស្ដេចភ្លើង (តមកនិងចប់) --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ២៧
៤- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមកនិងចប់) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង ៣៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- មិច្ឆាទិដ្ឋិកថា --ឃុនសុវត្ថិទេវី យូរ អុន ៤៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ២ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D- បញ្ជីរឿង  
E- ពាក្យសួររបស់ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន ៥៧
២- ឯកសហស្ររាត្រីភាគទី ១០ (តមក) -- ហ្លួងមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៨
៣- ព្រះរាជក្រិត្យក្រមចៅហ្វាយស្រុក (តមកនឹងចប់) ៧៦
៤- វិធីរាប់ថ្ងៃ - ខែ - ឆ្នាំ - រដូវ (ពាក្យកាព្យ) --ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណ – ឈឺន ៩៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- មិច្ឆាទិដ្ឋកថា (តមក) --ឃុនសុវត្ថិទេវី យូរ អ៊ុន ១០១
៦- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមក) -- ព្រះមហាបទុម មាឃ ស៊ិន ១០៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៣ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D- បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) -- លោក ហេង យ៉ាន ១១៣
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១០ (តមកនិងចប់) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រីញ៉ុក ថែម ១២៨
៣- មិត្រសំឡាញ់ខ្ចីប្រាក់គ្នា --ឃុន សុន្ទរមេធី ញូង – សឿង ១៥២
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- មិច្ឆាទិដ្ឋិកថា (តមក) --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូរ អ៊ុន ១៥៥
៥- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមក) --ព្រះគ្រូមហាបទុម មាឃ ស៊ុន ១៦៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី៤ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D- បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ១៦៩
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១១ -- ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ១៨៣
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២០៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- មិច្ឆាទិដ្ឋិកថា (តមក) --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូរ អ៊ុន ២០៨
៥- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមក) --ព្រះគ្រូមហាបទុមមាឃ ស៊ុន ២១៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៥ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D- បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ២២៥
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១១ (តមក) -- ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ២៤០
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) -- ហ្លួងមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៥៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- មច្ឆាទិដ្ឋិកថា (តមកនិងចប់) --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូរ អ៊ុន ២៦៣
៥- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមក) -- ព្រះគ្រូមហាបទុមមាឃ ស៊ុន ២៧៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៦ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D- បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ២៨១
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១១ (តមក) -- ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ២៩៣
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) -- ហ្លួងមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣០៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- មច្ឆាទិដ្ឋិកថា (តមកនិងចប់) --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូរ អ៊ុន ៣១៣
៥- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមក) -- ព្រះគ្រូមហាបទុមមាឃ ស៊ុន ៣៣១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៧ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ៣៣៧
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១១ (តមក) --ឃុនសន្ទរមេធី ញូង សឿង ៣៥០
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៦៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមកនិងចប់) --ព្រះគ្រូមហា បទុម មាឃ ស៊ុន ៣៨៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- បុរាណភាសិត ៣៩៣
២- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោកហេង យ៉ាន់ ៣៩៦
៣- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគ ទី១១ (តមកនិងចប់) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៤១៣
៤- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤២៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ធម្មវិភាវិនី -- ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញ្ញាណ សូរ ហាយ ៤៣៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ៤៤៩
២- ឯកសហស្ររាត្រីភាគទី ១២ -- លោក ធុយ ប៊ុន សូរ ៤៦៦
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៨១
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- ប្រយោជន៍របស់ធម្មៈក្នុងពុទ្ធសាសនា -- ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញ្ញាណ សូរ ហាយ ៤៩៣
៥- ធម្មាធិប្បាយ "សោវចស្សតា" -- លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៤៩៨

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ១០ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោកហេង យ៉ាន់ ៥០៥
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១២ (តមក) -- លោក ធុយ ប៊ុនសូរ ៥៣០
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៣៧
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- ប្រយោជន៍របស់ធម្មៈក្នុងពុទ្ធសាសនា (តមកនិងចប់) -- ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញ្ញាណ សូរ ហាយ ៥៤៧
៥- ប្រវត្ដិព្រះធម្មចរិយាព្រឹទ្ធវិចិត្រសេដ្ឋារាជាគណៈ (កែវ ជួន )ចៅអធិការវត្តសំពៅ មេគណៈខែត្របាត់ដំបង--ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៥៦

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- រឿងអង្គរវត្ត ក្នុងសតវត្សទី ១៦ -១៧ -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៦១
២- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) ៥៧១
៣- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ៥៨៣
៤- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១២ (តមក) --លោក ធុយ ប៊ុមសូរ ៦៩១
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- សិពិជាតក -- លោក មហាប៉ុណ្ណ សុម្កាជ ៥៩៩
៦- ពុទ្ធប្បវត្ដិ (ពាក្យ ៧) -- លោកអាចារ្យមៀវ នន្ទ ៦០៧
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
៧- សំនួរអំពីពិធីសិតគ្រឿងអាវុធ  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ១២ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមកនិងចប់) --លោក ហេង យ៉ាន់ ៦១៧
២- រឿងអង្គរវត្ត សតវត្សទី១៦ -១៧ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៣៦
៣- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១២ (តមក) --លោកឆុយ ប៊ុនសូរ ៦៤៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- សិពិជាតក (តមក) --លោកមហាប៉ុណ្ណ សុម្កាជ ៦៥៦
៥- ពុទ្ធប្បវត្ដិ (ពាក្យ ៧ តមក) -- លោកអាចារ្យ មៀវ នន្ទ ៦៦៤
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
៦- បញ្ជីរឿងរួម១ឆ្នាំ សម្រាប់កម្ពុជសុរិយា  
៧- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

Flag Counter