គ.ស ១៩៤៥

  • Print

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ១ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព័ត៌មាន ថ្លែងសេចក្ដីកាលទៅនាំយកព្រះពុទ្ធរូបនិងបល្ល័ង្ក នៅឃុំអង្គបុរី(តាកែវ) --ឃុនបញ្ញាសោភ័ន គាំ ឌុម
២-រឿងរាវរបស់លោកធុតង្គ ជាតិចិន ១ រូប ឈ្មោះ ហួន ធាង --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៥
៣- ច្បាប់ព្រះបន្ទូលចែង ២៥
៤- នានាភាសិត --ព្រះគ្រូមុនីសោភ័ណសោមឡុច ៣៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ការប្រជុំលោកមេគណៈនិងអនុគណៈ នៅវត្តសារាវ័ន --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៣៩
៦- អរិយសច្ចៈ ជាពុទ្ធភាសិត --លោកគ្រូអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ៥២

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ២ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជប្រវត្ដិសម្ដេចព្រះរាជអយយកោ នរោត្ដម សុទ្ធារស --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៧
២- រឿងរាវរបស់លោកធុតង្គ់ជាតិចិន ១រូបឈ្មោះ ហួន ធាង ស្រង់ប្រែពី សៀវភៅ Religieux et plerins en terre d'Asie (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៨
៣- ព័ត៌មាន ថ្លែងសេចក្ដីកាលទៅនាំយកព្រះពុទ្ធរូបនិងបល្ល័ង្ក នៅអង្គរបុរី --ឃុនបញ្ញាសោភ័ន គាំ ឌុម ស្រុកព្រៃកប្បាស (តាកែវ) (តមក) ៧៩
៤- នានាភាសិត (តមកនិងចប់) --ព្រះគ្រូមុនីសោភ័ន សោម ឡុច ៩៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ប្រវត្ដិព្រះពុទ្ធ ៧ ព្រះអង្គ --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១០០
៦- អរិយសច្ចៈ ជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --លោកអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ១០៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៣ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេស ចិន " ពាក្យផ្ដើម" --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១១៣
២- អធិប្បាយសុភាសិត --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប -ពិន ១២៦
៣- ព័ត៌មាន ថ្លែងសេចក្ដីកាលទៅដឹកនាំយកពុទ្ធរូបនិងបល្ល័ង្ក នៅឃុំអង្គរបុរីស្រុក ព្រៃកប្បាស (និងតចប់)--ឃុនបញ្ញាសោភ័នគាំ ឌុម ១៣៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --លោកគ្រូអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ១៥៦
៥- ឯកភាគនៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៦៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៤ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តាមលំដាប់អក្សរ) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ១៦៩
២- សុភាសិតបាលីប្រែជាភាសាខ្មែរ --ព្រះគ្រូ សទ្ទវិទូ ពាង សុខ ១៨២
៣-ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិន (តមក) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៨៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- អរិយសច្ចៈពុទ្ធភាសិត (តមក) --លោកគ្រូអាចារ្យប៉ាង ខាត់ ១៩៦
៥- ឯកភាគមិលិន្ទបញ្ហា (តមកនិងចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២១០
៦- ប្រវត្ដិសង្ខេបរបស់ឧបាសក ហួត ទិន --អាចារ្យ ញែម នៅ ២២២

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៥ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- វណ្ណគតិ រឿងនារាយណ៍ ទសាវតារ --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម ២២៥
២- រឿងរាវរបស់លោកធុតង្គជាតិចិន ១រូបឈ្មោះ ហួន ធាង (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធ ញ៉ុក ថែម ២៣៣
៣- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក) ២៤៤
៤- អធិប្បាយសុភាសិត (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ២៥២
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- សាសនាវតារ សង្ខេប --លោកអាចារ្យ មៀវ នន្ទ ២៦៤
៦- អរិយសច្ចជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --ព្រះអាចារ្យប៉ាង ខាត់ ២៧៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៦ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ជម្ពុ ឬ ជម្ពូ សព្ទនេះប្រែជាអ្វី ? --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៨១
២- វណ្ណគតិ រឿងនារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរក្រសេម ២៩០
៣- រឿងរាវរបស់លោកធុតង្គជាតិចិន ១រូបឈ្មោះហួន ធាង(តមកនិងចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៩៧
៤- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក) ៣១១
៥- អធិប្បាយសុភាសិត (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៣១៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- សម្ពុលាជាតក --ព្រះបាឡាត់ពោធិរាម យូរ ប៉ុណ្ណ ៣២១
៧- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --ព្រះអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ៣២៧
៨- សាសនាវតារ សង្ខេប (តមកនិងចប់) --លោកអាចារ្យ មៀវ នន្ទ ៣៣៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៧ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតប្រែជាពាក្យកាព្យ --ព្រះគ្រូសទ្ទវិទូរ ពាង សុខ ៣៣៩
២- រឿងកុមារពីរនាក់ជាមិត្តនឹងគ្នា --ព្រះគ្រូសិរីសោភ័ណ គឹម តូ ៣៤៥
៣- ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៥៣
៤- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៣៦០
៥- វណ្ណគតិនារាយណ៍ទសាវតា (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៣៦៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- សម្ពុណជាតក --ព្រះបាឡាត់ពោធិរាម យូរ ប៉ុណ្ណ ៣៧៤
៧- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --លោកគ្រូអាចារ្យប៉ាង ខាត់ ៣៩៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១-សេចក្ដីសង្ខេបអំពីគោលផ្សេងៗ នៃពង្សាវតារខ្មែរ -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៩៥
២- ពង្សាវតារចិន (តមក) ៤០៣
៣- រឿងកុមារពីរនាក់ជាមិត្តនឹងគ្នា (តមកនិងចប់) --ព្រះគ្រូសិរីសោភ័ណ កឹម តូ ៤១៥
៤- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៤២៧
៥- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ទសាវតារ (តមក) --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៤៣១
II. ផ្នែកដំណឹងសាសនា  
៦- ភណ្ឌុតិណ្ឌុជាតក --ព្រះបាឡាត់ពោធិរាម យូរ ប៉ុណ្ណ ៤៣៦
៧- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --លោកគ្រូអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ៤៤៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- រឿងសុមនមាលាការ (ពាក្យកាព្យ) --ឧកញ៉ាភក្ដីសាទេព កែ នេត ៤៥១
២- សេចក្ដីសង្ខេបអំពីគោលផ្សេងៗ នៃពង្សាវតារខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៦៤
៣- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក) ៤៧៣
៤- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៤៧៨
៥- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ(តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៤៨៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- ភណ្ឌុតិណ្ឌុកជាតក (តមកនិងចប់) --ព្រះបាឡាត់ពោធិរាម យូរ ប៉ុណ្ណ ៤៩០
៧- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --ព្រះអាចារ្យប៉ាង ខាត់ ៥០១
៨- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ១០ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមចៅហ្វាយស្រុក --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦០៧
២- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក) ៦២០
៣- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម ៦២៧
៤- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៦៣៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- កំឡាំង ៥យ៉ាង --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៦៤៩
៦- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --ព្រះអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ៦៥៣
៧- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រវត្ដិស្ដេចទឹកស្ដេចភ្លើង --ឧកញ៉ាទេពពិទូរក្រសេម ៦៦៣
២- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង ៦៧៤
៣- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមចៅហ្វាយស្រុក (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៨៣
៤- សេចក្ដីសង្ខេបអំពីគោលសង្ខេបអំពីគោលផ្សេងនៃពង្សាវតារខ្មែរ(តមកនិងចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ៦៩៣
៥- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៧០០
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- អរិយសច្ចៈពុទ្ធភាសិត (តមកនិងចប់) --ព្រះអាចារ្យប៉ាង ខាត់ ៧០៥
៧- តារាងប្រវត្តិរាជត្រកូល  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ១២ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រវត្ដិស្ដេចទឹកស្ដេចភ្លើង (តមក) --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៧០៣
២- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) ៧២០
៣- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧៣០
៤- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ(តមកនិងចប់) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៧៤២
II. ផ្នែកដំណឹងសាសនា  
៥- កូឡាបទុមជាតក --ឃុនសោភ័ណភក្ដី អ៊‌ីន ភន ៧៥៩