គ.ស ១៩៦៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ១ ខែមករា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៩ ខែមករា លេខ ១ - ១៩៦៧  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៩ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៦៧  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង
២-ព្រះធម៌អនិច្ចា --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចម្លងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ប្រវត្ដិសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម សាស្ត្រាចារ្យ.--ឈឹម ស៊ឹម រៀបរៀង ២៥
៤-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ ១៩៦៦) ៣៣
៥-ពិចារណាដើម្បីតក្កវិជ្ជា --លោក គឹមសៀ រៀបរៀង ៣៧
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៦៦) ៤៦
៧-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតក្នុងក្រាំង --លោកញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ ១៩៦៦) ៥៤
៨-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ ១៩៦៦) ៥៨
៩-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (តពីលេខ ១២ឆ្នាំ១៩៦៦) ៦៧
១០- អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ ប្រវត្ដិឃុំសានគរ ខេត្តកំពង់ធំ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ ៧៥
១១-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថាអៀង សាយ (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ ១៩៦៦) ៨២
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
១២-សេចក្ដីរាយការណ៍ អំពីសកម្មភាពនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ក្នុង ៣ ត្រីមាស ឆ្នាំ ១៩៦៦ ៨៩
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹង លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែង ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ឆមាសទី ២ឆ្នាំ ១៩៦៦ ស្ដីអំពីអ្នកតាផ្សេង ៗ និងរបៀបធ្វើរទេះខ្មែរ ៩៥
១៤-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្នុងឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ១៩៦៧ ៩៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៩ ខែកុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៦៧  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៩ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៦៧  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ១០៩
២-អានិសង្សសីល --លោកប៊ូ ប៉ូរដកស្រង់រៀបរៀង ១១៩
៣-ព្រះត្រៃលក្ខណ៍ --លោក ព្រួច ភុម ស្រាវជ្រាវដកស្រង់ ១២៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-ប្រវត្ដិសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម --សាស្ត្រាចារ្យ ឈឹម ស៊ឹម រៀបរៀង (តចប់) ១៣៤
៥-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១៤៧
៦-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក កឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ១៥១
៧-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដិ៍ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១៥៩
៨-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង --លោកញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ១៧៤
៩-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១៧៨
១០-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ១៨៦
១១-អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ រឿងព្រេងនៅក្នុងឃុំស៊ីធរ --លោកកឹម ហ៊ុយ រៀបរៀង ១៩៤
១២-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ អៀង សាយ (ត) ២០៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-សេចក្ដីរាយការណ៍ អំពីសកម្មភាពពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣ត្រីមាស (តចប់) ២១១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៣ ខែមីនា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៩ ខែមីនា លេខ ៣ - ១៩៦៧  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៩ ខែ មីនា លេខ ៣ - ១៩៦៧  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ២២៩
២-ព្រះត្រៃលក្ខណ៍ --លោក ព្រួច ភុម ស្រាវជ្រាវ ដកស្រង់ (តចប់) ២៣៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ការយកគ្នាជាប្ដីប្រពន្ធ (វិចារណកថា) --លោកផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ២៥១
៤-គួរតម្រង់ទិសអក្សរសាស្ដ្រឱ្យចំគោលដៅ --លោក មាស យុត្ដ រៀបរៀង ២៦១
៥-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ២៦៧
៦-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោកហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ២៧១
៧-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍ --លោកឌឹក តាមស្រាវជ្រាវ (ត) ២៧៩
៨-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ២៨៧
៩-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ២៩១
១០-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ២៩៩
១១-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអៀង សាយ (ត) ៣០៧
១២-អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ ចូលឆ្នាំថ្មី--អ្នកស្រី ពេជ្រ សល់ រៀបរៀង ៣១៥
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-សេចក្ដីរាយការណ៍ អំពីសកម្មភាពពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ត្រីមាសទី ៤ / ១៩៦៦ ៣២២
១៤-អនុសំវច្ឆៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទី ២៣ ៣៣០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៤ ខែមេសា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៩ ខែមេសា លេខ ៤ - ១៩៦៧  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៩ ខែ មេសា លេខ ៤ - ១៩៦៧  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ៣៤៧
២-ម៉េចក៏ចាំបួស ម៉េចក៏ចាំសឹក --សហជីវិន ផល ទិត រៀបរៀង ៣៥៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក ហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ៣៧៥
៤-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៣៨៥
៥-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដិ៍ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៣៨៩
៦-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៣៩៧
៧-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៤០១
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៤០៩
៩-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ អៀង សាយ (ត) ៤១៧
១០-សិរិនៃកបិលមហាព្រហ្ម --សហជីវិន ផល ទិត នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ រៀបរៀង ៤២៥
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-អនិច្ចធម្មនៃព្រះមហាវិរវង្សចារ្យ វ៉ាន់ សាឌុម ៤៣១
-សុន្ទរកថា ព្រះសមុហ៍ពុធាចារ្យ ពុធ ប៉ុណ្ណ ៤៣៣
-សុន្ទរកថាសហជីវិន គុយ ពៅ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ ៤៣៧
១២-សេចក្ដីរាយការណ៍ អំពីសកម្មភាពនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៤៦
១៣-ពរសព្ទសាធុការ ៤៥១
១៤-សព្ទសាធុការពរ  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៥ ខែ ឧសភា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ៤៥៧
២-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង ផ្លូវលោក --ព្រះមហា អេង ខេមី រៀបរៀង ៤៦៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក ហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ៤៨៣
៤-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៤៩៣
៥-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដិ៍ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៤៩៧
៦-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៥០៥
៧-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៥១០
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៥១៩
៩-ចិត្តមិនព្រមចាស់ --លោក ញ៉ូង សឿង រៀបរៀង ៥២៥
១០-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ អៀង សាយ (ត) ៥៣០
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីបុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ ៥៤០
-សុន្ទរកថា សហជីវិន គុយ ពៅ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការ ៥៤២
១២-ពិធីបុណ្យរំលឹកថ្ងៃកំណើត វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៤៩
១៣-ចុតហ្មាយនៃពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យ ៥៥៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៦ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ៥៦៩
២-ករណីយកិច្ចរបស់ពុទ្ធបរិស័ទ --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៥៧៩
៣-ការសេពគប់មិត្ដ --លោក ព្រួច ភុម រៀបរៀង ៦០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-ហេតុដូចម្ដេចក៏សុំឱ្យទេវតាជួយ? --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៦២០
៥-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក ហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ៦៣០
៦-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៦៣៨
៧-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដិ៍ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៦៤២
៨-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៦៤៤
៩-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៦៤៩
១០-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ អៀង សាយ (ត) ៦៥៧
១១-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៦៦៧
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យបានទទួលព្រះរាជចុតហ្មាយ ៦៦៩
១៣-សកម្មភាពនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យក្នុងខែ ឧសភា ១៩៦៧ ៦៧៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-គម្របសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ៦៨៦
២-សម្ដែងអំពីសុខ និង ទុក្ខ ដែរកើតពីកម្ម --ព្រះសាសនមុនី កិម តូ រៀបរៀង ៦៩១
៣-យោលបល់ ឯកឧត្ដម ឃឹម ទិត ផ្ញើរជួន សហ សម ថាំង ៧០៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក ហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ៧១០
៥-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៧១៦
៦-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៧២០
៧-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៧៣២
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៧៤៥
៩-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃប្រឡងប្រជែងខាងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ(ឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ១៩៦៧) ៧៥៦
១០-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងខាងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ(ឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦៧) ៧៥៩
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ព្រះរាជចុតហ្មាយ សម្ដេចសង្ឃរាជ ៧៦៦
១២-ព្រះរាជសន្ទរកថានៃសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋក្នុងឱកាសពិធីថ្វាយសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត ខាងអក្សរសាស្ដ្រ ចំពោះ សម្ដេច ព្រះសង្ឃរាជ ថ្នាក់ទី ១ ជួន ណាត ៧៦៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៨ ខែ សីហា ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៧

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ៧៧៩
២-សម្ដែងអំពីសុខ និង ទុក្ខ ដែរកើតពីកម្ម --ព្រះសាសនមុនី កិម តូរ រៀបរៀង ៧៨៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក ហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ៨០៤
៤-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៨១២
៥-បណ្ដាំកសិករខ្មែរ --ដោយ សហ. អ៊ុង ស៊ុមន៍ រៀបរៀង ៨១៦
៦-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៨២៥
៧-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៨៣៦
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៨៤៤
៩-ជីវប្រវត្ដិ ព្រះមុនី កោសល សូរ ហាយ ចៅអធិការ វត្ដនិរោធរង្សី អធិបតីរង ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ៨៥៨
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០-សកម្មភាពនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ក្នុងខែមិថុនា និង កក្កដា ១៩៦៧ ៨៨២
១១-ពិធីប្រគល់បរិញ្ញាប័ត្រនៃពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យ ៨៨៥
-សុន្ទរកថា របស់ សហ ជីវិន អគ្គលេខាធិការ ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យ ៨៨៦
-សុន្ទរកថា ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្រសួងធម្មការ ៨៩៨
១២-សុន្ទរកថានៃភិក្ខុមាហ ម៉ា-សុន្ទរ៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបុណ្យចម្រើនជន្មាយុ  

Flag Counter