គ.ស ១៩៦៥

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី១ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ភិក្ខុអបវិហានិយធម៌--សម្ដេចព្រះពោធិវង្ស រៀបរៀង
២-ជីវិតមានប្រយោជន៍ឬទេ--ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង ១៣
៣-ការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្ពុទ្ធ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៩
៤-ព្រះវិធុរជាតក (ត) ២៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៩
៦-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៤១
៧-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៤៨
៨-រឿងចៅរលាដូង--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ និង រៀបរៀង ៥៦
៩-ទឹកត្រជាក់ត្រីកុំ--អធិប្បាយភាសិតរបស់សាស្ដ្រាចារ្យ ឈឹម ស៊ុម ៦៣
១០-សាវតាវត្ដរកាកណ្ដាល ៧៥
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-អនុសំវច្ឆៈមហាសន្និបាតលើកទី ២១ នៃមន្ដ្រីសង្ឃ ៧៨
១២-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រ ៨៨
១៣-លទ្ធផលប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ ១០៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី២ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីទេវតា (វិចារណកថា)--លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១០៩
២-ភិក្ខុអបវិហានិយធម៌ (តចប់)--សម្ដេចព្រះពោធិវង្ស រៀបរៀង ១១៧
៣-ការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្ពុទ្ធ--ព្រះ មហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៣១
៤-ព្រះវិធុរជាតក (តចប់) ១៤២
៥-សុខមូលកធម៌--ភិក្ខុ ឧបសេនោ ញ៉ែម-នី រៀបរៀង ១៥៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៦៦
៧-សង្គហធម៌ ៤ ប្រការ --លោក ឈឹម ស៊ុម រៀបរៀង ១៦៨
៨-ចលនាអក្សរខ្មែរ--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ១៧៦
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១៨៤
១០-រឿងចៅរលាដូង--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ និង រៀបរៀង ១៩១
១១-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ១៩៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រ (ត) ២០៧
IV. ទំព័រកំសាន្ដ  
១៣-ចម្លើយចំណោទមហោស ២១៧

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៣ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីទេវតា (វិចារណកថា)--លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀប (តចប់) ២១៩
២-សាមគ្គីធម៌--សម្ដេចព្រះពោធិវង្ស រៀបរៀង ២២៦
៣-ការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្ពុទ្ធ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៣៥
៤-ធម៌គ្រប់គ្រងលោក--លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ២៤៦
៥-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុនីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ២៥២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៦២
៧-បរមាធិប្បាយអំពីសុរា--កុសលានុរក្ខិតោ ភិក្ខុ ឡាយ គ្រី ហៅកូ រៀបរៀង ២៦៤
៨-ក្រមួនលាបមាត់--លោក មាស ហាំ រៀបរៀង ២៨០
៩-វិវត្តន៍នៃអក្សរខ្មែរ--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ២៨៥
១០-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២៩៣
១១-រឿងចៅរលាដូង--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ និង រៀបរៀង ២៩៨
១២-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៣០៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីបុណ្យបូជាសព និង ការតាំងចៅអធិការ នង ឧបជ្ឈាយ៍ ៣១១

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៤ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សាមគ្គីធម៌--សម្ដេចព្រះពោធិវង្ស រៀបរៀង ៣២៧
២-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៣៣៨
៣-ព្រះបច្ឆិមវាចារបស់ព្រះដ៍មានព្រះភាគ--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៣៥១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៥៥
៥-រឿងចៅរលាដូង (តចប់)--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ និង រៀបរៀង ៣៥៧
៦-ក្រមួនលាបមាត់ (តចប់)--លោក មាស ហាំ រៀបរៀង ៣៦៧
៧-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៣៨០
៨-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៣៨៦
៩-វិវត្ដន៍នៃអក្សរខ្មែរ--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៤០០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០-ពិធីបុណ្យបូជាព្រះសពព្រះសុមង្គលសីលាចារ្យ ទិត ទឹម ៤០៨
១១-ការតាំងចៅអធិការ គ្រូសូត្រក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ កម្ពុជា ៤១៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៥ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៧ ខែឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សាមគ្គីធម៌ (តចប់)--សម្ដេចព្រះពោធិវង្ស រៀបរៀង ៤៣៥
២-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៤៤៧
៣-ការបូជាចំពោះតថាគត--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៤៥៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៦០
៥-អំពីស្នែង--លោក ឆែ ឈុនអេង រៀបរៀង ៤៦២
៦-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៤៧៣
៧-រឿងព្រេងនៅភ្នំយ៉ាតនៅប៉ៃលិន--លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៤៧៣
៨-វិវត្ដន៍នៃអក្សរខ្មែរ (ត)--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៤៩៦
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៥០៤
១០-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ--ក្នុងឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦៥ ៥២២
១១-ដំណើរទៅខេត្តភ្នំត្បែងមានជ័យ--លោក ហ៊ុន សារី រៀបរៀង ៥៣០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ពិធីបុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ នៅមុខស្ថានីយអយស្ម័យយាន្ដ ៥៣៦
១៣-ការតាំងចៅអធិការ គ្រូសូត្រក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ កម្ពុជា ៥៤២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៦ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៧ ខែមិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៥៤៦
២-ប្រស្នាព្រះបាទបាយាសិរាជញ្ញៈ--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៥៥៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥៧៤
៤-វត្ដព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅខេត្តមាត់ជ្រូកកម្ពុជាក្រោម--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៥៧៧
៥-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៥៨៧
៦-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៦០៣
៧-ដំណើរទៅខេត្តភ្នំត្បែងមានជ័យ--លោក ហ៊ុន-សារី រៀបរៀង ៦២១
៨-លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ--ក្នុងឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦៥ ៦៣៤
៩-ទំនៀមអ្នកស្រុកប៉ៃលិន--លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៦៣៦
១០-វិវត្ដន៍នៃអក្សរខ្មែរ (ត)--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៦៤៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ព្រះរាជដំណើរ សម្ដេចព្រះសុធម្មាធិបតីព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី ២ គណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ ៦៤៩
១២-ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ ៦៥៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៧ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៧ ខែកក្កដា លេខ ៧ - ១៩៦៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ កក្កដា លេខ ៧ - ១៩៦៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៦៦០
២-ប្រស្នាព្រះបាទបាយាសិរាជញ្ញៈ--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៦៧៦
៣-សត្វលោក នឹង កាមគុណ--លោក មាស យុត្ដ រៀបរៀង ៦៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧០២
៥-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៧០៦
៦-វិវត្ដន៍នៃអក្សរខ្មែរ (ត)--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៧១៨
៧-ទំនៀមអ្នកស្រុកប៉ៃលិន--លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៧២៦
៨-ឥស្សរជនដែលបានកាន់កាប់ក្រសួងធម្មការចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៤៥ ៧៣១
៩-អំពីការចាប់ក្ដាម--លោក ហ៊ុន នារី រៀបរៀង ៧៣៥
១០-វេយ្យាករណ៍ និបាតស័ព្ទខ្លះ ៧៤១
១១-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៧៤៣
១២-រឿងពីរោះឆើត--សមណនិស្សិត ឡាយ គ្រី រៀបរៀង ៧៤៨
១៣-រឿងភ្នំបូរី-ភ្នំដា នៅខេត្តតាកែវ ៧៦០

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៨ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៧ ខែសីហា លេខ ៨ - ១៩៦៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ សីហា លេខ ៨ - ១៩៦៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៧៦៨
២-អប្បមាទធម៌--សហជីវិន ទ្រិញ វឡាញ រៀបរៀង ៧៧៥
៣-ប្រស្នាព្រះឥន្ទ--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៧៧៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧៩៦
៥-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៨០០
៦-ប្រវត្ដិវត្ដពោធិប្រែជុំជន--លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៨១២
៧-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹត នឹង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ៨១៦
៨-សិលាចារឹកត្រញំងរុន--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ ៨៣២
៩-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៨៤៧
១០-ពិធីសម្ពោធបណ្ណាល័យវត្ដសារាវ័នតេជោ--ព្រះវិន័យធរ អ៊ុម-ស៊ុម រៀបរៀង ៨៥៩
១១-ព្រះរាជដំណើរនៃ សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី ១ ស្ដេចយាងទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបង--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៨៧០

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៩ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ កញ្ញា លេខ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សិប្បកថា ព្រះឧបាលីវង្ស --ម៉ឹង សេស រៀបរៀង ៨៧៤
២-កាយចិត្តកថា --ព្រះមហា ជា សុខ រៀបរៀង ៨៨៧
៣-កិច្ចកថា --ព្រះពុទ្ធត្ថេរ យន់ យូរ វត្តព្រះពុទ្ធមានបុណ្យ រៀបរៀង ៩០៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩២៣
៥-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៩២៨
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៩៣៩
៧-ឯកសារទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ រឿងស្រះយក្ខឡោម ខេត្តរតនគិរី ៩៥០
៨-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹតនឹងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង(ត) ៩៥៤
៩-សិលាចារឹកត្រពាំងរុន --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៩៧០
១០-សេចក្ដីកត់ហេតុ អំពីការប្រជុំការងារនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៩៨៦
១១-ព្រះរាជក្រិត្យ ៩៩១

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី១០ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ តុលា លេខ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សេចក្ដីអធិប្បាយ អំពីកម្ម និង កម្មវិបាក --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង ៩៩៤
២-ខ្លួនទីពឹងខ្លួន --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៩៩៨
៣-សុខកថាទេសនា --ឧជ្ជលិតោ ភិក្ខុ ប៉ុល សេរី រៀបរៀង ១០០០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០២៦
៥-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង(ត) ១០៣០
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១០៤២
៧-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹតនឹងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង(ត) ១០៥១
៨-សិលាចារឹកត្រពាំងរុន --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១០៨៣
៩-អនិច្ចកម្ម ១០៨៩
១០-ដំណឹងពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១០៩៣
១១-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ២ ១១០៤

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី១១ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ វិច្ឆិកា លេខ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សេចក្ដីអធិប្បាយ អំពី នរក សួគ៌ និព្វាន --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង ១១១០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១១៤៩
៣-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹតនឹងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង(ត) ១១៥១
៤-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១១៧១
៥-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង(ត) ១១៨៧
៦-កំណត់ហេតុអនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាតនៃមន្ត្រីសង្ឃទី ២១ ឆ្នាំ ១៩៥៦ ១១៩១
៧-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្នុងឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ១៩៦៦ ១២០៤
៨-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ៣ ១២១៤
៩-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ៤ ១២២១
១០-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ៥ ១២២៦

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី១២ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ ធ្នូ លេខ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ម្ដាយឪពុកខ្លះទុកចិត្តកូននាំឲ្យខកខ្លួន--ព្រះសាសនមុនី កឹម តូរ រៀបរៀង ១២៣២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១២៥២
៣-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង(ត) ១២៥៤
៤-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១២៥៨
៥-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹតនឹងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង(ត) ១២៧៦
៦-លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្នុងឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦៥ ១៣២៤
៧-ពិធីប្រគល់មុខងារចាងហ្វាងសាសនាអ៊ីស្លាម ១៣២៧
៨-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ៧ ១៣៣៨
៩-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ៨ ១៣៤០
១០-ចុតហ្មាយអ្នកឧកញ៉ាពិភក្ដិសាសនៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ ១៣៤៦
១១-ចមរណភាពនៃសមាជិកឆ្លើយឆ្លងខាងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ  

Flag Counter