គ.ស ១៩៥០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ១ ខែ មករា គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ជូនពរសព្ទសាធុការឆ្នាំថ្មី --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
២- រឿងទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយាឆ្នាំ ១៩៥០ --សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
៣- ច្បាប់ទូន្មានកុមារាកុមារី --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ
៤- ការងារជាបច្ច័យញ៉ាំងលោកឱ្យចំរើន --មន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១១
៥- រឿងក្មេងកំព្រារឿងព្រេង) --បរិភ័ណ្ឌ ឈឹម ណាក ២៨
៦- រឿងព្រេងភូមា --សាវ៉ាត ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ៣៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពុទ្ធសាសនានិងពាហិសាសនា --លោក មិញ ណាគ្រី តំណាងរាស្ត្រ ៤៣
៨- ដំណឹងពុទ្ធសាសនាក្នុងនានាប្រទេស --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រីញ៉ុក ថែម ៧២
៩- កែពាក្យខុស  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ២ ខែកុម្ភៈ គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតអង់គ្លេស --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨១
២- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៨៤
៣- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាទេព ពិទូរឈឹម ក្រសេម ៩៥
៤- រឿងព្រេងភូមា (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ១០៦
៥- សាមកុក (តមក) --វិបុលរាជសេនា នូ កន ១១៧
៦- ភោគកុលកុមារ (តមក) --ព្រះឃ្លាំង នង ១២៤
៧- ការច្រូតស្រូវ --សោម សុខ ហៅ ចាន់ សុខ ១៣៥
៨- របរនេសាទត្រី --ថាច់ សាក់ ១៣៧
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ១៤១
១០- កុំបាចដីខ្សាច់ច្រាស់ខ្យល់ --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១៤៨
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ១៥៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ៣ ខែមិនា គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតអង់គ្លេស --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ១៦១
២- និវាទមហត្មគន្ធី --លោករ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ដកស្រង់រៀបរៀង ១៦៥
៣- រឿងភោគកុលកុមារ (តមក) --ព្រះឃ្លាំង នង ១៧២
៤- អង្គរកេរដំណែលខ្មែរ --រ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ១៨៤
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --វិបុលរាជកុមារនូរ កន ១៨៩
៦- រឿងព្រេងភូមា (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ២០៦
៧- រឿងក្មេងកំព្រា (តមកចប់) --បរិភ័ណ្ឌ ឈឹម ណាត ២១០
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ពុទ្ធសាសនានិងពាហិសាសនា (តមក) --លោកម៉ិញ ណាគ្រី តំណាងរាស្ត្រ ២១៦
៩- ខុរប្បជាតក --ឃុនបណ្ណារក្សប៊ូ ប៉ូ ២៣៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ៤ ខែ មេសា គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតអង់គ្លេស (តចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ២៤១
២- ផលនៃការប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ ២៥០
៣- ព្រះរាជពង្សាវតារភោគទី ២ សម័យនគរធំ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាទេព ពិទូរឈឹម ក្រសេម ២៥៣
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --វិបុលរាជសេនា នូ កន ២៦៣
៥- រឿងភោគកុលកុមារ (តចប់) --ព្រះឃ្លាំង នង ២៧៣
៦- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីវិល័យខ្មែរ សម័យបុរាណ --លោករ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ២៨៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពុទ្ធសាសនានិងពាហិសាសនា (តមក) --ម៉ិញ ណាគ្រី ២៨៨
៨- ពិធីបុណ្យប្រគេនរង្វាន់ចំពោះសិស្សដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ឆ្នាំ ១៩៥០--សមាគមមិត្តសាលាបាលី ២៩៨
៩- ចៅអធិការដែលទើបតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣១៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ៥ ខែ ឧសភា គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ឱវាទមហត្មៈគន្ធី (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៣២១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីវិឡៃខ្មែរសម័យបុរាណ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ប្រែរៀបរៀង ៣២៦
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ --ញ៉ុក ថែម ស្រង់ (តមក) ៣២៩
៤- រឿងព្រេងភូមា (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៣៣៣
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --លោកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៣៤០
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ទេពពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៣៤៨
៧- ទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ សាវតារវត្តវិហារទន្ទឹម --អ្នកឧកញ៉ាកែវ ហង់តែង ៣៥៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៣៦១
៩- ពុទ្ធសាសនានិងពាហិសាសនា (តមក) --ម៉ិញ ណាគ្រី ៣៦៦
១០- សប្បរិសនកម្មកថា --សត្ថាសូរ ហាយ ៣៧៤
១១- វសលសូត្រ ប្រែជាពាក្យកាព្យ --វេទីយូរ អ៊ិន ៣៨១
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- ពិធីបុណ្យដ៏ឧឡារិក នៅវត្តដំណាក់ (សៀមរាប) --ព្រះមហា កែ អឿន ៣៩៤
១៣- ចៅអធិការដែលទើបតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣៩៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ៦ ខែ មិថុនា គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ឱវាទមហត្មៈគន្ធី(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៤០១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ នៃស៊ីវិឡៃខ្មែរសម័យបុរាណ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ប្រែរៀបរៀង ៤០៦
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ --ញ៉ុក ថែម ស្រង់ (តមក) ៤១២
៤- រឿងព្រេងភូមា (តមក) --លោកសាង សា វ៉ាត លេខានុការ ៤១៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ៤២៥
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាទេពពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៤៣៣
៧-ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ សាវតារវត្តវិហារទន្ទឹម --លោក កែវ ហង់តែង (តចប់) ៤៤១
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ពុទ្ធសាសនានិងពាហិសាសនា (តចប់) --លោកម៉ិញ ណាគ្រី ៤៤៧
៩- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៤៥០
១០- សប្បុរិសធម្មកថា (តចប់) --ព្រះទេពសត្ថាសូរ ហាយ ៤៥៦
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីដង្ហែព្រះសារីរិកធាតុ វត្តដំណាក់ សៀមរាប --ព្រះមហា កែ អឿន ៤៦២
១២- ពិធីបុណ្យស្រង់ទឹកសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីជួន ណាតសង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយ --ព្រះទេពសត្ថា សូរ ហាយ ៤៦៨
១៣- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៤៧៨

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខទី៧ ឆ្នាំទី ២២ ខែកក្កដា ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ឱវាទមហត្មៈគន្ធី (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៤៨១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីវិឡៃខ្មែរសម័យបុរាណ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៤៨៨
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ --ញ៉ុក ថែម រួបរួម(តមក) ៤៩៣
៤- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៥០០
៥- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៥០៧
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៥១៤
៧- សាវតា វត្តបាយន --មេឃុំ ឌួង អ៊ួច តែង ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ ៥១៩
៨- បក្សីទិព្វ រឿងព្រេង ប្រទេស រ៉ូម៉ានី --លោក ផេង ជ្រីវ សាស្ត្រាចារ្យ ៥២៧
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ពន្លឺទ្វីបអាស៊ី (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៥៣៣
១០- ពលកថា --ព្រះទេពមុនី យូរ ប៉ុណ្ណ ៥៣៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីបុណ្យស្រង់ទឹក សម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី ជួន ណាត(តចប់) --ព្រះទេពសត្ថា សូរ ហាយ ៥៤៥
១២- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៥៥៨

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខទី៨ ឆ្នាំទី ២២ ខែសីហា ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមទស ភរិយា --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៦១
២- រឿងព្រេង ប្រទេស រ៉ូម៉ានី --លោក ផេង ជ្រីវ សាស្ត្រាចារ្យ បក្សីទិព្វ ៥៧៣
៣- គណៈកម្មការវប្បធម៌ សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ --ញ៉ុក ថែម រួបរួម(តមក) ៥៨១
៤- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៥៨៥
៥- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៥៩៣
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា(តមក) --ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៦០១
៧- ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ សាវតារ វត្តបាយន --មេឃុំ ឌួង អ៊ួច តែង ៦០៥
៨- អតីតតំណាងរាស្ត្រ គតិបណ្ឌិត --លោក ប៊ុន ថាច ៦១១
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ពន្លឺទ្វីបអាស៊ី(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៦១៩
១០- ពលកថា(តចប់) --ព្រះទេពមុនី យូរ ប៉ុណ្ណ ៦២២
១១- អម្ពជាតក --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូ ៦២៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- ពិធីជូនដំណើរសម្ដេចសង្ឃនាយក ដែរនិមន្តទៅលង្កាទ្វីប --ព្រះគ្រូសិរីសោភ័ណ កឹម តូ ៦៣៣
១៣- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៦៣៩
១៤- ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ  

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខទី៩ ឆ្នាំទី ២២ ខែកញ្ញា ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមទសភរិយា(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៤១
២- រឿងព្រេង ប្រទេស រ៉ូម៉ានី(តចប់) --លោក ផេង ជ្រីវ សាស្ត្រាចារ្យ បក្សីទិព្វ ៦៤៨
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ណាគ្រី ៦៥៧
៤- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៦៦១
៥- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៦៦៧
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា(តមក) --ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៦៧៧
៧- សាវតារវត្តអដ្ឋារស --អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រី ន.សុខា នារី ៦៨៥
៨- ប្រវត្ដិរបស់អេស៊ីប --លោក ផេង ជ្រីវ ៦៩០
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ប្រវត្ដិព្រះកែវមរកត --អ្នកឧកញ៉ា ទេព ពិទូរ ឈឹមក្រសេម ៦៩៦
១០- ប្រវត្ដិព្រះអនុរុទ្ធត្ថេរ --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧០២
១១- រឿងនាងបដាចារ --សាមណេរ គក គីឡេង ៧០៧
១២- ប្រវត្ដិព្រាហ្មណ៍ចាស់ --លោក អ៊ុយ គយ សាស្ត្រាចារ្យ ៧១២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧១៩
១៤- កែពាក្យខុស  

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខទី១០ ឆ្នាំទី ២២ ខែតុលា ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សេចក្ដីជូនដំណឹង រឿង ទស្សនាវដ្ដី --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧២១
២- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមទសភរិយា(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧២៥
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ណាគ្រី ៧៣១
៤- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៧៣៦
៥- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៧៤៤
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា(តមក) -- ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៧៥១
៧- សាវតារវត្តអដ្ឋារស --អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រី ន.សុខា នារី ៧៥៦
៨- ប្រវត្ដិរបស់អេស៊ីប --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៦៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ប្រវត្ដិព្រះកែវមរកត(តចប់) --អ្នកឧកញ៉ា ទេព ពិទូរ ឈឹមក្រសេម ៧៦៨
១០- រឿងនាងបដាចារ(តចប់) --សាមណេរ គក គីឡេង ៧៧៩
១១- ប្រវត្ដិព្រាហ្មណ៍ចាស់ (តចប់) --លោក អ៊ុយ គយ សាស្ត្រាចារ្យ ៧៨៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- ពិធីផ្ទេរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ជូនមករាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខទី១១ ឆ្នាំទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សេចក្ដីជូនដំណឹង រឿង ទស្សនាវដ្ដី១៩៥០ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨០១
២- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមទសភរិយា(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៨០៥
៣- ឱវាទមហត្មៈគន្ធី(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៨១៥
៤- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីវីឡៃខ្មែរ បូរាណ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៨២០
៥- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ណាគ្រី ៨២៥
៦- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៨២៩
៧- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៨៣៤
៨- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា(តមក) --ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៨៤១
៩- ប្រវត្ដិរបស់អេស៊ីប(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៨៤៦
II. ផ្នែកសាសនា  
១០- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៨៥១
១១- កម្លាំងនៃពាក្យញុះញង់ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៨៥៦
១២- បណ្ឌិតជាតក(រឿង សត្វប៉ាសីល) --ព្រះគ្រូសាសនវង្ស គុយ សូត្រ ៨៦៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣- ពិធីផ្ទេរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ជូនមករាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨៧២

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខទី១២ ឆ្នាំទី ២២ ខែធ្នូ ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ឱវាទមហត្មៈគន្ធី(តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៨៨១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីវីឡៃខ្មែរ បូរាណ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៨៩២
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ណាគ្រី ៩០១
៤- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៩០៥
៥- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៩១២
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា(តមក) --ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៩២២
៧- សាវតារវត្តបាចិនារាម(តមក) --វិនយធរគណ ចៅអធិការ ៩២៨
៨- ប្រវត្ដិរបស់អេស៊ីប(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៩៣៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៩៤០
១០- កម្លាំងនៃពាក្យញុះញង់(តចប់) --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៩៤៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីសម្ពោធបើកសាលាធម្មវិន័យ នៅវត្តព្រះព្រហ្មរតន៍ សៀមរាប --ព្រះមហា កែ អឿន ៩៥១
១២- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៩៥៨
១៣- កែពាក្យខុស  

Flag Counter