គ.ស ១៩៦៣

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ១ ខែ មករា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា --របស់ក្រសួងធម្មការ
២-ប្រយោជន៍នៃពុទ្ធសាសនា --ព្រះតេជគុណព្រះមុន្នីកោសល សូរ.ហាយ...រៀបរៀង
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូររៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៣
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២១
៥-មហោសថជាតក (ត ពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-វិបត្តិសតិសម្បជញ្ញៈ(វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ តែងរៀបរៀង ៤៩
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេសដោយគណៈកម្មាការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ " ក " (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥៤
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥៩
៩-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៦១
១០-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៦៧
១១-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៧៦
១២-ពិធីបុណ្យនៅភ្នំព្រះវិហារ ៧៩
១៣-សកម្មភាពទូទៅនិងសកម្មភាពនៅឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦២នៃក្រុមជំនុំទំនៀមទំម្លាប់ខ្មែរ ៩៧
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-ពិធីអនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតនៃមន្ត្រីសង្ឃក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លើកទី ១៩ឆ្នាំ ១៩៦២ ១០៧
១៥-សុន្ទរកថានៃលោក ម៉ែន ឈុំ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ ១១៦
១៦-សុន្ទរកថា របស់ ព្រះតេជគុណ កាន់ អែល មេគណៈខេត្តកណ្ដាល ១២២
១៧-សេចក្ដីរាយការណ៍សង្ខេបអំពីសន្និសីទនៅប្រទេសជប៉ុន លោក ញ៉ែម – ខឹម ប្រែ  
១៨-មន្ទីរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នឹងក្រសួងធម្មការ ជាកន្លែងផ្សាយទស្សនាវដ្ដីនេះ  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ២ ខែ កុម្ភៈ ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែកុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះចង្កូមកែវ (វិចារណកថា) ១២៦
២-តបធម៌--ភិក្ខុ ចន្ទ.សុធាវិទ និស្សិតពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ រៀបរៀង ១៣១
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ១៥៣
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង.(ត) ១៥៩
៥-មហោសថជាតក (ត) ១៦៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-សេចក្ដីសង្គ្រោះ (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ តែងរៀបរៀង ១៧៧
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេសដោយគណៈកម្មាការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ " ក " (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៨៥
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៨៩
៩-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៩១
១០-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៩៧
១១-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២០៣
១២-រឿងប្រយោជន៍រុក្ខជាតិ (ទំនៀមទម្លាប់)--លោក ជួន ស៊ាងហាយ តែងរៀបរៀង ២០៧
១៣-រឿងក្ដីព្រះវិហារ --អត្ថបទនេះបានដកស្រង់ពីអ្នកជាតិនិយម និពន្ធដោយសហជីវិន ហ៊ូ - នឹម ២១២
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-ពិធីបុណ្យរំលឹកព្រះគុណសម្ដេចព្រះសុគន្ធាសង្ឃរាជាធិបតី ព្រះនាម ប៉ាន ២១៩
១៥-ពិធីទទួលសៀវភៅ ១៦ក្បាលពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២២២
១៦-ព្រះមហាវិហារវត្តឧណ្ណាលោម មើលពីទិសខាងកើត  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៣ ខែ មិនា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែមីនា លេខ ៣ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ មិនា លេខ ៣ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីរឿងអសោក (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ២២៨
២-តបធម៌--ភិក្ខុ ថាច់ សើយសារី រៀបរៀង ២៣៦
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ.រៀបរៀង (ត) ២៤៤
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ២៥០
៥-មហោសថជាតក (ត) ២៦០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ការនិយាយស្ដី (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ តែងរៀបរៀង ២៧២
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេសដោយគណៈកម្មាការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ " ក " (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២៨៤
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២៨៦
៩-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២៨៨
១០-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២៩៨
១១-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៣០៧
១២-ការជំនុំជំរះដោយយុត្តិធម៌នៃតុលាការអន្តរជាតិពីរឿងក្ដីព្រះវិហាររបស់ខ្មែរនៅក្រុងឡាហេ(ត) ៣១៨
១៣-ប្រវត្ដិសង្ខេបនៃផ្លែស្វាយចន្ទី --ផល ទិត ៣៣០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-ពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃឯកឧត្ដមរាជេន្ទ្រប្រាសាទអតីតប្រធានាធិបតី នៃប្រទេសឥណ្ឌា ៣៣២
១៥-ពរសព្ទសាធុការឆ្នាំថ្មី  
១៦-ព្រះមហាវិហារវត្តបទុមវតីឬាជរារាម ថតពីទិសបូត៌  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៤ ខែ មេសា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែមេសា លេខ ៤ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ មេសា លេខ ៤ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីរឿងអសោក (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៣៣៤
២-រឿងព្រះមហាសីលវរាជ (ពាក្សកាព្យ) --លោក ហេង សមអាន រៀបរៀង ៣៤២
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ៣៥៧
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ៣៦៥
៥-មហោសថជាតក (ត) ៣៧៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ប្រវត្ដិខេត្ត កំពត ស្រាវជ្រាវ --ដោយ ឌឹក គាម រៀបរៀង ៣៩៤
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេសដោយគណៈកម្មាការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ " ក " (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៣៩៧
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៣៩៩
៩-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៤០១
១០-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៤១១
១១-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង..(តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៤២២
១២-ការជំនុំជំរះដោយយុត្តិធម៌នៃតុលាការអន្តរជាតិពីរឿងក្ដីព្រះវិហាររបស់ខ្មែរនៅក្រុងឡាហេ(ត) ៤២៨
១៣-ល្បែងចោះប្រមាត់ --របស់ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៤៤៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-ពិធីទទួលសៀវភៅ ភាសាអាល្លឺម៉ង់ស្ដីពីពុទ្ធសាសនាចំនួន៦៥ក្បាលដល់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៤៥
១៥-ព្រះវិហារវត្តលង្ការាម មើលពីទិសខាងជើង  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៥ ខែ ឧសភា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីរឿងអសោក (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(តចប់) ៤៥០
២-រឿងព្រះមហាសីលវរាជ (ពាក្យកាព្យ) --លោក ហេង សមអាន រៀបរៀង..(តចប់) ៤៥៨
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ៤៧៥
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ៤៨៣
៥-មហោសថជាតក (ត) ៤៩១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-កិត្តិយសនឹងសុភមង្គល(វិចារណកថា)--លោក ផេង ជ្រីវ. រៀបរៀង (តចប់) ៥០៧
៧-អក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ សិលាចារឹក-- ជ័យ ន្ទន ស្រាវជ្រាវ ដោយ ឌឹក គាម ៥១៥
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥២៦
៩-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥២៨
១០-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥៣៥
១១-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥៤១
១២-ការជំនុំជំរះដោយយុត្តិធម៌នៃតុលាការអន្តរជាតិពីរឿងក្ដីព្រះវិហាររបស់ខ្មែរនៅក្រុងឡាហេ(ត) ៥៤៥
១៣-ចៀប ក្រុក ព្រះកក្កុសន្ធោ លោក ផល ទិត្យ រៀបរៀង ៥៤៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤- អំពីការតាំងមន្ត្រីសង្ឃ ៥៥៩
១៥-ព្រះវិហារវត្តពោធិវាល  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៦ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែមិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-រឿងមនុស្សស្លាប់កើតឡើងវិញដឹងជាតិ (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(ត) ៥៦២
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ៥៧២
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ៥៧៨
៤-មហោសថជាតក (ត) ៥៨២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-ឪពុកម្ដាយមានឧបក្ការគុណលើកូនឬមិនមែន ?(វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៥៩៥
៦-អក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ សិលាចារឹក ជយ.ន្ទន -- ស្រាវជ្រាវ ដោយ ឌឹក គាម ៦០៥
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៦១៦
៨-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៦១៨
៩-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៦២៥
១០-រឿងបឹងអូលីវីយេរ--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៦២៩
១១-សំបុត្រទីមួយរបស់លោកនេរុ ទៅបុត្រីលោក នាម នាងលក្សី(សៀវភៅនៃធម្មជាតិ)--លោក ឈន អៀម...ប្រែពី ភាសាអង់គ្លេស ៦៣៣
១២-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៦៣៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣- បុណ្យបញ្ចុះសីមាវត្តឧណ្ណាលោម ៦៤៧
១៤-ព្រះសាក្យមុនីចេតិយ  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥លេខ ៧ ខែ កក្កដា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-រឿងមនុស្សស្លាប់កើតឡើងវិញដឹងជាតិ (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(ត)  
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត)  
៣-អាថ៌កំបាំងរបស់ពុទ្ធសាសនា--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង  
៤-មហោសថជាតក (ត)  
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-ឪពុកម្ដាយមានឧបក្ការគុណលើកូនឬមិនមែន ?(វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់)  
៦-អក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ សិលាចារឹក ជ័យ នន្ទ --ស្រាវជ្រាវ ដោយ ឌឹក គាម (ត)  
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត)  
៨-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ..ប្រែរៀបរៀង (ត)  
៩-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត)  
១០-រឿងបឹងអូលីវីយេរ-- លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត)  
១១-សំបុត្រទីមួយរបស់លោកនេរុ ទៅបុត្រីលោក នាម នាងលក្សី(សៀវភៅនៃធម្មជាតិ)--លោក ឈន អៀម ប្រែពី ភាសាអង់គ្លេស  
១២-សំបុត្រទីពីរសៀវភៅនៃធម្មជាតិ  
១៣-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ  
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤- ប្រវត្ដិវត្តឧណ្ណាលោម  
១៥-តាមឯកសាររបស់ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ  
១៦-សេចក្ដីជូនដំណឹងពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ  
១៧-រូបក្រៅរឿង  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៨ ខែ សីហា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥ លេខ ៨ ខែ សីហា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-រឿងមនុស្សស្លាប់កើតឡើងវិញដឹងជាតិ (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(តចប់) ៧៣៩
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ).(តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ៧៤៥
៣-អាថ៌កំបាំងរបស់ពុទ្ធសាសនា--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៧៥២
៤-មហោសថជាតក (ត) ៧៥៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-ឪពុកម្ដាយមានឧបក្ការគុណលើកូនឬមិនមែន ?(វិចារណកថា) លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់) ៧៧៥
៦-អក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ សិលាចារឹក--ជយ ន្ទន ស្រាវជ្រាវ ដោយ ឌឹក គាម (តចប់) ៧៨៦
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៧៩៥
៨-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៧៩៧
៩-ល្បើកឡាហ្វុងតែន--លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៨១៧
១០-រឿងព្រេងពួកតុង--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៨២៤
១១-សំបុត្រទី ៣,៤ របស់លោកនេរុ ទៅបុត្រីលោក នាម នាងលក្សី(សៀវភៅនៃធម្មជាតិ)--លោក ឈន អៀម ប្រែ ពីភាសាអង់គ្លេស ៨៣៣
១២-ឯកសារទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ រឿង ជល យាន ៨៤៥
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ប្រវត្ដិវត្តឧណ្ណាលោម.(ត) ៨៥៧
១៤-រូបក្រៅរឿង  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អំពីពុទ្ធសាសនា ដែលត្រូវគេបង្អាប់បង្អោន (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(តចប់) ៨៧០
២-ពាលបណ្ឌិតសេវនកថា -- លោក ហេង សមអាន ធ្វើការនៅវរសេនាតូចទាហានខ្មែរប្រដេញ លេខ ១០ ខេត្ដព្រៃវែង តែងរៀបរៀង ៨៧៨
៣-អាថ៌កំបាំងរបស់ពុទ្ធសាសនា-- លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៩០៨
៤-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ.រៀបរៀង (ត) ៩១២
៥-មហោសថជាតក (ត) ៩២១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-អ្នកជាតិនិយម (វិចារណកថា)-- លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់) ៩៣៤
៧-ប្រវត្ដិខេត្តកំពង់ចាម -- ស្រាវជ្រាវ ដោយ ឌឹក គាម (តចប់) ៩៤១
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៩៤៥
៩-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៩៤៧
១០-ល្បើក ឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៩៤៥
១១-រឿងព្រេងពួកតុង.(ការបែងចែក)-- លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៩៦០
១២-សំបុត្រទី ៥ របស់លោកនេរុ ទៅបុត្រីលោក នាម នាងលក្សី(សៀវភៅនៃធម្មជាតិ)--លោក ឈន អៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ៩៦៤
១៣-ភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនឹងវិហារអដ្ឋរស (ទំនៀម ទម្លាប់ខ្មែរ) ៩៦៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤- បាតុកម្មខាងព្រះពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសកម្ពុជា ៩៨០
១៥-រូបថតក្រៅរឿង  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ១០ ខែ តុលា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥ លេខ ១០ ខែ តុលា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-មិនគួរភ្លេចសំដីដើម (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(តចប់) ៩៩១
២-ប្រវត្ដិនិង កិត្តិគុណរបស់ធម៌ ព្រះមុន្នីកោសល--សូរ ហាយ តែងរៀបរៀង ៩៩៦
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ១០០៧
៤-មហោសថជាតក (ត) ១០១៦
៥-ដូនចាស់ម្នាក់ ឈ្មោះ កច្ចានី សែនឧទ្ទិសផលទៅអោយខ្មោចធម៌សុច្ចរិត --ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ តែង រៀបរៀង ១០២៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-អំពីចោរកម្ម (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់) ១០៣៦
៧-ដើមកំណើត នឹងការវិវត្តន៍នៃអារ្យធម៌ខ្មែរ--ដោយ លី ធាមតេង ១០៤១
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១០៤៧
៩-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១០៤៩
១០-ល្បើក ឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១០៦៦
១១-រឿងព្រេងចិន ទី ៩ អ្នកលក់ត្រីនឹងយក្សខ្វាក់(ការបែងចែក)--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១០៧២
១២-សំបុត្រទី ៦ របស់លោកនេរុ --លោក ឈន អៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ១០៧៧
១៣-របាំបុកអង្រែ (ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ) ១០៨៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤- បាតុកម្មខាងព្រះពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសកម្ពុជា ១០៩០
១៥- សារាចរ ស្ដីអំពីការ គាំពារ ថែរក្សាបូរាណវត្ថុជាតិ ១០៩៥
១៦-ព្រះរាជក្រិត្យ  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ១១ ខែ វិច្ឆិកា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥ លេខ ១១ ខែ វិច្ឆិកា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-គួរអនុវត្តនូវការឃ្លុំចីពរនៃសាមណេរឬ ?(វិចារណកថា) --ព្រះមុន្នីកោសល សូ .ហាយ អធិបតីរងនៃក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក តែងរៀបរៀង ១០៩៨
២-អធិបតេយ្យកថា ការសំដែងអំពីអធិបតេយ្យ ៣ យ៉ាង(តចប់) --ព្រះសាសនាមុន្នី កឹម.តូរក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក តែងរៀបរៀង ១១០៤
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ).(តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ១១២០
៤-ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសឥណ្ឌា --ដោយ ឌឹក.គាម តែងរៀបរៀង ១១២៩
៥-មហោសថជាតក (ត) ១១៣៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-កន្ទុយខ្វៀនឆ្មារ នឹងអាចរលាត្រង់វិញបានឬទេ ?(វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់) ១១៤៥
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១១៤៩
៨-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១១៥១
៩-ល្បើក ឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១១៦២
១០-រឿងព្រេងចិន(ត)(បក្សាចាចាតាទូទូនឹងពំពូលបក្សា)-- លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១១៦៨
១១-សំបុត្រទី ៧ របស់លោកនេរុ --លោក ឈន អៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ១១៧៣
១២-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ប្រកាសប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ១១៨១
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីបុណ្យចំរើនព្រះជន្មវស្សាសម្ដេចព្រះសុធម្មាធិបតី សង្ឃនាយក គណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ ព្រះនាម ឥន្ទញាណោ ភុល.ទេស ១១៩៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ១២ ខែ ធ្នូ ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥លេខ ១២ ខែ ធ្នូ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធសាសនា នៅ សហរដ្ឋអាមេរិក (វិចារណកថា) --ដោយលោក ឌឹក.គាម តែងរៀបរៀង ១២១២
២- អធិបតេយ្យកថា ការសំដែងអំពីអធិបតេយ្យ ៣ យ៉ាង(តចប់) --ព្រះសាសនាមុន្នី កឹម.តូរ ក្រុមជំនុំព្រះ ត្រៃបិដក...តែងរៀបរៀង ១២១៥
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ១២៣៥
៤-អ្នកបរិភោគកាម ១០ ពួក(ឧបាសកវគ្គទី ៥ ទំព័រទី ៤៩ អង្គុត្តរនិកាយ ទសកនិបាត) ១២៤២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-សេរីភាព (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់) ១២៥២
៦-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១២៥៧
៧-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១២៥៩
៨-ល្បើក ឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១២៧០
៩-រឿងព្រេងចិន(ត)(រឿងក្អែកត្រូវទោស) -- លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១២៧៣
១០-សំបុត្រទី ៨ របស់លោកនេរុ -- លោក ឈន អៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ១២៨២
១១-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៖ រាំស្នែងទន្សោង ១២៨៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ពិធីសម្ពោធឆ្លងគ្រឹះស្ថាន ពុទ្ធិកសិក្សា សម្ដេចព្រះនរោត្ដម សីហនុ ក្រុងភ្នំពេញ ១២៩៣
១៣- សុន្ទរកថា សហជីវិនអនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការ នឹងព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ១៣០៣

Flag Counter