គ.ស ១៩៥៣

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ១ ឆ្នាំទី២៥ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥៣

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក
២- ពលធម៌ --ព្រះមហា យ៉ត ទ្រលន់ ១១
៣- រឿងកុណ្ឌលកេសីថេរី --ព្រះមហាសុខុមាលី សេន ២៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៦
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៣
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៥៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៧- សន្និសីទព្រះពោធិវង្ស ហួត.តាត អំពីសមាជសាកលលើកទី២នៃពុទ្ធសាសនា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦២
៨- សុន្ទរកថាសម្ដេចសង្ឃនាយក នៅប្រទេសស៊ីឡង់ ថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦៩
៩- សកម្មភាពនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នឹង សាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ --លោកចាប ពិន ៧២
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧៧

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ២ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥៣

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៨៣
២- ប្រភេទសាសនកថា --ព្រះមហា ទេព ប៉ោ ៩០
៣- រឿងកុណ្ឌលកេសីថេរី --ព្រះមហាសុខុមាលី សេន ៩៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១១៣
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១១៨
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ១២៣
៧- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ១៣០
៨- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ១៣៦
៩- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៤១
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- សន្និសីទព្រះពោធិវង្ស ហួត.តាត អំពី សមាជសាកលលើកទី ២នៃពុទ្ធសាសនា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៤៨
១១- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៥៣
១២- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ១៥៩

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៣ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥៣

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិជ្ជាទិកថា --ព្រះមហា ចាប ពិន ១៦៣
២- សង្គាយនាព្រះត្រៃបិដកប្រទេសកម្ពុជា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៧៩
៣- កថិនកថា --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ១៩២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១៩៦
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២០៣
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ២១០ ២១០
៧- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ២១៧
៨- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ២២៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- សន្និសីទព្រះពោធិវង្ស ហួត.តាត អំពី សមាជសាកលលើកទី ២នៃពុទ្ធសាសនា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២២៩
១០- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៣៤
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ២៣៩
១២- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
១៣- សេចក្ដីរាយការណ៍  

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៤ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥៣

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
F-ស័ព្ទសាធុការពរឆ្នាំថ្មី  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អត្ដបេមកថា --ព្រះមហា ឡេ ឡាច ២៤៤
២- កថិនកថា(តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ១៩២
៣- សេចក្ដីល្អ . សេចក្ដីអាក្រក់ --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ២៥៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ២៦៥
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៧១
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ២៧៦
៧- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ២៨៤
៨- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ២៩០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- សន្និសីទព្រះពោធិវង្ស ហួត.តាត អំពី សមាជសាកលលើកទី ២នៃពុទ្ធសាសនា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៩៥
១០- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣០១
១១- ពិធីប្រឡងធម្មវិន័យ នៅវត្តព្រះព្រហ្មរតន៍ ខេត្ដសៀមរាប --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា --កែ អឿន ៣០៦
១២- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣១៩

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៥ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥៣

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ទុល្លភបុគ្គល ២ ពួក --ព្រះមហា ប៉ាន់ ជុន ៣២៣
២- កថិនកថា(តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៣៣១
៣- មត៌កនៃពួកពុទ្ធបរិស័ទ --លោក ប៊ូ ប៉ូ ៣៣៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៤៤
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៥១
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៣៦២
៧- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ៣៦៩
៨- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៣៧៨
៩- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣៨៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣៩២
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣៩៩
១២- សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពី ព្រះត្រៃបិដក  

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៦ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥៣

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- មិត្តកថា --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ុង ប៉ម ៤០៣
២- កថិនកថា(តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៤១៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៤២៣
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤២៨
៥- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៤៣៣
៦- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ៤៤៣
៧- រឿងចិញ្ចៀនទិព្វ --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៤៥៣
៨- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៤៥៨
៩- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៦៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៧០
១១- ពិធីបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារ វត្តពោធិវាល ខេត្ដបាត់ដំបង --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៤៧៥

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី ២៥ ខែកក្កដា លេខ ៧ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៣

AA-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា 1953 (2) For Nº12  
A-ឆ្នាំទី ២៥ ខែកក្កដា លេខ ៧  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សង្គហធម៌ --ព្រះបាឡាត់ឧត្ដមលិខិត សុង ស៊ីវ ៤៨៣
២- កថិនកថា(តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៤៩៨
៣- ប្រវត្ដិព្រះអភិធម្ម --ឃុនសិរីមេធី ស្រី អ៊ូ ៥០៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥០៨
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥១៥
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៥២៤
៧- រឿងចិញ្ចៀនទិព្វ(តមក) --អ្នកស្រី សារី យ៉ាន់ ៥៣៣
៨- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥៣៩
៩- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ (ល្បែងទាញព្រ័ត្រ) --លោក ចាប ពិន ៥៤៤
១០- ទិដ្ធានុគតិ --លោក ផែន វន ក្រសួងបឋមសិក្សា សៀមរាប ៥៥១
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២(តមក) --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៧០

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៥ ខែសីហា លេខ៨ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៣

A-ឆ្នាំទី ២៥ ខែសីហា លេខ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- លោកធម៌ --ព្រះឧបាលិវង្ស ម៉ឹង សែស ៥៦៣
២- កថិនកថា(តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៥៧២
៣- មនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ នឹងថោកទាប --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ៥៧៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អំពីដើមកំណើតសករាជ --លោក ប៊ូ ប៉ូ ៥៨៦
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥៩៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៥៩
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៦០៤
៨- រឿងចិញ្ចៀនទិព្វ --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៦១០
៩- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦១៤
១០- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ (បរិយាយពីដើមកំណើតមហោស្រព) --លោក ចាប ពិន ៦១៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈ ថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦៣១
១២- ពិធីស្រោចទឹកព្រះសង្ឃ៣អង្គ --ព្រះអាចារ្យ ឈុន វន់ ៦៣៥

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី ២៥ ខែកញ្ញា លេខ៩ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៣

A-ឆ្នាំទី ២៥ ខែកញ្ញា លេខ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សារាណ៍យធម៌ --ព្រះមហា ថាប់ សឿង ៦៤៣
២- កថិនកថា(តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៦៥៦
៣- ខ្លួនមនុស្សទុកដូចជាឆ្នាំង --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៦៦៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៦៦៩
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦៧៥
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៦៨៦
៧- រឿងចិញ្ចៀនទិព្វ(តមក) --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៦៩០
៨- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦៩៥
៩- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរបរិយាយពីដើមកំណើតរឿងរាមកេរ្តិ៍ --លោក ចាប ពិន ៧០៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧១៤

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី ២៥ ខែតុលា លេខ១០ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៣

A-ឆ្នាំទី ២៥ ខែតុលា លេខ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ធម្មាទាសកថា --ព្រះបាឡាត់ ឧត្ដមលិខិត សុង ស៊ីវ ៧២៣
២- ពិធីក្រាលគ្រងកឋិន --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៧៣២
៣- ពិធីបុណ្យពិសាខបូជានៅលង្កាទ្វីប --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៧៤៣
៤- ខ្លួនមនុស្សទុកដូចជាឆ្នាំង --លោក ស៊ិន ហ៊ាន  
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៧៥៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៦០
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៧៦៧
៨- រឿងចិញ្ចៀនទិព្វ --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៧៧១
៩- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៧៧
១០- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ បរិយាយអំពីរបៀបឆ្លងទន្លេ --លោក ចាប ពិន ៧៨៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧៩៥

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា លេខ១១ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៣

A-ឆ្នាំទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា លេខ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- នាថករណធម៌ --ព្រះមហា យ៉ត ទ្រលន់ ៨០៣
២- យក្សប្រេតមានមែនឬទេ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ៨២៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៨៣០
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨៣៥
៥- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៨៣៩
៦- រឿងចិញ្ចៀនទិព្វ(តមក) --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៨៤៩
៧- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ បរិយាយពីពាក្យ វរ្ម័ន --លោក ចាប ពិន ៨៥៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ពិធីប្រឡងសិស្សសាលាបាលីរងនៅដែនកូសាំងស៊ីន ភាគខាងត្បូង --ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈិន ៨៦៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី ២៥ ខែធ្នូ លេខ១២ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៣

A-ឆ្នាំទី ២៥ ខែធ្នូ លេខ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សាធុរក្ខណកថា --ព្រះគ្រូសិរីសោភ័ណ កឹម តូរ ៨៨៦
២- នានាសារធម៌ --លោក គរូ ស៊ិន ហ៊ាន ៨៩៥
៣- ទេវតាមានមែនឬទេ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ៩០០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ដំបូន្មានរំលឹកជនរួមជាតិ --លោក អ៊ុង ស៊ុមន៍ ៩១០
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៩២៣
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩២៧
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៩៣១
៨- រឿងចិញ្ចៀនទិព្វ(តមក) --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៩៣៩
៩- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៩៤៤
១០- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ បរិយាយពីពាក្យ វរ្ម័ន --លោក ចាប ពិន ៩៤៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ព្រះរាជប្រវត្ដិនឹងសេចក្ដីអស្ចារ្យ នៃព្រះប្រិយមហាក្សត្រ --ព្រះគ្រូអនុគណ កែ អឿន ៩៥៧

Flag Counter