គ.ស ១៩៦២

  • Print

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ១ ខែមករា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែមករា លេខ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា
២-លោកុត្ដរាភិសម័យ (ត) --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រីរៀបរៀង
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ១៤
៤-មធុរសវាហិណី (ត) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែព្រះញាណកោសល ឈឹន ពិនិត្យ ២៤
៥-មហោសថជាតក (ត) --លោក គឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្សកឹម តូរ ពិនិត្យ ៣០
៦-អំពីទង់ពុទ្ធសាសនា--លោក ថង វង រៀបរៀង ៣៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-វប្បធម៌ខ្មែរ (ត) --លោកលី ធាមតេង រៀបរៀង ៤២
៨-ពាក្យខ្មែរប្រែចេញពីបរទេស (ត) --ដោយគណៈកម្មការវប្បធម៌ ៤៧
៩-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៨
១០-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៤៩
១១-រឿងព្រេងចិន (ត) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៦២
១២-ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិក ខាងត្បូង --លោក ញ៉ែម ខឹម ប្រែ ៧៧
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-អនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាតនៃមន្ត្រីសង្ឃលើក ទី ១៨ --លោក ថង វង រៀបរៀង ៨៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែកុម្ភៈ លេខ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីអវិជ្ជា --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១២១
២-លោកុត្ដរាភិសម័យ (តចប់) --អ្នកឧកញ៉ាទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រីរៀបរៀង ១៤១
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រែបរៀបរៀង ១៤៨
៤-មធុរសវាហិណី (ត) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតល្វី ឯម ប្រែព្រះញាណកោសល ឈឹន ពិនិត្យ ១៥៨
៥-មហោសថជាតក (ត) --លោកអ៊ឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្សកឹម តូរ ពិនិត្យ ១៦៦
៦-រឿងនារទកស្សប កាព្យពាក្យ ៩ --លោក យូរ អ៊ុន និពន្ធ ១៧១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-ការអានពាក្យវប្បធម៌ --លោក គួច គីឡេង រៀបរៀង ១៩៦
៨-ពាក្យខ្មែរប្រែចេញពីបរទេស(ត) --ដោយគណៈកម្មកាវប្បធម៌ ២០៣
៩-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២០៤
១០-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន រែប ២០៥
១១-រឿងព្រេងចិន (ត) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ២០៨
១២-ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកខាងត្បូង (តចប់) --លោក ញ៉ែម ខឹម រែប ២១០
១៣-រឿងព្រេងប្រារព្ធសុភាសិត ៤ បទថា ឃ្លានខំអត់ ខ្សត់ខំរក គេឱ្យច្រើនកុំយក ខ្លាចឱ្យចូលជិត ២១៦
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-មហាសន្និបាតនៃសមាគមមិត្តពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ២២២
១៥-គិលានដ្ឋានចំរើនសុខភាព ២៣៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៣ ខែមិនា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែមីនា លេខ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-លោកុត្តរចិត្ត --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង ២៤៦
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមតៈ) (ត) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ២៥៧
៣-មធុរសវាហិណី (ត) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតល្វី ឯម ប្រែព្រះញាណ កោសល ឈិន ពិនិត្យ ២៦៣
៤-មហោសថជាតក (ត) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្សកឹម តូរ ពិនិត្យ ២៧១
៥-រឿងនារទកស្សប កាព្យពាក្យ ៩ (តចប់) --លោកយូរ អ៊ីន និពន្ធ ២៧៨
៦-សម្មោទមានាជាតក --ព្រះញាណកោសល ឈិន រៀបរៀង ៣០០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-បញ្ហាផ្សាយអក្សរសាស្ដ្រនៅបច្ចុប្បន្នកាល --លី ធាមតេង រៀបរៀង. ៣០៦
៨-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" ៣១៤
៩-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣១៥
១០-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៣១៦
១១-រឿងព្រេងចិន(ត) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៣៣៤
១២-រឿងព្រេងប្រារព្ធសុភាសិត ៤ បទ (តចប់) ៣៤០
១៣-រឿងព្រេងប្រទេសយូហ្គោស្លាវី --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ៣៤៦
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនាមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា នៅក្រុងរង្គុន (សហភាពភូមា) ៣៥៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៤ ខែមេសា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែមេសា លេខ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា ៣៦៥
២-លោកុត្តរចិត្ត (ត) --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង ៣៧០
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) (ត) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ៣៨០
៤-មធុរសវាហិណី (ត) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែព្រះញាណ កោសល ឈិន ពិនិត្យ ៣៨៩
៥-មហោសថជាតក (ត) --លោកអឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៣៩៨
៦-ការរលាយនៃភពផែនដី និងកើតជាថ្មីសាឡើងវិញ កាព្យ--លោកញូង សឿន និពន្ ៤១០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-អំពីអារ្យធម៌ខ្មែរ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៤៣០
៨-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស (ត) --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" ៤៣៧
៩-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៣៨
១០-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៤៣៩
១១-រឿងព្រេងចិន (ត) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៤៥៨
១២-រឿងព្រេងប្រទេសហ្ស៊ីវ --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែភាសាអង់គ្លេស ៤៦៤
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីប្រគេនសញ្ញាប័ត្រពុទ្ធិបឋមសិក្សាបឋមភូមិ ដល់សមណនិស្សិត--លោក ថង វង រៀបរៀង ៤៦៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៥ ខែឧសភា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែឧសភា លេខ ៥  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សទ្ធម្មកថាព្រះញាណវីរិយៈ --វ៉ាន់ សាឌុំ រៀបរៀង ៤៨៣
២-លោកុត្តរចិត្ត (តចប់) --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង ៤៩៤
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) (ត) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ៥០៨
៤-មធុរសវាហិណី(ត)--សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែព្រះញាណកោសល ឈឹនពិនិត្យ ៥១៧
៥-មហោសថជាតក (ត) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរពិនិត្យ ៥២៣
៦-ការរលាយនៃភពផែនដីនិងកើតឡើងជាថ្មីសាឡើងវិញ (តចប់) --កាព្យលោកញូង សឿង និពន្ធ ៥៣៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-ភាសាសាស្ដ្រនិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ --លោកឌឹក គាម រៀបរៀង ៥៥៥
៨-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស (ត) --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" ៥៦៦
៩-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥៦៧
១០-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៥៦៨
១១-រឿងព្រេងចិន (ត) --លោករ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៥៧៨
១២-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៥៨៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា នៅមុខព្រះសក្យមុនីចេតិយ --លោក ថង វង រៀបរៀង ៥៩២

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៦ ខែមិថុនា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែមិថុនា លេខ ៦  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ស្ដីអំពីអដ្ឋិង្គិកមគ្គ អធិប្បាយ --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រីរៀបរៀង ៦០៣
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រហយមកៈ) (ត) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ៦១៧
៣-មធុរសវាហិណី (ត) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ៦២៨
៤-មហោសថជាតក (ត) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៦៣៥
៥-ប្រវត្ដិព្រះឥន្ទនិងសង្គ្រាមអសុរ (ពាក្យកាព្យ) --លោកផល ទិត្យ និពន្ធ ៦៥១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ភាសាសាស្ដ្រនិងអក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ (ត) --លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៦៦៧
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស (ត) --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃ ការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" ៦៨៥
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (ត) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៦៨៦
៩-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៦៨៧
១០-រឿងព្រេងចិន (ត) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៧០៣
១១-រឿងព្រេង ទាក់ទងដោយភូមិសាស្ត្រខ្មែរ ៧១៥
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ដំណឹងផ្សេងៗ នៃក្រសួងធម្មការ ៧១៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៧ ខែកក្កដា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អដ្ឋង្គិកមគ្គ អធិប្បាយ --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង (តចប់) ៧២៣
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ៧៣៣
៣-មធុរសវាហិណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ៧៤១
៤-មហោសថជាតក --លោកអឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ (ត) ៧៥១
៥-ប្រវត្ដិព្រះឥន្ទនិងសង្គ្រាមអសុរ (ពាក្យកាព្យ) --លោកផល ទិត្យ និពន្ធ (តចប់) ៧៦៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ភាសានិងអក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ --លោកឌឹក គាម រៀបរៀង (ត) ៧៧៦
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស --ដោយគណៈកម្មការជាតិ នៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" (ត) ៧៩១
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៧៩២
៩-រឿងសាមកុក--អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៧៩៣
១០-រឿងព្រេងទាក់ទងដោយប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា ៨១២
១១-អង្គរនិងសម័យអង្គរ--លោកផេង ជ្រីវ ប្រែពីទស្សនាវដ្ដី "ញូវ អូរីយ៉ង"(ក្រុងប្រាក)លេខ ៣ / ១៩៦១ ៨២០
១២-អ្នករៀងដើម្បីជាតិ--លោកអាំង ហួន អតីតអប់រំសុខភាពខេត្តសៀមរាបរៀបរៀង ៨២៩
III. បច្ចុប្បន្នភាពជាតិ  
១៣-ព្រះរាជពិធីបួងសួងលាព្រះបំណន់នៅខេត្តសៀមរាបនិងព្រះវិហារសួគ៌ (កណ្ដាល) ៨៣១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៨ ខែសីហា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-គិហិសមណសុខកថា --ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ តែងនិងរៀបរៀង ៨៤៥
២-គោលច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ហេង សមអាន តែងនិងរៀបរៀង ៨៦១
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង (ត) ៨៧៧
៤-មធុរសវាហុណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ៨៨៩
៥-មហោសថជាតក --លោកគឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ (ត) ៨៩៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-ភាសានិងអក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ --លោក ឌឹក គាម តែងនិងរៀបរៀង (តចប់) ៩០១
៧-សិលាចារឹកនៅប្រាសាទវិមានអាកាស --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ប្រែរៀបរៀង ៩១៥
៨-អង្គរនិងសម័យអង្គរ --លោកផេង ជ្រីវ ប្រែពីទស្សនាវដ្ដី "ញូវ អូរយ៉ង់"(ក្រុងច្រក) លេខ ៣/១៩៦១(តចប់) ៩២៤
៩-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេសដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ"ក" ៩៣៨
១០-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៩៣៩
១១-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៩៤០
១២-សកម្មភាពក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៩៤៥
III. បច្ចុប្បន្នភាពជាតិ  
១៣-ពិធីសម្ពោធព្រះវិហារអាពាធិការនុគ្រោះ និងពិធីបញ្ចុះសីមាវត្តអង្គសិម្ពលី ៩៥២
១៤-ពិធីសម្ពោធព្រះវិហារអាពាធិការនុគ្រោះ  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៩ ខែកញ្ញា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ធម្មវិចារណកថា --ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង ៩៦៣
២-គោលច្បាប់--ព្រះពុទ្ធសាសនា លោក ហេងសមអាន តែងនិងរៀបរៀង (ត) ៩៧៩
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) --លោកប៊ូ ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង(ត) ៩៨៨
៤-មធុរសវាហិណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សា ប្រែរៀបរៀង (ត) ៩៩៦
៥-មហោសថជាតក (ត) ១០០៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-បែបអក្សរខ្មែរសម័យសិលាចារឹកហាន់ជ័យ ១០១៩
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស--ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" (ត) ១០២៨
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១០៣០
៩-រឿងសាមកុក--អ្នកឧកញ៉ានូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១០៣១
១០-រឿងព្រេងចិន --លោករ៉ាយ ប៊ុក ភូឈួយខេត្តតាកែវ ប្រែរៀបរៀង(ត) ១០៤១
១១-រឿងទាក់ដំរី នៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ១០៤៧
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១២-សុន្ទរកថានៃលោករដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការ ១០៦១
១៣-សន្និសីទស្ដីពីពុទ្ធសាសនានៃលោកបណ្ឌិតដាក់ ជាតិឥណ្ឌៀ ១០៦៦

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ១០ ខែតុលា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ធម្មវិចារណកថា --ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង (ត) ១០៨៣
២-គោលច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា --លោកហេង សមអាន តែងនិងរៀបរៀង (ត) ១០៩៤
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង (ត) ១១០៧
៤-មធុរសវាហិណី --សម្ដេច ព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ១១១៥
៥-មហោសថជាតក (ត) ១១២៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក"(ត) ១១៤៣
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង(ត) ១១៤៦
៨-រឿងល្បើកហ្វុងតែន (La fontene) --លោកផេង ជ្រីវប្រែពីភាសាបារំាង ១១៤៩
៩-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១១៦០
១០-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ភូឈួយខែត្រតាកែវ រៀបរៀង (ត) ១១៨៤
១១-ទំនៀមទម្លាប់កុលសម្ព័ន្ធ --លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ១១៩០
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ពិធីប្រគេនសញ្ញាប័ត្រឋានៈជាមេគណៈក្រុងភ្នំពេញ ចំពោះព្រះតេជគុណ រាជ កឹង ១១៩៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ១១ ខែវិច្ឆិកា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ធម្មវិចារណកថា --ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង (ត) ១២០៤
២-គោលច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ហេង សមអាន តែង និងរៀបរៀង (ត) ១២១២
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង (ត) ១២២០
៤-មធុរសវាហិណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង(ត) ១២២៨
៥-មហោសថជាតក (ត) ១២៣៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក"(ត) ១២៥៤
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១២៥៨
៨-រឿងល្បើកឡាហ្វុងតែន (La fontene) --លោកផេង ជ្រីវប្រែពីភាសាបារំាង ១២៦០
៩-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១២៦៨
១០-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ភូឈួយខេត្តតាកែវ រៀបរៀង (ត) ១២៩៨
១១-រឿងត្រពាំងលាក់នង្គ័ល របស់ក្រុមទំនៀមទម្លាប់ ១៣០៣
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ពិធីសម្ពោធវិមានឯករាជ្យ ១៣០៨
១៣-ពិធីតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រ ១៣១៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ១២ ខែធ្នូ ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I.ផ្នែកសាសនា  
១-ធម្មវិចារណកថា --ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង (តចប់) ១៣២៣
២-គោលច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា --លោកហេង សមអាន តែងនិងរៀបរៀង (តចប់) ១៣៣៧
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រហយមកៈ) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង (ត) ១៣៥៦
៤-មធុរសវាហិណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ១៣៦៥
៥-មហោសថជាតក(ត) --ព្រះសាសនមុនី កឹម – តូរ ពិនិត្យ ១៣៦៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ"ក"(ត) ១៣៨៤
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១៣៨៨
៨-រឿងល្បើកឡាហ្វុងតែន (La fontene) --លោកផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១៣៩០
៩-រឿងសាមកុក--អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១៣៩៦
១០-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង (ត) ១៤០៩
១១-រឿងភ្នំប្រុសភ្នំស្រីនៅខេត្តកំពង់ចាម --របស់ក្រុមទំនៀមទម្លាប់ ១៤១៧
១២-ប៉ោងជានេសាទុប្បកករណ៍ប្លែក --លោក ឌឹក គាម តែងរៀបរៀង ១៤២០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ព្រះរាជសុន្ទរកថានៃសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋថ្លែង នៅឱកាសពិធីសម្ពោធវិមានឯករាជ្យ នៅថ្ងៃទី ០៩/១១/៦២ ១៤២៣
១៤-អំពីការតាំងមន្ដ្រីសង្ឃ ១៤៣៦