គ.ស. ១៩៥៥

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែមករា លេខទី ១ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សង្ខិតន័យពីប្រវត្តិពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសកម្ពុជា នាអតីតកាល --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ
២- សីលធម៌ --ឃុនបណ្ណារ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូ ២២
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ ( តមក ) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងសៅរ៍រសាយ ( តមក ) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥៤
៥- រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៩
៦- ដំនឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ ( តមក ) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦៧
៧- រឿងបល័ង្កទិព្យ ( តមក ) --លោក វ៉ាយ ប៉ុក ៧៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី --( តមក ) ក្រសួងធម្មការ ៧៩
៩- ដំណើរទស្សនកិច្ចនៃឯកឧត្ដម អ៊ូ នូ  
១០- វិចារណកថា  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែកុម្ភៈ លេខទី ២ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨៣
២- អភយទានពិសេស --ព្រះឧបាលិវង្ស សូរ ហាយ ៨៧
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ ( តមក ) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ១០២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ១១៨
៥- រឿងបល័ង្កទិព្យ ( តមក ) --លោក វ៉ាយ ប៉ុក ១២២
៦- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ  
៧- បរិយាយអំពីចម្រៀង --លោក ចាប ពិន ១៣១
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- អនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាទទី ១១ នៃមន្ត្រីសង្ឃ សម្រាប់ឆ្នាំ ១៩៥៥ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌតិ្យ ១៤៦
៩- ពិធីបុណ្យទក្ខិណានុប្បទានរបស់ --ព្រះសាសនមុនី មាស កងចៅអធិការវត្ត ពិភទ្ទរង្សី --ព្រះវិន័យធរអនុគណ ឯក ញឹម ១៥១

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែមិនា លេខទី ៣ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មីនា លេខ ៣ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មីនា លេខ ៣ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ១៦៣
២- រាជវសតីកថា --ព្រះអាចារ្យ ហេន ធឿង ១៦៩
៣- វិរុទ្ធវត្ថុកថា --ព្រះវិភុទ្ធញ្ញាណ សោម ឡុច ១៧៩
៤- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ១៨៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ២០៣
៦- អនុស្សាវរីយ៍ ចំពោះព្រះបាទសម្ដេច ព្រះនរោត្ដម សីហនុ វរ្ម័ន --លោក អ៊ុង ស៊ុមន៍ ២១២
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២១៦
៨- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង-ជ្រីវ ២២២
៩- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ២២៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យស្រោចទឹកចំរើនព្រះជន្មសម្ដេច ព្រះសុធម្មាធិបតី អ៊ុង ស្រី សង្ឃនាយក គណៈធម្មយុត្តិ អាចារ្យវត្តបទុមវតី ២៣៥
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ២៣៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែមេសា លេខទី ៤ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មេសា លេខ ៤ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មេសា លេខ ៤ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ២៤៣
២- ឃ្លោកលិចអំបែងអណ្ដែត --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ២៥៣
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ២៦១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ២៦៩
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៧៤
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ២៨២
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ២៨៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ពិធីចែកព្រហ្មទាន ដល់សមណនិស្សិត សាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៩៥
៩- ពិធីបុណ្យបូជាសពលោកគ្រូ ចិន ទិត ចៅអធិការវត្តបឹង រ៉ៃ ខេត្ដស្វាយរៀង --លោក ញ៉ែម ខឹម ៣១០
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣១៩
១១- ពិធីបុណ្យស្រោចទឹកចម្រើនព្រះជន្មសម្ដេចព្រះសុធម្មបតី អ៊ុង ស្រី  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែឧសភា លេខទី ៥ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤០៣
២- ឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរបំផុត --លោក យូរ អ៊ុន ៤០៨
៣- វិវាទមូល --ព្រះឧបាលំវង្ស ម៉ឹង សែស ៤១២
៤- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិត្យមហា ឈឹម ស៊ុម ៣៥៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- កម្លាំងនៃសាមគ្គី --ព្រះមហា ម៉ៅ ខាត់ ៤៣៤
៦- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៤៤៣
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៥០
៨- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៤៥៦
៩- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៤៦២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- គមនប្បវត្ដិ --ព្រះមហា ទួត ទឹម ៤៦៩
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៤៧៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែមិថុនា លេខទី ៦ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ៣២៣
២- អត្ដានុរក្ខកថា --ព្រះអាចារ្យ ផេង សុន្ទរ៍ ៣៣១
៣- រឿងមាណពអ្នកឈ្លាសក្នុងស្នាមជើង --ឃុនសិរីមេធី ស្រី អ៊ូ ៣៣៩
៤- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៣៥៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៦២
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៦៨
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៣៧៧
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៣៨៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បុណ្យឆ្លងព្រះវិហារនឹងសាលាបឋមសិក្សា នៅវត្តសិរីបទុម(វត្តអន្ទង់ស)ស្រុក កងមាស.កំពង់ចាម--លោក ចាប ពិន ៣៩១

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែកក្កដា លេខទី ៧ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែកក្កដា លេខ ៧  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ធម្មានុធម្មប្បដិបត្ដិកថា --ព្រះមហា ថោង យុ ៤៨៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៤៩០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- និទានសុភាសិត --ព្រះមហា ម៉ៅ ខាន់ ៥០១
៤- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥០៦
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥១៦
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥២៦
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៥៣៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨-ពិធីហែព្រះសារីរិកធាតុនៅព្រៃនគរ --ព្រះញាណកោសលញាណ ឈឺន ៥៤៣
៩- របៀបសិក្សានៃសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៥៤

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែសីហា លេខទី ៨ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែសីហា លេខ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សិប្បកថា --ព្រះឃោសធម្ម ម៉ឹង សែស ៥៦៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៥៧៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ការទស្សនានិម្មាបនកម្មខ្មែរ --លោក ញ៉ែម ខឹម ៥៨៨
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦០១
៥- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦១០
៦- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៦២០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៧- ប្រវត្ដិវត្តបទុមវតីរាជរាម --ឃុនបណ្ណារក័្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៦២៩
៨- ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា នៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន --លេខាធិការ ញែម ខឹម ៦៣៧

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែកញ្ញា លេខទី ៩ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែ កញ្ញា លេខ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សាសនាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណា --ព្រះឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ ៧២៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤ --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៧៣៤
៣- រឿងធម្មទ្ធជបណ្ឌិត --លោក គាំ ឌុំ ៧៥១
៤-ប្រស្នាធម៌ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូ  
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ពិធីបំបួសនាគជាតិភូមា --លោក ញែម ខឹម ៧៦៩
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៨២
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៨៨
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៧៩២
៩- និទានសុភាសិត --ព្រះមហាម៉ៅ ខាន់  
១០- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម  
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីសម្ភោទ្យបើកសាលាបាលីរង វត្ត ព្រះព្រហ្មរ័តន៍ ខេត្តសៀមរាប –ព្រះគ្រូអនុគណ កែ អឿន  
១២- សេចក្ដីបរិសុទ្ធនៅឯណា --ព្រះទេពសត្ថា កិម តូ  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែកញ្ញា លេខទី ១០ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែតុលា លេខ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សាសនាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណា --ព្រះបាឧលិវង្ស សូរ ហាយ ៧២៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤ ( តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៧៣៤
៣- រឿងធម្មទ្ធជបណ្ឌិត --លោក គាំ ឌុំ ៧៥១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ពិធីបំបួសនាគជាតិភូមា --លោក ញ៉ែម ខឹម ៧៩៦
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៨២
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្តារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៨៨
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្យ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៧៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែវិច្ឆិកា លេខទី ១១ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា លេខ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ឃរាវាសធម៌ --ព្រះបាឡាត់ឧត្ដមលិខិត សុង ស៊ីវ ៨០៣
២- ប្រស្នាធម៌ ៥ខ --ឃុនបណ្ណារក័្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៨១៩
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤(តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៨២៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ទំនៀមហុចស្លាម៉ាត់ --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៨៣៥
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨៤១
៦- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៨៤៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៧- មហាធម្មសង្គាយនានៃព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ញែម ខឹម ៨៥៨
៨- ពិធីបុណ្យពុទ្ធាជយន្ដិនៅប្រទេសឥណ្ឌៀ --លោក ទៀងតៃ ឈុន ៨៧៥
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៨៧៩

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែធ្នូ លេខទី ១២ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែធ្នូ លេខ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- មច្ឆរិយៈគឺអ្វី --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ៨៨៣
២- ចិត្តកថា --ព្រះបាឡាត់ឧត្ដមលិខិត សុង ស៊ីវ ៨៩០
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤ --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៩០៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សង្គ្រាមកំបាំង --ឃុនបណ្ណារក័្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៩១៣
៥- សាលារៀននៅប្រទេសជប៉ុន --អ្នកស្រី សារិះយ៉ាន ៩២០
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩៣១
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៩៣៩
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៩៤៧
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបំបួសកុលបុត្រជាតិបារាំងសែសម្នាក់នៅវត្តឧណ្ណាលោម --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៩៥៤

Flag Counter