គ.ស ១៩៦០

  • Print

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី៣២ ខែ មករា លេខ ១ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មករា លេខ ១ – ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៦០  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះសមណគោតមសម្មាសម្ពុទ្ធ --លោក រដ្ឋ លេខាធិការ សូ ណែម
២-ព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនានាំទៅកាន់សេចក្ដីសុខ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១០
៣-មធុរសវាហិណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឺន ពិនិត្យ ២២
៤-មហោសថជាតក --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៤១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ៥១
៦-រឿងព្រេងអេហ្ស៊ីប ចែងអំពីការវិនិច្ឆ័យនៃការាឃូស --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ៥៩
៧-សុភាសិតជាតិប៉ុល នឹងទូគូលឿរ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែពីភាសាបារាំង ៦៥
៨-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧២
៩-ពាក្យវប្បធម៌ --លោក សម ថាំង សមាជិកគណៈកម្មការវប្បធម៌ ៩១
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០-អនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាតនៃមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ១៦ --លោក ថង វង ៩៨
១១-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ១១៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី៣២ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ – ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៦០  
I. ផ្នែកសាសន  
១-វិចារណកថា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ១២១
២-ចក្កធម្មកថា របស់ --ព្រះមហា ទូច សានី ១២៩
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត --ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈិន ពិនិត្យ ១៤១
៤-មហោសថជាតក --លោក អឹម.ភន ចម្លងពីសាស្ត្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរពិនិត្យ ១៥៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រស្លឹករឹត ១៦៣
៦-រឿងព្រេងរុស្សី ចែងអំពីវិទ្យាសាស្ត្រដ៍ប៉ិនប្រសព្វ --ស សារា ប្រែពីភាសាបារាំង ១៧១
៧-សត្រូវរបស់ខ្ញុំ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ១៨២
៨-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ- កន ១៨៨
៩-ពាក្យវប្បធម៌.(តមក) --លោក សម ថាំង សមាជិកគណៈកម្មការវប្បធម៌ ២២១
១០-រឿងព្រេងអេហ្ស៊ីប --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម  
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១១-ពិធីហែ សព ឧកញ៉ា សោភ័ណមន្ត្រី ជួន នុត --លោក ចាប ពិន ២២៧
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ២៣៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី៣២ ខែ មិនា លេខ ៣ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មីនា លេខ ៣ – ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មីនា លេខ ៣ - ១៩៦០  
F-ពរសព្ទសាធុការក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វចីសន្ដិភាវកថា របស់ព្រះវិន័យធម្ម --ថោង យុ ២៤១
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បញ្ញត្តិ) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ២៥២
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈីន ពិនិត្យ ២៦៣
៤-មហោសថជាតក --លោក អឹម.ភន ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ២៧៥
៥-ព្រះទិវង្គតនៃព្រះប្រិយមហាក្សត្រជាទីគោរព  
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ២៨៥
៧-អ្នកជម្ពូទ្វីបរស់នៅប្លែកគេមែន --លោក កួច គីឡេង ២៩៧
៨-រឿងព្រេងសត្វកូនលោក ៣០៤
៩-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៣១៣
១០-ពាក្យវប្បធម៌.(តមក) --លោកនាង ហ៊ូ លោករៀបរៀង លោកសម ថាំង ពិនិត្យ ៣៣១
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីបុណ្យបូជាសព ព្រះមុនីកោសល សោម ឈុន --លោក ថង វង រៀបរៀង ៣៣៦
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត ៣៥៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី៣២ ខែ មេសា លេខ ៤ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មេសា លេខ ៤ – ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មេសា លេខ ៤ - ១៩៦០  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៦១
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បញ្ញត្តិ) (តមក) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៣៧៧
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈីន ពិនិត្យ ៣៨៩
៤-មហោសថជាតក --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៤០៤
៥-ប្រវត្ដិព្រះនាងឥសិទាសីថេរី --លោក យូ អ៊ុន ប្រែចាកភាសាបាលី ៤១៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៤២៣
៧-រឿងព្រេងប្រទេសស៊ុយអែដ --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែចាកភាសាអង់គ្លេស ៤៣១
៨-ស្នាដៃឪពុក --លោក ស៊ីន ផូ រៀបរៀង លោក ចាប ពិន ពិនិត្យ ៤៣៨
៩-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន (ប្រែ ) ៤៥៧
១០-ពាក្យវប្បធម៌ (តមក) --លោក នាង ហ៊ូ រៀបរៀង លោក សម-ថាំង ៤៦១
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-មហាសន្និបាតសមាគមមិត្តពុទ្ធិកវិទ្យាល័យលើកទី ១១ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ៤៦៨
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៤៨០
១៣-អ្នកជម្ពូទ្វីបរស់នៅប្លែកគេមែន --លោក កួច គឺឡេង រៀបរៀង  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី៣២ ខែ ឧសភា លេខ ៥ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ ឧសភា លេខ ៥ – ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦០  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៨៣
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ)(តមក) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៤៩៤
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈីន ពិនិត្យ ៥១២
៤-មហោសថជាតក --លោក អឹម ភនចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៥២៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៥៣៣
៦-រឿងព្រេងវត្តបញ្ញាជី --លោក មាស ហាំ រៀបរៀង ៥៥៣
៧-រឿងព្រេងរុស្សី --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែចាកភាសាអង់គ្លេស ៥៥៣
៨-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន (ប្រែ ) ៥៦៨
៩-ពាក្យវប្បធម៌ (តមក) --លោក នាង ហ៊ូ រៀបរៀង លោក សម ថាំង ពិនិត្យ ៥៨០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០-បុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ --លោក ថង វង រៀបរៀង ៥៨៩
១១-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥៩៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ៦ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦០  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា របស់ព្រះពុទ្ធវង្ស --កឹម តូរ ៦០១
២-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៦០៨
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ.រៀបរៀង ៦១៧
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈីន ពិនិត្យ ៦២៨
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម.ភន ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៦៤៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ដ្រាស្លឹករឹត ៦៥៣
៧-អំពីទំនៀមប្រណាំងទូកង នៅស្រុកបាសាក់ ខេត្តឃ្លាំង (កូសាំងស៊ីន) --លោក ថាច់ ប៉ែន រៀបរៀង ៦៧៣
៨-រឿងព្រេងប្រទេសអេថ្យូពី --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែចាកភាសាអង់គ្លេស ៦៩៣
៩-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន (ប្រែ) ៧០៤
១០-ពាក្យវប្បធម៌.(តមក) --លោក នាង ហ៊ូ រៀបរៀង លោក សម ថាំង ពិនិត្យ ៧១០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ក្រសួងធម្មការ --លោក ថ វង រៀបរៀង ៧១៧
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧១៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីសៀវភៅ  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧២១
២-មហានារទកស្សបជាតក --លោក យូរ អ៊ុន ប្រែរៀបរៀង ៧៣៤
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បញ្ញត្តិ) --លោក ប៉ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៧៤៨
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្តេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្យ ៧៥៧
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៧៧១
II.ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៧៧៧
៧-រឿងព្រេងប្រទេសក្រិក --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀមប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ៨០១
៨-រឿងព្រេងនឹងរឿងបុរាណជប៉ុនក្នុងមធ្យមសម័យ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៨១៦
៩-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៨២៥
១០-ពាក្យវប្បធម៌ (តមក) --លោក នាង ហ្វី រៀបរៀងលោក សម ថាំងពិនិត្យ ៨២៩
III.កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ក្រសួងធម្មការ ៨៣៥
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៨៣៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ៨ ខែ សីហា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨៤១
២-សេចក្ដីបរិសុទ្ធនៅឯណា? របស់ --ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ៨៥១
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះកថាវត្ថុ) (តមក) --លោក ប៉ូ-ប៉ូ រៀបរៀង ៨៦១
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្យ ៨៧០
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៨៨១
II.ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៨៩៥
៧-រឿងព្រេងទាក់ទងនឹងទំនៀមធ្វើពិធីសម្លាប់មនុស្សដើម្បីផ្ដាច់គ្រោះ --ថង វង រៀបរៀង តាមឯកសាររបស់ក្រុម ជំនុំទំនៀមទម្លាប់ ៩២១
៨-រឿងព្រេងនឹងរឿងបុរាណជប៉ុនក្នុងមធ្យមសម័យ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៩២៩
៩-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៩៣៧
១០-ពាក្យវប្បធម៌ (តមក) --លោក នាង ហ្វី រៀបរៀងលោក សម ថាំងពិនិត្យ ៩៤៣
III.កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ការធ្វើសន្និសីទ --លោក អៀង គុណ សាគី រៀបរៀង ៩៥២
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៥៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៦១
២-គោលព្រះនិព្វាន --ព្រះឧបាលិវង្ស សូរ ហាយ រៀបរៀង ៩៨១
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះកថាវត្ថុ) (តមក) --លោក ប៉ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៩៩៩
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្ ១០០៨
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម-តូរ ពិនិត្យ ១០១៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ-សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១០២៧
៧-រឿងព្រេងរឿងព្រេងប្រទេសអារ៉ាប់ --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ១០៤២
៨-រឿងព្រេងនឹងរឿងបុរាណជប៉ុនក្នុងមធ្យមសម័យ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១០៥១
៩-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១០៦១
១០-ពាក្យវប្បធម៌ (តមក) --លោក នាង ហ្វី រៀបរៀងលោក សម ថាំងពិនិត្យ ១០៦៩
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពត៌មានផ្សេងរបស់ក្រសួងធម្មការ ១០៧៦
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១០៧៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ១០ ខែ តុលា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធនឹងលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ញ៉ែម ខឹម រៀបរៀង ១០៨១
២-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០៨៨
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះកថាវត្ថុ) (តមក) --លោក ប៉ូ ប៉ូ រៀបរៀង ១០៩៩
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្ ១១១៣
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ១១១៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១១២៩
៧-រឿងព្រេងនឹងរឿងបុរាណជប៉ុនក្នុងមធ្យមសម័យ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១១៥៩
៨-អធិប្បាយសុភាសិត --លោក ស្ដើង ធូរ រៀបរៀង លោក ឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ពិនិត្យ ១១៦៦
៩-រឿងព្រេងប្រទេសហ្វីលីព្វីន --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែចាកភាសាអង់គ្លេស ១១៨២
១០-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១១៨៧
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពត៌មានផ្សេងៗ របស់ក្រសួងធម្មការ ១១៩៤
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១១៩៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ១១ ខែ វិច្ឆិកា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីសៀវភៅ  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១២០១
២-តម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ស្ដើង ធូរ រៀបរៀង ១២២០
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះកថាវត្ថុ) (តមក) --លោក ប៉ូ ប៉ូ រៀបរៀង ១២៣៨
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្យ ១២៤៨
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ១២៥៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១២៦១
៧-រឿងនាងសក់ក្រអូប --លោក ញ៉ែម ខឹម រៀបរៀង តាមឯកសារទំនៀមទម្លាប់ ១២៧១
៨-រឿងសង្គ្រាម រវាងគីង្គក់នឹងព្រះព្រហ្ម --លោក លាង ហាប់ អាន រៀបរៀង ១២៧៧
៩-រឿងព្រេងប្រទេសអ៊ុយក្រែន --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែចាកភាសាអង់គ្លេស ១២៨៣
១០-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១២៩៤
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១១៩៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ១២ ខែ ធ្នូ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៣២១
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះកថាវត្ថុ) (តមក) --លោក ប៉ូ ប៉ូ រៀបរៀង ១៣៣៥
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្យ ១៣៤៤
៤-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធ វង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ១៣៥០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៣៦១
៦-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១៣៧០
៧-រឿងស្ដេចបាយង្កោរ --លោក ញ៉ែម ខឹម រៀបរៀង ១៣៨៦
៨-រឿងព្រេងប្រទេសវេណេហ្សុយអេឡា --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម រៀបរៀង ១៣៩៧
៩-គូរដឹងទំនៀមខ្លះនៅប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី --អ្នកស្រី ពេជ សល់ នាមដើមសារិះយ៉ាន់ប្រែ ១៤០៦
១០-រឿងជ្រូកតច្ឆកៈ --លោក ហេង សម អាន រៀបរៀង ១៤១១
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពត៌មានផ្សេងៗ របស់ក្រសួងធម្មការ ពិធីបុណ្យព្រហ្មទាន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១៤២៤
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ. (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១៤៣៨