គ.ស ១៩៥៦

  • Print

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែមករា លេខ១ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ជ័យកថា --ព្រះឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ
២- ជិតពេកមើលមិនឃើញ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១៩
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤(តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុមន៍ ២៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ពេជ្រព្រះរាជា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៣៤
៥- រឿងភ្នំសំពៅនៅខេត្ដបាត់ដំបង --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៤៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៣
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦០
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៧១
៩- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ --លោក ចាប ពិន ៧៨
III.កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីអនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាតលើកទី១២ នៃមន្ត្រីសង្ឃសំរាប់ឆ្នាំ១៩៥៦ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៨ ខែកុម្ភៈ លេខ២ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
F-ថ្វាយសព្ទសាធុការពរ  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ការបួសក្នុងពុទ្ធសាសនា --លោកស្រី អ៊ូ ១០៣
២- ការចំរើននឹងការសាបសូន្យធម្មវិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនា --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ១១១
៣- សតិសម្បជញ្ញកថា --ព្រះបាឡាត់ សុង ស៊ីវ ១១៨
៤- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤(តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុមន៍ ១២៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ទំនៀមទម្លាប់ស្ត្រីនៅស្រុកទីបេ --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ១៤១
៦- សុភាសិតរាជនីតិ ពាក្យកាព្យ --អ្នកឧកញ៉ា នៅ ១៤៧
៧- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ១៥៣
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១៥៩
៩- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ១៦៧
១០- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១៨២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ព្រះអនិច្ចធម្មនៃសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយក គណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ១៨៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៨ ខែមីនា លេខ៣ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
F-សព្ទសាធុការពរ  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសារណកថា --មហា ហ៊ុន ប្រិញ ២០៤
២- មាតាបិតាគុណកថា --ព្រះអាចារ្យ ជៃ ម៉ៃ ២១៣
៣- បាឋកថារឿងពុទ្ធរូបបុរាណ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ២២០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងអ្នកស្នេហា ជាតិ សាសនា មហាក្សត្រ -- ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ២២៨
៥- រឿងព្រះបាទរុសវ៉ានសាដ នឹងព្រះនាងសេហេរិស្ដានី --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ២៣៨
៦- សុភាសិតរាជនីតិ ពាក្យកាព្យ --អ្នកឧកញ៉ា នៅ ២៤៧
៧- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ២៥៨
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៦៨
៩- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ២៧៨
១០- ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នឹងពិព័រណ៍អន្តរជាតិ --លោក ចាប ពិន ២៨៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីបុណ្យគំរប់ ២៥០០ព្រះវស្សា នៃព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៩១
១២- ពិធីបញ្ចប់កិច្ចសិក្សាខាងវិជ្ជាគរុកោសល្យនៃសមណសាស្ត្រាចារ្យ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៩៧
១៣- ការប្រគល់ឲ្យជាឧឡារិកនូវព្រះធាតុនៃព្រះសាវ័ករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៨ ខែមេសា លេខ៤ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា(ដំណើរជីវិត) --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៣០៣
២- សង្ឃសរណកថា --ព្រះមហា ហ៊ុន ប្រិញ ៣១៣
៣- បាឋកថារឿងពុទ្ធរូបបុរាណ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ៣២៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងអ្នកស្នេហា ជាតិ សាសនា មហាក្សត្រ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៣៣០
៥- រឿងព្រះបាទរុសវ៉ានសាដ នឹងព្រះនាងសេហេរិស្ដានី (តមក) --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៣៣៦
៦- សុភាសិតរាជនីតិ ពាក្យកាព្យ --អ្នកឧកញ៉ា នៅ ៣៤៤
៧- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៣៤៩
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៥៧
៩- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៣៦៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- សេចក្ដីកត់ហេតុអំពីគ្រោងការណ៍បុណ្យពាក់កណ្ដាល ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា--ក្រសួងធម្មការ ៣៧០
១១- ពិធីសម្ពោធឆ្លងមន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣៨២
១២- ពិធីបុណ្យព្រហ្មទានទី៧នៃសមាគមមិត្តពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ លោក ចាប ពិន ៣៩៨
១៣- សុន្ទរកថា --ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះអារិយកស្សប អ៊ូច  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៨ ខែឧសភា លេខ៥ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- រឿងប្រៀបធៀបរកសេចក្ដីពិត --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៤០៣
២- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជា --លោក ទៀង តៃឈុន ៤១២
៣- ឥទ្ធិបាទធម៌ --ព្រះមហា អ៊ុម ផេង ៤១៨
៤- បាឋកថារឿងពុទ្ធរូបបុរាណ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ៤២៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿងចិត្តល្ងង់ខ្លៅនឹងចិត្តចេះដឹង --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៤៣៣
៦- រឿងព្រះបាទរុសវ៉ានសាដ នឹងព្រះនាងសេហេរិស្ដានី (តចប់) --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៤៣៨
៧- សុភាសិតរាជនីតិ ពាក្យកាព្យ --អ្នកឧកញ៉ា នៅ ៤៤៧
៨- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៤៥៦
៩- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៦៣
១០- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៤៧០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីសម្ពោធសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់នៅខេត្ដសៀមរាប --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៧៥
១២- ពិធីបុណ្យទក្ខិណានុប្បទាន --ព្រះអាចារ្យ នូ កិញ ៤៨៥
១៣- ពិធីសម្ភោធឆ្លងមន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃ(តចប់) --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៩១

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៨ ខែមិថុនា លេខ៦ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជា (តចប់) --លោក ទៀង តៃឈុន ៥០៣
២- បញ្ញាកថា --ព្រះ ឧត្ដមវិជ្ជា ឈឹម សាមី ៥១៣
៣- ប្រជុំធម៌ឧបាសក --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូរ ៥១៩
៤- បាឋកថារឿងពុទ្ធរូបបុរាណ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ៥២៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- បញ្ញាបរិយាយ --ព្រះឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ ៥៣៦
៦- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៥៤៤
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៥២
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៥៦១
៩- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥៦៧
១០- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ --លោក ចាប ពិន ៥៧៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ដំណើរទៅកាន់ប្រទេសភូមានៃប្រតិភូ៨រូប --ព្រះញាណវីរិយៈ វ៉ាន់ សាឌុម ៥៨៨
១២- ដំណើរគណៈប្រតិភូខ្មែរទៅប្រជុំសន្និសីទ នៅពុទ្ធគយាប្រទេសឥណ្ឌា --លោក ចាប ពិន ៥៩៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែកក្កដា លេខ៧ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែកក្កដា លេខ ៧  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា(សន្តិភាពតាមគតិពុទ្ធសាសនា) --ព្រះភិក្ខុ ខៀវ ជុំ ៦០៣
២- អត្ថទ្វារកថា --ព្រះឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ ៦១០
៣- ប្រជុំធម៌ឧបាសក(តមក) --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ៦២៧
៤- សីលធម៌ និង សិល្បសាស្ត្រ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៦៣៦
៥- បាឋកថារឿងពុទ្ធរូបបុរាណ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ៦៣៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦- វិធីអប់រំជនជាតិខ្មែរ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៦៥១
៧- ឱវាទមាតា --ព្រះមហា ឌឿក អមរ៍ ៦៥៦
៨- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៦៦១
៩- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦៦៨
១០- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៦៧៦
១១- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៦៨៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- មន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃនៅខេត្ដតាកែវ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែសីហា លេខ៨ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែសីហា លេខ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សន្ដោសកថា --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៧០៣
២- ប្រជុំធម៌ឧបាសក(តមក) --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូរ ៧១២
៣- ទោសនៃសុរា --ព្រឹន្ទបាលទោ ជា ប៉ូរ ៧២៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សេចក្ដីសុខនឹងសេចក្ដីចំរើនរបស់ប្រទេសតែងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយវប្បធម៌ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៧៣៣
៥- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៧៤៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៥៥
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៧៦២
៨- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៧៧៧
៩- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ --លោក ចាប ពិន ៧៨៥
១០- រឿងកូនភ្លោះ --អ្នកស្រី ពេជ្រ-សល់ ហៅ សារីយ៉ាន់ ជាអ្នកប្រែ  
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- មន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃនៅខេត្ដតាកែវ(តមក) --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧៩០

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែកញ្ញា លេខ៩ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែកញ្ញា លេខ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អនន្ដរិយកម្ម -- ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូរ ៨០៣
២- វចីកថា --ព្រះមហា អ៊ុម ផេង ៨១៣
៣- ច្បាប់លោកនឹងច្បាប់ធម៌ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៨២៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អក្សរសាស្ត្រខ្មែរសង្ខេប --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៨២៨
៥- រឿងវាំងជេនហ៊ូ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូ ៨៣៨
៦- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិនហ៊ាន ៨៤៨
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨៦៥
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៨៧៦
៩- រឿងព្រះបាទបរន្ដបៈ --ព្រះមហា ឌឿន អមរ៍ ៨៨៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យផ្កានៃគណៈសិស្សសីលធម៌ វត្តឧណ្ណាលោម --លោក ញ៉ែម ខឹម ៨៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែតុលា លេខ១០ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែតុលា លេខ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ចិត្តតាក់តែងរូប --ឃុនបណ្ណារ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៩០៣
២- កុរុធម៌ --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ៩១១
៣- កម្មបថកថា --ព្រះមហា មៀច ជ័យ ៩២១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ប្រវត្ដិការណ៍ខ្មែរបុរាណ --លោក មាស ធាន់ ៩៣១
៥- អក្សរសាស្ត្រខ្មែរសង្ខេប(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៩៣៤
៦- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៩៤៤
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩៥៥
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៩៦៥
៩- ការដាំដើមឈើយកផ្លែ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ៩៧២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យកតញ្ញូកតវេទិតានៃក្រុមសិស្ស ធ្វើចំពោះសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម វត្តលង្កា--ព្រះមហា សម សុខ ៩៨២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែវិច្ឆិកា លេខ១១ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា លេខ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ --ព្រះភិក្ខុប៉ាង ខាត់ ១០០៣
២- កុរុធម៌(តចប់) --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ១០២០
៣- ត្រៃវចនកថា --លោក ឯក ប៉ង់ ១០៣០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អក្សរសាស្ត្រខ្មែរសង្ខេប(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១០៣៩
៥- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ១០៥០
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១០៥៦
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១០៦២
៨- សាស្ត្រាចចក --លោក ចាប ពិន ១០៦៩
៩- ឆ្កែសតូឡូហ្សែន --លោក ផេង ជ្រីវ ១០៨២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យសពសម្ដេចព្រះសុធម្មាធិបតី អ៊ុង ស្រី សង្ឃនាយកគណៈធម្មយុត្តិ --លោក ឯន ប៉ង់ ១០៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែធ្នូ លេខ១២ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែធ្នូ លេខ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ(តចប់) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១១០៣
២- កុរុធម៌(តចប់) --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ១១២៣
៣- មេត្តានិសង្សកថា --ឃុនបណ្ណានុរក័្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១១៣២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អក្សរសាស្ត្រខ្មែរសង្ខេប(តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១១៣៧
៥- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ១១៤៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១១៥៣
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១១៦១
៨- ឆ្កែសតូឡូហ្សែន --លោក ផេង ជ្រីវ ១១៧៨
៩- សាស្ត្រាចចក --លោក ចាប ពិន ១១៩០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី --ក្រសួងធម្មការ ១២០០