គ.ស ១៩៥៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ១ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ១ ខែមករា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- បណ្ឌិតកថា របស់ --ព្រះមហា អ៊ុក អឺន
២- អាភាកថា របស់ --ភិក្ខុ កែវ សារឿន ១៥
៣- រឿង វិឌូឌភ របស់ --ព្រះមហា ឌឿក អមត៍ ២៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ច្បាប់ស្រីព្រះរាជនិពន្ធដោយព្រះបាទ អង្គឌួង --លោក ចាប ពិន ពិនិត្យ ៣៩
៥- រឿង សព្វសិទ្ធិ របស់ --ហ្មឺនភក្ដីអក្សរ តន់ លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៥៣
៦- ទំនៀមបេះក្រវាញ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ៦២
៧- សុភាសិតជាតិ ស៊ីរី នឹង លីបង់ --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ប្រែរៀបរៀង ៦៦
៨- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៧៦
៩- រឿង នាយឆ្មា --លោក លាង ហាប់អាន ប្រែរៀបរៀង ៨៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- អនុសំវច្ឆរៈ មហាសន្និបាតលើកទី១៥ នៃមន្ត្រីសង្ឃ --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៩៧
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១១៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ២ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនធុរកថា របស់ --ព្រះមហា ព្រហ្ម មារិន្ទ ១២១
២- រឿង វិឌូឌភៈរបស់ --ព្រះមហា ឌឿក អមរ៍ (តចប់) ១៣១
៣- សុរពជាតក --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៤៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ច្បាប់ស្រីព្រះរាជនិពន្ធដោយព្រះបាទ អង្គឌួង --លោក ចាប ពិន ពិនិត្យ (តចប់) ១៦៩
៥- រឿង សព្វសិទ្ធិ របស់ហ្មឺនភក្ដីអក្សរតន់ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៩០
៦- ពិធីបុណ្យកំសាន្តស្រុក --លោក ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ២០៧
៧- សុភាសិតជាតិ ស៊ីរី នឹង លីបង់ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ២១១
៨- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ២១៧
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- សន្និសីទនៃលោក ម៉ាគូសបាក់ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ២២៧
១០- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៣៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៣ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ៣ ខែមីនា  
D-បញ្ជីរឿង  
F-សព្ទសាធុការពរឆ្នាំថ្មី  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វេសារជ្ជករណធម៌ របស់ --ព្រះមហា សុខ យូរ ២៣៩
២- កិលេសធម៌ របស់ --ព្រះមហា វើក ភឹម ២៥៦
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ២៦៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អត្ថន័យនៃការសិក្សា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ២៨៨
៥- រឿង សព្វសិទ្ធ របស់ ហ្មឺនភក្ដីអក្សរតន់ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ២៩០
៦- និទានចៅកាំបិតឈ្មោល --លោក ម៉័ន អេង រៀបរៀង ៣១១
៧- សុភាសិតជាតិ ស៊ីរី នឹង លីបង់ (តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៣២៥
៨- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៣២៨
៩- ដើមកំណើតរបាំ --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ៣៣៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យពុទ្ធជយន្ដិ --ប្រទេសជប៉ុន ៣៤៧
១១- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ៣៥០
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៥២

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៤ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ៤ ខែមេសា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សុខកថា របស់ --ព្រះបាឡាត់បទុមវង្សា ហ៊ីង កេង ៣៥៩
២- រឿងសត្វចាប នឹង ដំរីស្ដ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៣៦៨
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៣៧៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អក្សរសាស្ត្រខ្មែរក្រោយសម័យអង្គរ --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ៣៩៧
៥- រឿង សព្វសិទ្ធ --របស់ ហ្មឺនភក្ដីតន់ លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៤០៤
៦- រឿង ហង្សយន្ត --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៤៣១
៧- សុភាសិតជាតិយួន ចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ដកស្រង់រៀបរៀង ៤៤៧
៨- ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី --លោក ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៤៥១
៩- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៤៥៥
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- គណៈប្រតិភូខ្មែរខាងសាសនា ទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធជយន្ដិនៅប្រទេសជប៉ុន --លោក ចាប ពិន ៤៧២
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៧៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៥ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ៥ ខែឧសភា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វេរុបសមកថា របស់ --ព្រះគ្រូញាណមុន្នី ឡេង រាម ៤៨១
២- លោកបាលធម៌ របស់ --ព្រះមហា មាស ស៊ុមន៍ ៤៩៤
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៥០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សព្វសិទ្ធ (តមក)របស់ --ហ្មឺនភក្ដីអក្សរ តន់ លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៥២១
៥- រឿង ហង្សយន្ត(តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៥៤៧
៦- អំពីល្ខោនស្បែក --អ្នកស្រី ពេជ្រ សល់ រៀបរៀង ៥៥៧
៧- ការវាងវៃនៃចចក --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម រៀបរៀង ៥៦៣
៨- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៥៦៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីប្រគេនព្រហ្ម ទានចំពោះសមណ និស្សិត --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៥៧៤
១០- បុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៥៨៧
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៦០០

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៦ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ៦ ខែមិថុនា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- មលធម្មកថា របស់ --ព្រះមហា ឡាច សុមេធ ៦០៥
២- រោគចិត្ដ --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ៦១៧
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៦២៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សព្វសិទ្ធ(តចប់) របស់ --ហ្មឺនភក្ដីអក្សរ លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៦៣៥
៥- រឿងប្រដៅមនុស្សដោយវាយមួយរយរំពាត់ --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ៦៤២
៦- រឿង ហង្សយន្ត(តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៦៤៧
៧- វត្ថុគ្រឿងតំណាង --លោក ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៦៦៥
៨- រឿង សាមកុក(តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៦៧០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបើកការសិក្សានៅពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ នឹងពិធីសម្ពោធគ្រឹះស្ថានព្រះសីហនុ --លោក ថង វង រៀបរៀង ៦៨៩
១០- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧៦១

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៧ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អំពីការត្រឡប់ខ្លួន --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ៧២៥
២- តិលមុដ្ឋិជាតក --ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឺន រៀបរៀង ៧៣៤
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៧៥៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៧៧៣
៥- រឿងមរណមាតា --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៧៨៤
៦- រឿង ព្រេងចែងអំពីអ្នកប្រើគំនិតខុសនាំអោយមានទុក្ខដល់ខ្លួន --លោក មុន អេង រៀបរៀង ៧៩៣
៧- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៨០០
៨-ទំនៀមកាន់ទុក្ខសពនៃសាមញ្ញជនជាតិខ្មែរ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៨១៩
៩- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៨២៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ --ក្រសួងធម្មការ ៨៣៥
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨៣៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៨ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ទីបធម្មកថារបស់ --ព្រះមហា ជា សន ៨៤៥
២- ឧដ្ឋានធនលាភទេសនារបស់ --ព្រះមហា ម៉ៅ ខាន់ ៨៥៧
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៨៦៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៨៧១
៥- រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៨៧៨
៦- រឿង ព្រេងជ័យសួស្ដី --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៨៨៥
៧- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៨៩០
៨- សុច្ចរិត នឹង ទុច្ចរិត រឿងព្រេងរុស្សី --អ្នកស្រី ស សារា ប្រែរៀបរៀង ៩០៧
៩- រឿងស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ --យុក វជីវ រៀបរៀង លោក ផេង ជ្រីវ ពិនិត្យ ៩២០
១០- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៩៣៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- សេចក្ដីថ្លែងការណ៍សារព័ត៌មាន របស់ --ព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ហួត តា អគ្គធិការ នៃពុទ្ធិក សិក្សា ៩៣៨
១២- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ៩៥៧
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៥៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៩ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- គារវកថា របស់ --ព្រះមហា ចក់ សុវឌ្ឍន៍ ៩៦៥
២- មេត្តាវិហារកថា របស់ --ព្រះបាឡាត់សង្ឃរ័ក្ស មូល ហ៊ិន ៩៧៨
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៩៨៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៩៩៤
៥- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១០១០
៦- រឿងស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ --យុក វជីវ រៀបរៀង លោក ផេង ជ្រីវ ពិនិត្យ ១០២៦
៧- បន្លាមុតយកបន្លាជោះ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ១០៣៧
៨- ទៅលេងឋានសួគ៌បួនដប់ថ្ងៃ --លោក ញូង សឿង រៀបរៀង ១០៤៥
៩- រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១០៥០
១០- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១០៦១
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- បុណ្យផ្កា ជួយឧបត្ថម្ភសមណនិស្សិត នៅពុទ្ធិក មហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ --គណៈកម្មការបុណ្យរៀបរៀង ១០៧០
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០៧៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ១០ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ១០៨១
២- ប្រវត្ដិព្រះសុមេធាថេរី --លោក យូរ អ៊ិន រៀបរៀង ១០៨៤
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១០៩៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១១០៧
៥- ព្រោះហេតុអ្វីបានជាសត្វសេកត្រាប់ពាក្យមនុស្សតែមួយម៉ាត់ៗជាពាក្យឥតន័យ --ព្រះមហា ម៉ែន រៀម រៀបរៀង ១១២១
៦- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១១២៨
៧- រឿងស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ --យុក វជីវ រៀបរៀង លោក ផេង ជ្រីវ ពិនិត្យ ១១៤១
៨- ការស្រាវជ្រាវរកប្រភពនៃបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងភ្ជុំបិណ្ឌ លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ១១៥១
៩- រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១១៥៦
១០- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១១៧៧
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ១២០២
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១២០៤

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ១១ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធនិយមនឹងជាតិនិយម --លោក រដ្ឋលេខាធិការ សូ ណែម រៀបរៀង ១២០៥
២- កាយសន្ដិភាវកថា របស់ --ព្រះវិន័យធម្ម ថោង យុ ១២១១
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១២២៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១២៣៩
៥- គតិបណ្ឌិតរបស់ព្រះបាទ ម៉ាក់ អូរ៉ែល ព្រះអធិរាជរ៉ូម៉ាំង --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ដកស្រង់ រៀបរៀង ១២៥៧
៦- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១២៦០
៧- រឿងស្រីគ្រប់ល័ក្ខណ៍ --យុក វជីវ រៀបរៀង លោក ផេង ជ្រីវ ពិនិត្យ ១២៧៦
៨- ការស្រាវជ្រាវរកប្រភពនៃបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងភ្ជុំបិណ្ឌ លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ១២៩៤
៩- បិសាចនឹងចចក --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១៣០១
១០- រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៣០៨
១១- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១៣០៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ១៣១៨
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៣២០

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ១២ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ១៣២១
២- សង្ឃសោភនកថា របស់ --ព្រះមហា ថាន់ ខុក ១៣២៧
៣- រឿងព្រះរដ្ឋបាលត្ថេរ --លោក ថង វង ប្រែរៀបរៀង ១៣៤០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៣៤៦
៥- រឿងពស់លេបមន្ត្រីធំ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ១៣៦៨
៦- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១៣៧៩
៧- រឿងស្រីគ្រប់ល័ក្ខណ៍ --យុក វជីវ រៀបរៀង លោក ផេង ជ្រីវ ពិនិត្យ ១៣៩៦
៨- រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៤២២
៩- រឿងបុរសបិទរន្ធខ្យល់ --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១៤២៣
១០- រឿង សាមកុក(តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១៤២៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ដំណឹងព្រះត្រៃបិដក ១៤៣០
១២- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះព្រះពុទ្ធរូបក្នុងចេតិយ --លោក ហុក ហ៊ុម រៀបរៀង ១៤៣៤
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៤៤៤

Flag Counter