គ.ស ១៩៥៧

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែមករា លេខ១ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- គិលានុបដ្ឋានកថា --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់
២- ប្រស្នាលទ្ធិរាប់អានខ្មោច បិសាច --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១០
៣- មាតា បិតា មានគុណមែន ឬ ? --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ១៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សាវតារនាងហ្ស៍នដាក --លោក អ៊ំ ហំ ប្រែ ៣២
៥- រឿងត្រីមាស --លោក សក់ ខាត់ ៤១
៦- សុភាសិតប្រដៅជនប្រុសស្រី --ព្រះឃោសធម្ម ម៉ឹង សែស ៥០
៧- សាសនាឥស្លាម និង សាសនាកាតូលិក --លោក ទៀង តៃ ឈុន ប្រែ ៦៤
៨- ពេជ្រព្រះរាជា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ប្រែ ៧១
៩- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៩២

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែ កុម្ភៈ លេខ២ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- បាឋកថារឿងពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជា --លោក សម ញាណ ១០៣
២- គិលានុបដ្ឋានកថា(តចប់) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១០៩
៣- ប្រស្នាលទ្ធិរាប់អានខ្មោច បិសាច(តចប់) --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ភាសិតខ្មែរ --លោក ទៀង តៃ ឈុន ១២២
៥- សាវតារនាងហ្ស៍នដាក --លោក អ៊ំ ហំ ប្រែ ១២៩
៦- រឿងទេវន្ទរបស់លោក អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ១៤៤
៧- សុភាសិតប្រដៅជនប្រុសស្រី --ព្រះឃោសធម្ម ម៉ឹង សែស ១៥២
៨- ពេជ្រព្រះរាជា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ប្រែ ១៦៣
៩- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១៦៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យកតញ្ញូកតវេទិតាចំពោះសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ឧត្ដមប្រឹក្សា ល្វី ឯម របស់សមណនិស្សិត --លោក ឯន ប៉ង់ ១៧៨
១១- ដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៃលោក រ៉ាយ ប៉ុក --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១៨៨
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១៩៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែ មិនា លេខ៣ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្របសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អប្បមាទកថា --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ២០៣
២- ប្រស្នាធម៌នឹងវិន័យ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ២១១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ភាសិតខ្មែរ(តចប់) --លោក ទៀង តៃ ឈុន ២២១
៤- ដើមកំណើតទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងសតវត្សទី ១៥ --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ២២៩
៥- រឿងទេវន្ទរបស់លោក អម្រឹត្សត្រីម៉ុក(តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ២៣៧
៦- សុភាសិតប្រដៅជនប្រុសស្រី(តមក) --ព្រះឃោសធម្ម ម៉ឹង សែស ២៤៥
៧- ពេជ្រព្រះរាជា(តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ប្រែ ២៥៥
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៦៥
៩- រឿងហ្សាឌិត --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ២៧៧
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យកតញ្ញូកតវេទិតាចំពោះសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ឧត្ដមប្រឹក្សា ល្វី ឯម របស់ សមណនិស្សិត (តចប់) --លោក ឯន ប៉ង់ ២៨១
១១- ដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៃលោក រ៉ាយ ប៉ុក(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ២៨៨
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ២៩៧

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែ មេសា លេខ៤ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្របសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ជ័យកថា --ព្រះមហា វ៉ា យ៉ាវ ៣០៣
២- មនុស្ស ៤ ពួក --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៣០៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿងទេវន្ទរបស់លោក អម្រឹត្សត្រីម៉ុក(តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៣១២
៤- សុភាសិតប្រដៅជនប្រុសស្រី(តចប់) --ព្រះឃោសធម្ម ម៉ឹង សែស ៣២៤
៥- ពេជ្រព្រះរាជា(តចប់) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ប្រែ ៣៣៤
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៤៣
៧- រឿងហ្សាឌិត --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៣៥២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៃលោក រ៉ាយ ប៉ុក(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៣៥៨
៩- គ្រោងការបុណ្យ ព.ស.២៥០០ --ក្រសួងធម្មការ ៣៦៦
១០- កម្មវិធីបុណ្យ ព.ស.២៥០០ --ក្រសួងធម្មការ ៣៨២
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៤០០

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែ ឧសភា លេខ៥ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្របសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារម្ភបទ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
២- ពិធីបុណ្យ ២៥០០ វស្សា នៃពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសកម្ពុជា
៣- សុន្ទរកថា សម្ដេចព្រះសុធម្មាធិបតី សង្ឃនាយក គណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងនៅឱកាសបុណ្យ ព.ស២៥០០ ២៤
៤- សារលិខិតនៃលោក ឌុ.បាក.ស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការប្រតិភូនៃប្រទេសភូមា ៥០
៥- សារលិខិតនៃឯកឧត្ដមសេនាប្រមុខ ពិបុល សង្គ្រាម នាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រទេសថៃ ៦៥
៦- សារលិខិតនៃ ឧត្ដម ផាំ យ៉ាំង ដុង ជារដ្ឋមន្ត្រីទី ១ នៃ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម ៦៦
៧- សារទូរលេខនៃ ឧត្ដម ផាំ យ៉ាំង ដុង ជារដ្ឋមន្ត្រីទី ១ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម ខាងជើង ៦៧
៨- សេចក្ដីឆ្លើយតបនៃសម្ដេចព្រះឧបយុវរាជ ៦៨
៩- សារក្រុមប្រឹក្សាខាង ព្រះពុទ្ធសាសនា នៃសហភាពភូមា ៧៣
១០- សារលិខិតអំពីទីចាត់ការធំនៃវត្ត ពុទ្ធសាសនា ទាំងឡាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ថ្វាយចំពោះព្រះករុណា នឹងព្រះមហាក្សត្រិយានី --នៃប្រទេសកម្ពុជា ៧៥
១១- សារលិខិតនៃក្រុមពុទ្ធសាសនិកជាតិអាមេរិក ៧៥
១២- សារនៃពុទ្ធសាសនិកជាតិម៉ាឡេយូ ៧៨
១៣- សារនៃព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីជាតំណាងពុទ្ធិកសមាគមប្រទេសថៃ ៨៤
១៤- សារនៃសហព័ន្ធពុទ្ធសាសនិកនៅប្រទេសជប៉ុន ៨៥
១៥- សារនៃប្រធានពុទ្ធិកសមាគមសហភាពរុស្សី ថ្វាយចំពោះ សម្ដេច ព្រះឧបយុវរាជ នរោត្ដម សីហនុ ៨៨
១៦- អនុប្រធានពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ ៨៩
១៧- ប្រធាននៃសមាគមគិលានសង្គ្រោះ ចំពោះព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនិក ៩៤
១៨- សុន្ទរកថា លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រធាន សមាគមមិត្ដ ពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ ៩៨
១៩- សារនៃលោក រីស្ហាចាដ៍ជាទីប្រឹក្សាពិសេសនៃមូលនិធិអាស៊ី ១០២
២០- សារលិខិតនៃគណៈប្រតិភូពុទ្ធសាសនា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ១០៥
២១- សុន្ទរកថា ព្រះមហាពុទ្ធចាល អនុប្រធានគណៈប្រតិភូប្រទេសវៀតណាមសេរី ១០៩
២២- សុន្ទរកថា ព្រះកាតត្ថេរ តំណាងប្រទេសវៀតណាមសេរី ១១០
២៣- ពិធីជប់លៀងក្រយាហារ ចំពោះប្រតិភូពុទ្ធសាសនាប្រទេសឥណ្ឌា នឹង ប្រទេសចិនប្រជាមានិត ១៧៨
២៤- សង្កថានៃលោក ដុវលិសិង្ហៈ ១៨៤
២៥- រឿងផ្សេងៗនៃពិធីបុណ្យ ព.ស. ២៥០០ ១៨៧
២៦- អវសានកថា ១៨៩
២៧- ប្រកាសតាំងគណៈកម្មាធិការនាយកសម្រាប់ចាត់ពិធីបុណ្យ ព.ស ២៥០០ ១៩៣
២៨- ប្រកាសតាំងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការបុណ្យ ព.ស ២៥០០ ១៩៥
២៩- វិធីនមស្ការព្រះរត្នត្រ័យ ក្នុងឱកាសបុណ្យ ព.ស. ២៥០០ ១៩៧
៣០- នមស្ការព្រះបរម សារីរិកធាតុ ក្នុងឱកាសបុណ្យ ព.ស. ២៥០០ ១៩៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែ មិថុនា លេខ៦ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្របសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អរិយសច្ចកថា --ព្រះ ឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ ៥០៣
២- សុទ្ធិកថា --ព្រះមហា មូល អ៊ូ ៥២៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ការអប់រំក្មេងគួរអប់រំនៅផ្ទះ ឬ នៅសាលារៀន --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូ ៥៣៣
៤- រឿងទេវន្ទរបស់លោក អម្រឹត្សត្រីម៉ុក(តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៥៤៦
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៥៥
៦- រឿងហ្សាឌិត --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៥៥៩
៧- រឿងបុរសពីរនាក់គូកន នឹងគ្នា --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែ ៥៦៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ពិធីអនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតទី ១៣ នៃ ព្រះសង្ឃ --លោក ឯក ប៉ង់ ៥៧៤
៩- បុណ្យដង្ហែនឹងអភិសេកព្រះពុទ្ធរូបសំរឹទ្ធ --លោក អឿ តូ លុច ៥៨៨
១០- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ --(តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៦០០

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ កក្កដា លេខ៧ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វីរិយកថា --ឃុនបណ្ណារក័្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៦០៣
២- អនាមតធម៌ --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូរ អ៊ុន ៦៣៧
៣- និទានសុភាសិត --ព្រះមហា ម៉ៅ ខាន់ ៦១៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សិល្បៈនឹងអតីតនៃព្រះរាជអាណាចក្រខ្មែរ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៦២៣
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៦៣៧
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦៤៤
៧- រឿងហ្សាឌិគ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ប្រែ ៦៤៨
៨- រឿងព្រះនាងអារ៉ាបុស្កា --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែ ៦៥៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- សុន្ទរកថានឹងសារលិខិត --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៦៦៣
១០- បុណ្យឆ្លងវិហារវត្តរវៀង ស្រុករវៀង (កំពង់ធំ) --ព្រះគ្រូអនុគណ ថោង គីម ៦៧៥
១១- ពិធីបុណ្យព.ស ២៥០០ នៃខែត្រកំពង់ឆ្នាំង --ព្រះភិក្ខុ ទេព សារុន ៦៨៩
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៦៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ សីហា លេខ៨ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អំពីឥទ្ធិពលនៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅលើសិល្បៈខ្មែរ --លោក ទៀង តៃឈុន ៦៩៥
២- ប្រយោជន៍ ២យ៉ាង --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៧០៤
៣- ការស្រាវជ្រាវរកមង្គល --អ៊ុក ផង់ រៀបរៀង ៧០៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- គំរូកតញ្ញធម៌ចំពោះមាតាបិតា ជារឿងព្រេងជប៉ុន --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៧២៣
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៣៣
៦- រឿងហ្សាឌិគ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ប្រែ ៧៤៣
៧- រឿងអណ្ដើកមាស --លី ធាមតេង ប្រែ រៀបរៀង លោក ប៊ូ ប៉ូរ ពិនិត្យ ៧៤៧
៨- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ  
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរទស្សនាការសហរដ្ឋអាមេរិក នៃព្រះតេជព្រះគុណព្រះពោធិវង្ស --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ៧៦៩
១០- ដំណើរមកកាន់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៃឯកឧត្ដមបណ្ឌិត្យរាធក្រិសា្ណនអនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌៀ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៧៨០
១១- ពិធីបុណ្យទទួលអដ្ឋិធាតុនៃព្រះគ្រូហ៊ុន សាង ជាតិចិន នៅនាលន្ទា (ប្រទេសឥណ្ឌៀ) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៧៨៥
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៧៨៧

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ កញ្ញា លេខ៩ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ទ្វារនៃប្រយោជន៍ ៦យ៉ាង --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៧៩១
២- អធិប្បាយពុទ្ធសុភាសិត --លី ធាមតេង រៀបរៀង ៧៩៦
៣- តើព្រះពុទ្ធសាសនាវិវត្តមកដល់ត្រឹមណា? --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង ៨០១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អានុភាពនៃខ្មែរអតីត --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៨០៦
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៨១៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨២៨
៧- រឿងហ្សាឌិគ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែ ៨៤០
៨- អំពីបងប្អូនពីរនាក់នឹងមាន់ធ្នាក់ --លោក ទៀង តៃឈុន ប្រែរៀបរៀង ៨៤៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរទស្សនាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៃព្រះតេជព្រះគុណព្រះពោធិវង្ស --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ៨៥៧
១០- សន្និសីទនៃបណ្ឌិតរិស្យាទ៍អេក៊្ហាត ធ្វើនៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសុរាម្រឹត --លោករ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៨៦៣
១១- ជីវប្រវត្តិសង្ខេបនៃឯកឧត្ដម រាធក្រិសា្ណន អនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌៀ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៨៦៩
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨៧៩

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ តុលា លេខ១០ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អប្បមាទធម៌ --លោក ទ្រិញ វ៉ាញ អតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ រៀបរៀង ៨៧៩
២- តើព្រះពុទ្ធសាសនាវិវត្តមកដល់ត្រឹមណា? --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង ៨៨៣
៣- សំវេគកថា --ស្រី អ៊ូ ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ៨៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៩០០
៥- ភាសាខ្មែរ --លោក រ៉ាយ-ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៩១០
៦- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៩១៧
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩២៥
៨- រឿងហ្សាឌិគ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ប្រែ ៩៣១
៩- អំពីបងប្អូនពីរនាក់នឹងមាន់ធ្នាក់ --លោក ទៀង តៃឈុន ប្រែរៀបរៀង ៩៣៧
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ដំណើរទស្សនាការសហរដ្ឋអាមេរិក នៃព្រះតេជព្រះគុណព្រះពោធិវង្ស --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ៩៤៣
១១- ព្រះរាជដំណើរសម្ដេចព្រះឧបយុវរាជ ទៅកាន់កោះសិរីលង្កាក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធជយន្ដិ --លោក រ៉ាយ ប៊ុន រៀបរៀង ៩៤៩
១២- សន្និសីទនៃបណ្ឌិតរិស្យាទ៍អេក៊្ហាត ធ្វើនៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសុរាម្រឹត --លោក រ៉ាយ ប៊ុន រៀបរៀង ៩៥៥
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៦០

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ វិច្ឆិកា លេខ១១ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធបិតុបរិនិព្វាន --ព្រះមហា ធូ សុទ្ធ រៀបរៀង ៩៦៣
២- ពុទ្ធគុណ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៩៧៥
៣- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៩៨០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សុភាសិតលាវ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ដកស្រង់រៀបរៀង ៩៨៣
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៩៨៧
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១០០៧
៧- រឿងហ្សាឌិគ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែ ១០១៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ដំណើរទស្សនាការសហរដ្ឋអាមេរិក នៃព្រះតេជព្រះគុណព្រះពោធិវង្ស --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ១០២៣
៩- ព្រះរាជដំណើរសម្ដេចព្រះឧបយុវរាជទៅកាន់កោះសិរីលង្កា ក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធជយន្ដិ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១០២៩
១០- សន្និសីទនៃបណ្ឌិតរិស្យាទ៍អេក៊្ហាត ធ្វើនៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសុរាម្រឹត --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១០៣៦
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០៤៤
១២- សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីទស្សនាវដ្ដី កម្ពុជសុរិយាឆ្នាំ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៩៥៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ ធ្នូ លេខ១២ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- និទានសុភាសិត --ព្រះមហា ម៉ៅ ខាន់ រៀបរៀង ១០៤៧
២- លោកធិប្បាយ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ១០៦១
៣- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១០៦៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងអ្នកគង្វាលចៀមស្លូតត្រង់នឹងព្រះរាជធិតា --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែរៀបរៀង ១០៦៩
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ១០៧៩
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១០៨៤
៧- រឿងចៅបាយក្ដាំង --ទៀង តៃឈុន ប្រែរៀបរៀង ១០៨៨
៨- រឿងព្រេងនឹងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន --លោក ហ្វេលីសីយ៉ាងសាឡាយ រៀបរៀង លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ១១០០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរទស្សនាការសហរដ្ឋអាមេរិក នៃព្រះតេជព្រះគុណព្រះពោធិវង្ស (តមក) --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ១១០៧
១០- ពិធីបញ្ចុះអដ្ឋិធាតុបុព្វការីនៃលោក សាម ឡាមុតនៅវត្តស្វាយមាស --លោក សាមឡាមុត ១១១៤
១១- ពិធីបុណ្យបូជាព្រះសពសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ឧត្ដមប្រឹក្សាវត្តលង្កា --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១១២០
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១១៣៣

Flag Counter