គ.ស ១៩៥៨

  • Print

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ១ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីសៀវភៅ  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សព្ភិសមាសកថា របស់ --ព្រះ ឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក
២- បាវេរកកថា --លោក គុយ សូត្រ រៀបរៀង
៣- តចបញ្ជកកម្មដ្ឋាន ពាក្យកាព្យ --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ១៥
៤- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១៧
៥- និទានសុភាសិត --ព្រះមហាម៉ៅ ខាន់ រៀបរៀង ២៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦- រឿងព្រេង រឿងក្ងាននិងកំពឹស --លោក លាង ហាប់ អាន រៀបរៀង ៣៣
៧- រឿងអ្នកគង្វាលចៀមស្លូតត្រង់នឹងព្រះរាជធិតា (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៤៤
៨- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៤៩
៩- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៥៧
១០- រឿងចៅបាយក្ដាំង (តមក) --លោក ទៀងតៃ ឈន ប្រែរៀបរៀង ៦៥
១១- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៧៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- មហាសន្និបាតលើក ទី៦ នៃពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ --លោក សម ញ្ញាណ រៀបរៀង ៨១
១៣- ដំណើរទស្សនាការសហរដ្ឋអាមេរិក នៃព្រះពោធិវង្ស (តមក) --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ៩៣
១៤- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ២ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៧
២- សព្ពិសមាសកថា របស់ --ព្រះឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ១០១
៣- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ១១៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ១៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១២៩
៦- រឿងអ្នកគង្វាលចៀមចិត្តស្លូតត្រង់និងព្រះរាជធិតា (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១៤១
៧- រឿងចៅបាយក្ដាំង (តមក) --លោក ទៀងតៃ ឈន ប្រែរៀបរៀង ១៤៧
៨- រឿងនាងនាយចង្ក្រាន --លោក លាង ហាប់ អាន រៀបរៀង ១៥១
៩- រឿងព្រេងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែរៀបរៀង ១៦៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីអនុសំវច្ឆរៈ មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ នៃមន្ត្រីសង្ឃ --ឯន ប៉ង់ រៀបរៀង ១៦៧
១១- ដំណើរទស្សនាការ សហរដ្ឋអាមេរិកនៃព្រះពោធិវង្ស (តមក) --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ១៧១
១២- ពិធីទទួលព្រះត្រៃបិដកអក្សរទីបេត៍ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ១៧៧
១៣- ពិធីទទួលព្រះត្រៃបិដកអក្សរចិន --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ១៨៣
១៤- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៩២

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ៣ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៩៣
២- ធុរៈ២ យ៉ាងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ រៀបរៀង ១៩៩
៣- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកម្នាក់ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ២០៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងអង្គុដ្ឋកុមារ --លោក លាង ហាប់ អាន រៀបរៀង ២០៩
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ២២៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ២៣៣
៧- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែ រៀបរៀង ២៤៩
៨- រឿងចៅបាយក្ដាំង (តមក) --លោក ទៀង តៃ ឈន ប្រែ រៀបរៀង ២៥៥
៩- អ្នកគង្វាលចៀមចិត្តស្លូតត្រង់នឹងព្រះរាជធីតា  
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីអនុសំវច្ឆរៈ មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ នៃមន្ត្រីសង្ឃ --លោក ឯន ប៉ង់ រៀបរៀង ២៦៧
១១- មហាសន្និបាតសមាគមមិត្តពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ២៧៩
១២- ទេសភាពរវាងប្រទេសនេប៉ាល់និងរដ្ឋបិង្គ័ល --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ២៨៥
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៨៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ៤ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
F-ស័ព្ទសាធុការពរឆ្នាំថ្មី  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៨៩
២- ធុរៈ ២ យ៉ាងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា (តមក) --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូរ រៀបរៀង ២៩៩
៣- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ៣០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៣២១
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៣៣៧
៦- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៣៥៣
៧- រឿងចៅបាយក្ដាំង (តមក) --លោក ទៀង តៃ ឈុន ប្រែរៀបរៀង ៣៥៥
៨- ព្រះរាជពិធីត្រស្ដិសង្ក្រាន --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៣៥៩
៩- អធិប្បាយសុភាសិត ខ្លះ ពាក្យកាព្យ --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៣៦៧
១០- រឿងឯកអង្គក្ស័ត្រ --លោក លាង ហាប់ អាន ប្រែរៀបរៀង ៣៧៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ទេសភាពរវាងប្រទេសនេប៉ាល់និង រដ្ឋបិង្គ័ល --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ៣៧៧
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៨២

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ៥ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣០ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៥៨  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣០ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៥៨  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៨៣
២- សទ្ធម្មកថា --ព្រះញ្ញាណវីរិយ រ៉ាន់ សាឌុំ រៀបរៀង ៣៩៩
៣- សិល្បៈពុទ្ធសាសនា --ព្រះឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ រៀបរៀង ៤១១
៤- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ៤២១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿងទេវន្ទ របស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៤២៩
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៤៤៣
៧- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែរៀបរៀង ៤៥៣
៨- រឿងឯកអង្គក្ស័ត្រ (តចប់) --លោក លាង ហាប់ អាន ប្រែរៀបរៀង ៤៥៥
៩- ប្រវត្ដិទីក្រុងឧត្ដុង្គ --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៤៦៧
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ មុខស្ថានីយអយស្ម័យយាន --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៤៧៣
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៧៨
១២- ដំណឹងពិសេស  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ៦ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣០ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៥៨  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣០ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៥៨  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៧៩
២- សិល្បៈពុទ្ធសាសនា --ព្រះមហាលំវង្ស សូរ ហាយ រៀបរៀង ៤៩៥
៣- វប្បធម៌ពុទ្ធសាសនា --ព្រះញ្ញាណវីរិយៈ រ៉ាន់ សាឌុំ រៀបរៀង ៥១១
៤- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ៥១៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៥២៣
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៥៣១
៧- រឿងសំឡាញ់ពីរនាក់ ចង់ពង្រឹងទឹកសមុទ្រ --លោក ទៀង តៃ ឈុន ប្រែរៀបរៀង ៥៤១
៨- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណ នៃប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ បុក ប្រែរៀបរៀង ៥៥១
៩- ប្រវត្ដិមហាអដ្ឋារស --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៥៥៣
១០- សុភាសិតសាសន៍ប៉ែរ្ស --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែរៀបរៀង ៥៦០
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ៥៦៣
១២- ពិធីបុណ្យស្រោចទឹកចៅអធិការ --លោក ឯន បង់ រៀបរៀង ៥៦៩
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥៧៤
១៤- ដំណឹងអស្ចារ្យ  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ៧ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣០ ខែ កក្កដា លេខ ៧ - ១៩៥៨  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣០ ខែ កក្កដា លេខ ៧ - ១៩៥៨  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥៧៥
២- វប្បធម៌ពុទ្ធសាសនា (តមក) --ព្រះញ្ញាណវីរិយៈ វ៉ាន់ សាឌុំ រៀបរៀង ៥៨៧
៣- សទ្ធម្មប្បជោត --ព្រះមហា អ៊ុក អីន រៀបរៀង ៦០១
៤- ពុទ្ធសាសនា ធៀបសាសនាដទៃ របស់ --លោក ជា យូរ ៦១១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៦១៩
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៦២៧
៧- ល្បើកបឋមសិក្សា (ពាក្យកាព្យ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៦២៧
៨- ល្បើកបឋមសិក្សា (ពាក្យកាព្យ ) --លោក ស៊ីន ហ៊ាន ចម្លងចេញពីសាស្ដ្រាស្លឹករឹត ៦៣៧
៩- សុភាសិតសាសន៍ប៉ែរ្ស --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែរៀបរៀង ៦៤៩
១០- រឿងព្រេងប្រារព្ធពាក្យថា "ឆ្កែឆ្មាក៏ឱ្យទៅ" --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៦៥៣
១១- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៦៥៦
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ៦៦០
១៣- ជីវប្រវត្តិនៃព្រះពុទ្ធវង្ស កៅ ស៊ឹម --ភិក្ខុ ចាយ ចេង ៦៦៣
១៤- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ប៉ាង ខាត់ ៦៧១
១៥- វិសាខបូជានៅទីក្រុងប៉ារីស  
១៦- អគ្គីភ័យនៅវត្តស្រូតនារាម ក្នុងខេត្តតាកែវ  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ៨ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣០ ខែ សីហា លេខ ៨ - ១៩៥៨  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣០ ខែ សីហា លេខ ៨ - ១៩៥៨  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៦៧៥
២- សទ្ទម្មប្បជោត (តមក) --ព្រះមហាអ៊ុក អ៊ន រៀបរៀង ៦៨១
៣- ពុទ្ធសាសនា ធៀបសាសនាដទៃ (តមក) របស់ --លោក ជា យូរ ៦៨៦
៤- ព្រហ្មចរិយាកថា --ព្រះញ្ញាណ ឈឹម រៀបរៀង ៦៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក ( តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៧០៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៧០៩
៧- សុភាសិតសាសន៍ប៉ែរ្ស (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែរៀបរៀង ៧១៥
៨- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែរៀបរៀង ៧២១
៩- អធិប្បាយ ច្បាប់កេរ្តិ៍កាល --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៧២៦
១០- ទំនៀមបង្វិលពពិល --អ្នកស្រី ពេជ្រ សល់ ហៅថាសារីយ៉ាន់ រៀបរៀង ៧៣៦
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ៧៤១
១២- ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរក្នុងឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ១៩៥៨ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៧៤៨
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧៥៦
១៤- ដំណឹងពីកម្ពុជសុរិយា  
១៥- ដំណឹងពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ  

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ៩ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣០ ខែ កញ្ញា លេខ ៩ - ១៩៥៨  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣០ ខែ កញ្ញា លេខ ៩ - ១៩៥៨  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧៥៥
២- សទ្ទម្មប្បជោត (តមក) --ព្រះមហា អ៊ុក អ៊‌ីន រៀបរៀង ៧៦៣
៣- ពុទ្ធសាសនា ធៀបសាសនាដទៃ (តមក) របស់ --លោក ជា យូរ ៧៧៩
៤- អត្ដនោកម្មរណកថា --ព្រះមហា អ៊ុក អ៊‌ីន រៀបរៀង ៧៨៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៨០១
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៨១១
៧- សុភាសិតអារ៉ាប់ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ដកស្រង់រៀបរៀង ៨២៣
៨- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែរៀបរៀង ៨២៧
៩- អធិប្បាយច្បាប់កេរ្តិ៍កាល --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៨៣១
១០- ប្រវត្ដិវត្តវិហារសួគ៌ --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៨៣៥
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ៨៤៣
១២- ពិធីទទួលព្រះត្រៃបិដកជាសាទីបេត៍ --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៨៤៦
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨៥០
១៤- ដំណឹងពីកម្ពុជសុរិយា  
១៥- ពិធីបុណ្យដាក់បាតក្នុងវត្តឧណ្ណាលោម ក្រុងភ្នំពេញ  

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ១០ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣០ ខែ តុលា លេខ ១០ - ១៩៥៨  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣០ ខែ តុលា លេខ ១០ - ១៩៥៨  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨៥១
២- ចិត្តដឹកនាំលោក --ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូ រៀបរៀង ៨៦៧
៣- ការឧបត្ថម្ភពុទ្ធសាសនា --ព្រះមហាឈឹម នង រៀបរៀង ៨៧៥
៤- ទាន ៤ យ៉ាងនិងពរ ៨ ប្រការ --ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន រៀបរៀង ៨៨៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៨៩៣
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៩០៩
៧- សុភាសិតអារ៉ាប់ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ដកស្រង់រៀបរៀង ៩១៥
៨- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែរៀបរៀង ៩១៩
៩- អធិប្បាយច្បាប់កេរ្តិ៍កាល (តមក) --លោក ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៩២៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ប្រវត្ដិនៃទស្សនាវដ្ដី កម្ពុជសុរិយា --លោក យូរ អ៊ុន រៀបរៀង ៩៣៣
១១- គុណនៃព្រះត្រៃបិដក --លោកស្រី អ៊ូរ រៀបរៀង ៩៤០
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៤៦
១៣- វិធីលើកជហ្វាដំកល់លើគ្រឹះស្ថានថ្មី  

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ១១ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា លេខ ១១ - ១៩៥៨  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា លេខ ១១ - ១៩៥៨  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៤៧
២- ចិត្តដឹកនាំលោក (តមក) --ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូ រៀបរៀង ៩៥៧
៣- អត្ថជាតសុខកថា --ព្រះមហា អ៊ុក អ៊ីន រៀបរៀង ៩៦៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តចប់) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៩៧៩
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៩៩៥
៦- សុភាសិតអារ៉ាប់ (តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ដកស្រង់រៀបរៀង ១០១៩
៧- អធិប្បាយច្បាប់កេរ្តិ៍កាល (តចប់) --លោកស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ១០២១
៨- ដើមកំណើតរឿងរាមកេរ្តិ៍ --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ១០២៧
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ប្រវត្ដិការណ៍និងសកម្មភាពពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១០៣៧
១០- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០៤២
១១- ដំណឹងទស្សនាចរនៃរថយន្តដឹកសៀវភៅរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ  

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ១២ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣០ ខែ ធ្នូ លេខ ១២ - ១៩៥៨  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣០ ខែ ធ្នូ លេខ ១២ - ១៩៥៨  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ (តចប់) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០៤៣
២- អត្ថជាតសុខកថា (តចប់) --ព្រះមហា អ៊ុក អ៊ីន រៀបរៀង ១០៥៤
៣- កម្មកថា --ព្រះអាចារ្យ ឈាង ឆៃងួន រៀបរៀង ១០៦៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងកម្ជិលមានភ័ព្វ --លោក លាង ហាប់ អាន រៀបរៀង ១០៧៨
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១០៨៤
៦- សុភាសិតហិណ្ឌូ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ដកស្រង់រៀបរៀង ១១១៨
៧- ដើមកំណើតនៃល្បែងទាញព្រ័ត្រ --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ១១២៤
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ១១៣០
៩- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តចប់) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១១៣៨