គ.ស. ១៩៦៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៨ លេខ១ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-នមត្ថុ រតនត្ដយស្ស ពុទ្ធកិច្ច--ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង
២-មនុស្សទាំងអស់ក្នុងលោកនេះ គ្មានអ្នកណាម្នាក់ ដែលគេមិនតេះដៀល មិនរិះគន់នោះសោះទេ--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ២៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៤
៤-អធិប្បាយសុភាសិត ពាក្យប្រកបដោយបទផ្សេងៗ--បណ្ឌិត មហា ឈឹម ស៊ុម សាស្ត្រាចារ្យ រៀបរៀង ៣៦
៥-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៥២
៦-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦៨
៧-ឯកសារកម្ខុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង ៧៥
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៨-អនុសំច្ឆៈមហាសន្និបាតទី ២២ នៃមន្ត្រីសង្ឃសម្រាប់ឆ្នាំ ១៩៦៦--លោក ស្ដើង ធូរ រៀបរៀង ៩១
៩-សេចក្ដីកត់ហេតុនៃការប្រជុំការងារនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ថ្ងៃទី ៣ - ១០ - ១៩៦៦ ១១១

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៨ លេខ២ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

AA_សូមក្រាបបង្គំទូល សម្ដេចសហជីវិន ព្រះប្រមុខរដ្ឋ for Issue 2  
BB_សូមព្រះតេជៈដំកល់លើត្បូង for Issue 2  
A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-នមត្ថុ រតនត្ដយស្ស ពុទ្ធកិច្ច (តចប់)--ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង ១២១
២-មកពីហេតុអ្វី បានជាមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់ ?--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ១៣៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៦០
៤-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១៦២
៥-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១៧៨
៦-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ១៨៨
៧-អធិប្បាយសុភាសិត ពាក្យកាព្យ (ត)--បណ្ឌិត មហា ឈឹម ស៊ុម សាស្ត្រាចារ្យ ១៩៥
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង ២១១
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៩-ពិធីប្រគល់ព្រះរាជអំណោយ នៃសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋ ចំពោះពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ ២២៧

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី៣ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ជីវិតធម្មកថា --ព្រះមុនីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង (តចប់ ) ៦៨៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត  
២-ព្រះរាជជីវប្រវត្ថិ សម្ដេចព្រះសុធម្មាធិបតី ព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី ២ --ព្រះបទុមវង្សា ភោគ ផន រៀបរៀង ៧០៥
៣-វចនានុក្រម សំស្រ្កឹត ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៧២៥
៤-អត្ថាធិប្បាយភាសិត --លោក មាស យុត្តរៀបរៀង ៧២៩
៥-ព្រះរាជ និពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ. គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៧៤៣
៦-សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីពាក្យថា កាព្យ = កំណាព្យ --លោក ឈឹម ស៊ុម រៀបរៀង ៧៥១
៧-ឯកសារ សាស្រ្តាស្លឹករឹត និង ក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៧៦៤
៨-រឿង សាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៧៦៨
៩-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌ គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៧៧៦
១០-ការផ្សាយអត្ថបទខាងទំនៀមទម្លាប់ ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ ៧៨២
១១-អំពីកុលសម្ពន្ធផ្សេងៗ --លោក យង់ សេង រៀបរៀង ៧៨៤
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ថិការណ៍  
១២-ពិធីបុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ ៧៨៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី៤ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សាសនវិចារណ៍ --ព្រះមុនីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង (ត ចប់ ) ៧៩៧
២-ប្រវត្តិព្រះកុមារកស្សបត្ថេរ --លោក ហេង សមអាន រៀបរៀង ៨០០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត  
៣-ជីវប្រវត្តិ ព្រះបិដកសោភ័ណ --ប៉ែន សុខ ៨២៤
៤-វចនានុក្រម សំស្រ្កឹត ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៨៣៣
៥-គំនិតនិងសំណាង --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៨៣៧
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ. គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៨៤៧
៧-ទស្សនាអង្គរ (កំណាព្យ ) --លោក មាស យុត្ត រៀបរៀង ៨៥៥
៨-ឯកសារ សាស្រ្តា ស្លឹករឹតនិងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៨៥៨
៩-រឿង សាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៨៦២
១០-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌ. គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៨៧១
១១-អំពីកុលសម្ពន្ធផ្សេងៗ --លោក យង់ សេង រៀបរៀង (ត) ៨៧៥
១២-ជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ អៀង សាយ ៨៨៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
១៣-លិខិតពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ លេខ ៩៩៨ ព ប ៨៩១

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី៥ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ធម៌ធ្វើមនុស្សឲ្យល្អ --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៤៤៩
២-ជីវិតធម្មកថា --ព្រះមុនីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៤៥៩
៣-សង្គហធម៌  
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-ព្រះរាជប្រវត្តិ នៃសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី (ជួន ណាត ) ព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី ១គណៈមហានិកាយ --ព្រះសិរីសម្មតិវង្ស បុណ្យ សុម្ភាជ រៀបរៀង ៤៧៧
៥-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៤៩៣
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ. គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៤៩៧
៧-អធិប្បាយភាសិត ពាក្យកាព្យ បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម សាស្ត្រាចារ្យ (ត) ៥០៥
៨-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៥២៤
៩-រឿង សាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៥២៨
១០-សិលាចារឹកបន្ទាយឆ្មារ --លោក ឌ . គាម រៀបរៀង ៥៣៤
III. ផ្នែកកំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីបុណ្យខួបទី ៣៦ រំលឹកដល់ឆ្នាំកំណើតនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ --លោក ញូង សឿង រៀបរៀង ៥៤៣

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី៦ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ជីវិតធម្មកថា --ព្រះមុនីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង (ត) ៥៦៥
២-ការពិសេសនៃអភិណ្ហប្បច្ចវេក្ខណធម៌ --លោក ផល ទិត រៀបរៀង ៥៨១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត  
៣-ជីវប្រវត្តិ សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស ហ. តាត --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ៦០៨
៤-វចនានុក្រម សំស្រ្កឹត ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៦៣១
៥-ឥទ្ធិពលនៃកង --លោក ធុង សារឿន រៀបរៀង ៦៣៥
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ. គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៦៤៥
៧-កាព្យនិទានរំលឹកដល់ព្រហ្មមុខ ៤ នៅអង្គរ --លោក ឌឿក អំ រៀបរៀង ៦៥១
៨-ឯកសារ សាស្រ្តាស្លឹករឹត និង ក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៦៥៤
៩-រឿង សាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនានូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៦៥៨
១០-លុយនៅប្រទេសខ្មែរ --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ ៦៦៦
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
១១-ចុតហ្មាយថ្វាយព្រះរាជកុសល ចំពោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រិយានិ ៦៧០
១២-ចុតហ្មាយឯ. ឧ អគ្គនាយកក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង ៦៧៤
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ ១៩៦៦ ៦៧៦
១៤-ប្រកាសប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ ឆមាសទី២ ឆ្នាំ ១៩៦៦ ៦៨០
១៥-ប្រជុំការងារនៅថ្ងៃ ទី ២១  

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី៩ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

AA-សេចក្ដីកែតម្រូវ  
A-ឆ្នាំទី ៣៨ ខែ កញ្ញា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ប្រវត្ដិព្រះមហាកស្សបត្ថេរ (តចប់)--លោក ហេង សមអាន រៀបរៀង ៨៩៣
២-អានិសង្សសីល ៥--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៩០៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ជីវប្រវត្តិព្រះមហាវិមលធម្ម ថោង--ព្រះឧត្ដមមុន្នី អ៊ុម ស៊ូ រៀបរៀង ៩១៧
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩២១
៥-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៩២៥
៦-រាជធានីលង្វែក (កំណាព្យ)--លោក ហេង សំអាន រៀបរៀង ៩៣៣
៧-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៩៤៦
៨-អំពីពាក្យ ថា " តៈម៉ះថាំង "--លោក ព្រួច ភុម រៀបរៀង ៩៥៤
៩-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៩៥៩
១០-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង(ត) ៩៦៣
១១-អំពីកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗ--លោក យង់ សេង រៀបរៀង ៩៦៩
១២-ជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំ ឈ្មោះ អៀង សាយ ៩៧៦
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីតែងតាំងមេគណៈធម្មយុត្ដិនិកាយ ប្រចាំក្រុងភ្នំពេញ ៩៨៥

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី១០ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-ឆ្នាំទី ៣៨ ខែ តុលា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សារាណីយធម្មកថា--ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា អេង ខេមី រៀបរៀង ១០០១
២-សុខគវេសកកថា--ភិក្ខុ សួស ជ្រិន រៀបរៀង ១០១១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ប្រវត្ដិព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូ--លោក ចាប-ពិន រៀបរៀង ១០២៤
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០៣៧
៥-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១០៤១
៦-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ១០៥០
៧-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១០៥៣
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង(ត) ១០៦១
៩-អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ រឿង ភ្នំក្រោម --ព្រិន្ទបាលឯក ជា ប៉ូរ រៀបរៀង ១០៦៩
១០-ប្រវត្ដិស្រុកត្បូងឃ្មុំ និង អ្នកតា បេង ១០៧២
១១-ជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំ ឈ្មោះ អៀង សាយ ១០៧៥
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៥ កញ្ញា ១៩៦៦ នាយកនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១០៨៧

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី១១ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-ឆ្នាំទី ៣៨ ខែ វិច្ឆិកា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សាមគ្គីកថា--ភិក្ខុ យឹម សំអឿន រៀបរៀង ១០៩៥
២-មត្ដញ្ញតាកថា--ភិក្ខុ ធឹង សំហួត រៀបរៀង ១១១០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ប្រវត្ដិព្រះមហាព្រហ្មមុន្នី ទេព អ៊ូ--ព្រះអរិយវង្ស មាស សុវណ្ណ រៀបរៀង ១១២៣
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១១៣៦
៥-រឿងព្រះឥសូរលេងពួន--លោក ប៊ី សុវណ្ណ ដកស្រង់ ១១៤០
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១១៤៩
៧-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ១១៥៧
៨-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១១៦១
៩-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង(ត) ១១៦៩
១០-អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ រឿង ភ្នំបុរី ខេត្តតាកែវ --ឌូង អ៊ូច និង វ៉ាន់ ជឿង តាមឯកសារ ១១៧៧
១១-ជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំ ឈ្មោះ អៀង សាយ ១១៨៥
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-សន្និសីទអន្តរជាតិអំពីពុទ្ធសាសនា ១១៩៣

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី១២ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-ឆ្នាំទី ៣៨ ខែ ធ្នូ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អត្ថទ្វារកថា--ភិក្ខុ ព្រុំ នឿ រៀបរៀង ១២០៥
២-សេចក្ដីស្រឡាញ់អ្វី ស្មើដោយខ្លួនមិនមាន--ភិក្ខុ ធឹង សំហួត រៀបរៀង ១២១៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ជីវប្រវត្តិនៃព្រះមុន្នីកោសល សោម ឈុន--លោក ម៉ិញ ណាគ្រី រៀបរៀង ១២៣៧
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង-ខាត់ រៀបរៀង ១២៥០
៥-លក្ខណ៍របស់បុរសស្ដ្រី--លោក ព្រួច-ភុម ស្រាវជ្រាវ ដកស្រង់ ១២៥៤
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១២៥៨
៧-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ១២៦៦
៨-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១២៧០
៩-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង(ត) ១២៧៨
១០-អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ ប្រវត្ដិស្រុកបាយឆៅលោកគ្រូ លី ងួន រៀបរៀង ១២៨២
១១-ប្រវត្ដិស្រុកបារ៉ាយ--ឈ្មោះ អៀម សាយ ១២៨៨
១២-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំ ឈ្មោះ អៀង សាយ ១២៩៨
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ទស្សនកិច្ចនៃសម្ដេចព្រះពោធិវង្ស ក្នុងខេត្ត តាកែវ កំពត កំពង់ស្ពី ១៣០៦

Flag Counter