គ.ស ១៩៤០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ១ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីផ្ដើមក្នុងការធ្វើសាកលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ --អ្នកមហា ញ៉ុក ថែម
២- សិក្ខាមកថា របស់ --ខេមររង្សី ១៥
៣- ដំណឹងផ្សេងៗ របស់ --លោកអគ្គលេខាធិការ នៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២១
៤- បកិណ្ណកកថា របស់ --ខេមររង្សី ២៩
៥- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី៣ (តពីឆ្នាំ ទី១១ នឹងចប់)ពាក្យកាព្យសង្វាស ជារបស់ផ្សេងវោហារគ្នា--ឃុនស៊ីមនោម័យ ៣៨
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងបុរសកំសត់ចេញទៅជួញ ៤៥
៧- អារម្ភកថា  
រូបក្រៅរឿង ៨- ជើងផ្លិតរូបនាគ របស់ថាវគុ ចៅហ្វាយស្រុក ស្រុកខូង ផ្ញើមកជូនព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា កាលពីខែ អ៊ូតឆ្នាំ ១៩៣៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ២ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ 2  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីគំនូរថ្មីពីរបែប របស់ព្រះរាជបណ្ណាល័យ នឹងសេចក្ដីអធិប្បាយរបស់ --ខេមររង្សី
២- អំពីសេចក្ដីអធិប្បាយរបស់ជាតិហុល្ល៉ងដេស៍ម្នាក់ អំពីការពឹងពាក់ប្រាស្រ័យ នៅស្រុកខ្មែរ --ថី គឹម ហាក់ លេខានុការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ប្រែ ១០
៣- អំពីអាយុសម័យនៃពុទ្ធរូបមន ខ្មែរ ថៃ ១៩
៤- ពង្សាវតារប្រទេសអេស៊ីប្ដ៍ ស្រង់យកអំពីពង្សាវតារសាកលលោករបស់ហ្វូង វិចិត្រវាទការ --អ្នកមហា ញ៉ុក ថែម ប្រែនឹងរៀបរៀង (មានត) ២៥
៥- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត ភាគទី៤ --ព្រះសុទ្ធិវង្ស (ហ តាត) រៀបរៀង (មានត) ៣៧
៦- ដំណឹងផ្សេងៗ ៦១
រូបក្រៅរឿង ៧- រូបនេះ ជាដំណាងកាសព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ស្ដេចយាងទៅរក្សាជម្ងឺព្រះថេរមួយអង្គមានជម្ងឺជាទម្ងន់

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៣ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ 3  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារម្ភកថារបស់ពុទ្ធប្បវត្ដិ តាមគោលចារឹករបស់ចិន (នៅមានត)
២- និយាយពីសាលាបង្រៀនមនុស្សខ្វាក់ប្រទេសសៀម នឹងទ្វីបអឺរ៉ុប --ខេមររង្សី ប្រែរួបរួមពីសៀវភៅផ្សេងៗ
៣- ហេតុដូចម្ដេចបានជាព្រះពុទ្ធសាសនាផុតរលត់បាត់ទៅពីប្រទេសឥណ្ឌៀ ? --ខេមររង្សីស្រង់មកពីទស្សនាវដ្ដីធម្ម ចក្សុសៀម ហើយប្រែមកជាខេមរភាសា ១៩
៤- ប្រវត្ដិលាកមីរេប៉ះ តាមសេចក្ដីប្រែពីភាសាទីបេតាំង មកជាបារាំងសែស របស់ --លោកស័កបាកូត៍(នៅមានត) ៣១
៥- ពង្សាវតារប្រទេសអេស៊ីប្ដ៍ --លោក មហា ថែម ប្រែចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកល របស់ហ្លួងវិចិត្រវាទការ (ត) ៣៥
៦- ដំណឹងផ្សេងៗ --ខេមររង្សី ៤៥
៧- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត ភាគទី៥ របស់ --ព្រះសាក្យវង្ស (តនឹងចប់) ៥៣
៨- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគ ទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង (មានត) ៥៧
រូបក្រៅរឿង ៩- សុបិននិមិត្តនៃព្រះនាងមហាមាយា
១០- ព្រះពោធិសត្វទ្រង់ប្រសូត
១១- ទ្រង់ឈាន ៧ ជំហាន ១៧
១២- យាងទៅកាន់ក្រុងកបិលពស្តុ ៣៣
១៣- លោកមីលរេប៉ះ មកចាប់កំណើត ២៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៤ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ 4  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃច្បាប់ របស់ លោកលង្កាត៍ទីប្រឹក្សាច្បាប់នៅក្រុងបាងកក --ខេមររង្សី ប្រែពីភាសាថៃ មកជា ខេមរភាសា
២- ពង្សាវតារប្រទេសអេស៊ីប៍ ស្រង់យកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកលថៃ របស់ហ្លួងវិចិត្រវាទការសេចក្ដីប្រែ នឹងរៀបរៀង របស់ --អ្នកមហា ញ៉ុក ថែម (តនឹងចប់) ១៧
៣- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (តមក) ៣៥
៤- ប្រវត្ដិលោកមីលរេប៉ះ --លោក ស័កបាកូត៍ ប្រែចេញពីភាសាទីបេ តាំងមកជាភាសាបារាំងសែស (តមក) ៣៩
៥- ព្រះពុទ្ធសាសនាបាត់ទៅពីប្រទេសឥណ្ឌៀ ដោយហេតុយ៉ាងណា ? --ខេមររង្សី ប្រែចេញពីទស្សនាវដ្ដី ធម្មចក្សុថៃមកជាខេមរភាសា (នៅមានត) ៤៣
៦- អំពីគំនូរថ្មីពីរបែប របស់ --ព្រះរាជបណ្ណាល័យ (តនឹងចប់) ៥១
៧- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង មហាតលិក ហ៊ុមព្រែ (តមក) ៥៧
៨- ដំណឹងផ្សេងៗ ៦៧
រូបក្រៅរឿង ៩- រូបដំណាង ៖ ការធ្វើកិច្ចវត្តនៅក្នុងវត្តនៃភិក្ខុសាមណេរ តាមដំបូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់
១០- អំពីការព្យាករណ៍ ១៥
១១- អំពីការសុខសម្រាន្ដនៃព្រះពោធិសត្វ ៣៣
១២- នេះត្រង់ដែលលោកមីលរេប៉ះ ដំណាលប្រវត្ដិដ៏ចំឡែករបស់គាត់ឱ្យពួកសិស្សស្ដាប់ ៣៧
១៣- អំពីការសិក្សាអក្សរសាស្ត្រ ៤១
១៤- អំពីការច្រត់ព្រះនង្គ័ល ៥៥
១៥- អំពីការសិក្សាក្បួនពិជ័យសង្គ្រាម ៦៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៥ ព.ស ២៤៨៣ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ 5  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនានៅអាស៊ីកណ្ដាល នឹងអាស៊ីខាងកើត របស់ --លោកដេម៉ារគែត
២- ព្រះពុទ្ធសាសនាបាត់ទៅពីប្រទេសឥណ្ឌៀ ដោយហេតុយ៉ាងណា ? --ខេមររង្សី ប្រែចេញពីទស្សនាវដ្ដី ធម្មចក្សុ(តនឹងចប់) ១៥
៣- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (នៅមានត) ២៩
៤-ប្រវត្ដិលោកមីលរេប៉ះ តាមសេចក្ដីប្រែពីភាសាទីបេតាំងមកជាបារាំងសែស របស់ --ស៊័កបាកូត៍ (នៅមានត) ៣៣
៥- ពង្សាវតារសង្ខេបប្រទេសសាលដេ នឹងអស្ស៊ីរីតាមប្រវត្ដិសាស្ដ្រសាកលថៃ របស់ ហ្លួងវិចិត្រវាទការ --អ្នកមហាថែម ប្រែនឹងរៀបរៀង ៣៧
៦- អំពីកំណើតនៃមនុស្សជាតិ --ខេមររង្សីស្រង់នឹងប្រែពីការសែតថៃវិទ្យាចារ្យ (តនិងចប់) ៥៥
៧- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹតភាគទី ៦ របស់ --ព្រះសាក្យវង្ស (មានត) ៧៣
៨- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង (ត) ៨៥
រូបក្រៅរឿង ៩- អំពីការទ្រង់ប្រឡងធ្នូសរ
១០- អំពីអាវាហ៍វិវាហ៍មង្គល ១៣
១១- អំពីទ្រង់ជួបនិងមនុស្សជរា ២៧
១២- អំពីទ្រង់ជួបនិងមនុស្សជម្ងឺ ៣៥
១៣- អំពីទ្រង់ជួបនិងមនុស្សស្លាប់ ៥៣
១៤- ផ្ទះរបស់ឪពុកធំនឹងម្ដាយមីងរបស់មីលរេប៉ះ រលំបាក់បែកដោយអំណាចមន្ដ ៣១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៦ ព.ស ២៤៨៣ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ 6  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ហោរាសាស្ត្រនឹងពុទ្ធសាសនា របស់ --ហ្លួងសារានុប្រពន្ធ ស្រង់យកអំពីទស្សនាវដ្ដី ពុទ្ធសាសនាថៃ
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃច្បាប់ របស់ --លោក រ ឡាំងកាត៍ ទីប្រឹក្សាច្បាប់ស្រុកបាងកក (តនឹងចប់) ១៧
៣- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (តមក) ៣៣
៤- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ របស់ --លោកស៊័កបាកូត៍ ប្រែពីភាសាទីបេតាំង (តមក) ៣៧
៥- ដំណឹងផ្សេងៗ --ខេមររង្សី ៤១
៦- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត ភាគទី ៦ របស់ --ព្រះសាក្យវង្ស ហ តាត (តនឹងចប់) ៤៩
៧- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគ ទី៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង (មានត) ៦៧
រូបក្រៅរឿង ៨- ទ្រង់ប្រទះនិងលោកសង្ឃ ១រូប
៩- ទ្រង់មហាភិណេស្ក្រមណ៍ ១៥
១០- ទ្រង់កាត់ព្រះកេសា ៣១
១១- ព្រះពោធិសត្វទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រៃ ៣៥
១២- ទ្រង់បំពេញទុក្ករកិរិយា ៣៩
១៣- កាលមីលរេប៉ះ បានជួបនឹងអ្នកប្រាជ្ញធំម្នាក់ឈ្មោះម៉ារប៉ះនៅទីចំការមួយ ៤៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៧ ព.ស ២៤៨៣ គ.ស ១៩៤០

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ឧស្សាហកម្មជាតួបេះដូងនៃសេដ្ឋកិច្ច --ខេមររង្សី រៀបរៀង
២- ពង្សាវតារសង្ខេបរបស់ជាតិហេប្រី --អ្នកមហាថែមប្រែនិងរៀបរៀង ពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកល របស់ ហ្លួង វិចិត្រវាទការ ១៩
៣- និយាយពីការរចនាបែបក្រិត ពុទ្ធសាសនានៅស្រុកគន្ធារៈ ប្រទេសឥណ្ឌៀ ២៩
៤- និយាយអំពីប្រទេសភូមាក្នុងសម័យអង់គ្លេសចាត់ការគ្រប់គ្រង ៣៣
៥- ហោរាសាស្ត្រនិងព្រះពុទ្ធសាសនា របស់ --ហ្លួងសារានុប្រពន្ធ (តនឹងចប់) ៤១
៦- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (តមក) ៤៩
៧- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះប្រែចេញពីភាសាទីបេ តាំងមកជាភាសាបារាំងសែសរបស់ --លោកស៊័កបាកូត៍ (តមក) ៥៣
រូបក្រៅរឿង គំនូររបស់ចិន ៨- អំពីនាងសុជាតាថ្វាយមធុបាយាស
៩- អំពីព្រះពោធិសត្វទ្រង់ស្រង់ទឹកជាដំបូង ១៧
១០- អំពីបាច់ស្មៅរបស់ស្វស្ដិកព្រាហ្មណ៍ ២៧
១១- អំពីវិធីល្បួងនៃធីតាក្រុងមារ ៣៩
១២- អំពីបុត្រីនៃក្រុងមារ ៤៧
រចនាទីបេតាំង ១៣- អំពីគ្រូមីលរេប៉ះ ល្បងចិត្ដមីលរេប៉ះ ៥១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤០ ព.ស ២៤៨៣

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្ដិនៃមហាបុរសតាំងពីដើមរៀងៗមក របស់ --លោកអគ្គលេខាធិការនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ (មានត)
២- ការសំដែងសេចក្ដីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ --លោកគ្រូព្រះឧត្ដម មុនី អ៊ុម ស៊ូរ នៅឱកាសធ្វើបុណ្យឈាបនកិច្ចថ្ងៃ ៤ ណូវ៉មប្រី ១៩៣៩ ១៥
៣- និយាយពីពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសជប៉ុន --តាមសៀវភៅលោកតូមោមុ៍តស៊ុ (មានត) ៣១
៤- ពង្សាវតារសង្ខេបរបស់ជាតិហេប្រី --អ្នកមហាថែម ប្រែចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកលថៃ របស់ហ្លួង វិចិត្រវាទការ (តនិងចប់) ៤៥
៥- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (តមក) ៥៩
៦- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ ប្រែពីភាសាទីបេតាំងមកជាភាសាបារាំងសែស របស់ --លោកស៊័ក បាកូត៍(តមក) ៦៣
៧- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគ ទី៤ របស់ --រក្សភិរម្យអួង(មានត) ៦៥
៨- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង តាមរូបគំនូរចិន ៩- អំពីក្រុងមាលេលើកទ័ព
១០- អំពីមុច្ចលិន្ទនាគរាជាបាំងភ្លៀងថ្វាយព្រះពុទ្ធ ១៣
១១- អំពីអ្នកចែវទូកចម្លងម្នាក់មានសេចក្ដីស្ដាយក្រោយ ២៩
១២- អំពីបញ្ចវគ្គិយថ្វាយខ្លួនជាសាវក ៤៣
១៣- អំពីការទ្រង់ឃាត់មហារលកទឹកសមុទ្រ ៥៧
គំនូរទីបេតាំង ១៤- អំពីមីលរេប៉ះ លាគ្រូត្រឡប់ទៅស្រុកវិញ ៦១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤០ ព.ស ២៤៨៣

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីស្តូបរបស់ព្រះបាទធម្មាសោក របស់ --លោកប៉ូល មុស
២- ពង្សាវតារសង្ខេបនៃប្រទេសហ្វេនីសាំង --អ្នកមហាថែមស្រង់យកនិងប្រែចេញពីពង្សាវតារសាកលថៃ របស់ហ្លួងវិចិត្រវាទការ
៣- អំពីយោបល់លោកអល្ប៊ែរស្វេតសែរ ថ្លែងពីពុទ្ធសាសនា ១៥
៤- អំពីពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសជប៉ុន --តាមសៀវភៅលោកតូមោមុ័តស៊ុ ២៥
៥- ពុទ្ធប្បវត្ដិ តាមគំនូររបស់ចិន (តមក) ៤១
៦- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ ប្រែចេញពីភាសាទីបេតាំងមកជាបារាំងសែស របស់ --លោកស៊័កបាកូត៍ (នៅមានត) ៤៥
៧- ដំណឹងផ្សេងៗ ៤៧
៨- ប្រជុំពាក្យកាព្យខ្មែរភាគ ទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យអួង (ត) ៥១
៩- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង តាមបែបគំនូរចិន ១០- អំពីព្រះរាហុលកុមារចេញបួស
១១- អំពីសុទត្ដសេដ្ឋីក្រាបបង្គំទូលអារាធនា
១២- អំពីការចំណាយទ្រព្យទិញសួនដេនវន ១៣
១៣- អំពីការទ្រង់ផ្លាស់ចិត្តគំនិតរបស់ពួកអ្នកនេសាទត្រី ២៣
១៤- អំពីការទ្រង់ផ្ចាញ់ផ្ចាលហ្វូងដំរីចុះប្រេង ៣៩
គំនូរទីបេតាំង ១៥- លោកមីលរេប៉ះ ហោះឡើងទៅលើអាកាស ៤៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ១០ គ.ស ១៩៤០ ព.ស ២៤៨៣

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (នៅមានត)
២- ខ្សែកុននិយាយពីលោកប៉ាស្ទ័រ ១៧
៣- រូបរទេះទឹមសត្វនិងសេះក្នុងសម័យពីដើមរៀងៗមក របស់ --លោកអគ្គលេខាធិការពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យ ២៧
៤- ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសប៉េរ្ស៊ី --អ្នកមហាថែម ប្រែចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកលថៃរបស់ហ្វូងវិចិត្រវាទការ ៣៣
៥- ប្រវត្ដិន័យមហាបុរសតាំងអំពីដើមរៀងៗមក (តមក) ៤៥
៦- ពុទ្ធប្បវត្ដិ តាមរូបគំនូរចិន (តមក) ៥៣
៧- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ ប្រែពីភាសាទីបេតាំងមកជាភាសាបារាំងសែស របស់ --លោកស៊័កបាកគូត៍ (តមក) ៥៧
៨- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគ ទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង (តមក) ៥៩
៩- បដិទិនឆ្នាំ ១៩៤១  
១០- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង តាមបែបគំនូរចិន ១១- អំពីទ្រង់ផ្លាស់ចិត្តគំនិតរបស់រុចិក
១២- អំពីទ្រង់រក្សាឱ្យសះជាភ្នែកខ្វាក់របស់ក្មេងម្នាក់
១៣- អំពីទ្រង់ផ្លាស់ចិត្តគំនិតរបស់អ្នកស៊ីឈ្នួលចាក់សម្រាម ២៥
១៤- អំពីការយាងចុះទៅស្ថាននគរ ៣១
អំពីការបូជាផ្ញីផ្កា ៤៣
១៥- អំពីមរណៈនៃមីលរេប៉ះ ៥៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៤០ ព.ស ២៤៨៣

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីគោលសំខាន់ៗនៃព្រះពុទ្ធសាសនា សំខាន់ពួកមនុស្សទំនើបថ្មីរបស់ --លោកគូមោម៉័តស៊ុ
២- និយាយអំពីការរចនាខ្មែរ ស្រង់យកនិងប្រែចេញពីវចនានុក្រមរបស់ --លោក គឹយ្យេត៍ ១១
៣- អំពីពង្សាវតារប្រទេសក្រិច ស្រង់និងរៀបរៀងតាមគោលចារឹកផ្សេងៗ នៃប្រវត្តិសាស្ត្រសាកល (តនិងចប់) ១៩
៤- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (មានត) ៣១
៥- ប្រវត្ដិនៃមហាបុរស តាំងពីដើមរៀងៗមក (មានត) ៤៥
៦- ពុទ្ធប្បវត្ដិតាមគំនូរចិន (មានត) ៥១
៧- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ ប្រែចេញពីទីបេតាំងមកជាភាសាបារាំងសែស របស់ --លោកស៊័ក បាកូត៍ (តនិងចប់) ៥៥
៨- ដំណឹងផ្សេងៗ ៥៩
៩- ប្រជុំពាក្យកាព្យខ្មែរភាគ ទី៤ របស់ --រក្សាភិរម្យ អួង (ត) ៦៣
១០- ចំណែកខេមរជាតិក្នុងប្រទេសថៃឡងដ៍ របស់ --លោក ពីយែរអង់ដែល  
១១- បដិទិនឆ្នាំ ១៩៤១  
១២- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

រូបក្រៅរឿង តាមគំនូរចិន

១៣- អំពីការបូជាដីខ្សាច់

១៤- អំពីទ្រង់បច្ចឹមបិណ្ឌបាត
១៥- ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានបច្ចឹមឱវាទ ១៧
១៦- អំពីទ្រង់ចូលបរិនិព្វាន ២៩
១៧- អំពីសេចក្ដីសៅសោក ៤៣
គំនូរទីបេតាំង ១៨- មីលរេប៉ះត្រឡប់ជាមានរូបរាងជាសមណៈប្រាកដឡើងវិញទៀត ៥៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ១២ គ.ស ១៩៤០ ព.ស ២៤៨៣

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ក្រុងកម្ពុជាបានទទួលសម្បត្តិមរតកពីមហានគរខ្មែរពីដើម (សេចក្ដីរបស់ --កម្ពុបុត្រ)
២- និយាយពីចំណេះវិជ្ជាក្នុងលោក ស្រង់យកពីពង្សាវតារដែលរាវរកឃើញនៅលោកនេះ ១៥
៣- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច ស្រង់ពីគោលចារឹកផ្សេងៗនៃប្រវត្ដិសាកល (មានត) ២៥
៤- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (មានត) ៣៩
៥- ពុទ្ធប្បវត្ដិ តាមគំនូររបស់ចិន (តនិងចប់) ៥៣
៦- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង (តនិងចប់) ៥៥
៧- បដិទិនឆ្នាំ ១៩៤១  
៨- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង តាមគំនូរចិន ៩- សម្ដេចមហាមាយាទេវីចុះពីស្ថានតុសិត
១០- សេចក្ដីអស្ចារ្យនៃព្រះបាទរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ១៣
១១- អ្នកដុតភ្លើងៗមិនឆេះ ២៣
១២- ការបែងចែកព្រះសារីរិកធាតុ ៣៧
១៣- អំពីបឋមសង្គាយនា ៥១

គ.ស. ១៩៦៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៨ លេខ១ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-នមត្ថុ រតនត្ដយស្ស ពុទ្ធកិច្ច--ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង
២-មនុស្សទាំងអស់ក្នុងលោកនេះ គ្មានអ្នកណាម្នាក់ ដែលគេមិនតេះដៀល មិនរិះគន់នោះសោះទេ--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ២៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៤
៤-អធិប្បាយសុភាសិត ពាក្យប្រកបដោយបទផ្សេងៗ--បណ្ឌិត មហា ឈឹម ស៊ុម សាស្ត្រាចារ្យ រៀបរៀង ៣៦
៥-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៥២
៦-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦៨
៧-ឯកសារកម្ខុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង ៧៥
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៨-អនុសំច្ឆៈមហាសន្និបាតទី ២២ នៃមន្ត្រីសង្ឃសម្រាប់ឆ្នាំ ១៩៦៦--លោក ស្ដើង ធូរ រៀបរៀង ៩១
៩-សេចក្ដីកត់ហេតុនៃការប្រជុំការងារនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ថ្ងៃទី ៣ - ១០ - ១៩៦៦ ១១១

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៨ លេខ២ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

AA_សូមក្រាបបង្គំទូល សម្ដេចសហជីវិន ព្រះប្រមុខរដ្ឋ for Issue 2  
BB_សូមព្រះតេជៈដំកល់លើត្បូង for Issue 2  
A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-នមត្ថុ រតនត្ដយស្ស ពុទ្ធកិច្ច (តចប់)--ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង ១២១
២-មកពីហេតុអ្វី បានជាមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់ ?--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ១៣៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៦០
៤-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១៦២
៥-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១៧៨
៦-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ១៨៨
៧-អធិប្បាយសុភាសិត ពាក្យកាព្យ (ត)--បណ្ឌិត មហា ឈឹម ស៊ុម សាស្ត្រាចារ្យ ១៩៥
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង ២១១
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៩-ពិធីប្រគល់ព្រះរាជអំណោយ នៃសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋ ចំពោះពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ ២២៧

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី៣ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ជីវិតធម្មកថា --ព្រះមុនីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង (តចប់ ) ៦៨៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត  
២-ព្រះរាជជីវប្រវត្ថិ សម្ដេចព្រះសុធម្មាធិបតី ព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី ២ --ព្រះបទុមវង្សា ភោគ ផន រៀបរៀង ៧០៥
៣-វចនានុក្រម សំស្រ្កឹត ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៧២៥
៤-អត្ថាធិប្បាយភាសិត --លោក មាស យុត្តរៀបរៀង ៧២៩
៥-ព្រះរាជ និពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ. គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៧៤៣
៦-សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីពាក្យថា កាព្យ = កំណាព្យ --លោក ឈឹម ស៊ុម រៀបរៀង ៧៥១
៧-ឯកសារ សាស្រ្តាស្លឹករឹត និង ក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៧៦៤
៨-រឿង សាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៧៦៨
៩-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌ គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៧៧៦
១០-ការផ្សាយអត្ថបទខាងទំនៀមទម្លាប់ ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ ៧៨២
១១-អំពីកុលសម្ពន្ធផ្សេងៗ --លោក យង់ សេង រៀបរៀង ៧៨៤
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ថិការណ៍  
១២-ពិធីបុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ ៧៨៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី៤ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សាសនវិចារណ៍ --ព្រះមុនីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង (ត ចប់ ) ៧៩៧
២-ប្រវត្តិព្រះកុមារកស្សបត្ថេរ --លោក ហេង សមអាន រៀបរៀង ៨០០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត  
៣-ជីវប្រវត្តិ ព្រះបិដកសោភ័ណ --ប៉ែន សុខ ៨២៤
៤-វចនានុក្រម សំស្រ្កឹត ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៨៣៣
៥-គំនិតនិងសំណាង --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៨៣៧
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ. គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៨៤៧
៧-ទស្សនាអង្គរ (កំណាព្យ ) --លោក មាស យុត្ត រៀបរៀង ៨៥៥
៨-ឯកសារ សាស្រ្តា ស្លឹករឹតនិងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៨៥៨
៩-រឿង សាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៨៦២
១០-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌ. គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៨៧១
១១-អំពីកុលសម្ពន្ធផ្សេងៗ --លោក យង់ សេង រៀបរៀង (ត) ៨៧៥
១២-ជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ អៀង សាយ ៨៨៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
១៣-លិខិតពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ លេខ ៩៩៨ ព ប ៨៩១

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី៥ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ធម៌ធ្វើមនុស្សឲ្យល្អ --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៤៤៩
២-ជីវិតធម្មកថា --ព្រះមុនីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៤៥៩
៣-សង្គហធម៌  
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-ព្រះរាជប្រវត្តិ នៃសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី (ជួន ណាត ) ព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី ១គណៈមហានិកាយ --ព្រះសិរីសម្មតិវង្ស បុណ្យ សុម្ភាជ រៀបរៀង ៤៧៧
៥-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៤៩៣
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ. គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៤៩៧
៧-អធិប្បាយភាសិត ពាក្យកាព្យ បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម សាស្ត្រាចារ្យ (ត) ៥០៥
៨-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៥២៤
៩-រឿង សាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៥២៨
១០-សិលាចារឹកបន្ទាយឆ្មារ --លោក ឌ . គាម រៀបរៀង ៥៣៤
III. ផ្នែកកំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីបុណ្យខួបទី ៣៦ រំលឹកដល់ឆ្នាំកំណើតនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ --លោក ញូង សឿង រៀបរៀង ៥៤៣

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី៦ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ជីវិតធម្មកថា --ព្រះមុនីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង (ត) ៥៦៥
២-ការពិសេសនៃអភិណ្ហប្បច្ចវេក្ខណធម៌ --លោក ផល ទិត រៀបរៀង ៥៨១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត  
៣-ជីវប្រវត្តិ សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស ហ. តាត --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ៦០៨
៤-វចនានុក្រម សំស្រ្កឹត ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៦៣១
៥-ឥទ្ធិពលនៃកង --លោក ធុង សារឿន រៀបរៀង ៦៣៥
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ. គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៦៤៥
៧-កាព្យនិទានរំលឹកដល់ព្រហ្មមុខ ៤ នៅអង្គរ --លោក ឌឿក អំ រៀបរៀង ៦៥១
៨-ឯកសារ សាស្រ្តាស្លឹករឹត និង ក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៦៥៤
៩-រឿង សាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនានូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៦៥៨
១០-លុយនៅប្រទេសខ្មែរ --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ ៦៦៦
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
១១-ចុតហ្មាយថ្វាយព្រះរាជកុសល ចំពោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រិយានិ ៦៧០
១២-ចុតហ្មាយឯ. ឧ អគ្គនាយកក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង ៦៧៤
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ ១៩៦៦ ៦៧៦
១៤-ប្រកាសប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ ឆមាសទី២ ឆ្នាំ ១៩៦៦ ៦៨០
១៥-ប្រជុំការងារនៅថ្ងៃ ទី ២១  

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី៩ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

AA-សេចក្ដីកែតម្រូវ  
A-ឆ្នាំទី ៣៨ ខែ កញ្ញា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ប្រវត្ដិព្រះមហាកស្សបត្ថេរ (តចប់)--លោក ហេង សមអាន រៀបរៀង ៨៩៣
២-អានិសង្សសីល ៥--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៩០៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ជីវប្រវត្តិព្រះមហាវិមលធម្ម ថោង--ព្រះឧត្ដមមុន្នី អ៊ុម ស៊ូ រៀបរៀង ៩១៧
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩២១
៥-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៩២៥
៦-រាជធានីលង្វែក (កំណាព្យ)--លោក ហេង សំអាន រៀបរៀង ៩៣៣
៧-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៩៤៦
៨-អំពីពាក្យ ថា " តៈម៉ះថាំង "--លោក ព្រួច ភុម រៀបរៀង ៩៥៤
៩-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៩៥៩
១០-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង(ត) ៩៦៣
១១-អំពីកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗ--លោក យង់ សេង រៀបរៀង ៩៦៩
១២-ជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំ ឈ្មោះ អៀង សាយ ៩៧៦
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីតែងតាំងមេគណៈធម្មយុត្ដិនិកាយ ប្រចាំក្រុងភ្នំពេញ ៩៨៥

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី១០ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-ឆ្នាំទី ៣៨ ខែ តុលា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សារាណីយធម្មកថា--ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា អេង ខេមី រៀបរៀង ១០០១
២-សុខគវេសកកថា--ភិក្ខុ សួស ជ្រិន រៀបរៀង ១០១១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ប្រវត្ដិព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូ--លោក ចាប-ពិន រៀបរៀង ១០២៤
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០៣៧
៥-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១០៤១
៦-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ១០៥០
៧-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១០៥៣
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង(ត) ១០៦១
៩-អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ រឿង ភ្នំក្រោម --ព្រិន្ទបាលឯក ជា ប៉ូរ រៀបរៀង ១០៦៩
១០-ប្រវត្ដិស្រុកត្បូងឃ្មុំ និង អ្នកតា បេង ១០៧២
១១-ជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំ ឈ្មោះ អៀង សាយ ១០៧៥
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៥ កញ្ញា ១៩៦៦ នាយកនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១០៨៧

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី១១ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-ឆ្នាំទី ៣៨ ខែ វិច្ឆិកា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សាមគ្គីកថា--ភិក្ខុ យឹម សំអឿន រៀបរៀង ១០៩៥
២-មត្ដញ្ញតាកថា--ភិក្ខុ ធឹង សំហួត រៀបរៀង ១១១០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ប្រវត្ដិព្រះមហាព្រហ្មមុន្នី ទេព អ៊ូ--ព្រះអរិយវង្ស មាស សុវណ្ណ រៀបរៀង ១១២៣
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១១៣៦
៥-រឿងព្រះឥសូរលេងពួន--លោក ប៊ី សុវណ្ណ ដកស្រង់ ១១៤០
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១១៤៩
៧-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ១១៥៧
៨-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១១៦១
៩-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង(ត) ១១៦៩
១០-អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ រឿង ភ្នំបុរី ខេត្តតាកែវ --ឌូង អ៊ូច និង វ៉ាន់ ជឿង តាមឯកសារ ១១៧៧
១១-ជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំ ឈ្មោះ អៀង សាយ ១១៨៥
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-សន្និសីទអន្តរជាតិអំពីពុទ្ធសាសនា ១១៩៣

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី១២ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-ឆ្នាំទី ៣៨ ខែ ធ្នូ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អត្ថទ្វារកថា--ភិក្ខុ ព្រុំ នឿ រៀបរៀង ១២០៥
២-សេចក្ដីស្រឡាញ់អ្វី ស្មើដោយខ្លួនមិនមាន--ភិក្ខុ ធឹង សំហួត រៀបរៀង ១២១៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ជីវប្រវត្តិនៃព្រះមុន្នីកោសល សោម ឈុន--លោក ម៉ិញ ណាគ្រី រៀបរៀង ១២៣៧
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង-ខាត់ រៀបរៀង ១២៥០
៥-លក្ខណ៍របស់បុរសស្ដ្រី--លោក ព្រួច-ភុម ស្រាវជ្រាវ ដកស្រង់ ១២៥៤
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១២៥៨
៧-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ១២៦៦
៨-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១២៧០
៩-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង(ត) ១២៧៨
១០-អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ ប្រវត្ដិស្រុកបាយឆៅលោកគ្រូ លី ងួន រៀបរៀង ១២៨២
១១-ប្រវត្ដិស្រុកបារ៉ាយ--ឈ្មោះ អៀម សាយ ១២៨៨
១២-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំ ឈ្មោះ អៀង សាយ ១២៩៨
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ទស្សនកិច្ចនៃសម្ដេចព្រះពោធិវង្ស ក្នុងខេត្ត តាកែវ កំពត កំពង់ស្ពី ១៣០៦

គ.ស.​ ១៩៤១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- កថាមុខ នៃវេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹតភាគទី ២សូមឧទ្ទិសដោយគោរព ចំពោះលោក ល្វី ហ្វីណូត៍ ដែលអនិច្ចកម្មទៅ
២- ទំនៀមទម្លាប់និងរឿងព្រេងនៅស្រុកខ្មែរ អំពីអ្នកតាឃ្លាំងមឿង ២៤
៣- ច្បាប់សុភាសិត --ឧកញ៉ាវង្សាសារពេជ្ញ នង ចាងហ្វាងក្រុមរាជបណ្ឌិត្យ  
៤- ពង្សាវតារក្រិក (តពីភាគ ១២ ឆ្នាំ ១៩៤)  
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងអាឡេវ (ទី ២) របស់ --ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន ចាងហ្វាងក្រុមព្រះរាជនិពន្ធ  
រូបក្រៅរឿង ៦- ប្រាសាទបាយ័ន- ទ្វារចូលខាងកើត- រូបនាងអប្សរនៅនឹងសសរមួយ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- វាចាប្រាស្រ័យរបស់ --លោកអង្គដ្រេ សួរម៉ែរ
២- កថាមុខ នៃវេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹតភាគទី ២ (តមកនិងចប់)
៣- ច្បាប់សុភាសិត របស់ --លោកអ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ និង (តមក) ២៣
៤- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ២៧
៥- និទានរឿងព្រេងខ្មែរ (អាឡេវទី២ ) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតីយិន ចាងហ្វាងក្រុមព្រះរាជនិពន្ធ (តមក) ៣២
រូបក្រៅរឿង ៦- បាគង នេះរូបជាន់ក្រោមនៃបៀងទី ៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៣ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន --លោកអង់ដ្រេមីកូត៍ រៀបរៀង
២- កាលពី ១៦ ខែមុននេះ
៣- ច្បាប់សុភាសិត របស់ --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង(តមក) ១៣
៤- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច រៀបរៀងតាមគោលចារឹកផ្សេងៗ នៃពង្សាវតារលោក (តមក) ១៨
៥- អនាម័យកថា --ខេមររង្សី រៀបរៀង ២៧
៦- និទានរឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន ចាងហ្វាងក្រុមព្រះរាជានិពន្ធ(តមក) ៣២
រូបក្រៅរឿង ៧- នគរវត្ត រូបនាងអប្សរនៅទ្វាចូលទិសខាងលិច

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៤ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រទេសលាវជាស្រុកមួយនៅក្នុងឱវាទប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន --លោកលាវេទយៈ រៀបរៀង
២- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន --លោកដុកទ័រអង់ដ្រេ មីកូត៍ រៀបរៀង
៣- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច រៀបរៀងតាមគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៦
៤- ច្បាប់សុភាសិតរបស់ --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក) ២៣
រូបក្រៅរឿង ៥- ប្រាសាទបាយ័ន រូបរាជសីហ៍នៅទ្វារចូលទិសខាងជើង

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៥ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អ្វីដែលហៅថាមុខរបរ ?ដោយ --ខេមររង្សី
២- កំណត់ស្ដីពីការប្រឆាំងការឃោសនា ជាភាសាខ្មែរ
៣- ច្បាប់សុភាសិត (កំណាព្យខ្មែរ) ដោយ --ឧកញ៉ា វង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ១១
៤- អនាម័យកថា ដោយ --ខេមររង្សី (ត) ១៥
៥- រឿងនិទានប្រជាប្រិយមិនទាន់បោះពុម្ព រឿងអាឡេវភាគ ទី២ ដោយ --ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន(ត) ២១
រូបក្រៅអត្ថបទ ៦- ហ្លួងប្រាបាង ក្រមុំនៅហ្លួងប្រាបាង

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៦ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ការឆ្លើយតបនិងវិទ្យុបាងកក កាលពីថ្ងៃ ១១ . ១ . ៤១
២- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន របស់ --ដុកទ័រអង់ដ្រេ មីកូត៍ (តមក)
៣- អាជីវកម្មគឺអ្វី ? របស់ --ខេមររង្សី (តមក) ១២
៤- ច្បាប់សុភាសិត របស់ --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក) ១៥
៥- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក) ១៩
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី២) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន(តមក) ២៥
រូបក្រៅរឿង ៧- សាមណេរ(ប្រទេសលាវ) ពិធីបុណ្យស្រង់ព្រះពុទ្ធរូប

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៧ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- និយាយអំពីអារ្យធម៌របស់ប្រទេសឥណ្ឌាសម័យបុរាណ
២- អំពីពន្ធ (ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន)
៣- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (តមក)
៤- ច្បាប់សុភាសិត របស់ --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក) ១៣
៥- ដំណឹងផ្សេងៗ ១៧
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន (តមក) ២៤
រូបក្រៅរឿង ៧- ហ្លួងព្រះបាង ក្បួនហែព្រះរាជទ្រព្យកំពុងហែចូលទៅវត្តនានាដើម្បីស្រង់ព្រះពុទ្ធរូប

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- និយាយអំពីបាតសមុទ្រ
២- និយាយអំពីសេចក្ដីសំខាន់ៗក្នុងសៀវភៅមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន
៣- ចំពោះប្រទេសបារាំងសែស ១១
៤- ច្បាប់សុភាសិត របស់ --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសារពេជ្ញ (នង) (តមក) ១៣
៥- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន របស់ --លោកដុកទ័រអងដ្រេមិកូត៍ (តចប់) ១៧
៦- ពង្សាវតារ ប្រទេសក្រិចសេចក្ដីប្រែនិងរៀបរៀងចេញពី គោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារ លោក(តមក) ២៤
រូបក្រៅរឿង ៧- ក្រុងហ្លួងព្រះបាង ដំរីព្រះរាជទ្រព្យនៅឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រទេសលាវ

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ការស្រង់យកសេចក្ដីខ្លះអំពីសៀវភៅនិយាយអំពីអារ្យធម៌របស់ឥណ្ឌៀ
២- សេចក្ដីស្រង់អំពីរឿងមួយនិយាយការសិក្សា ជាសេចក្ដីអធិប្បាយដោយសង្ខេបរបស់ --គ ច ដេម៉ារកែត្ដ៍
៣- អំពីពង្សាវតារក្រិចរួបរួមអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក) ១៤
៤- ប្រជុំពាក្យកាព្យខ្មែរ ភាគទី៤ របស់ឃុនស៊ីមនោម័យ (តមកពីទស្សនាវដ្ដីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤០) ១៧
៥- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (តមក) ២២
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន (តមក) ២៥
រូបក្រៅរឿង ៧- សាមណេរ (ប្រទេសលាវ) ភូមិបានថន គ្រួសារត្រកូលភ្យ៉ា

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១០ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្ដិសង្ខេបនៃព្រះកែវមរកត --ខេមររង្សី ប្រែនិងរួបរួមពីគោលចារឹកផ្សេងៗ
២- សេចក្ដីសាមគ្គីបារាំងសែសនិងខ្មែរ
៣- អាជីវកម្មគឺអ្វី ? របស់ --ខេមររង្សី
៤- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់ចេញពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក) ១៤
៥- ប្រជុំពាក្យកាព្យខ្មែរ ភាគទី ៤ របស់ --ឃុនស៊ឹមនោម័យ (តមក) ១៧
៦- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (មានត) ២១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី (យិន) (តមក) ២៤
រូបក្រៅរឿង ៨- សាមណេរ (ប្រទេសលាវ) ធាតុចេតិយលាវនៅមឿងពួ

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីការជាស្នាដៃរបស់ក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៅស្រុកខ្មែរស្រុកកូសាំងស៊ីន និងស្រុកលាវ
២- វិជ្ជាពេទ្យតាមរបៀបជាន់ដើមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌៀ(មានត)
៣- ប្រវត្ដិសង្ខេបរឿងព្រះកែវមរកត (តនិងចប់) --ខ.ស. អ្នករៀបរៀង ១១
៤- អំពីសេចក្ដីខ្លះនិយាយអំពីអារ្យធម៌របស់ឥណ្ឌៀ សម័យបុរាណ (តមក) ១៤
៥- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី ៤ របស់ --ឃុនស៊ីមនោម័យ (តនិងចប់) ១៩
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២ ) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន (តមក) ២៤
រូបក្រៅរឿង ៧- នគរវត្ត រូបស្ត្រីទេពអប្សរ នៅបណ្ណាល័យ (ហោត្រៃ) ខាងត្បូងខាងលិច

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១២ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសមុទ្រខាងត្បូង គឺកោះជ្វា បាលី និងកោះសូម៉ាត្រា --ខ.ស. អ្នករៀបរៀង
២- ការជាថ្វីដៃរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៅស្រុកខ្មែរ កូសាំងស៊ីននិងស្រុកលាវ(តនិងចប់)
៣- វិជ្ជាពេទ្យតាមរបៀបជាន់ដើមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមកនិង) ១០
៤- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៣
៥- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (តនិងចប់) ១៧
៦- អាជីវកម្មគឺអ្វី ? របស់ --ខេមររង្សី (តនិងចប់) ២០
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២ ) របស់ --ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន (តនិងចប់) ២៣
រូបក្រៅរឿង ៨- ខែត្រសៀមរាបស្រុករលួស ប្រាសាទព្រះគោ នេះសសរទ្វាចូលទិសខាងកើត

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៣ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១៣  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីខ្លះនិយាយអំពីអក្សរសាស្ត្រព្រះពុទ្ធសាសនា
២- ប្រវត្ដិសង្ខេបនៃគណៈធម្មទូតពុទ្ធសាសនា
៣- សេចក្ដីខ្លះនិយាយអំពីអារ្យធម៌របស់ឥណ្ឌៀសម័យបុរាណ (តមកនិងចប់) ១៤
៤- អំពីកិច្ចការនិងស្នាដៃរបស់ក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៅស្រុកខ្មែរ ស្រុកលាវនិងស្រុកកូសាំងស៊ីន (មានត) ២១
៥- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (មានត) ២៤
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ " រឿងបុរសមានគ្រោះពីរនាក់" ២៧
រូបក្រៅរឿង
៧- រូបអ្នកធុតង្គជាតិចិនឈ្មោះ ហៀន ត្សង់ ជាអ្នកប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនាដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ល្បីល្បាញខាងពួក មហាយាន

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៤ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 14  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីយោបល់ខ្លះរបស់ --លោកស្រីរាមក្រិស្ណ ជាមហាកវីនៃប្រទេសឥណ្ឌៀ
២- អំពីរឿងមួយរបស់ --លោក លុយសៀងលេវី ព្រហ្ម (និយាយអំពីគំនិតរបស់មនុស្សសម័យជាន់ដើម)
៣- សេចក្ដីមួយនិយាយពីពង្សាវតារសង្ខេបរបស់ប្រទេសភូមា ១៣
៤- អំពីកិច្ចការជាស្នាដៃរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៅប្រទេសខ្មែរប្រទេសលាវនិងដែនកូសាំងស៊ីន (តមកនិងចប់) ១៦
៥- អំពីពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៩
៦- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (តមកនិងចប់) ២២
រូបក្រៅរឿង
៧- ហ្លួងព្រះបាង (ប្រទេសលាវ) ពិធីហែភូងំងឺទៅវត្តសៀងថង នៅឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនៃជនជាតិលាវ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៥ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 15  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះបាទអសោក ជាមហាពុទ្ធសាសនិកជននិងជាមហាចក្រពត្តិរបស់ឥណ្ឌៀ សម័យបុរាណ
២- អំពីអកតញ្ញូ របស់លោកកម្ពុបុត្ថ
៣- អំពីពិធីធ្វើក្រដាសដោយដៃនៅប្រទេសលាវ ១២
៤- អំពីពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក(មានត) ១៩
៥- ដំណឹងផ្សេងៗរបស់ --ខេមររង្សី ២៣
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ" រឿងបុរសពីរនាក់រែកស្រូវ" ២៧
រូបក្រៅរឿង
៧- វិធីធ្វើក្រដាសដោយដៃ អ និង ប វិធីបុកនិងកិនធ្វើជាម្សៅក្រដាស ច វិធីត្រដាងហាលម្សៅក្រដាស ក្នុងមេ ពុម្ពរូបនេះពួកភិក្ខុសាមណេរកំពុងធ្វើក្រដាសនៅក្នុងវត្តស្រុកវៀងចន្ទន៍ (ប្រទេសលាវ)

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៦ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១៦  
D-បញ្ជីរឿង  
១- និយាយអំពីការធ្វើសង្គាយនាយ៉ាងសង្ខេបរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេស ឥណ្ឌៀសម័យបុរាណ
២- អំពីស្ថានរបស់ព្រះភគវា តាមយោបល់របស់ហីនយាននិងមហាយាន
៣- សេចក្ដីសន្និដ្ឋានមួយអំពីការកសាងព្រះកែវមរកត ១០
៤- អំពីពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៣
៥- ដំណឹងផ្សេងៗក្នុងនានាប្រទេស របស់ --ខេមររង្សី ១៨
៦- អំពីសេចក្ដីប្លែកៗរបស់ --ខេមររង្សី ២៤
រូបក្រៅរឿង
៧- ក្រុងវៀងចន្ទន៍ វិធីធ្វើក្រដាសនិងសំបកដើមសា រូបនេះគេកំពុងបកយកសន្លឹក ក្រដាសចេញពីពុម្ពដែលបាន ហាលស្ងួនហើយ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៧ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A_ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D_បញ្ជីរឿង  
១- អំពីអារ្យធម៌ខ្មែរ ស្រង់យកអំពីរឿងមួយដែល –លោក សំដែងបាន រៀបរៀង
២- អំពីសេចក្ដីចំរើននៃវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបថ្មី របស់ --ខេមររង្សី
៣- អំពីជនជាតិផ្សេងៗក្នុងសហរដ្ឋឥណ្ឌូស៊ីន ១១
៤- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៧
៥- សេចក្ដីកត់ហេតុប្លែកៗ (តមក) ២០
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ "បុរសពីរនាក់តាមខ្ញុំរត់" ២៨
រូបក្រៅរឿង
៧- ក្រុមប្រាសាទនគរ រូបលោកសង្ឃសូត្រធម៌នៅប្រាសាទតាព្រហ្ម

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៨ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីការរៀបចំទំនុកបំរុងបុរាណស្ថានទូទៅនៅប្រទេសឥណ្ឌៀ
២- អំពីមហាវិទ្យាល័យយ៉ាងធំរបស់ពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសឥណ្ឌៀសម័យបុរាណ ១១
៣- អំពីពោធិគយា ជាផែនដីដ៏ស័ក្ដិសិទ្ធិរបស់ឥណ្ឌៀ ១៤
៤- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមកនិងចប់) ២០
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ " រឿងបុរសបរ រទេះពីរនាក់ទាស់ទែងគ្នា ២៧
រូបក្រៅរឿង
៦- ខែត្រសៀមរាប បន្ទាយសម្រ៉ែ នេះរូបសិង្ហត្រង់ទ្វារចូលទៅ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៩ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារ្យធម៌របស់ស្រុកខ្មែរ ស្រង់យកអំពីរឿងមួយ ដែល --លោក សឺដែសបានរៀបរៀង
២- ពង្សាវតារ ព្រះកែវមរកតស្រង់យកអំពីគម្ពីរបាលី " រតនពិម្ពវង្ស " --ខេមររង្សី ប្រែនិងរៀបរៀង ជាខេមរភាសា ១១
៣- សួរឆ្លើយអំពីជម្ងឺដើមឈើប្រភេទខ្លះ ១៥
៤- អំពីសេចក្ដីចំរើននៃវិទ្យាសាស្ត្រ (តមក) ១៧
៥- ពង្សាវតារក្រុងរោមដោយសង្ខេប ស្រង់និងប្រែនិងរៀបរៀងយកអំពីគោលចារឹក ផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក (នូវមានត) ២១
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ៥ " រឿងបុរសពីរនាក់ទាស់ទែងគ្នាអំពីរឿងជីកអណ្ដូង " ២៦
រូបក្រៅរឿង
៧- ប្រាសាទបាយ័ន ក្បាច់ចម្លាក់តាមកំពែង នេះរូបស្ត្រីទេពអប្សរ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២០ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារ្យធម៌របស់ឥណ្ឌៀ ក្នុងសម័យព្រះបាទចន្ទ្រគុបម៉ៅរ្យ
២- អំពីជម្ងឺឆ្លងជំពូកខ្លះ --ជីវិតកោមារភត្យ រៀបរៀង
៣- វិធីធ្វើចម្ការច្បារដំណាំ --អ្នកស្រែម្នាក់រៀបរៀង ១២
៤- ពង្សាវតារព្រះកែវមរកត ស្រង់យកអំពីគម្ពីរបាលី (រតនពិម្ពរង្ស) (តមកនិងចប់) ១៨
៥- ពង្សាវតារ ក្រុងរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក(តមក) ២១
៦- អំពីសេចក្ដីចំរើននៃវិទ្យាសាស្ត្រ (តមកនិងចប់) ២៥
រូបក្រៅរឿង
៧- អង្គរធំ ព្រះកេសព្រះពុទ្ធរូបខ្មែរ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២១ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារ្យធម៌នៃស្រុកខ្មែរ ស្រង់យកអំពីរឿងមួយ ដែល --លោកសឺដែសបានរៀបរៀង (តពីលេខ ១៩ មក)
២- លក្ខណៈភូមិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរ
៣- អំពីរឿងរាមកេរ្តិ៍របស់ --សាមញ្ញជននៅប្រទេសឥណ្ឌៀ
៤- ជម្ងឺជំពូកខ្លះ របស់ --ជីវិតកោមារភត្យ (តមក) ១៥
៥- វិធីធ្វើចម្ការច្បារដំណាំ (តនិងចប់) --អ្នកស្រែម្នាក់រៀបរៀង ១៨
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងឈ្មួញម្នាក់) ២៥
រូបក្រៅរឿង
៧- ពួកប្រាសាទអង្គរ នេះព្រះពុទ្ធរូបសម័យអង្គរ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២២ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រះបាទអសោកមហារាជ ស្រង់យកអំពីពង្សាវតារ លោក
២- ស្ទឹងគង្គា ជាស្ទឹងស័ក្ដិសិទ្ធិ (របស់ឥណ្ឌៀ)
៣- ការពិនិត្យមើលពណ៌ធម្មជាតិនៃផែនដី --ខេមររង្សីរៀបរៀង ១២
៤- ពង្សាវតារ ក្រុងរាម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹក ផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក) ១៨
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងបុរសម្នាក់ដេកលក់ក្នុងសាលា) ២៤
រូបក្រៅរឿង
៦- សាមណេរ (ប្រទេសលាវ) ស្រុកបានណា ម៉ាវ នេះព្រះពុទ្ធរូបដែលកសាងឡើងក្នុងសតវត្សទី ១៨ នៃគ្រិស្ត សករាជនៅ ក្នុងមហាព្រះ
៧- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២៣ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារ្យធម៌របស់ស្រុកខ្មែរ ស្រង់យកអំពីរឿងមួយ ដែល --លោកសឺដែសបាន រៀបរៀង (តមកពីលេខ២១ និងចប់)
២- អំពីពុទ្ធសាសនាតាមយោបល់របស់ --បារាំងសែស
៣- អំពីប្រយោជន៍នៃកៅស៊ូ ១១
៤- តេវទត្ដ គឺអ្នកណា ? ១៣
៥- អំពីជម្ងឺឆ្លងប្រភេទខ្លះ របស់ --ជីវិតកោមារភត្យ (តមកនិងចប់) ១៨
៦- ពង្សាវតារនៃក្រុងរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក) ២១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងចោរលួចក្រដាស ២៥
រូបក្រៅរឿង
៨- សាមណេរ (ប្រទេសលាវ) ស្រុកធៀងហ្លួង នេះរូបវត្តទំនើបថ្មី
៩- ដំណឹងថ្មី  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២៤ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីរៀបរចនាព្រះពុទ្ធសាសនា
២- អំពីពួកហុល្លង់ដែស៍នៅស្រុកខ្មែរ ក្នុងសម័យលង្វែក
៣- របៀបវិធីនិយាយអំពីទ្រង់ទ្រាយ ចក្រវាឡនិងច្បាប់សំរាប់ត្រួតត្រាចក្រវាឡ ១២
៤- ពង្សាវតារក្រុងរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក(តមក) ១៨
៥- សេចក្ដីកត់ហេតុប្លែកៗ ២៣
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងបុរសពីរនាក់ទៅបរបាញ់) ២៥
រូបក្រៅរឿង
៧- ហ្លួងព្រះបាង វត្តស្វ័នខះលោក (សួគ៌ាលោក) នេះរូបរឿងសក្ការបូជាខាងក្នុងព្រះវិហារ
៨- ដំណឹងថ្មី  

គ.ស. ១៩៥១

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ១ ឆ្នាំទី ២៣ ខែមករា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-ឆ្នាំទី ២៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីវិឡៃខ្មែរបុរាណ (តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក
២- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ម៉ិញ ន៉ាគ្រី ១០
៣- រឿងព្រេងភូមា (តមក) --សាង សាវ៉ាត ១៤
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --នូ កន ២៣
៥- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឈឹម ក្រសេម ៣៥
៦- សាវតារវត្តបាចិណារាម (តមក) --ព្រះវិនយធរគណ ៤៣
៧- ប្រទេសអេសុប (តចប់) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥២
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៦២
៩- ឧបក្កិលេស ១៦ ពាក្យកាព្យ --យូរ អ៊ុន ៦៧
III. កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០- ពិធីទទួលសម្ដេចសង្ឃនាយក ជួន ណាត នៅវត្តដំណាក់ (សៀមរាប) --ព្រះមហា កែ អឿន ៧៤
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧៩

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ២ ឆ្នាំទី ២៣ ខែកុម្ភៈ ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-ឆ្នាំទី ២៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ --ព្រះមហា ប៉ឹម ប៉ម ៤៣
២- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ន៉ាគ្រី ៩១
៣- រឿងព្រេងភូមា (តមក) --សាង សាវ៉ាត ៩៥
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --នូ កន ១០៣
៥- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឈឹម ក្រសេម ១១២
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- ពុទ្ធសាសនានឹងគ្រឹស្តសាសនា (សន្និសិទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១១៨
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១២២
៨- ទិដ្ឋិធម្មិកកថា --ព្រះទេពសត្ថា សូរ ហាយ ១២៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
៩- ពិធីទទួលសម្ដេចសង្ឃនាយក ជួន ណាត នៅវត្តដំណាក់ (សៀមរាប) --ព្រះមហា កែ អឿន ១៣៨
១០- អនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាត --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៥១

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៣ ឆ្នាំទី ២៣ ខែមិនា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-ឆ្នាំទី ២៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានឹងគ្រឹស្តសាសនា (សន្និសិទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១៦៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១៦៩
៣- ធម្មបរិយាយ --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ ស៊ិម ១៧៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ --ព្រះមហា ប៉ឹម ប៉ម ១៨៥
៥- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ន៉ាគ្រី ១៩៣
៦- រឿងព្រេងភូមា (តចប់) --សាង សាវ៉ាត ១៩៥
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --នូ កន ២០៧
៨- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឈឹម ក្រសេម ២១១
III. កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
៩- អនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាត (តចប់) --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២២៥

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៤ ឆ្នាំទី ២៣ ខែមេសា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-ឆ្នាំទី ២៣  
D-បញ្ជីរឿង  
F-ស័ព្ទសាធុការពរឆ្នាំថោះ ត្រីស័ក ព. ស. ២៤៩៤  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានឹងគ្រឹស្តសាសនា (សន្និសិទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ២៤៤
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ២៤៩
៣- សង្គហធម៌ --ព្រះវិន័យធម្ម យូរ ប៉ុណ ២៥៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សារលិខិតនៃលោកស្វាមីវិកេកានន្ទ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ២៦៦
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹម ប៉ម ២៧២
៦- សាវតារវត្តកែវនពរង្សីហៅរកា --ព្រះមហា គុយ ហួត ២៨១
៧- បញ្ហាភាសិតដប់ពីរ --លោក ប៊ូ ប៉ូ ២៨៧
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --នូ កន ២៩៦
៩- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឈឹម ក្រសេម ៣០៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យប្រគេនព្រហ្មទានចំពោះព្រះសង្ឃ ៨៨រូប ដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ --សមាគមមិត្តសាលាបាលី ៣១០

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៥ ឆ្នាំទី ២៣ ខែឧសភា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-ឆ្នាំទី ២៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានឹងគ្រិស្តសាសនា (សន្និសិទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៣២៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៣២៨
៣- បភាកថា --អាចារ្យ ខោល ប្រាក់ ៣៣៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សារលិខិតនៃលោកស្វាមីវិកេកានន្ទ (តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៣៤២
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹម ប៉ម ៣៤៧
៦- អ៊‍ឺឡេណា - សិម្យ៉ាណា --លោក ផេង ជ្រីវ ៣៥៩
៧- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ន៉ាគ្រី ៣៦៨
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៧៣
៩- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឈឹម ក្រសេម ៣៨៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យប្រគេនព្រហ្មទានចំពោះព្រះសង្ឃ ៨៨រូប ដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ (តចប់) --សមាគមមិត្តសាលាបាលី ៣៩៣

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៦ ឆ្នាំទី ២៣ ខែមិថុនា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-ឆ្នាំទី ២៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានឹងគ្រិស្តសាសនា (សន្និសីទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៤០៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៤០៩
៣- ពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសជប៉ុន --លោក ប៊ូ ប៉ូ ៤១៦
៤- សរណកថា --លោក អាចារ្យ នង សមិទ្ធិ ៤២៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹម ប៉ម ៤៣២
៦- អ៊‍ឺឡេណា - សិម្យ៉ាណា --លោក ផេង ជ្រីវ ៤៤២
៧- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៥២
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៥៩
៩- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឈឹម ក្រសេម ៤៧៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលទើបតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៤៧៩

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៧ ឆ្នាំទី ២៣ ខែកក្កដា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានឹងគ្រិស្តសាសនា (សន្និសីទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍) (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៤៨៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៤៨៩
៣- អបាយមុខ --ព្រះគ្រូសិរីសោភ័ណ កឹម តូ ៤៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥០៧
៥- អំឡេណា សំម្យ៉ាណា (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥១៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥២៣
៧- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៥៣៥
៨- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ --លោក សាង សាវ៉ាត ៥៤២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៃមហាបណ្ឌិត គុណបាលបិយសេន ម៉ាល៉ាល៉សេកេរៈ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៥០

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៨ ឆ្នាំទី ២៣ ខែ សីហា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-គម្របសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានឹងគ្រិស្តសាសនា (សន្និសីទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍) (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៥៦៤
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៥៧០
៣- ឃរាវាសធម្មកថា --ព្រះគ្រូមុនីសោភ័ណ សេខ នាង ៥៧៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥៨៤
៥- អំឡេណា សិម្យ៉ាណា (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥៩៣
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦០១
៧- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៦១៤
៨- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត ៦១៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៃមហាបណ្ឌិត គុណបាលបិយសេន ម៉ាល៉ាល៉សេកេរៈ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦២៨
១០- កម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃពុទ្ធិកសមាគមពិភពលោក នៅលង្កាទ្វីប  

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៩ ឆ្នាំទី ២៣ ខែ កញ្ញា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានិងគ្រិស្តសាសនា (សន្និសីទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍) (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៦៤៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៦៤៧
៣- វិនយកថា --ព្រះបាឡាត់អរិយកស្សប តុង ឈួន ៦៥៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៦៥៩
៥- អំឡេណា សិម្យ៉ាណា (តចប់) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦៧០
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦៧៨
៧- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៦៩៣
៨- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត ៧០០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៃមហាបណ្ឌិត គុណបាលបិយសេន ម៉ាល៉ាល៉សេកេរៈ (តមក) --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧១០

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ១០ ឆ្នាំទី ២៣ ខែតុលា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនា និងគ្រិស្តសាសនា (សន្និសីទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍) (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៧២៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៧២៧
៣- សម្មាទិដ្ឋិកថា --ព្រះអាចារ្យ អាំ សាមុល ៧៣១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងមនុស្សថ្ម --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៤១
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៧៥៦
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៦៣
៧- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៧៧១
៨- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ --លោក សាង សាវ៉ាត ៧៧៧
III. កំណត់នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រ  
៩- ដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៃមហាបណ្ឌិត ឮគុណបាលបិយសេន ម៉ាល៉ាល៉សេកេរៈ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧៨៧

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ១១ ឆ្នាំទី ២៣ ខែវិច្ឆិកា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានិងគ្រិស្តសាសនា (សន្និសីទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍) (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៨០៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៨០៨
៣- ទិដ្ឋិធម្មិកកថា --ព្រះអារិយកស្សប កែវ អ៊ូច ៨១២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ប្រស្នាពិធីបុណ្យខ្មោច --លោក ប៊ូ ប៉ូ ៨១៨
៥- រឿងស្ដេចត្រី --លោក ផេង ជ្រីវ ៨៣១
៦- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៨៤៣
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨៥១
៨- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៨៦១
៩- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ --លោក សាង សាវ៉ាត ៨៦៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- អនិច្ចំធម្មនៃព្រះទេពមុនី យូរ ប៉ុណ្ណ --ព្រះទេពសត្ថា សូរ ហាយ ៨៧១

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ១២ ឆ្នាំទី ២៣ ខែធ្នូ ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនា និងគ្រិស្តសាសនា (សន្និសីទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍) (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៨៨៦
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៨៩៥
៣- លោកបាលធម៌ --ព្រះអារិយកស្សប តុង ឈួន ៩០២
៤- កវីធម្មភាសិត --ព្រះមហា ឱម ណាគ្រី ៩០៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- សុភាសិតប្រឌិតរឿង --ព្រះមហា អ៊ុម សុខ ៩១១
៦- រឿងអាយោនទាហានចាស់ --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ៩១៤
៧- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៩២៥
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩៣០
៩- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៩៣៨
១០- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ --លោក សាង សាវ៉ាត ៩៤២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីប្រឡងធម្មវិន័យ វត្តព្រះរតន៍ ខេត្ដសៀមរាប --ព្រះមហា កែ អឿន ៩៥៣
១២- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

គ.ស. ១៩៦៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី១ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធសាសនា នឹង ពុទ្ធសាសនិក (វិចារណកថា)លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត)
៣-ទ្វាទេសកម្មកថា--ព្រះមុន្នីកោសល សរូ ហាយ អធិបតីរងនៃក្រុម ជំនុំព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-បញ្ហាជីវិត (វិចារណកថា)--សហជីវិន ផល ទិត្យ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនិពន្ធ ៣០
៥-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤១
៦-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រ៉ាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ៤៣
៧-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៥៤
៨-ល្បើកឡាហ្វុងតែន--លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៧៩
៩-រឿងព្រេងចិន (យើងត្រូវចែកការគ្នាធ្វើ)--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពី ភាសាបារាំង (ត) ៨៤
១០-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ប្រាសាទវត្ដអង្គរ នៅខេត្ដកំពង់ចាម ៨៦
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-អនុសំវច្ឆរៈ មហាសន្និបាត នៃមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ២០ ឆ្នាំ ១៩៦៤ ៩៦
១២-សុន្ទរកថា សហជីវិនអនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការ ១០២
១៣-រឿងតាំងចៅអធិការ សំរាប់វត្តនានា ១០៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី២ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វេរកថា--ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរព្រះត្រៃបិដក តែងរៀបរៀង ១១១
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត) ១២៤
៣-ព្រះវិធូរជាតក ១៣៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-គួរតែប្រឡេៈភារៈខ្លះចោល (វិចារណកថា)--លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ ១៤៩
៥-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៦១
៦-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រ៉ាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ១៦៣
៧-ល្បើកឡាហ្វុងតែន--លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១៧១
៨-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១៧៦
៩-រឿងព្រេងចិន (យើងត្រូវចែកការគ្នាធ្វើ)--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពី ភាសាបារាំង (ត) ២០៧
១០-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ លទ្ធផលនៃការប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្នុងឆមាសទី ២ ឆ្នាំ១៩៦៣ ២១០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ប្រវត្ដិនៃវត្តប្រាង្គ --រៀបរៀងដោយព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ហួត តាត អគ្គធិការនៃពុទ្ធិកសិក្សា ២១៥
១២-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រក្នុងវត្តនានា ក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ ២២២
១៣-ដំណឹងពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២២៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី៣ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សប្បុរសធម្មកថា--ដោយ ភិក្ខុ អ៊ុង សុខ វត្តពិភទ្ទរង្សី តែងរៀបរៀង ២២៩
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត) ២៤១
៣-អ្នកមានគុណ--រៀបរៀងដោយ លោក ហេង សមអាន នៅសេនាធិការយោធភូមិភាគ ទី១ កំពង់ចាម ២៤៩
៤-ព្រះវិធូរជាតក (ត) ២៦៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-ជម្ងឺមីក្រូ នឹង ជម្ងឺវិទ្យុ (វិចារណកថា)--លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ ២៧៧
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៨៦
៧-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រ៉ាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ២៨៨
៨-ល្បើកឡាហ្វុងតែន--លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ២៩៦
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៣០០
១០-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ដោយ លោក ឌឹក គាម ៣០៧
១១-រឿងព្រេងចិន (ចចកក្លែងធ្វើជាស្ដេច)--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពី ភាសាបារាំង (ត) ៣២០
១២-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ល្ខោននបាមោថ៍យ ៣២៤
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ប្រវត្ដិនៃវត្តប្រាង្គ --រៀបរៀងដោយព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ហួតតាត អគ្គ ធិការនៃពុទ្ធិកសិក្សា ៣៣៨
១៤-បុណ្យបញ្ចុះសីមា នឹង ឆ្លងវិហារវត្តប្រាង្គ ៣៤៣
១៥-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រក្នុងវត្តនានា ក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ ៣៤៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី៤ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

AA- សព្ទសាធុការពរ  
A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ជ័យបរាកថា--ដោយ ព្រះភិក្ខុ ពុទ្ធ វ៉ន វត្តកោះភ្នំពេញ រៀបរៀង ៣៥១
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត) ៣៦២
៣-អ្នកមានគុណ--រៀបរៀងដោយ លោក ហេង សមអាន នៅសេនាធិការយោធភូមិភាគ ទី១ កំពង់ចាម ៣៦៩
៤-ព្រះវិធូរជាតក (ត) ៣៨១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-ចម្បាំងក្នុងលោក (វិចារណកថា)--ដោយ ប៊ូ នរិន្ទ សង្កាត់លេខ ៥ ក្រុងភ្នំពេញ រៀបរៀង ៣៩២
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៩៩
៧-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ៤០១
៨-ល្បើកឡាហ្វុងតែន--លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៤០៩
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៤១៤
១០-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌ គាម ៤២៤
១១-រឿងព្រេងចិន (រឿងកូនអូដ្ឋ)--លោក រ៉ាយ ប៊ុន ប្រែពីរភាសាបារាំង (ត) ៤៣៤
១២-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ រឿងព្រេង បឹងតេ ៤៣៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ប្រវត្ដិនៃវត្តប្រាង្គ—រៀបរៀងដោយព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ហួត តាត អគ្គធិការនៃពុទ្ធិកសិក្សា (ត) ៤៧៧
១៤-បុណ្យបញ្ចុះសីមា នឹង ឆ្លងវិហារវត្តប្រាង្គ (តចប់) ៤៥៤
១៥-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រក្នុងវត្តនានា ក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ (ត) ៤៥៨
១៦-សេចក្ដីផ្សេងៗ ៤៦៤
១៧-អំពីនាមព្រះតេជព្រះគុណ ដែលបានទទួលសញ្ញាប័ត្រ  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី៥ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

AA-រូបភាពវត្តលង្កា  
A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សុន្ទរកថា--របស់ឧបាសក សុខ សាមឿន ស្ដីពីពិធីដង្ហែ ព្រះបរមសារីរិកធាតុនៅសៀមរាប ៤៦៧
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត) ៤៧៧
៣-អ្នកមានគុណ--រៀបរៀងដោយ លោក ហេង សមអាន នៅសេនាធិការយោធភូមិភាគ ទី១ កំពង់ចាម ៤៨៤
៤-ព្រះវិធូរជាតក (ត) ៤៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-អំពីរបបការរស់នៅនៃមនុស្ស (វិចារណកថា )--លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ ៥០៦
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥១៣
៧-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រ៉ាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ៥១៥
៨-រឿងបងប្អូនពីរនាក់ចែកមតិគ្នា--លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ ៥២២
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៥២៩
១០-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៥៣៧
១១-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ប្រាសាទវត្តព្រះធាតុ ទឹកឆា (ខេត្តកំពង់ចាម) ៥៤៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ប្រវត្ដិនៃវត្ដប្រាង្គ--រៀបរៀងដោយព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ហួត តាត អគ្គធិការនៃពុទ្ធិកសិក្សា (តចប់) ៥៦០
១៣-បុណ្យបញ្ចុះសីមា នឹង ឆ្លងវិហារវត្តប្រាង្គ (តចប់) ៥៦៧
១៤-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រក្នុងវត្តនានា ក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ (ត) ៥៧៣
១៥-ទំព័រកម្សាន្ត ៥៧៧
១៦-អំពីនាមព្រះតេជព្រះគុណ ដែលបានទទួលសញ្ញាប័ត្រ  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី៦ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

AA-សេចក្ដីបួងសួង  
A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សុខុប្បត្ដិមូលកថា--ព្រះមហា នៅ ជា រៀបរៀង ៥៨៣
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត) ៦០១
៣-អ្នកមានគុណ--រៀបរៀងដោយ លោក ហេង សមអាន នៅសេនាធិការយោធភូមិភាគ ទី១ កំពង់ចាម ៦០៧
៤-ព្រះវិធូរជាតក (ត) ៦១៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-សមត្ថភាពគឺអ្វី--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ អធិបតីរង ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក តែង ៦២១
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង-ខាត់ រៀបរៀង ៦២៧
៧-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រ៉ាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ៦២៩
៨-រឿងបងប្អូនពីរនាក់ចែកមតិគ្នា--លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ ៦៣៥
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦៤៣
១០-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៦៥១
១១-សេចក្ដីយុត្ដិធម៌ នឹង ប្រាក់--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៦៦៧
១២-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ប្រកាសប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៦៧៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ព្រះពិធីថ្វាយគ្រឿងឥស្សរិយភណ្ឌ ចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរព្រះអង្គ-- រៀបរៀងដោយ ឌឹក គាម... (នៅមានត) ៦៨១
១៤-សុន្ទរកថា នៃព្រះឈោសធម្ម--ចៅអធិការវត្ដលង្កា រៀបរៀង ៦៨៧
១៥-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រក្នុងវត្ដនានា ក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ (ត) ៦៩១

Flag Counter