គ.ស. ១៩៥៥

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែមករា លេខទី ១ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សង្ខិតន័យពីប្រវត្តិពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសកម្ពុជា នាអតីតកាល --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ
២- សីលធម៌ --ឃុនបណ្ណារ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូ ២២
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ ( តមក ) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងសៅរ៍រសាយ ( តមក ) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥៤
៥- រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៩
៦- ដំនឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ ( តមក ) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦៧
៧- រឿងបល័ង្កទិព្យ ( តមក ) --លោក វ៉ាយ ប៉ុក ៧៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី --( តមក ) ក្រសួងធម្មការ ៧៩
៩- ដំណើរទស្សនកិច្ចនៃឯកឧត្ដម អ៊ូ នូ  
១០- វិចារណកថា  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែកុម្ភៈ លេខទី ២ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨៣
២- អភយទានពិសេស --ព្រះឧបាលិវង្ស សូរ ហាយ ៨៧
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ ( តមក ) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ១០២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ១១៨
៥- រឿងបល័ង្កទិព្យ ( តមក ) --លោក វ៉ាយ ប៉ុក ១២២
៦- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ  
៧- បរិយាយអំពីចម្រៀង --លោក ចាប ពិន ១៣១
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- អនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាទទី ១១ នៃមន្ត្រីសង្ឃ សម្រាប់ឆ្នាំ ១៩៥៥ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌតិ្យ ១៤៦
៩- ពិធីបុណ្យទក្ខិណានុប្បទានរបស់ --ព្រះសាសនមុនី មាស កងចៅអធិការវត្ត ពិភទ្ទរង្សី --ព្រះវិន័យធរអនុគណ ឯក ញឹម ១៥១

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែមិនា លេខទី ៣ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មីនា លេខ ៣ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មីនា លេខ ៣ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ១៦៣
២- រាជវសតីកថា --ព្រះអាចារ្យ ហេន ធឿង ១៦៩
៣- វិរុទ្ធវត្ថុកថា --ព្រះវិភុទ្ធញ្ញាណ សោម ឡុច ១៧៩
៤- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ១៨៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ២០៣
៦- អនុស្សាវរីយ៍ ចំពោះព្រះបាទសម្ដេច ព្រះនរោត្ដម សីហនុ វរ្ម័ន --លោក អ៊ុង ស៊ុមន៍ ២១២
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២១៦
៨- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង-ជ្រីវ ២២២
៩- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ២២៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យស្រោចទឹកចំរើនព្រះជន្មសម្ដេច ព្រះសុធម្មាធិបតី អ៊ុង ស្រី សង្ឃនាយក គណៈធម្មយុត្តិ អាចារ្យវត្តបទុមវតី ២៣៥
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ២៣៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែមេសា លេខទី ៤ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មេសា លេខ ៤ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មេសា លេខ ៤ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ២៤៣
២- ឃ្លោកលិចអំបែងអណ្ដែត --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ២៥៣
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ២៦១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ២៦៩
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៧៤
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ២៨២
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ២៨៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ពិធីចែកព្រហ្មទាន ដល់សមណនិស្សិត សាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៩៥
៩- ពិធីបុណ្យបូជាសពលោកគ្រូ ចិន ទិត ចៅអធិការវត្តបឹង រ៉ៃ ខេត្ដស្វាយរៀង --លោក ញ៉ែម ខឹម ៣១០
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣១៩
១១- ពិធីបុណ្យស្រោចទឹកចម្រើនព្រះជន្មសម្ដេចព្រះសុធម្មបតី អ៊ុង ស្រី  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែឧសភា លេខទី ៥ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤០៣
២- ឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរបំផុត --លោក យូរ អ៊ុន ៤០៨
៣- វិវាទមូល --ព្រះឧបាលំវង្ស ម៉ឹង សែស ៤១២
៤- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិត្យមហា ឈឹម ស៊ុម ៣៥៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- កម្លាំងនៃសាមគ្គី --ព្រះមហា ម៉ៅ ខាត់ ៤៣៤
៦- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៤៤៣
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៥០
៨- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៤៥៦
៩- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៤៦២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- គមនប្បវត្ដិ --ព្រះមហា ទួត ទឹម ៤៦៩
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៤៧៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែមិថុនា លេខទី ៦ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ៣២៣
២- អត្ដានុរក្ខកថា --ព្រះអាចារ្យ ផេង សុន្ទរ៍ ៣៣១
៣- រឿងមាណពអ្នកឈ្លាសក្នុងស្នាមជើង --ឃុនសិរីមេធី ស្រី អ៊ូ ៣៣៩
៤- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៣៥៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៦២
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៦៨
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៣៧៧
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៣៨៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បុណ្យឆ្លងព្រះវិហារនឹងសាលាបឋមសិក្សា នៅវត្តសិរីបទុម(វត្តអន្ទង់ស)ស្រុក កងមាស.កំពង់ចាម--លោក ចាប ពិន ៣៩១

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែកក្កដា លេខទី ៧ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែកក្កដា លេខ ៧  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ធម្មានុធម្មប្បដិបត្ដិកថា --ព្រះមហា ថោង យុ ៤៨៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៤៩០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- និទានសុភាសិត --ព្រះមហា ម៉ៅ ខាន់ ៥០១
៤- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥០៦
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥១៦
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥២៦
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៥៣៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨-ពិធីហែព្រះសារីរិកធាតុនៅព្រៃនគរ --ព្រះញាណកោសលញាណ ឈឺន ៥៤៣
៩- របៀបសិក្សានៃសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៥៤

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែសីហា លេខទី ៨ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែសីហា លេខ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សិប្បកថា --ព្រះឃោសធម្ម ម៉ឹង សែស ៥៦៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៥៧៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ការទស្សនានិម្មាបនកម្មខ្មែរ --លោក ញ៉ែម ខឹម ៥៨៨
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦០១
៥- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦១០
៦- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៦២០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៧- ប្រវត្ដិវត្តបទុមវតីរាជរាម --ឃុនបណ្ណារក័្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៦២៩
៨- ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា នៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន --លេខាធិការ ញែម ខឹម ៦៣៧

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែកញ្ញា លេខទី ៩ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែ កញ្ញា លេខ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សាសនាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណា --ព្រះឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ ៧២៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤ --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៧៣៤
៣- រឿងធម្មទ្ធជបណ្ឌិត --លោក គាំ ឌុំ ៧៥១
៤-ប្រស្នាធម៌ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូ  
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ពិធីបំបួសនាគជាតិភូមា --លោក ញែម ខឹម ៧៦៩
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៨២
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៨៨
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៧៩២
៩- និទានសុភាសិត --ព្រះមហាម៉ៅ ខាន់  
១០- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម  
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីសម្ភោទ្យបើកសាលាបាលីរង វត្ត ព្រះព្រហ្មរ័តន៍ ខេត្តសៀមរាប –ព្រះគ្រូអនុគណ កែ អឿន  
១២- សេចក្ដីបរិសុទ្ធនៅឯណា --ព្រះទេពសត្ថា កិម តូ  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែកញ្ញា លេខទី ១០ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែតុលា លេខ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សាសនាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណា --ព្រះបាឧលិវង្ស សូរ ហាយ ៧២៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤ ( តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៧៣៤
៣- រឿងធម្មទ្ធជបណ្ឌិត --លោក គាំ ឌុំ ៧៥១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ពិធីបំបួសនាគជាតិភូមា --លោក ញ៉ែម ខឹម ៧៩៦
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៨២
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្តារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៨៨
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្យ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៧៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែវិច្ឆិកា លេខទី ១១ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា លេខ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ឃរាវាសធម៌ --ព្រះបាឡាត់ឧត្ដមលិខិត សុង ស៊ីវ ៨០៣
២- ប្រស្នាធម៌ ៥ខ --ឃុនបណ្ណារក័្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៨១៩
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤(តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៨២៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ទំនៀមហុចស្លាម៉ាត់ --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៨៣៥
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨៤១
៦- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៨៤៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៧- មហាធម្មសង្គាយនានៃព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ញែម ខឹម ៨៥៨
៨- ពិធីបុណ្យពុទ្ធាជយន្ដិនៅប្រទេសឥណ្ឌៀ --លោក ទៀងតៃ ឈុន ៨៧៥
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៨៧៩

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែធ្នូ លេខទី ១២ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែធ្នូ លេខ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- មច្ឆរិយៈគឺអ្វី --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ៨៨៣
២- ចិត្តកថា --ព្រះបាឡាត់ឧត្ដមលិខិត សុង ស៊ីវ ៨៩០
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤ --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៩០៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សង្គ្រាមកំបាំង --ឃុនបណ្ណារក័្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៩១៣
៥- សាលារៀននៅប្រទេសជប៉ុន --អ្នកស្រី សារិះយ៉ាន ៩២០
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩៣១
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៩៣៩
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៩៤៧
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបំបួសកុលបុត្រជាតិបារាំងសែសម្នាក់នៅវត្តឧណ្ណាលោម --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៩៥៤

គ.ស ១៩៦០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី៣២ ខែ មករា លេខ ១ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មករា លេខ ១ – ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៦០  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះសមណគោតមសម្មាសម្ពុទ្ធ --លោក រដ្ឋ លេខាធិការ សូ ណែម
២-ព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនានាំទៅកាន់សេចក្ដីសុខ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១០
៣-មធុរសវាហិណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឺន ពិនិត្យ ២២
៤-មហោសថជាតក --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៤១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ៥១
៦-រឿងព្រេងអេហ្ស៊ីប ចែងអំពីការវិនិច្ឆ័យនៃការាឃូស --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ៥៩
៧-សុភាសិតជាតិប៉ុល នឹងទូគូលឿរ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែពីភាសាបារាំង ៦៥
៨-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧២
៩-ពាក្យវប្បធម៌ --លោក សម ថាំង សមាជិកគណៈកម្មការវប្បធម៌ ៩១
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០-អនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាតនៃមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ១៦ --លោក ថង វង ៩៨
១១-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ១១៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី៣២ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ – ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៦០  
I. ផ្នែកសាសន  
១-វិចារណកថា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ១២១
២-ចក្កធម្មកថា របស់ --ព្រះមហា ទូច សានី ១២៩
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត --ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈិន ពិនិត្យ ១៤១
៤-មហោសថជាតក --លោក អឹម.ភន ចម្លងពីសាស្ត្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរពិនិត្យ ១៥៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រស្លឹករឹត ១៦៣
៦-រឿងព្រេងរុស្សី ចែងអំពីវិទ្យាសាស្ត្រដ៍ប៉ិនប្រសព្វ --ស សារា ប្រែពីភាសាបារាំង ១៧១
៧-សត្រូវរបស់ខ្ញុំ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ១៨២
៨-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ- កន ១៨៨
៩-ពាក្យវប្បធម៌.(តមក) --លោក សម ថាំង សមាជិកគណៈកម្មការវប្បធម៌ ២២១
១០-រឿងព្រេងអេហ្ស៊ីប --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម  
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១១-ពិធីហែ សព ឧកញ៉ា សោភ័ណមន្ត្រី ជួន នុត --លោក ចាប ពិន ២២៧
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ២៣៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី៣២ ខែ មិនា លេខ ៣ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មីនា លេខ ៣ – ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មីនា លេខ ៣ - ១៩៦០  
F-ពរសព្ទសាធុការក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វចីសន្ដិភាវកថា របស់ព្រះវិន័យធម្ម --ថោង យុ ២៤១
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បញ្ញត្តិ) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ២៥២
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈីន ពិនិត្យ ២៦៣
៤-មហោសថជាតក --លោក អឹម.ភន ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ២៧៥
៥-ព្រះទិវង្គតនៃព្រះប្រិយមហាក្សត្រជាទីគោរព  
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ២៨៥
៧-អ្នកជម្ពូទ្វីបរស់នៅប្លែកគេមែន --លោក កួច គីឡេង ២៩៧
៨-រឿងព្រេងសត្វកូនលោក ៣០៤
៩-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៣១៣
១០-ពាក្យវប្បធម៌.(តមក) --លោកនាង ហ៊ូ លោករៀបរៀង លោកសម ថាំង ពិនិត្យ ៣៣១
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីបុណ្យបូជាសព ព្រះមុនីកោសល សោម ឈុន --លោក ថង វង រៀបរៀង ៣៣៦
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត ៣៥៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី៣២ ខែ មេសា លេខ ៤ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មេសា លេខ ៤ – ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មេសា លេខ ៤ - ១៩៦០  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៦១
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បញ្ញត្តិ) (តមក) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៣៧៧
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈីន ពិនិត្យ ៣៨៩
៤-មហោសថជាតក --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៤០៤
៥-ប្រវត្ដិព្រះនាងឥសិទាសីថេរី --លោក យូ អ៊ុន ប្រែចាកភាសាបាលី ៤១៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៤២៣
៧-រឿងព្រេងប្រទេសស៊ុយអែដ --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែចាកភាសាអង់គ្លេស ៤៣១
៨-ស្នាដៃឪពុក --លោក ស៊ីន ផូ រៀបរៀង លោក ចាប ពិន ពិនិត្យ ៤៣៨
៩-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន (ប្រែ ) ៤៥៧
១០-ពាក្យវប្បធម៌ (តមក) --លោក នាង ហ៊ូ រៀបរៀង លោក សម-ថាំង ៤៦១
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-មហាសន្និបាតសមាគមមិត្តពុទ្ធិកវិទ្យាល័យលើកទី ១១ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ៤៦៨
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៤៨០
១៣-អ្នកជម្ពូទ្វីបរស់នៅប្លែកគេមែន --លោក កួច គឺឡេង រៀបរៀង  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី៣២ ខែ ឧសភា លេខ ៥ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ ឧសភា លេខ ៥ – ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦០  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៨៣
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ)(តមក) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៤៩៤
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈីន ពិនិត្យ ៥១២
៤-មហោសថជាតក --លោក អឹម ភនចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៥២៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៥៣៣
៦-រឿងព្រេងវត្តបញ្ញាជី --លោក មាស ហាំ រៀបរៀង ៥៥៣
៧-រឿងព្រេងរុស្សី --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែចាកភាសាអង់គ្លេស ៥៥៣
៨-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន (ប្រែ ) ៥៦៨
៩-ពាក្យវប្បធម៌ (តមក) --លោក នាង ហ៊ូ រៀបរៀង លោក សម ថាំង ពិនិត្យ ៥៨០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០-បុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ --លោក ថង វង រៀបរៀង ៥៨៩
១១-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥៩៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ៦ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦០  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា របស់ព្រះពុទ្ធវង្ស --កឹម តូរ ៦០១
២-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៦០៨
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ.រៀបរៀង ៦១៧
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈីន ពិនិត្យ ៦២៨
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម.ភន ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៦៤៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ដ្រាស្លឹករឹត ៦៥៣
៧-អំពីទំនៀមប្រណាំងទូកង នៅស្រុកបាសាក់ ខេត្តឃ្លាំង (កូសាំងស៊ីន) --លោក ថាច់ ប៉ែន រៀបរៀង ៦៧៣
៨-រឿងព្រេងប្រទេសអេថ្យូពី --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែចាកភាសាអង់គ្លេស ៦៩៣
៩-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន (ប្រែ) ៧០៤
១០-ពាក្យវប្បធម៌.(តមក) --លោក នាង ហ៊ូ រៀបរៀង លោក សម ថាំង ពិនិត្យ ៧១០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ក្រសួងធម្មការ --លោក ថ វង រៀបរៀង ៧១៧
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧១៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីសៀវភៅ  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧២១
២-មហានារទកស្សបជាតក --លោក យូរ អ៊ុន ប្រែរៀបរៀង ៧៣៤
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បញ្ញត្តិ) --លោក ប៉ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៧៤៨
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្តេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្យ ៧៥៧
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៧៧១
II.ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៧៧៧
៧-រឿងព្រេងប្រទេសក្រិក --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀមប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ៨០១
៨-រឿងព្រេងនឹងរឿងបុរាណជប៉ុនក្នុងមធ្យមសម័យ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៨១៦
៩-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៨២៥
១០-ពាក្យវប្បធម៌ (តមក) --លោក នាង ហ្វី រៀបរៀងលោក សម ថាំងពិនិត្យ ៨២៩
III.កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ក្រសួងធម្មការ ៨៣៥
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៨៣៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ៨ ខែ សីហា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨៤១
២-សេចក្ដីបរិសុទ្ធនៅឯណា? របស់ --ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ៨៥១
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះកថាវត្ថុ) (តមក) --លោក ប៉ូ-ប៉ូ រៀបរៀង ៨៦១
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្យ ៨៧០
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៨៨១
II.ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៨៩៥
៧-រឿងព្រេងទាក់ទងនឹងទំនៀមធ្វើពិធីសម្លាប់មនុស្សដើម្បីផ្ដាច់គ្រោះ --ថង វង រៀបរៀង តាមឯកសាររបស់ក្រុម ជំនុំទំនៀមទម្លាប់ ៩២១
៨-រឿងព្រេងនឹងរឿងបុរាណជប៉ុនក្នុងមធ្យមសម័យ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៩២៩
៩-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៩៣៧
១០-ពាក្យវប្បធម៌ (តមក) --លោក នាង ហ្វី រៀបរៀងលោក សម ថាំងពិនិត្យ ៩៤៣
III.កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ការធ្វើសន្និសីទ --លោក អៀង គុណ សាគី រៀបរៀង ៩៥២
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៥៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៦១
២-គោលព្រះនិព្វាន --ព្រះឧបាលិវង្ស សូរ ហាយ រៀបរៀង ៩៨១
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះកថាវត្ថុ) (តមក) --លោក ប៉ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៩៩៩
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្ ១០០៨
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម-តូរ ពិនិត្យ ១០១៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ-សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១០២៧
៧-រឿងព្រេងរឿងព្រេងប្រទេសអារ៉ាប់ --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ១០៤២
៨-រឿងព្រេងនឹងរឿងបុរាណជប៉ុនក្នុងមធ្យមសម័យ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១០៥១
៩-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១០៦១
១០-ពាក្យវប្បធម៌ (តមក) --លោក នាង ហ្វី រៀបរៀងលោក សម ថាំងពិនិត្យ ១០៦៩
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពត៌មានផ្សេងរបស់ក្រសួងធម្មការ ១០៧៦
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១០៧៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ១០ ខែ តុលា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធនឹងលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ញ៉ែម ខឹម រៀបរៀង ១០៨១
២-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០៨៨
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះកថាវត្ថុ) (តមក) --លោក ប៉ូ ប៉ូ រៀបរៀង ១០៩៩
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្ ១១១៣
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ១១១៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១១២៩
៧-រឿងព្រេងនឹងរឿងបុរាណជប៉ុនក្នុងមធ្យមសម័យ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១១៥៩
៨-អធិប្បាយសុភាសិត --លោក ស្ដើង ធូរ រៀបរៀង លោក ឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ពិនិត្យ ១១៦៦
៩-រឿងព្រេងប្រទេសហ្វីលីព្វីន --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែចាកភាសាអង់គ្លេស ១១៨២
១០-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១១៨៧
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពត៌មានផ្សេងៗ របស់ក្រសួងធម្មការ ១១៩៤
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១១៩៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ១១ ខែ វិច្ឆិកា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីសៀវភៅ  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១២០១
២-តម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ស្ដើង ធូរ រៀបរៀង ១២២០
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះកថាវត្ថុ) (តមក) --លោក ប៉ូ ប៉ូ រៀបរៀង ១២៣៨
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្យ ១២៤៨
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ១២៥៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១២៦១
៧-រឿងនាងសក់ក្រអូប --លោក ញ៉ែម ខឹម រៀបរៀង តាមឯកសារទំនៀមទម្លាប់ ១២៧១
៨-រឿងសង្គ្រាម រវាងគីង្គក់នឹងព្រះព្រហ្ម --លោក លាង ហាប់ អាន រៀបរៀង ១២៧៧
៩-រឿងព្រេងប្រទេសអ៊ុយក្រែន --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែចាកភាសាអង់គ្លេស ១២៨៣
១០-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១២៩៤
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១១៩៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ១២ ខែ ធ្នូ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៣២១
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះកថាវត្ថុ) (តមក) --លោក ប៉ូ ប៉ូ រៀបរៀង ១៣៣៥
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្យ ១៣៤៤
៤-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធ វង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ១៣៥០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៣៦១
៦-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១៣៧០
៧-រឿងស្ដេចបាយង្កោរ --លោក ញ៉ែម ខឹម រៀបរៀង ១៣៨៦
៨-រឿងព្រេងប្រទេសវេណេហ្សុយអេឡា --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម រៀបរៀង ១៣៩៧
៩-គូរដឹងទំនៀមខ្លះនៅប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី --អ្នកស្រី ពេជ សល់ នាមដើមសារិះយ៉ាន់ប្រែ ១៤០៦
១០-រឿងជ្រូកតច្ឆកៈ --លោក ហេង សម អាន រៀបរៀង ១៤១១
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពត៌មានផ្សេងៗ របស់ក្រសួងធម្មការ ពិធីបុណ្យព្រហ្មទាន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១៤២៤
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ. (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១៤៣៨

គ.ស ១៩៥៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែមករា លេខ១ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ជ័យកថា --ព្រះឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ
២- ជិតពេកមើលមិនឃើញ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១៩
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤(តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុមន៍ ២៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ពេជ្រព្រះរាជា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៣៤
៥- រឿងភ្នំសំពៅនៅខេត្ដបាត់ដំបង --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៤៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៣
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦០
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៧១
៩- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ --លោក ចាប ពិន ៧៨
III.កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីអនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាតលើកទី១២ នៃមន្ត្រីសង្ឃសំរាប់ឆ្នាំ១៩៥៦ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៨ ខែកុម្ភៈ លេខ២ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
F-ថ្វាយសព្ទសាធុការពរ  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ការបួសក្នុងពុទ្ធសាសនា --លោកស្រី អ៊ូ ១០៣
២- ការចំរើននឹងការសាបសូន្យធម្មវិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនា --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ១១១
៣- សតិសម្បជញ្ញកថា --ព្រះបាឡាត់ សុង ស៊ីវ ១១៨
៤- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤(តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុមន៍ ១២៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ទំនៀមទម្លាប់ស្ត្រីនៅស្រុកទីបេ --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ១៤១
៦- សុភាសិតរាជនីតិ ពាក្យកាព្យ --អ្នកឧកញ៉ា នៅ ១៤៧
៧- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ១៥៣
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១៥៩
៩- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ១៦៧
១០- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១៨២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ព្រះអនិច្ចធម្មនៃសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយក គណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ១៨៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៨ ខែមីនា លេខ៣ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
F-សព្ទសាធុការពរ  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសារណកថា --មហា ហ៊ុន ប្រិញ ២០៤
២- មាតាបិតាគុណកថា --ព្រះអាចារ្យ ជៃ ម៉ៃ ២១៣
៣- បាឋកថារឿងពុទ្ធរូបបុរាណ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ២២០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងអ្នកស្នេហា ជាតិ សាសនា មហាក្សត្រ -- ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ២២៨
៥- រឿងព្រះបាទរុសវ៉ានសាដ នឹងព្រះនាងសេហេរិស្ដានី --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ២៣៨
៦- សុភាសិតរាជនីតិ ពាក្យកាព្យ --អ្នកឧកញ៉ា នៅ ២៤៧
៧- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ២៥៨
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៦៨
៩- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ២៧៨
១០- ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នឹងពិព័រណ៍អន្តរជាតិ --លោក ចាប ពិន ២៨៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីបុណ្យគំរប់ ២៥០០ព្រះវស្សា នៃព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៩១
១២- ពិធីបញ្ចប់កិច្ចសិក្សាខាងវិជ្ជាគរុកោសល្យនៃសមណសាស្ត្រាចារ្យ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៩៧
១៣- ការប្រគល់ឲ្យជាឧឡារិកនូវព្រះធាតុនៃព្រះសាវ័ករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៨ ខែមេសា លេខ៤ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា(ដំណើរជីវិត) --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៣០៣
២- សង្ឃសរណកថា --ព្រះមហា ហ៊ុន ប្រិញ ៣១៣
៣- បាឋកថារឿងពុទ្ធរូបបុរាណ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ៣២៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងអ្នកស្នេហា ជាតិ សាសនា មហាក្សត្រ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៣៣០
៥- រឿងព្រះបាទរុសវ៉ានសាដ នឹងព្រះនាងសេហេរិស្ដានី (តមក) --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៣៣៦
៦- សុភាសិតរាជនីតិ ពាក្យកាព្យ --អ្នកឧកញ៉ា នៅ ៣៤៤
៧- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៣៤៩
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៥៧
៩- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៣៦៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- សេចក្ដីកត់ហេតុអំពីគ្រោងការណ៍បុណ្យពាក់កណ្ដាល ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា--ក្រសួងធម្មការ ៣៧០
១១- ពិធីសម្ពោធឆ្លងមន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣៨២
១២- ពិធីបុណ្យព្រហ្មទានទី៧នៃសមាគមមិត្តពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ លោក ចាប ពិន ៣៩៨
១៣- សុន្ទរកថា --ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះអារិយកស្សប អ៊ូច  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៨ ខែឧសភា លេខ៥ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- រឿងប្រៀបធៀបរកសេចក្ដីពិត --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៤០៣
២- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជា --លោក ទៀង តៃឈុន ៤១២
៣- ឥទ្ធិបាទធម៌ --ព្រះមហា អ៊ុម ផេង ៤១៨
៤- បាឋកថារឿងពុទ្ធរូបបុរាណ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ៤២៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿងចិត្តល្ងង់ខ្លៅនឹងចិត្តចេះដឹង --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៤៣៣
៦- រឿងព្រះបាទរុសវ៉ានសាដ នឹងព្រះនាងសេហេរិស្ដានី (តចប់) --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៤៣៨
៧- សុភាសិតរាជនីតិ ពាក្យកាព្យ --អ្នកឧកញ៉ា នៅ ៤៤៧
៨- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៤៥៦
៩- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៦៣
១០- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៤៧០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីសម្ពោធសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់នៅខេត្ដសៀមរាប --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៧៥
១២- ពិធីបុណ្យទក្ខិណានុប្បទាន --ព្រះអាចារ្យ នូ កិញ ៤៨៥
១៣- ពិធីសម្ភោធឆ្លងមន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃ(តចប់) --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៩១

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៨ ខែមិថុនា លេខ៦ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជា (តចប់) --លោក ទៀង តៃឈុន ៥០៣
២- បញ្ញាកថា --ព្រះ ឧត្ដមវិជ្ជា ឈឹម សាមី ៥១៣
៣- ប្រជុំធម៌ឧបាសក --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូរ ៥១៩
៤- បាឋកថារឿងពុទ្ធរូបបុរាណ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ៥២៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- បញ្ញាបរិយាយ --ព្រះឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ ៥៣៦
៦- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៥៤៤
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៥២
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៥៦១
៩- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥៦៧
១០- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ --លោក ចាប ពិន ៥៧៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ដំណើរទៅកាន់ប្រទេសភូមានៃប្រតិភូ៨រូប --ព្រះញាណវីរិយៈ វ៉ាន់ សាឌុម ៥៨៨
១២- ដំណើរគណៈប្រតិភូខ្មែរទៅប្រជុំសន្និសីទ នៅពុទ្ធគយាប្រទេសឥណ្ឌា --លោក ចាប ពិន ៥៩៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែកក្កដា លេខ៧ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែកក្កដា លេខ ៧  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា(សន្តិភាពតាមគតិពុទ្ធសាសនា) --ព្រះភិក្ខុ ខៀវ ជុំ ៦០៣
២- អត្ថទ្វារកថា --ព្រះឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ ៦១០
៣- ប្រជុំធម៌ឧបាសក(តមក) --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ៦២៧
៤- សីលធម៌ និង សិល្បសាស្ត្រ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៦៣៦
៥- បាឋកថារឿងពុទ្ធរូបបុរាណ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ៦៣៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦- វិធីអប់រំជនជាតិខ្មែរ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៦៥១
៧- ឱវាទមាតា --ព្រះមហា ឌឿក អមរ៍ ៦៥៦
៨- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៦៦១
៩- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦៦៨
១០- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៦៧៦
១១- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៦៨៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- មន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃនៅខេត្ដតាកែវ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែសីហា លេខ៨ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែសីហា លេខ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សន្ដោសកថា --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៧០៣
២- ប្រជុំធម៌ឧបាសក(តមក) --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូរ ៧១២
៣- ទោសនៃសុរា --ព្រឹន្ទបាលទោ ជា ប៉ូរ ៧២៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សេចក្ដីសុខនឹងសេចក្ដីចំរើនរបស់ប្រទេសតែងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយវប្បធម៌ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៧៣៣
៥- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៧៤៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៥៥
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៧៦២
៨- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៧៧៧
៩- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ --លោក ចាប ពិន ៧៨៥
១០- រឿងកូនភ្លោះ --អ្នកស្រី ពេជ្រ-សល់ ហៅ សារីយ៉ាន់ ជាអ្នកប្រែ  
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- មន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃនៅខេត្ដតាកែវ(តមក) --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧៩០

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែកញ្ញា លេខ៩ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែកញ្ញា លេខ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អនន្ដរិយកម្ម -- ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូរ ៨០៣
២- វចីកថា --ព្រះមហា អ៊ុម ផេង ៨១៣
៣- ច្បាប់លោកនឹងច្បាប់ធម៌ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៨២៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អក្សរសាស្ត្រខ្មែរសង្ខេប --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៨២៨
៥- រឿងវាំងជេនហ៊ូ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូ ៨៣៨
៦- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិនហ៊ាន ៨៤៨
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨៦៥
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៨៧៦
៩- រឿងព្រះបាទបរន្ដបៈ --ព្រះមហា ឌឿន អមរ៍ ៨៨៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យផ្កានៃគណៈសិស្សសីលធម៌ វត្តឧណ្ណាលោម --លោក ញ៉ែម ខឹម ៨៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែតុលា លេខ១០ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែតុលា លេខ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ចិត្តតាក់តែងរូប --ឃុនបណ្ណារ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៩០៣
២- កុរុធម៌ --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ៩១១
៣- កម្មបថកថា --ព្រះមហា មៀច ជ័យ ៩២១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ប្រវត្ដិការណ៍ខ្មែរបុរាណ --លោក មាស ធាន់ ៩៣១
៥- អក្សរសាស្ត្រខ្មែរសង្ខេប(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៩៣៤
៦- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៩៤៤
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩៥៥
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៩៦៥
៩- ការដាំដើមឈើយកផ្លែ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ៩៧២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យកតញ្ញូកតវេទិតានៃក្រុមសិស្ស ធ្វើចំពោះសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម វត្តលង្កា--ព្រះមហា សម សុខ ៩៨២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែវិច្ឆិកា លេខ១១ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា លេខ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ --ព្រះភិក្ខុប៉ាង ខាត់ ១០០៣
២- កុរុធម៌(តចប់) --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ១០២០
៣- ត្រៃវចនកថា --លោក ឯក ប៉ង់ ១០៣០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អក្សរសាស្ត្រខ្មែរសង្ខេប(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១០៣៩
៥- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ១០៥០
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១០៥៦
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១០៦២
៨- សាស្ត្រាចចក --លោក ចាប ពិន ១០៦៩
៩- ឆ្កែសតូឡូហ្សែន --លោក ផេង ជ្រីវ ១០៨២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យសពសម្ដេចព្រះសុធម្មាធិបតី អ៊ុង ស្រី សង្ឃនាយកគណៈធម្មយុត្តិ --លោក ឯន ប៉ង់ ១០៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែធ្នូ លេខ១២ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែធ្នូ លេខ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ(តចប់) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១១០៣
២- កុរុធម៌(តចប់) --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ១១២៣
៣- មេត្តានិសង្សកថា --ឃុនបណ្ណានុរក័្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១១៣២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អក្សរសាស្ត្រខ្មែរសង្ខេប(តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១១៣៧
៥- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ១១៤៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១១៥៣
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១១៦១
៨- ឆ្កែសតូឡូហ្សែន --លោក ផេង ជ្រីវ ១១៧៨
៩- សាស្ត្រាចចក --លោក ចាប ពិន ១១៩០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី --ក្រសួងធម្មការ ១២០០

គ.ស ១៩៥៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ១ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ១ ខែមករា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- បណ្ឌិតកថា របស់ --ព្រះមហា អ៊ុក អឺន
២- អាភាកថា របស់ --ភិក្ខុ កែវ សារឿន ១៥
៣- រឿង វិឌូឌភ របស់ --ព្រះមហា ឌឿក អមត៍ ២៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ច្បាប់ស្រីព្រះរាជនិពន្ធដោយព្រះបាទ អង្គឌួង --លោក ចាប ពិន ពិនិត្យ ៣៩
៥- រឿង សព្វសិទ្ធិ របស់ --ហ្មឺនភក្ដីអក្សរ តន់ លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៥៣
៦- ទំនៀមបេះក្រវាញ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ៦២
៧- សុភាសិតជាតិ ស៊ីរី នឹង លីបង់ --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ប្រែរៀបរៀង ៦៦
៨- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៧៦
៩- រឿង នាយឆ្មា --លោក លាង ហាប់អាន ប្រែរៀបរៀង ៨៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- អនុសំវច្ឆរៈ មហាសន្និបាតលើកទី១៥ នៃមន្ត្រីសង្ឃ --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៩៧
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១១៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ២ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនធុរកថា របស់ --ព្រះមហា ព្រហ្ម មារិន្ទ ១២១
២- រឿង វិឌូឌភៈរបស់ --ព្រះមហា ឌឿក អមរ៍ (តចប់) ១៣១
៣- សុរពជាតក --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៤៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ច្បាប់ស្រីព្រះរាជនិពន្ធដោយព្រះបាទ អង្គឌួង --លោក ចាប ពិន ពិនិត្យ (តចប់) ១៦៩
៥- រឿង សព្វសិទ្ធិ របស់ហ្មឺនភក្ដីអក្សរតន់ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៩០
៦- ពិធីបុណ្យកំសាន្តស្រុក --លោក ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ២០៧
៧- សុភាសិតជាតិ ស៊ីរី នឹង លីបង់ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ២១១
៨- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ២១៧
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- សន្និសីទនៃលោក ម៉ាគូសបាក់ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ២២៧
១០- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៣៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៣ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ៣ ខែមីនា  
D-បញ្ជីរឿង  
F-សព្ទសាធុការពរឆ្នាំថ្មី  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វេសារជ្ជករណធម៌ របស់ --ព្រះមហា សុខ យូរ ២៣៩
២- កិលេសធម៌ របស់ --ព្រះមហា វើក ភឹម ២៥៦
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ២៦៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អត្ថន័យនៃការសិក្សា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ២៨៨
៥- រឿង សព្វសិទ្ធ របស់ ហ្មឺនភក្ដីអក្សរតន់ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ២៩០
៦- និទានចៅកាំបិតឈ្មោល --លោក ម៉័ន អេង រៀបរៀង ៣១១
៧- សុភាសិតជាតិ ស៊ីរី នឹង លីបង់ (តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៣២៥
៨- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៣២៨
៩- ដើមកំណើតរបាំ --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ៣៣៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យពុទ្ធជយន្ដិ --ប្រទេសជប៉ុន ៣៤៧
១១- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ៣៥០
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៥២

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៤ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ៤ ខែមេសា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សុខកថា របស់ --ព្រះបាឡាត់បទុមវង្សា ហ៊ីង កេង ៣៥៩
២- រឿងសត្វចាប នឹង ដំរីស្ដ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៣៦៨
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៣៧៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អក្សរសាស្ត្រខ្មែរក្រោយសម័យអង្គរ --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ៣៩៧
៥- រឿង សព្វសិទ្ធ --របស់ ហ្មឺនភក្ដីតន់ លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៤០៤
៦- រឿង ហង្សយន្ត --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៤៣១
៧- សុភាសិតជាតិយួន ចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ដកស្រង់រៀបរៀង ៤៤៧
៨- ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី --លោក ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៤៥១
៩- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៤៥៥
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- គណៈប្រតិភូខ្មែរខាងសាសនា ទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធជយន្ដិនៅប្រទេសជប៉ុន --លោក ចាប ពិន ៤៧២
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៧៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៥ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ៥ ខែឧសភា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វេរុបសមកថា របស់ --ព្រះគ្រូញាណមុន្នី ឡេង រាម ៤៨១
២- លោកបាលធម៌ របស់ --ព្រះមហា មាស ស៊ុមន៍ ៤៩៤
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៥០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សព្វសិទ្ធ (តមក)របស់ --ហ្មឺនភក្ដីអក្សរ តន់ លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៥២១
៥- រឿង ហង្សយន្ត(តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៥៤៧
៦- អំពីល្ខោនស្បែក --អ្នកស្រី ពេជ្រ សល់ រៀបរៀង ៥៥៧
៧- ការវាងវៃនៃចចក --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម រៀបរៀង ៥៦៣
៨- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៥៦៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីប្រគេនព្រហ្ម ទានចំពោះសមណ និស្សិត --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៥៧៤
១០- បុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៥៨៧
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៦០០

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៦ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ៦ ខែមិថុនា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- មលធម្មកថា របស់ --ព្រះមហា ឡាច សុមេធ ៦០៥
២- រោគចិត្ដ --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ៦១៧
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៦២៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សព្វសិទ្ធ(តចប់) របស់ --ហ្មឺនភក្ដីអក្សរ លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៦៣៥
៥- រឿងប្រដៅមនុស្សដោយវាយមួយរយរំពាត់ --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ៦៤២
៦- រឿង ហង្សយន្ត(តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៦៤៧
៧- វត្ថុគ្រឿងតំណាង --លោក ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៦៦៥
៨- រឿង សាមកុក(តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៦៧០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបើកការសិក្សានៅពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ នឹងពិធីសម្ពោធគ្រឹះស្ថានព្រះសីហនុ --លោក ថង វង រៀបរៀង ៦៨៩
១០- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧៦១

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៧ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អំពីការត្រឡប់ខ្លួន --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ៧២៥
២- តិលមុដ្ឋិជាតក --ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឺន រៀបរៀង ៧៣៤
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៧៥៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៧៧៣
៥- រឿងមរណមាតា --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៧៨៤
៦- រឿង ព្រេងចែងអំពីអ្នកប្រើគំនិតខុសនាំអោយមានទុក្ខដល់ខ្លួន --លោក មុន អេង រៀបរៀង ៧៩៣
៧- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៨០០
៨-ទំនៀមកាន់ទុក្ខសពនៃសាមញ្ញជនជាតិខ្មែរ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៨១៩
៩- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៨២៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ --ក្រសួងធម្មការ ៨៣៥
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨៣៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៨ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ទីបធម្មកថារបស់ --ព្រះមហា ជា សន ៨៤៥
២- ឧដ្ឋានធនលាភទេសនារបស់ --ព្រះមហា ម៉ៅ ខាន់ ៨៥៧
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៨៦៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៨៧១
៥- រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៨៧៨
៦- រឿង ព្រេងជ័យសួស្ដី --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៨៨៥
៧- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៨៩០
៨- សុច្ចរិត នឹង ទុច្ចរិត រឿងព្រេងរុស្សី --អ្នកស្រី ស សារា ប្រែរៀបរៀង ៩០៧
៩- រឿងស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ --យុក វជីវ រៀបរៀង លោក ផេង ជ្រីវ ពិនិត្យ ៩២០
១០- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៩៣៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- សេចក្ដីថ្លែងការណ៍សារព័ត៌មាន របស់ --ព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ហួត តា អគ្គធិការ នៃពុទ្ធិក សិក្សា ៩៣៨
១២- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ៩៥៧
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៥៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៩ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- គារវកថា របស់ --ព្រះមហា ចក់ សុវឌ្ឍន៍ ៩៦៥
២- មេត្តាវិហារកថា របស់ --ព្រះបាឡាត់សង្ឃរ័ក្ស មូល ហ៊ិន ៩៧៨
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៩៨៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៩៩៤
៥- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១០១០
៦- រឿងស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ --យុក វជីវ រៀបរៀង លោក ផេង ជ្រីវ ពិនិត្យ ១០២៦
៧- បន្លាមុតយកបន្លាជោះ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ១០៣៧
៨- ទៅលេងឋានសួគ៌បួនដប់ថ្ងៃ --លោក ញូង សឿង រៀបរៀង ១០៤៥
៩- រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១០៥០
១០- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១០៦១
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- បុណ្យផ្កា ជួយឧបត្ថម្ភសមណនិស្សិត នៅពុទ្ធិក មហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ --គណៈកម្មការបុណ្យរៀបរៀង ១០៧០
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០៧៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ១០ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ១០៨១
២- ប្រវត្ដិព្រះសុមេធាថេរី --លោក យូរ អ៊ិន រៀបរៀង ១០៨៤
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១០៩៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១១០៧
៥- ព្រោះហេតុអ្វីបានជាសត្វសេកត្រាប់ពាក្យមនុស្សតែមួយម៉ាត់ៗជាពាក្យឥតន័យ --ព្រះមហា ម៉ែន រៀម រៀបរៀង ១១២១
៦- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១១២៨
៧- រឿងស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ --យុក វជីវ រៀបរៀង លោក ផេង ជ្រីវ ពិនិត្យ ១១៤១
៨- ការស្រាវជ្រាវរកប្រភពនៃបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងភ្ជុំបិណ្ឌ លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ១១៥១
៩- រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១១៥៦
១០- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១១៧៧
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ១២០២
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១២០៤

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ១១ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធនិយមនឹងជាតិនិយម --លោក រដ្ឋលេខាធិការ សូ ណែម រៀបរៀង ១២០៥
២- កាយសន្ដិភាវកថា របស់ --ព្រះវិន័យធម្ម ថោង យុ ១២១១
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១២២៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១២៣៩
៥- គតិបណ្ឌិតរបស់ព្រះបាទ ម៉ាក់ អូរ៉ែល ព្រះអធិរាជរ៉ូម៉ាំង --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ដកស្រង់ រៀបរៀង ១២៥៧
៦- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១២៦០
៧- រឿងស្រីគ្រប់ល័ក្ខណ៍ --យុក វជីវ រៀបរៀង លោក ផេង ជ្រីវ ពិនិត្យ ១២៧៦
៨- ការស្រាវជ្រាវរកប្រភពនៃបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងភ្ជុំបិណ្ឌ លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ១២៩៤
៩- បិសាចនឹងចចក --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១៣០១
១០- រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៣០៨
១១- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១៣០៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ១៣១៨
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៣២០

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ១២ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ១៣២១
២- សង្ឃសោភនកថា របស់ --ព្រះមហា ថាន់ ខុក ១៣២៧
៣- រឿងព្រះរដ្ឋបាលត្ថេរ --លោក ថង វង ប្រែរៀបរៀង ១៣៤០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៣៤៦
៥- រឿងពស់លេបមន្ត្រីធំ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ១៣៦៨
៦- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១៣៧៩
៧- រឿងស្រីគ្រប់ល័ក្ខណ៍ --យុក វជីវ រៀបរៀង លោក ផេង ជ្រីវ ពិនិត្យ ១៣៩៦
៨- រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៤២២
៩- រឿងបុរសបិទរន្ធខ្យល់ --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១៤២៣
១០- រឿង សាមកុក(តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១៤២៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ដំណឹងព្រះត្រៃបិដក ១៤៣០
១២- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះព្រះពុទ្ធរូបក្នុងចេតិយ --លោក ហុក ហ៊ុម រៀបរៀង ១៤៣៤
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៤៤៤

គ.ស ១៩៥៧

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែមករា លេខ១ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- គិលានុបដ្ឋានកថា --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់
២- ប្រស្នាលទ្ធិរាប់អានខ្មោច បិសាច --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១០
៣- មាតា បិតា មានគុណមែន ឬ ? --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ១៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សាវតារនាងហ្ស៍នដាក --លោក អ៊ំ ហំ ប្រែ ៣២
៥- រឿងត្រីមាស --លោក សក់ ខាត់ ៤១
៦- សុភាសិតប្រដៅជនប្រុសស្រី --ព្រះឃោសធម្ម ម៉ឹង សែស ៥០
៧- សាសនាឥស្លាម និង សាសនាកាតូលិក --លោក ទៀង តៃ ឈុន ប្រែ ៦៤
៨- ពេជ្រព្រះរាជា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ប្រែ ៧១
៩- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៩២

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែ កុម្ភៈ លេខ២ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- បាឋកថារឿងពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជា --លោក សម ញាណ ១០៣
២- គិលានុបដ្ឋានកថា(តចប់) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១០៩
៣- ប្រស្នាលទ្ធិរាប់អានខ្មោច បិសាច(តចប់) --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ភាសិតខ្មែរ --លោក ទៀង តៃ ឈុន ១២២
៥- សាវតារនាងហ្ស៍នដាក --លោក អ៊ំ ហំ ប្រែ ១២៩
៦- រឿងទេវន្ទរបស់លោក អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ១៤៤
៧- សុភាសិតប្រដៅជនប្រុសស្រី --ព្រះឃោសធម្ម ម៉ឹង សែស ១៥២
៨- ពេជ្រព្រះរាជា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ប្រែ ១៦៣
៩- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១៦៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យកតញ្ញូកតវេទិតាចំពោះសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ឧត្ដមប្រឹក្សា ល្វី ឯម របស់សមណនិស្សិត --លោក ឯន ប៉ង់ ១៧៨
១១- ដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៃលោក រ៉ាយ ប៉ុក --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១៨៨
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១៩៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែ មិនា លេខ៣ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្របសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អប្បមាទកថា --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ២០៣
២- ប្រស្នាធម៌នឹងវិន័យ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ២១១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ភាសិតខ្មែរ(តចប់) --លោក ទៀង តៃ ឈុន ២២១
៤- ដើមកំណើតទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងសតវត្សទី ១៥ --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ២២៩
៥- រឿងទេវន្ទរបស់លោក អម្រឹត្សត្រីម៉ុក(តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ២៣៧
៦- សុភាសិតប្រដៅជនប្រុសស្រី(តមក) --ព្រះឃោសធម្ម ម៉ឹង សែស ២៤៥
៧- ពេជ្រព្រះរាជា(តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ប្រែ ២៥៥
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៦៥
៩- រឿងហ្សាឌិត --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ២៧៧
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យកតញ្ញូកតវេទិតាចំពោះសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ឧត្ដមប្រឹក្សា ល្វី ឯម របស់ សមណនិស្សិត (តចប់) --លោក ឯន ប៉ង់ ២៨១
១១- ដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៃលោក រ៉ាយ ប៉ុក(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ២៨៨
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ២៩៧

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែ មេសា លេខ៤ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្របសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ជ័យកថា --ព្រះមហា វ៉ា យ៉ាវ ៣០៣
២- មនុស្ស ៤ ពួក --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៣០៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿងទេវន្ទរបស់លោក អម្រឹត្សត្រីម៉ុក(តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៣១២
៤- សុភាសិតប្រដៅជនប្រុសស្រី(តចប់) --ព្រះឃោសធម្ម ម៉ឹង សែស ៣២៤
៥- ពេជ្រព្រះរាជា(តចប់) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ប្រែ ៣៣៤
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៤៣
៧- រឿងហ្សាឌិត --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៣៥២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៃលោក រ៉ាយ ប៉ុក(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៣៥៨
៩- គ្រោងការបុណ្យ ព.ស.២៥០០ --ក្រសួងធម្មការ ៣៦៦
១០- កម្មវិធីបុណ្យ ព.ស.២៥០០ --ក្រសួងធម្មការ ៣៨២
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៤០០

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែ ឧសភា លេខ៥ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្របសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារម្ភបទ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
២- ពិធីបុណ្យ ២៥០០ វស្សា នៃពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសកម្ពុជា
៣- សុន្ទរកថា សម្ដេចព្រះសុធម្មាធិបតី សង្ឃនាយក គណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងនៅឱកាសបុណ្យ ព.ស២៥០០ ២៤
៤- សារលិខិតនៃលោក ឌុ.បាក.ស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការប្រតិភូនៃប្រទេសភូមា ៥០
៥- សារលិខិតនៃឯកឧត្ដមសេនាប្រមុខ ពិបុល សង្គ្រាម នាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រទេសថៃ ៦៥
៦- សារលិខិតនៃ ឧត្ដម ផាំ យ៉ាំង ដុង ជារដ្ឋមន្ត្រីទី ១ នៃ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម ៦៦
៧- សារទូរលេខនៃ ឧត្ដម ផាំ យ៉ាំង ដុង ជារដ្ឋមន្ត្រីទី ១ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម ខាងជើង ៦៧
៨- សេចក្ដីឆ្លើយតបនៃសម្ដេចព្រះឧបយុវរាជ ៦៨
៩- សារក្រុមប្រឹក្សាខាង ព្រះពុទ្ធសាសនា នៃសហភាពភូមា ៧៣
១០- សារលិខិតអំពីទីចាត់ការធំនៃវត្ត ពុទ្ធសាសនា ទាំងឡាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ថ្វាយចំពោះព្រះករុណា នឹងព្រះមហាក្សត្រិយានី --នៃប្រទេសកម្ពុជា ៧៥
១១- សារលិខិតនៃក្រុមពុទ្ធសាសនិកជាតិអាមេរិក ៧៥
១២- សារនៃពុទ្ធសាសនិកជាតិម៉ាឡេយូ ៧៨
១៣- សារនៃព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីជាតំណាងពុទ្ធិកសមាគមប្រទេសថៃ ៨៤
១៤- សារនៃសហព័ន្ធពុទ្ធសាសនិកនៅប្រទេសជប៉ុន ៨៥
១៥- សារនៃប្រធានពុទ្ធិកសមាគមសហភាពរុស្សី ថ្វាយចំពោះ សម្ដេច ព្រះឧបយុវរាជ នរោត្ដម សីហនុ ៨៨
១៦- អនុប្រធានពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ ៨៩
១៧- ប្រធាននៃសមាគមគិលានសង្គ្រោះ ចំពោះព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនិក ៩៤
១៨- សុន្ទរកថា លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រធាន សមាគមមិត្ដ ពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ ៩៨
១៩- សារនៃលោក រីស្ហាចាដ៍ជាទីប្រឹក្សាពិសេសនៃមូលនិធិអាស៊ី ១០២
២០- សារលិខិតនៃគណៈប្រតិភូពុទ្ធសាសនា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ១០៥
២១- សុន្ទរកថា ព្រះមហាពុទ្ធចាល អនុប្រធានគណៈប្រតិភូប្រទេសវៀតណាមសេរី ១០៩
២២- សុន្ទរកថា ព្រះកាតត្ថេរ តំណាងប្រទេសវៀតណាមសេរី ១១០
២៣- ពិធីជប់លៀងក្រយាហារ ចំពោះប្រតិភូពុទ្ធសាសនាប្រទេសឥណ្ឌា នឹង ប្រទេសចិនប្រជាមានិត ១៧៨
២៤- សង្កថានៃលោក ដុវលិសិង្ហៈ ១៨៤
២៥- រឿងផ្សេងៗនៃពិធីបុណ្យ ព.ស. ២៥០០ ១៨៧
២៦- អវសានកថា ១៨៩
២៧- ប្រកាសតាំងគណៈកម្មាធិការនាយកសម្រាប់ចាត់ពិធីបុណ្យ ព.ស ២៥០០ ១៩៣
២៨- ប្រកាសតាំងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការបុណ្យ ព.ស ២៥០០ ១៩៥
២៩- វិធីនមស្ការព្រះរត្នត្រ័យ ក្នុងឱកាសបុណ្យ ព.ស. ២៥០០ ១៩៧
៣០- នមស្ការព្រះបរម សារីរិកធាតុ ក្នុងឱកាសបុណ្យ ព.ស. ២៥០០ ១៩៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែ មិថុនា លេខ៦ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្របសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អរិយសច្ចកថា --ព្រះ ឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ ៥០៣
២- សុទ្ធិកថា --ព្រះមហា មូល អ៊ូ ៥២៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ការអប់រំក្មេងគួរអប់រំនៅផ្ទះ ឬ នៅសាលារៀន --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូ ៥៣៣
៤- រឿងទេវន្ទរបស់លោក អម្រឹត្សត្រីម៉ុក(តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៥៤៦
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៥៥
៦- រឿងហ្សាឌិត --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៥៥៩
៧- រឿងបុរសពីរនាក់គូកន នឹងគ្នា --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែ ៥៦៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ពិធីអនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតទី ១៣ នៃ ព្រះសង្ឃ --លោក ឯក ប៉ង់ ៥៧៤
៩- បុណ្យដង្ហែនឹងអភិសេកព្រះពុទ្ធរូបសំរឹទ្ធ --លោក អឿ តូ លុច ៥៨៨
១០- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ --(តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៦០០

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ កក្កដា លេខ៧ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វីរិយកថា --ឃុនបណ្ណារក័្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៦០៣
២- អនាមតធម៌ --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូរ អ៊ុន ៦៣៧
៣- និទានសុភាសិត --ព្រះមហា ម៉ៅ ខាន់ ៦១៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សិល្បៈនឹងអតីតនៃព្រះរាជអាណាចក្រខ្មែរ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៦២៣
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៦៣៧
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦៤៤
៧- រឿងហ្សាឌិគ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ប្រែ ៦៤៨
៨- រឿងព្រះនាងអារ៉ាបុស្កា --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែ ៦៥៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- សុន្ទរកថានឹងសារលិខិត --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៦៦៣
១០- បុណ្យឆ្លងវិហារវត្តរវៀង ស្រុករវៀង (កំពង់ធំ) --ព្រះគ្រូអនុគណ ថោង គីម ៦៧៥
១១- ពិធីបុណ្យព.ស ២៥០០ នៃខែត្រកំពង់ឆ្នាំង --ព្រះភិក្ខុ ទេព សារុន ៦៨៩
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៦៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ សីហា លេខ៨ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អំពីឥទ្ធិពលនៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅលើសិល្បៈខ្មែរ --លោក ទៀង តៃឈុន ៦៩៥
២- ប្រយោជន៍ ២យ៉ាង --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៧០៤
៣- ការស្រាវជ្រាវរកមង្គល --អ៊ុក ផង់ រៀបរៀង ៧០៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- គំរូកតញ្ញធម៌ចំពោះមាតាបិតា ជារឿងព្រេងជប៉ុន --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៧២៣
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៣៣
៦- រឿងហ្សាឌិគ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ប្រែ ៧៤៣
៧- រឿងអណ្ដើកមាស --លី ធាមតេង ប្រែ រៀបរៀង លោក ប៊ូ ប៉ូរ ពិនិត្យ ៧៤៧
៨- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ  
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរទស្សនាការសហរដ្ឋអាមេរិក នៃព្រះតេជព្រះគុណព្រះពោធិវង្ស --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ៧៦៩
១០- ដំណើរមកកាន់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៃឯកឧត្ដមបណ្ឌិត្យរាធក្រិសា្ណនអនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌៀ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៧៨០
១១- ពិធីបុណ្យទទួលអដ្ឋិធាតុនៃព្រះគ្រូហ៊ុន សាង ជាតិចិន នៅនាលន្ទា (ប្រទេសឥណ្ឌៀ) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៧៨៥
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៧៨៧

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ កញ្ញា លេខ៩ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ទ្វារនៃប្រយោជន៍ ៦យ៉ាង --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៧៩១
២- អធិប្បាយពុទ្ធសុភាសិត --លី ធាមតេង រៀបរៀង ៧៩៦
៣- តើព្រះពុទ្ធសាសនាវិវត្តមកដល់ត្រឹមណា? --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង ៨០១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អានុភាពនៃខ្មែរអតីត --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៨០៦
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៨១៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨២៨
៧- រឿងហ្សាឌិគ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែ ៨៤០
៨- អំពីបងប្អូនពីរនាក់នឹងមាន់ធ្នាក់ --លោក ទៀង តៃឈុន ប្រែរៀបរៀង ៨៤៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរទស្សនាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៃព្រះតេជព្រះគុណព្រះពោធិវង្ស --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ៨៥៧
១០- សន្និសីទនៃបណ្ឌិតរិស្យាទ៍អេក៊្ហាត ធ្វើនៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសុរាម្រឹត --លោករ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៨៦៣
១១- ជីវប្រវត្តិសង្ខេបនៃឯកឧត្ដម រាធក្រិសា្ណន អនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌៀ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៨៦៩
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨៧៩

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ តុលា លេខ១០ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អប្បមាទធម៌ --លោក ទ្រិញ វ៉ាញ អតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ រៀបរៀង ៨៧៩
២- តើព្រះពុទ្ធសាសនាវិវត្តមកដល់ត្រឹមណា? --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង ៨៨៣
៣- សំវេគកថា --ស្រី អ៊ូ ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ៨៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៩០០
៥- ភាសាខ្មែរ --លោក រ៉ាយ-ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៩១០
៦- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៩១៧
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩២៥
៨- រឿងហ្សាឌិគ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ប្រែ ៩៣១
៩- អំពីបងប្អូនពីរនាក់នឹងមាន់ធ្នាក់ --លោក ទៀង តៃឈុន ប្រែរៀបរៀង ៩៣៧
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ដំណើរទស្សនាការសហរដ្ឋអាមេរិក នៃព្រះតេជព្រះគុណព្រះពោធិវង្ស --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ៩៤៣
១១- ព្រះរាជដំណើរសម្ដេចព្រះឧបយុវរាជ ទៅកាន់កោះសិរីលង្កាក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធជយន្ដិ --លោក រ៉ាយ ប៊ុន រៀបរៀង ៩៤៩
១២- សន្និសីទនៃបណ្ឌិតរិស្យាទ៍អេក៊្ហាត ធ្វើនៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសុរាម្រឹត --លោក រ៉ាយ ប៊ុន រៀបរៀង ៩៥៥
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៦០

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ វិច្ឆិកា លេខ១១ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធបិតុបរិនិព្វាន --ព្រះមហា ធូ សុទ្ធ រៀបរៀង ៩៦៣
២- ពុទ្ធគុណ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៩៧៥
៣- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៩៨០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សុភាសិតលាវ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ដកស្រង់រៀបរៀង ៩៨៣
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៩៨៧
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១០០៧
៧- រឿងហ្សាឌិគ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែ ១០១៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ដំណើរទស្សនាការសហរដ្ឋអាមេរិក នៃព្រះតេជព្រះគុណព្រះពោធិវង្ស --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ១០២៣
៩- ព្រះរាជដំណើរសម្ដេចព្រះឧបយុវរាជទៅកាន់កោះសិរីលង្កា ក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធជយន្ដិ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១០២៩
១០- សន្និសីទនៃបណ្ឌិតរិស្យាទ៍អេក៊្ហាត ធ្វើនៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសុរាម្រឹត --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១០៣៦
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០៤៤
១២- សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីទស្សនាវដ្ដី កម្ពុជសុរិយាឆ្នាំ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៩៥៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ ធ្នូ លេខ១២ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- និទានសុភាសិត --ព្រះមហា ម៉ៅ ខាន់ រៀបរៀង ១០៤៧
២- លោកធិប្បាយ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ១០៦១
៣- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១០៦៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងអ្នកគង្វាលចៀមស្លូតត្រង់នឹងព្រះរាជធិតា --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែរៀបរៀង ១០៦៩
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ១០៧៩
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១០៨៤
៧- រឿងចៅបាយក្ដាំង --ទៀង តៃឈុន ប្រែរៀបរៀង ១០៨៨
៨- រឿងព្រេងនឹងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន --លោក ហ្វេលីសីយ៉ាងសាឡាយ រៀបរៀង លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ១១០០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរទស្សនាការសហរដ្ឋអាមេរិក នៃព្រះតេជព្រះគុណព្រះពោធិវង្ស (តមក) --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ១១០៧
១០- ពិធីបញ្ចុះអដ្ឋិធាតុបុព្វការីនៃលោក សាម ឡាមុតនៅវត្តស្វាយមាស --លោក សាមឡាមុត ១១១៤
១១- ពិធីបុណ្យបូជាព្រះសពសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ឧត្ដមប្រឹក្សាវត្តលង្កា --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១១២០
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១១៣៣

Flag Counter