គ.ស ១៩៥០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ១ ខែ មករា គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ជូនពរសព្ទសាធុការឆ្នាំថ្មី --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
២- រឿងទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយាឆ្នាំ ១៩៥០ --សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
៣- ច្បាប់ទូន្មានកុមារាកុមារី --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ
៤- ការងារជាបច្ច័យញ៉ាំងលោកឱ្យចំរើន --មន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១១
៥- រឿងក្មេងកំព្រារឿងព្រេង) --បរិភ័ណ្ឌ ឈឹម ណាក ២៨
៦- រឿងព្រេងភូមា --សាវ៉ាត ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ៣៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពុទ្ធសាសនានិងពាហិសាសនា --លោក មិញ ណាគ្រី តំណាងរាស្ត្រ ៤៣
៨- ដំណឹងពុទ្ធសាសនាក្នុងនានាប្រទេស --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រីញ៉ុក ថែម ៧២
៩- កែពាក្យខុស  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ២ ខែកុម្ភៈ គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតអង់គ្លេស --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨១
២- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៨៤
៣- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាទេព ពិទូរឈឹម ក្រសេម ៩៥
៤- រឿងព្រេងភូមា (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ១០៦
៥- សាមកុក (តមក) --វិបុលរាជសេនា នូ កន ១១៧
៦- ភោគកុលកុមារ (តមក) --ព្រះឃ្លាំង នង ១២៤
៧- ការច្រូតស្រូវ --សោម សុខ ហៅ ចាន់ សុខ ១៣៥
៨- របរនេសាទត្រី --ថាច់ សាក់ ១៣៧
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ១៤១
១០- កុំបាចដីខ្សាច់ច្រាស់ខ្យល់ --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១៤៨
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ១៥៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ៣ ខែមិនា គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតអង់គ្លេស --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ១៦១
២- និវាទមហត្មគន្ធី --លោករ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ដកស្រង់រៀបរៀង ១៦៥
៣- រឿងភោគកុលកុមារ (តមក) --ព្រះឃ្លាំង នង ១៧២
៤- អង្គរកេរដំណែលខ្មែរ --រ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ១៨៤
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --វិបុលរាជកុមារនូរ កន ១៨៩
៦- រឿងព្រេងភូមា (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ២០៦
៧- រឿងក្មេងកំព្រា (តមកចប់) --បរិភ័ណ្ឌ ឈឹម ណាត ២១០
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ពុទ្ធសាសនានិងពាហិសាសនា (តមក) --លោកម៉ិញ ណាគ្រី តំណាងរាស្ត្រ ២១៦
៩- ខុរប្បជាតក --ឃុនបណ្ណារក្សប៊ូ ប៉ូ ២៣៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ៤ ខែ មេសា គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតអង់គ្លេស (តចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ២៤១
២- ផលនៃការប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ ២៥០
៣- ព្រះរាជពង្សាវតារភោគទី ២ សម័យនគរធំ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាទេព ពិទូរឈឹម ក្រសេម ២៥៣
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --វិបុលរាជសេនា នូ កន ២៦៣
៥- រឿងភោគកុលកុមារ (តចប់) --ព្រះឃ្លាំង នង ២៧៣
៦- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីវិល័យខ្មែរ សម័យបុរាណ --លោករ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ២៨៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពុទ្ធសាសនានិងពាហិសាសនា (តមក) --ម៉ិញ ណាគ្រី ២៨៨
៨- ពិធីបុណ្យប្រគេនរង្វាន់ចំពោះសិស្សដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ឆ្នាំ ១៩៥០--សមាគមមិត្តសាលាបាលី ២៩៨
៩- ចៅអធិការដែលទើបតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣១៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ៥ ខែ ឧសភា គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ឱវាទមហត្មៈគន្ធី (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៣២១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីវិឡៃខ្មែរសម័យបុរាណ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ប្រែរៀបរៀង ៣២៦
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ --ញ៉ុក ថែម ស្រង់ (តមក) ៣២៩
៤- រឿងព្រេងភូមា (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៣៣៣
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --លោកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៣៤០
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ទេពពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៣៤៨
៧- ទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ សាវតារវត្តវិហារទន្ទឹម --អ្នកឧកញ៉ាកែវ ហង់តែង ៣៥៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៣៦១
៩- ពុទ្ធសាសនានិងពាហិសាសនា (តមក) --ម៉ិញ ណាគ្រី ៣៦៦
១០- សប្បរិសនកម្មកថា --សត្ថាសូរ ហាយ ៣៧៤
១១- វសលសូត្រ ប្រែជាពាក្យកាព្យ --វេទីយូរ អ៊ិន ៣៨១
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- ពិធីបុណ្យដ៏ឧឡារិក នៅវត្តដំណាក់ (សៀមរាប) --ព្រះមហា កែ អឿន ៣៩៤
១៣- ចៅអធិការដែលទើបតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣៩៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ៦ ខែ មិថុនា គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ឱវាទមហត្មៈគន្ធី(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៤០១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ នៃស៊ីវិឡៃខ្មែរសម័យបុរាណ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ប្រែរៀបរៀង ៤០៦
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ --ញ៉ុក ថែម ស្រង់ (តមក) ៤១២
៤- រឿងព្រេងភូមា (តមក) --លោកសាង សា វ៉ាត លេខានុការ ៤១៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ៤២៥
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាទេពពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៤៣៣
៧-ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ សាវតារវត្តវិហារទន្ទឹម --លោក កែវ ហង់តែង (តចប់) ៤៤១
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ពុទ្ធសាសនានិងពាហិសាសនា (តចប់) --លោកម៉ិញ ណាគ្រី ៤៤៧
៩- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៤៥០
១០- សប្បុរិសធម្មកថា (តចប់) --ព្រះទេពសត្ថាសូរ ហាយ ៤៥៦
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីដង្ហែព្រះសារីរិកធាតុ វត្តដំណាក់ សៀមរាប --ព្រះមហា កែ អឿន ៤៦២
១២- ពិធីបុណ្យស្រង់ទឹកសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីជួន ណាតសង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយ --ព្រះទេពសត្ថា សូរ ហាយ ៤៦៨
១៣- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៤៧៨

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខទី៧ ឆ្នាំទី ២២ ខែកក្កដា ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ឱវាទមហត្មៈគន្ធី (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៤៨១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីវិឡៃខ្មែរសម័យបុរាណ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៤៨៨
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ --ញ៉ុក ថែម រួបរួម(តមក) ៤៩៣
៤- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៥០០
៥- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៥០៧
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៥១៤
៧- សាវតា វត្តបាយន --មេឃុំ ឌួង អ៊ួច តែង ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ ៥១៩
៨- បក្សីទិព្វ រឿងព្រេង ប្រទេស រ៉ូម៉ានី --លោក ផេង ជ្រីវ សាស្ត្រាចារ្យ ៥២៧
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ពន្លឺទ្វីបអាស៊ី (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៥៣៣
១០- ពលកថា --ព្រះទេពមុនី យូរ ប៉ុណ្ណ ៥៣៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីបុណ្យស្រង់ទឹក សម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី ជួន ណាត(តចប់) --ព្រះទេពសត្ថា សូរ ហាយ ៥៤៥
១២- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៥៥៨

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខទី៨ ឆ្នាំទី ២២ ខែសីហា ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមទស ភរិយា --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៦១
២- រឿងព្រេង ប្រទេស រ៉ូម៉ានី --លោក ផេង ជ្រីវ សាស្ត្រាចារ្យ បក្សីទិព្វ ៥៧៣
៣- គណៈកម្មការវប្បធម៌ សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ --ញ៉ុក ថែម រួបរួម(តមក) ៥៨១
៤- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៥៨៥
៥- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៥៩៣
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា(តមក) --ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៦០១
៧- ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ សាវតារ វត្តបាយន --មេឃុំ ឌួង អ៊ួច តែង ៦០៥
៨- អតីតតំណាងរាស្ត្រ គតិបណ្ឌិត --លោក ប៊ុន ថាច ៦១១
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ពន្លឺទ្វីបអាស៊ី(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៦១៩
១០- ពលកថា(តចប់) --ព្រះទេពមុនី យូរ ប៉ុណ្ណ ៦២២
១១- អម្ពជាតក --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូ ៦២៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- ពិធីជូនដំណើរសម្ដេចសង្ឃនាយក ដែរនិមន្តទៅលង្កាទ្វីប --ព្រះគ្រូសិរីសោភ័ណ កឹម តូ ៦៣៣
១៣- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៦៣៩
១៤- ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ  

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខទី៩ ឆ្នាំទី ២២ ខែកញ្ញា ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមទសភរិយា(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៤១
២- រឿងព្រេង ប្រទេស រ៉ូម៉ានី(តចប់) --លោក ផេង ជ្រីវ សាស្ត្រាចារ្យ បក្សីទិព្វ ៦៤៨
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ណាគ្រី ៦៥៧
៤- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៦៦១
៥- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៦៦៧
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា(តមក) --ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៦៧៧
៧- សាវតារវត្តអដ្ឋារស --អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រី ន.សុខា នារី ៦៨៥
៨- ប្រវត្ដិរបស់អេស៊ីប --លោក ផេង ជ្រីវ ៦៩០
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ប្រវត្ដិព្រះកែវមរកត --អ្នកឧកញ៉ា ទេព ពិទូរ ឈឹមក្រសេម ៦៩៦
១០- ប្រវត្ដិព្រះអនុរុទ្ធត្ថេរ --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧០២
១១- រឿងនាងបដាចារ --សាមណេរ គក គីឡេង ៧០៧
១២- ប្រវត្ដិព្រាហ្មណ៍ចាស់ --លោក អ៊ុយ គយ សាស្ត្រាចារ្យ ៧១២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧១៩
១៤- កែពាក្យខុស  

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខទី១០ ឆ្នាំទី ២២ ខែតុលា ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សេចក្ដីជូនដំណឹង រឿង ទស្សនាវដ្ដី --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧២១
២- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមទសភរិយា(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧២៥
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ណាគ្រី ៧៣១
៤- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៧៣៦
៥- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៧៤៤
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា(តមក) -- ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៧៥១
៧- សាវតារវត្តអដ្ឋារស --អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រី ន.សុខា នារី ៧៥៦
៨- ប្រវត្ដិរបស់អេស៊ីប --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៦៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ប្រវត្ដិព្រះកែវមរកត(តចប់) --អ្នកឧកញ៉ា ទេព ពិទូរ ឈឹមក្រសេម ៧៦៨
១០- រឿងនាងបដាចារ(តចប់) --សាមណេរ គក គីឡេង ៧៧៩
១១- ប្រវត្ដិព្រាហ្មណ៍ចាស់ (តចប់) --លោក អ៊ុយ គយ សាស្ត្រាចារ្យ ៧៨៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- ពិធីផ្ទេរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ជូនមករាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខទី១១ ឆ្នាំទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សេចក្ដីជូនដំណឹង រឿង ទស្សនាវដ្ដី១៩៥០ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨០១
២- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមទសភរិយា(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៨០៥
៣- ឱវាទមហត្មៈគន្ធី(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៨១៥
៤- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីវីឡៃខ្មែរ បូរាណ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៨២០
៥- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ណាគ្រី ៨២៥
៦- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៨២៩
៧- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៨៣៤
៨- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា(តមក) --ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៨៤១
៩- ប្រវត្ដិរបស់អេស៊ីប(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៨៤៦
II. ផ្នែកសាសនា  
១០- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៨៥១
១១- កម្លាំងនៃពាក្យញុះញង់ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៨៥៦
១២- បណ្ឌិតជាតក(រឿង សត្វប៉ាសីល) --ព្រះគ្រូសាសនវង្ស គុយ សូត្រ ៨៦៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣- ពិធីផ្ទេរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ជូនមករាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨៧២

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខទី១២ ឆ្នាំទី ២២ ខែធ្នូ ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ឱវាទមហត្មៈគន្ធី(តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៨៨១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីវីឡៃខ្មែរ បូរាណ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៨៩២
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ណាគ្រី ៩០១
៤- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៩០៥
៥- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៩១២
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា(តមក) --ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៩២២
៧- សាវតារវត្តបាចិនារាម(តមក) --វិនយធរគណ ចៅអធិការ ៩២៨
៨- ប្រវត្ដិរបស់អេស៊ីប(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៩៣៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៩៤០
១០- កម្លាំងនៃពាក្យញុះញង់(តចប់) --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៩៤៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីសម្ពោធបើកសាលាធម្មវិន័យ នៅវត្តព្រះព្រហ្មរតន៍ សៀមរាប --ព្រះមហា កែ អឿន ៩៥១
១២- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៩៥៨
១៣- កែពាក្យខុស  

គ.ស ១៩៦៣

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ១ ខែ មករា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា --របស់ក្រសួងធម្មការ
២-ប្រយោជន៍នៃពុទ្ធសាសនា --ព្រះតេជគុណព្រះមុន្នីកោសល សូរ.ហាយ...រៀបរៀង
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូររៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៣
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២១
៥-មហោសថជាតក (ត ពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-វិបត្តិសតិសម្បជញ្ញៈ(វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ តែងរៀបរៀង ៤៩
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេសដោយគណៈកម្មាការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ " ក " (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥៤
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥៩
៩-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៦១
១០-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៦៧
១១-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៧៦
១២-ពិធីបុណ្យនៅភ្នំព្រះវិហារ ៧៩
១៣-សកម្មភាពទូទៅនិងសកម្មភាពនៅឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦២នៃក្រុមជំនុំទំនៀមទំម្លាប់ខ្មែរ ៩៧
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-ពិធីអនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតនៃមន្ត្រីសង្ឃក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លើកទី ១៩ឆ្នាំ ១៩៦២ ១០៧
១៥-សុន្ទរកថានៃលោក ម៉ែន ឈុំ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ ១១៦
១៦-សុន្ទរកថា របស់ ព្រះតេជគុណ កាន់ អែល មេគណៈខេត្តកណ្ដាល ១២២
១៧-សេចក្ដីរាយការណ៍សង្ខេបអំពីសន្និសីទនៅប្រទេសជប៉ុន លោក ញ៉ែម – ខឹម ប្រែ  
១៨-មន្ទីរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នឹងក្រសួងធម្មការ ជាកន្លែងផ្សាយទស្សនាវដ្ដីនេះ  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ២ ខែ កុម្ភៈ ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែកុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះចង្កូមកែវ (វិចារណកថា) ១២៦
២-តបធម៌--ភិក្ខុ ចន្ទ.សុធាវិទ និស្សិតពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ រៀបរៀង ១៣១
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ១៥៣
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង.(ត) ១៥៩
៥-មហោសថជាតក (ត) ១៦៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-សេចក្ដីសង្គ្រោះ (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ តែងរៀបរៀង ១៧៧
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេសដោយគណៈកម្មាការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ " ក " (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៨៥
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៨៩
៩-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៩១
១០-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៩៧
១១-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២០៣
១២-រឿងប្រយោជន៍រុក្ខជាតិ (ទំនៀមទម្លាប់)--លោក ជួន ស៊ាងហាយ តែងរៀបរៀង ២០៧
១៣-រឿងក្ដីព្រះវិហារ --អត្ថបទនេះបានដកស្រង់ពីអ្នកជាតិនិយម និពន្ធដោយសហជីវិន ហ៊ូ - នឹម ២១២
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-ពិធីបុណ្យរំលឹកព្រះគុណសម្ដេចព្រះសុគន្ធាសង្ឃរាជាធិបតី ព្រះនាម ប៉ាន ២១៩
១៥-ពិធីទទួលសៀវភៅ ១៦ក្បាលពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២២២
១៦-ព្រះមហាវិហារវត្តឧណ្ណាលោម មើលពីទិសខាងកើត  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៣ ខែ មិនា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែមីនា លេខ ៣ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ មិនា លេខ ៣ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីរឿងអសោក (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ២២៨
២-តបធម៌--ភិក្ខុ ថាច់ សើយសារី រៀបរៀង ២៣៦
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ.រៀបរៀង (ត) ២៤៤
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ២៥០
៥-មហោសថជាតក (ត) ២៦០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ការនិយាយស្ដី (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ តែងរៀបរៀង ២៧២
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេសដោយគណៈកម្មាការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ " ក " (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២៨៤
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២៨៦
៩-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២៨៨
១០-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២៩៨
១១-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៣០៧
១២-ការជំនុំជំរះដោយយុត្តិធម៌នៃតុលាការអន្តរជាតិពីរឿងក្ដីព្រះវិហាររបស់ខ្មែរនៅក្រុងឡាហេ(ត) ៣១៨
១៣-ប្រវត្ដិសង្ខេបនៃផ្លែស្វាយចន្ទី --ផល ទិត ៣៣០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-ពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃឯកឧត្ដមរាជេន្ទ្រប្រាសាទអតីតប្រធានាធិបតី នៃប្រទេសឥណ្ឌា ៣៣២
១៥-ពរសព្ទសាធុការឆ្នាំថ្មី  
១៦-ព្រះមហាវិហារវត្តបទុមវតីឬាជរារាម ថតពីទិសបូត៌  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៤ ខែ មេសា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែមេសា លេខ ៤ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ មេសា លេខ ៤ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីរឿងអសោក (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៣៣៤
២-រឿងព្រះមហាសីលវរាជ (ពាក្សកាព្យ) --លោក ហេង សមអាន រៀបរៀង ៣៤២
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ៣៥៧
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ៣៦៥
៥-មហោសថជាតក (ត) ៣៧៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ប្រវត្ដិខេត្ត កំពត ស្រាវជ្រាវ --ដោយ ឌឹក គាម រៀបរៀង ៣៩៤
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេសដោយគណៈកម្មាការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ " ក " (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៣៩៧
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៣៩៩
៩-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៤០១
១០-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៤១១
១១-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង..(តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៤២២
១២-ការជំនុំជំរះដោយយុត្តិធម៌នៃតុលាការអន្តរជាតិពីរឿងក្ដីព្រះវិហាររបស់ខ្មែរនៅក្រុងឡាហេ(ត) ៤២៨
១៣-ល្បែងចោះប្រមាត់ --របស់ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៤៤៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-ពិធីទទួលសៀវភៅ ភាសាអាល្លឺម៉ង់ស្ដីពីពុទ្ធសាសនាចំនួន៦៥ក្បាលដល់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៤៥
១៥-ព្រះវិហារវត្តលង្ការាម មើលពីទិសខាងជើង  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៥ ខែ ឧសភា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីរឿងអសោក (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(តចប់) ៤៥០
២-រឿងព្រះមហាសីលវរាជ (ពាក្យកាព្យ) --លោក ហេង សមអាន រៀបរៀង..(តចប់) ៤៥៨
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ៤៧៥
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ៤៨៣
៥-មហោសថជាតក (ត) ៤៩១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-កិត្តិយសនឹងសុភមង្គល(វិចារណកថា)--លោក ផេង ជ្រីវ. រៀបរៀង (តចប់) ៥០៧
៧-អក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ សិលាចារឹក-- ជ័យ ន្ទន ស្រាវជ្រាវ ដោយ ឌឹក គាម ៥១៥
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥២៦
៩-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥២៨
១០-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥៣៥
១១-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥៤១
១២-ការជំនុំជំរះដោយយុត្តិធម៌នៃតុលាការអន្តរជាតិពីរឿងក្ដីព្រះវិហាររបស់ខ្មែរនៅក្រុងឡាហេ(ត) ៥៤៥
១៣-ចៀប ក្រុក ព្រះកក្កុសន្ធោ លោក ផល ទិត្យ រៀបរៀង ៥៤៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤- អំពីការតាំងមន្ត្រីសង្ឃ ៥៥៩
១៥-ព្រះវិហារវត្តពោធិវាល  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៦ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែមិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-រឿងមនុស្សស្លាប់កើតឡើងវិញដឹងជាតិ (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(ត) ៥៦២
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ៥៧២
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ៥៧៨
៤-មហោសថជាតក (ត) ៥៨២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-ឪពុកម្ដាយមានឧបក្ការគុណលើកូនឬមិនមែន ?(វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៥៩៥
៦-អក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ សិលាចារឹក ជយ.ន្ទន -- ស្រាវជ្រាវ ដោយ ឌឹក គាម ៦០៥
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៦១៦
៨-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៦១៨
៩-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៦២៥
១០-រឿងបឹងអូលីវីយេរ--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៦២៩
១១-សំបុត្រទីមួយរបស់លោកនេរុ ទៅបុត្រីលោក នាម នាងលក្សី(សៀវភៅនៃធម្មជាតិ)--លោក ឈន អៀម...ប្រែពី ភាសាអង់គ្លេស ៦៣៣
១២-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៦៣៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣- បុណ្យបញ្ចុះសីមាវត្តឧណ្ណាលោម ៦៤៧
១៤-ព្រះសាក្យមុនីចេតិយ  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥លេខ ៧ ខែ កក្កដា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-រឿងមនុស្សស្លាប់កើតឡើងវិញដឹងជាតិ (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(ត)  
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត)  
៣-អាថ៌កំបាំងរបស់ពុទ្ធសាសនា--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង  
៤-មហោសថជាតក (ត)  
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-ឪពុកម្ដាយមានឧបក្ការគុណលើកូនឬមិនមែន ?(វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់)  
៦-អក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ សិលាចារឹក ជ័យ នន្ទ --ស្រាវជ្រាវ ដោយ ឌឹក គាម (ត)  
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត)  
៨-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ..ប្រែរៀបរៀង (ត)  
៩-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត)  
១០-រឿងបឹងអូលីវីយេរ-- លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត)  
១១-សំបុត្រទីមួយរបស់លោកនេរុ ទៅបុត្រីលោក នាម នាងលក្សី(សៀវភៅនៃធម្មជាតិ)--លោក ឈន អៀម ប្រែពី ភាសាអង់គ្លេស  
១២-សំបុត្រទីពីរសៀវភៅនៃធម្មជាតិ  
១៣-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ  
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤- ប្រវត្ដិវត្តឧណ្ណាលោម  
១៥-តាមឯកសាររបស់ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ  
១៦-សេចក្ដីជូនដំណឹងពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ  
១៧-រូបក្រៅរឿង  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៨ ខែ សីហា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥ លេខ ៨ ខែ សីហា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-រឿងមនុស្សស្លាប់កើតឡើងវិញដឹងជាតិ (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(តចប់) ៧៣៩
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ).(តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ៧៤៥
៣-អាថ៌កំបាំងរបស់ពុទ្ធសាសនា--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៧៥២
៤-មហោសថជាតក (ត) ៧៥៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-ឪពុកម្ដាយមានឧបក្ការគុណលើកូនឬមិនមែន ?(វិចារណកថា) លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់) ៧៧៥
៦-អក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ សិលាចារឹក--ជយ ន្ទន ស្រាវជ្រាវ ដោយ ឌឹក គាម (តចប់) ៧៨៦
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៧៩៥
៨-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៧៩៧
៩-ល្បើកឡាហ្វុងតែន--លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៨១៧
១០-រឿងព្រេងពួកតុង--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៨២៤
១១-សំបុត្រទី ៣,៤ របស់លោកនេរុ ទៅបុត្រីលោក នាម នាងលក្សី(សៀវភៅនៃធម្មជាតិ)--លោក ឈន អៀម ប្រែ ពីភាសាអង់គ្លេស ៨៣៣
១២-ឯកសារទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ រឿង ជល យាន ៨៤៥
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ប្រវត្ដិវត្តឧណ្ណាលោម.(ត) ៨៥៧
១៤-រូបក្រៅរឿង  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អំពីពុទ្ធសាសនា ដែលត្រូវគេបង្អាប់បង្អោន (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(តចប់) ៨៧០
២-ពាលបណ្ឌិតសេវនកថា -- លោក ហេង សមអាន ធ្វើការនៅវរសេនាតូចទាហានខ្មែរប្រដេញ លេខ ១០ ខេត្ដព្រៃវែង តែងរៀបរៀង ៨៧៨
៣-អាថ៌កំបាំងរបស់ពុទ្ធសាសនា-- លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៩០៨
៤-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ.រៀបរៀង (ត) ៩១២
៥-មហោសថជាតក (ត) ៩២១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-អ្នកជាតិនិយម (វិចារណកថា)-- លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់) ៩៣៤
៧-ប្រវត្ដិខេត្តកំពង់ចាម -- ស្រាវជ្រាវ ដោយ ឌឹក គាម (តចប់) ៩៤១
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៩៤៥
៩-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៩៤៧
១០-ល្បើក ឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៩៤៥
១១-រឿងព្រេងពួកតុង.(ការបែងចែក)-- លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៩៦០
១២-សំបុត្រទី ៥ របស់លោកនេរុ ទៅបុត្រីលោក នាម នាងលក្សី(សៀវភៅនៃធម្មជាតិ)--លោក ឈន អៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ៩៦៤
១៣-ភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនឹងវិហារអដ្ឋរស (ទំនៀម ទម្លាប់ខ្មែរ) ៩៦៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤- បាតុកម្មខាងព្រះពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសកម្ពុជា ៩៨០
១៥-រូបថតក្រៅរឿង  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ១០ ខែ តុលា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥ លេខ ១០ ខែ តុលា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-មិនគួរភ្លេចសំដីដើម (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(តចប់) ៩៩១
២-ប្រវត្ដិនិង កិត្តិគុណរបស់ធម៌ ព្រះមុន្នីកោសល--សូរ ហាយ តែងរៀបរៀង ៩៩៦
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ១០០៧
៤-មហោសថជាតក (ត) ១០១៦
៥-ដូនចាស់ម្នាក់ ឈ្មោះ កច្ចានី សែនឧទ្ទិសផលទៅអោយខ្មោចធម៌សុច្ចរិត --ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ តែង រៀបរៀង ១០២៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-អំពីចោរកម្ម (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់) ១០៣៦
៧-ដើមកំណើត នឹងការវិវត្តន៍នៃអារ្យធម៌ខ្មែរ--ដោយ លី ធាមតេង ១០៤១
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១០៤៧
៩-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១០៤៩
១០-ល្បើក ឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១០៦៦
១១-រឿងព្រេងចិន ទី ៩ អ្នកលក់ត្រីនឹងយក្សខ្វាក់(ការបែងចែក)--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១០៧២
១២-សំបុត្រទី ៦ របស់លោកនេរុ --លោក ឈន អៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ១០៧៧
១៣-របាំបុកអង្រែ (ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ) ១០៨៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤- បាតុកម្មខាងព្រះពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសកម្ពុជា ១០៩០
១៥- សារាចរ ស្ដីអំពីការ គាំពារ ថែរក្សាបូរាណវត្ថុជាតិ ១០៩៥
១៦-ព្រះរាជក្រិត្យ  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ១១ ខែ វិច្ឆិកា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥ លេខ ១១ ខែ វិច្ឆិកា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-គួរអនុវត្តនូវការឃ្លុំចីពរនៃសាមណេរឬ ?(វិចារណកថា) --ព្រះមុន្នីកោសល សូ .ហាយ អធិបតីរងនៃក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក តែងរៀបរៀង ១០៩៨
២-អធិបតេយ្យកថា ការសំដែងអំពីអធិបតេយ្យ ៣ យ៉ាង(តចប់) --ព្រះសាសនាមុន្នី កឹម.តូរក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក តែងរៀបរៀង ១១០៤
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ).(តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ១១២០
៤-ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសឥណ្ឌា --ដោយ ឌឹក.គាម តែងរៀបរៀង ១១២៩
៥-មហោសថជាតក (ត) ១១៣៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-កន្ទុយខ្វៀនឆ្មារ នឹងអាចរលាត្រង់វិញបានឬទេ ?(វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់) ១១៤៥
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១១៤៩
៨-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១១៥១
៩-ល្បើក ឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១១៦២
១០-រឿងព្រេងចិន(ត)(បក្សាចាចាតាទូទូនឹងពំពូលបក្សា)-- លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១១៦៨
១១-សំបុត្រទី ៧ របស់លោកនេរុ --លោក ឈន អៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ១១៧៣
១២-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ប្រកាសប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ១១៨១
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីបុណ្យចំរើនព្រះជន្មវស្សាសម្ដេចព្រះសុធម្មាធិបតី សង្ឃនាយក គណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ ព្រះនាម ឥន្ទញាណោ ភុល.ទេស ១១៩៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ១២ ខែ ធ្នូ ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥លេខ ១២ ខែ ធ្នូ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធសាសនា នៅ សហរដ្ឋអាមេរិក (វិចារណកថា) --ដោយលោក ឌឹក.គាម តែងរៀបរៀង ១២១២
២- អធិបតេយ្យកថា ការសំដែងអំពីអធិបតេយ្យ ៣ យ៉ាង(តចប់) --ព្រះសាសនាមុន្នី កឹម.តូរ ក្រុមជំនុំព្រះ ត្រៃបិដក...តែងរៀបរៀង ១២១៥
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ១២៣៥
៤-អ្នកបរិភោគកាម ១០ ពួក(ឧបាសកវគ្គទី ៥ ទំព័រទី ៤៩ អង្គុត្តរនិកាយ ទសកនិបាត) ១២៤២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-សេរីភាព (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់) ១២៥២
៦-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១២៥៧
៧-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១២៥៩
៨-ល្បើក ឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១២៧០
៩-រឿងព្រេងចិន(ត)(រឿងក្អែកត្រូវទោស) -- លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១២៧៣
១០-សំបុត្រទី ៨ របស់លោកនេរុ -- លោក ឈន អៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ១២៨២
១១-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៖ រាំស្នែងទន្សោង ១២៨៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ពិធីសម្ពោធឆ្លងគ្រឹះស្ថាន ពុទ្ធិកសិក្សា សម្ដេចព្រះនរោត្ដម សីហនុ ក្រុងភ្នំពេញ ១២៩៣
១៣- សុន្ទរកថា សហជីវិនអនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការ នឹងព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ១៣០៣

គ.ស ១៩៥៣

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ១ ឆ្នាំទី២៥ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥៣

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក
២- ពលធម៌ --ព្រះមហា យ៉ត ទ្រលន់ ១១
៣- រឿងកុណ្ឌលកេសីថេរី --ព្រះមហាសុខុមាលី សេន ២៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៦
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៣
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៥៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៧- សន្និសីទព្រះពោធិវង្ស ហួត.តាត អំពីសមាជសាកលលើកទី២នៃពុទ្ធសាសនា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦២
៨- សុន្ទរកថាសម្ដេចសង្ឃនាយក នៅប្រទេសស៊ីឡង់ ថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦៩
៩- សកម្មភាពនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នឹង សាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ --លោកចាប ពិន ៧២
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧៧

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ២ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥៣

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៨៣
២- ប្រភេទសាសនកថា --ព្រះមហា ទេព ប៉ោ ៩០
៣- រឿងកុណ្ឌលកេសីថេរី --ព្រះមហាសុខុមាលី សេន ៩៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១១៣
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១១៨
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ១២៣
៧- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ១៣០
៨- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ១៣៦
៩- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៤១
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- សន្និសីទព្រះពោធិវង្ស ហួត.តាត អំពី សមាជសាកលលើកទី ២នៃពុទ្ធសាសនា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៤៨
១១- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៥៣
១២- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ១៥៩

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៣ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥៣

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិជ្ជាទិកថា --ព្រះមហា ចាប ពិន ១៦៣
២- សង្គាយនាព្រះត្រៃបិដកប្រទេសកម្ពុជា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៧៩
៣- កថិនកថា --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ១៩២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១៩៦
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២០៣
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ២១០ ២១០
៧- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ២១៧
៨- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ២២៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- សន្និសីទព្រះពោធិវង្ស ហួត.តាត អំពី សមាជសាកលលើកទី ២នៃពុទ្ធសាសនា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២២៩
១០- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៣៤
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ២៣៩
១២- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
១៣- សេចក្ដីរាយការណ៍  

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៤ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥៣

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
F-ស័ព្ទសាធុការពរឆ្នាំថ្មី  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អត្ដបេមកថា --ព្រះមហា ឡេ ឡាច ២៤៤
២- កថិនកថា(តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ១៩២
៣- សេចក្ដីល្អ . សេចក្ដីអាក្រក់ --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ២៥៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ២៦៥
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៧១
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ២៧៦
៧- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ២៨៤
៨- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ២៩០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- សន្និសីទព្រះពោធិវង្ស ហួត.តាត អំពី សមាជសាកលលើកទី ២នៃពុទ្ធសាសនា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៩៥
១០- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣០១
១១- ពិធីប្រឡងធម្មវិន័យ នៅវត្តព្រះព្រហ្មរតន៍ ខេត្ដសៀមរាប --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា --កែ អឿន ៣០៦
១២- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣១៩

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៥ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥៣

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ទុល្លភបុគ្គល ២ ពួក --ព្រះមហា ប៉ាន់ ជុន ៣២៣
២- កថិនកថា(តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៣៣១
៣- មត៌កនៃពួកពុទ្ធបរិស័ទ --លោក ប៊ូ ប៉ូ ៣៣៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៤៤
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៥១
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៣៦២
៧- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ៣៦៩
៨- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៣៧៨
៩- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣៨៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣៩២
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣៩៩
១២- សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពី ព្រះត្រៃបិដក  

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៦ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥៣

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- មិត្តកថា --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ុង ប៉ម ៤០៣
២- កថិនកថា(តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៤១៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៤២៣
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤២៨
៥- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៤៣៣
៦- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ៤៤៣
៧- រឿងចិញ្ចៀនទិព្វ --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៤៥៣
៨- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៤៥៨
៩- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៦៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៧០
១១- ពិធីបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារ វត្តពោធិវាល ខេត្ដបាត់ដំបង --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៤៧៥

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី ២៥ ខែកក្កដា លេខ ៧ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៣

AA-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា 1953 (2) For Nº12  
A-ឆ្នាំទី ២៥ ខែកក្កដា លេខ ៧  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សង្គហធម៌ --ព្រះបាឡាត់ឧត្ដមលិខិត សុង ស៊ីវ ៤៨៣
២- កថិនកថា(តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៤៩៨
៣- ប្រវត្ដិព្រះអភិធម្ម --ឃុនសិរីមេធី ស្រី អ៊ូ ៥០៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥០៨
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥១៥
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៥២៤
៧- រឿងចិញ្ចៀនទិព្វ(តមក) --អ្នកស្រី សារី យ៉ាន់ ៥៣៣
៨- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥៣៩
៩- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ (ល្បែងទាញព្រ័ត្រ) --លោក ចាប ពិន ៥៤៤
១០- ទិដ្ធានុគតិ --លោក ផែន វន ក្រសួងបឋមសិក្សា សៀមរាប ៥៥១
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២(តមក) --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៧០

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៥ ខែសីហា លេខ៨ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៣

A-ឆ្នាំទី ២៥ ខែសីហា លេខ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- លោកធម៌ --ព្រះឧបាលិវង្ស ម៉ឹង សែស ៥៦៣
២- កថិនកថា(តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៥៧២
៣- មនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ នឹងថោកទាប --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ៥៧៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អំពីដើមកំណើតសករាជ --លោក ប៊ូ ប៉ូ ៥៨៦
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥៩៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៥៩
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៦០៤
៨- រឿងចិញ្ចៀនទិព្វ --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៦១០
៩- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦១៤
១០- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ (បរិយាយពីដើមកំណើតមហោស្រព) --លោក ចាប ពិន ៦១៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈ ថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦៣១
១២- ពិធីស្រោចទឹកព្រះសង្ឃ៣អង្គ --ព្រះអាចារ្យ ឈុន វន់ ៦៣៥

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី ២៥ ខែកញ្ញា លេខ៩ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៣

A-ឆ្នាំទី ២៥ ខែកញ្ញា លេខ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សារាណ៍យធម៌ --ព្រះមហា ថាប់ សឿង ៦៤៣
២- កថិនកថា(តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៦៥៦
៣- ខ្លួនមនុស្សទុកដូចជាឆ្នាំង --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៦៦៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៦៦៩
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦៧៥
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៦៨៦
៧- រឿងចិញ្ចៀនទិព្វ(តមក) --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៦៩០
៨- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦៩៥
៩- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរបរិយាយពីដើមកំណើតរឿងរាមកេរ្តិ៍ --លោក ចាប ពិន ៧០៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧១៤

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី ២៥ ខែតុលា លេខ១០ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៣

A-ឆ្នាំទី ២៥ ខែតុលា លេខ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ធម្មាទាសកថា --ព្រះបាឡាត់ ឧត្ដមលិខិត សុង ស៊ីវ ៧២៣
២- ពិធីក្រាលគ្រងកឋិន --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៧៣២
៣- ពិធីបុណ្យពិសាខបូជានៅលង្កាទ្វីប --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៧៤៣
៤- ខ្លួនមនុស្សទុកដូចជាឆ្នាំង --លោក ស៊ិន ហ៊ាន  
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៧៥៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៦០
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៧៦៧
៨- រឿងចិញ្ចៀនទិព្វ --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៧៧១
៩- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៧៧
១០- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ បរិយាយអំពីរបៀបឆ្លងទន្លេ --លោក ចាប ពិន ៧៨៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- សុន្ទរកថាបណ្ឌិតម៉ាល៉ាល៉ះសេកេរៈថ្លែងក្នុងសមាជសាកលលើកទី២ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧៩៥

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា លេខ១១ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៣

A-ឆ្នាំទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា លេខ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- នាថករណធម៌ --ព្រះមហា យ៉ត ទ្រលន់ ៨០៣
២- យក្សប្រេតមានមែនឬទេ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ៨២៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៨៣០
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨៣៥
៥- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៨៣៩
៦- រឿងចិញ្ចៀនទិព្វ(តមក) --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៨៤៩
៧- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ បរិយាយពីពាក្យ វរ្ម័ន --លោក ចាប ពិន ៨៥៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ពិធីប្រឡងសិស្សសាលាបាលីរងនៅដែនកូសាំងស៊ីន ភាគខាងត្បូង --ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈិន ៨៦៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី ២៥ ខែធ្នូ លេខ១២ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៣

A-ឆ្នាំទី ២៥ ខែធ្នូ លេខ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សាធុរក្ខណកថា --ព្រះគ្រូសិរីសោភ័ណ កឹម តូរ ៨៨៦
២- នានាសារធម៌ --លោក គរូ ស៊ិន ហ៊ាន ៨៩៥
៣- ទេវតាមានមែនឬទេ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ៩០០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ដំបូន្មានរំលឹកជនរួមជាតិ --លោក អ៊ុង ស៊ុមន៍ ៩១០
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៩២៣
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩២៧
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៩៣១
៨- រឿងចិញ្ចៀនទិព្វ(តមក) --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៩៣៩
៩- រឿងប៉ូល នឹង វិរ៍ស៊ីនី(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៩៤៤
១០- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ បរិយាយពីពាក្យ វរ្ម័ន --លោក ចាប ពិន ៩៤៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ព្រះរាជប្រវត្ដិនឹងសេចក្ដីអស្ចារ្យ នៃព្រះប្រិយមហាក្សត្រ --ព្រះគ្រូអនុគណ កែ អឿន ៩៥៧

គ.ស ១៩៥៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែមករា លេខ១ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែមករា លេខ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រធានកថា --ព្រះទេពមុនី យូរ ប៉ុណ្ណ
២- មនុស្សយើងមិនផុតពីទុក្ខ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ១៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ភាតរភាពខាងព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ១៩
៤- ព្រះរាជោវាទ --អ្នកស្រី ធាំ ធុំ ២៤
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ីង ប៉ម ៣០
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៦
៧- នាលះនឹងទមយន្ដី --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៤៦
៨- រឿងចិញ្ចៀនទិព្វ(តចប់) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៥១
៩- រឿងប៉ូល និង វីរ៍ស៊ីនី (តចប់) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦៦
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- បុណ្យឈាបនកិច្ចសពឧបាសិកា រ៉ិត --ព្រះគ្រូសង្ឃសត្ថា ប៉ុណ្ណសម្ភាជ ៧៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែកុម្ភៈ លេខ២ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែកុម្ភៈ លេខ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អត្ដកថា --ព្រះមហា សៅរ៍ យ៉យ ៨៣
២- រឿងព្រះអង្គុលិមាលត្ថេរ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ៩២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១០៣
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១១៦
៥- នាលះនិងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ១២៩
៦- ដំណើរអស្ចារ្យនៃលោក វ៉ាសូបីយូយេ --លោក រ៉ាយ បុក ១៣៥
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ --លោក ផេងជ្រីវ ១៤៧
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ការប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ១៥៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែមិនា លេខ៣ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែមីនា លេខ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សុខកថា --ព្រះមហា សុខ វន់ ១៦៣
២- វិម្មកប្បញ្ហា --ព្រះមហា ចន្ទ័ ហុង ១៧២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿងព្រេងបួននិទាន --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១៨២
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១៨៩
៥- រឿងសាមកុក (តមក) -- ឧកញ៉ា នូ កន ១៩៨
៦- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) -- អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ២១០
៧- ដំណើរអស្ចារ្យនៃលោក វ៉ាសូបីយូយេ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ២១៩
៨- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ២២៥
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- សុន្ទរកថាថ្លែងក្នុងពិធីអនុសំវច្ចរៈមហាសន្និបាត នៃមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ១០ -- ឯកឧត្ដម សម ញ្ញាណ ២៣៥

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែមេសា លេខ៤ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែមេសា លេខ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពហុបការធម៌ --ព្រះមហា ជា ឆាយ ២៤៣
២- វិម្មកប្បញ្ហា (តចប់) -- ព្រះមហា ចន្ទ័ ហុង ២៥៤
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ២៦២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តចប់) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ២៨២
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៩១
៦- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ២៩៨
៧- ដំណើរអស្ចារ្យនៃលោក វ៉ាសូបីយូយេ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៣០៤
៨- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៣០៩
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- សកម្មភាពក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ បរិយាយពីវិធាននៃក្រុមជំនុំ --លោក ចាប ពិន ៣១៤
១០- សមណសក្ដិនៃព្រះសង្ឃ ១៣ រូប --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣១៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែឧសភា លេខ៥ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែឧសភា លេខ ៥  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិវាទូបសមកថា --ព្រះភិក្ខុ ហេន ធឿង ៣២៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិត្យមហាឈឹម ស៊ុម ៣៣៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿង សៅរ៍ សោយ --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៥១
៤- រឿងសាមកុក (តមក) -- ឧកញ៉ា នូ កន ៣៥៨
៥- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៣៦៣
៦- ដំណើរអស្ចារ្យនៃលោក វ៉ាសូបីយូយេ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៣៧០
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៣៧៩
៨- ការសន្ទនាពីសិល្បៈខ្មែរលើកទី ១-២ --លោក ចាប ពិន ៣៨៧
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ការប្រឡងបេក្ខបព្វជិត ដែនកូសាំងស៊ីន --ព្រះញ្ញាណកោសល ញ្ញាណ ឈិន ៣៩៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែមិថុនា លេខ៦ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែមិថុនា លេខ ៦  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- បកិណ្ណកកថា --ព្រះមហា ផោក យិប ៤០៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិត្យមហា ឈឹម ស៊ុម ៤១៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៤៣៥
៤- រឿងសាមកុក(តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៤២
៥- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៤៥១
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោកផេង ជ្រីវ ៤៥៨
៧- បរិយាយពីសិល្បៈខ្មែរ លើកទី ៣- ៤-៥ (តចប់) --លោក ចាប ពិន ៤៦៤
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- បុណ្យមាឃបូជានៅសាលាស្រុកក្រូចឆ្មារ --ព្រះមហា ជា អឿន ៤៧៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែកក្កដា លេខ៧ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- មត្តញ្ញុតាកថា --ព្រះមហា ជា ឆាយ ៤៨៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិត្យមហាឈឹម ស៊ុម ៤៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥១២
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥១៨
៥- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៥២៤
៦- ដំណើរអស្ចារ្យនៃលោក វ៉ាសូបីយូយេ (តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៥៣១
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥៤៤
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ពិធីបុណ្យព្រហ្មទាន --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៤៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែសីហា លេខ៨ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- មាតាបិតុគុណកថា --ព្រះ ញាណកោសល ញាណ ឈិន ៥៦៣
២- សមាសភាពក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូ ៥៧៨
៣- បញ្ញាសជាតក  
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៦០៦
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦១១
៦- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៦១៥
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦១៩
៨- សកម្មភាព នៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ បរិយាយពីការសាងវាលុកចេតិយ --លោក ចាប ពិន ៦២៣
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះបឋមសិលា នៅសិលានៅទីស្ថាបនា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦៣៤

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែកញ្ញា លេខ៩ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិធីអប់រំចិត្ត --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៦៤៣
២- ពុទ្ធបរិស័ទគឺ អ្នកណា --ឃុនបណ្ណានុរក្ស័ ប៊ូ ប៉ូរ ៦៥៦
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៦៦៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) -- ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៦៧៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) -- ឧកញ៉ា នូ កន ៦៨៤
៦- នាលះនឹងទមយន្ដី(តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៦៩៦
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧០៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ពិធីឈាបនកិច្ចសព ព្រះអមរាកិរក្ខិត អ៊ុយ ប៉ាង --ឧកញ៉ា មួង ឃួន ៧១២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែតុលា លេខ១០ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វីរិយារម្ភកថា --ព្រះគ្រូ កែ អឿន ៧២៣
២- ពុទ្ធបរិស័ទ គឺ អ្នកណា (តចប់) --ឃុនបណ្ណានុរក្ស័ ប៊ូ ប៉ូរ. ៧៣៥
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិត មហា ឈឹម ស៊ុម ៧៥៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៧៦៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៧៤
៦- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៧៨០
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៨៦
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៧៩០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យឆ្លងសាលាបាលីរងវត្តព្រះព្រហ្ម រតន៍ ខែត្រសៀមរាប --ព្រះគ្រូ កែ អឿន ៧៩៤

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែវិច្ឆិកា លេខ១១ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សាមគ្គីកថា --ព្រះមហា ឈឹម មី ៨០៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៨១២
៣- រឿងសុនក្ខត្ដលិច្ចវិបុត្ដ --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៨២១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨៣០
៥- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៨៣៦
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៨៤០
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៨៤៦
៨- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរការ ស្ថាបនាគ្រឹះស្ថាន --លោកស្រី អ៊ូ ៨៥៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរនិមន្តទៅកាន់ប្រទេសភូមា --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូរ ៨៦៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែធ្នូ លេខ១២ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សត្ថាទេមនុស្សានំ --ព្រះឧបាលិវង្ស ម៉ឹង សែស ៨៨៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៨៩៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៩០៨
៤- រឿងសាមកុក(តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩១៣
៥- នាលះនឹងទមយន្ដី (តចប់) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៩១៨
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៩២៩
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ៩៣៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ដំណើរទៅកាន់ប្រទេសភូមា (តចប់) --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូរ ៩៣៩
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលទើបតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៩៥៩
១០- ជូនដំណឹងអំពីទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា  

គ.ស ១៩៦២

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ១ ខែមករា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែមករា លេខ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា
២-លោកុត្ដរាភិសម័យ (ត) --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រីរៀបរៀង
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ១៤
៤-មធុរសវាហិណី (ត) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែព្រះញាណកោសល ឈឹន ពិនិត្យ ២៤
៥-មហោសថជាតក (ត) --លោក គឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្សកឹម តូរ ពិនិត្យ ៣០
៦-អំពីទង់ពុទ្ធសាសនា--លោក ថង វង រៀបរៀង ៣៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-វប្បធម៌ខ្មែរ (ត) --លោកលី ធាមតេង រៀបរៀង ៤២
៨-ពាក្យខ្មែរប្រែចេញពីបរទេស (ត) --ដោយគណៈកម្មការវប្បធម៌ ៤៧
៩-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៨
១០-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៤៩
១១-រឿងព្រេងចិន (ត) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៦២
១២-ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិក ខាងត្បូង --លោក ញ៉ែម ខឹម ប្រែ ៧៧
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-អនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាតនៃមន្ត្រីសង្ឃលើក ទី ១៨ --លោក ថង វង រៀបរៀង ៨៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែកុម្ភៈ លេខ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីអវិជ្ជា --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១២១
២-លោកុត្ដរាភិសម័យ (តចប់) --អ្នកឧកញ៉ាទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រីរៀបរៀង ១៤១
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រែបរៀបរៀង ១៤៨
៤-មធុរសវាហិណី (ត) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតល្វី ឯម ប្រែព្រះញាណកោសល ឈឹន ពិនិត្យ ១៥៨
៥-មហោសថជាតក (ត) --លោកអ៊ឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្សកឹម តូរ ពិនិត្យ ១៦៦
៦-រឿងនារទកស្សប កាព្យពាក្យ ៩ --លោក យូរ អ៊ុន និពន្ធ ១៧១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-ការអានពាក្យវប្បធម៌ --លោក គួច គីឡេង រៀបរៀង ១៩៦
៨-ពាក្យខ្មែរប្រែចេញពីបរទេស(ត) --ដោយគណៈកម្មកាវប្បធម៌ ២០៣
៩-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២០៤
១០-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន រែប ២០៥
១១-រឿងព្រេងចិន (ត) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ២០៨
១២-ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកខាងត្បូង (តចប់) --លោក ញ៉ែម ខឹម រែប ២១០
១៣-រឿងព្រេងប្រារព្ធសុភាសិត ៤ បទថា ឃ្លានខំអត់ ខ្សត់ខំរក គេឱ្យច្រើនកុំយក ខ្លាចឱ្យចូលជិត ២១៦
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-មហាសន្និបាតនៃសមាគមមិត្តពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ២២២
១៥-គិលានដ្ឋានចំរើនសុខភាព ២៣៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៣ ខែមិនា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែមីនា លេខ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-លោកុត្តរចិត្ត --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង ២៤៦
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមតៈ) (ត) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ២៥៧
៣-មធុរសវាហិណី (ត) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតល្វី ឯម ប្រែព្រះញាណ កោសល ឈិន ពិនិត្យ ២៦៣
៤-មហោសថជាតក (ត) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្សកឹម តូរ ពិនិត្យ ២៧១
៥-រឿងនារទកស្សប កាព្យពាក្យ ៩ (តចប់) --លោកយូរ អ៊ីន និពន្ធ ២៧៨
៦-សម្មោទមានាជាតក --ព្រះញាណកោសល ឈិន រៀបរៀង ៣០០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-បញ្ហាផ្សាយអក្សរសាស្ដ្រនៅបច្ចុប្បន្នកាល --លី ធាមតេង រៀបរៀង. ៣០៦
៨-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" ៣១៤
៩-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣១៥
១០-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៣១៦
១១-រឿងព្រេងចិន(ត) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៣៣៤
១២-រឿងព្រេងប្រារព្ធសុភាសិត ៤ បទ (តចប់) ៣៤០
១៣-រឿងព្រេងប្រទេសយូហ្គោស្លាវី --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ៣៤៦
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនាមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា នៅក្រុងរង្គុន (សហភាពភូមា) ៣៥៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៤ ខែមេសា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែមេសា លេខ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា ៣៦៥
២-លោកុត្តរចិត្ត (ត) --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង ៣៧០
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) (ត) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ៣៨០
៤-មធុរសវាហិណី (ត) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែព្រះញាណ កោសល ឈិន ពិនិត្យ ៣៨៩
៥-មហោសថជាតក (ត) --លោកអឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៣៩៨
៦-ការរលាយនៃភពផែនដី និងកើតជាថ្មីសាឡើងវិញ កាព្យ--លោកញូង សឿន និពន្ ៤១០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-អំពីអារ្យធម៌ខ្មែរ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៤៣០
៨-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស (ត) --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" ៤៣៧
៩-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៣៨
១០-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៤៣៩
១១-រឿងព្រេងចិន (ត) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៤៥៨
១២-រឿងព្រេងប្រទេសហ្ស៊ីវ --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែភាសាអង់គ្លេស ៤៦៤
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីប្រគេនសញ្ញាប័ត្រពុទ្ធិបឋមសិក្សាបឋមភូមិ ដល់សមណនិស្សិត--លោក ថង វង រៀបរៀង ៤៦៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៥ ខែឧសភា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែឧសភា លេខ ៥  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សទ្ធម្មកថាព្រះញាណវីរិយៈ --វ៉ាន់ សាឌុំ រៀបរៀង ៤៨៣
២-លោកុត្តរចិត្ត (តចប់) --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង ៤៩៤
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) (ត) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ៥០៨
៤-មធុរសវាហិណី(ត)--សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែព្រះញាណកោសល ឈឹនពិនិត្យ ៥១៧
៥-មហោសថជាតក (ត) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរពិនិត្យ ៥២៣
៦-ការរលាយនៃភពផែនដីនិងកើតឡើងជាថ្មីសាឡើងវិញ (តចប់) --កាព្យលោកញូង សឿង និពន្ធ ៥៣៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-ភាសាសាស្ដ្រនិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ --លោកឌឹក គាម រៀបរៀង ៥៥៥
៨-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស (ត) --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" ៥៦៦
៩-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥៦៧
១០-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៥៦៨
១១-រឿងព្រេងចិន (ត) --លោករ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៥៧៨
១២-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៥៨៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា នៅមុខព្រះសក្យមុនីចេតិយ --លោក ថង វង រៀបរៀង ៥៩២

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៦ ខែមិថុនា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែមិថុនា លេខ ៦  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ស្ដីអំពីអដ្ឋិង្គិកមគ្គ អធិប្បាយ --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រីរៀបរៀង ៦០៣
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រហយមកៈ) (ត) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ៦១៧
៣-មធុរសវាហិណី (ត) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ៦២៨
៤-មហោសថជាតក (ត) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៦៣៥
៥-ប្រវត្ដិព្រះឥន្ទនិងសង្គ្រាមអសុរ (ពាក្យកាព្យ) --លោកផល ទិត្យ និពន្ធ ៦៥១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ភាសាសាស្ដ្រនិងអក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ (ត) --លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៦៦៧
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស (ត) --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃ ការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" ៦៨៥
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (ត) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៦៨៦
៩-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៦៨៧
១០-រឿងព្រេងចិន (ត) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៧០៣
១១-រឿងព្រេង ទាក់ទងដោយភូមិសាស្ត្រខ្មែរ ៧១៥
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ដំណឹងផ្សេងៗ នៃក្រសួងធម្មការ ៧១៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៧ ខែកក្កដា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អដ្ឋង្គិកមគ្គ អធិប្បាយ --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង (តចប់) ៧២៣
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ៧៣៣
៣-មធុរសវាហិណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ៧៤១
៤-មហោសថជាតក --លោកអឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ (ត) ៧៥១
៥-ប្រវត្ដិព្រះឥន្ទនិងសង្គ្រាមអសុរ (ពាក្យកាព្យ) --លោកផល ទិត្យ និពន្ធ (តចប់) ៧៦៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ភាសានិងអក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ --លោកឌឹក គាម រៀបរៀង (ត) ៧៧៦
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស --ដោយគណៈកម្មការជាតិ នៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" (ត) ៧៩១
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៧៩២
៩-រឿងសាមកុក--អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៧៩៣
១០-រឿងព្រេងទាក់ទងដោយប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា ៨១២
១១-អង្គរនិងសម័យអង្គរ--លោកផេង ជ្រីវ ប្រែពីទស្សនាវដ្ដី "ញូវ អូរីយ៉ង"(ក្រុងប្រាក)លេខ ៣ / ១៩៦១ ៨២០
១២-អ្នករៀងដើម្បីជាតិ--លោកអាំង ហួន អតីតអប់រំសុខភាពខេត្តសៀមរាបរៀបរៀង ៨២៩
III. បច្ចុប្បន្នភាពជាតិ  
១៣-ព្រះរាជពិធីបួងសួងលាព្រះបំណន់នៅខេត្តសៀមរាបនិងព្រះវិហារសួគ៌ (កណ្ដាល) ៨៣១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៨ ខែសីហា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-គិហិសមណសុខកថា --ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ តែងនិងរៀបរៀង ៨៤៥
២-គោលច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ហេង សមអាន តែងនិងរៀបរៀង ៨៦១
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង (ត) ៨៧៧
៤-មធុរសវាហុណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ៨៨៩
៥-មហោសថជាតក --លោកគឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ (ត) ៨៩៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-ភាសានិងអក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ --លោក ឌឹក គាម តែងនិងរៀបរៀង (តចប់) ៩០១
៧-សិលាចារឹកនៅប្រាសាទវិមានអាកាស --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ប្រែរៀបរៀង ៩១៥
៨-អង្គរនិងសម័យអង្គរ --លោកផេង ជ្រីវ ប្រែពីទស្សនាវដ្ដី "ញូវ អូរយ៉ង់"(ក្រុងច្រក) លេខ ៣/១៩៦១(តចប់) ៩២៤
៩-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេសដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ"ក" ៩៣៨
១០-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៩៣៩
១១-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៩៤០
១២-សកម្មភាពក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៩៤៥
III. បច្ចុប្បន្នភាពជាតិ  
១៣-ពិធីសម្ពោធព្រះវិហារអាពាធិការនុគ្រោះ និងពិធីបញ្ចុះសីមាវត្តអង្គសិម្ពលី ៩៥២
១៤-ពិធីសម្ពោធព្រះវិហារអាពាធិការនុគ្រោះ  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៩ ខែកញ្ញា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ធម្មវិចារណកថា --ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង ៩៦៣
២-គោលច្បាប់--ព្រះពុទ្ធសាសនា លោក ហេងសមអាន តែងនិងរៀបរៀង (ត) ៩៧៩
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) --លោកប៊ូ ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង(ត) ៩៨៨
៤-មធុរសវាហិណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សា ប្រែរៀបរៀង (ត) ៩៩៦
៥-មហោសថជាតក (ត) ១០០៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-បែបអក្សរខ្មែរសម័យសិលាចារឹកហាន់ជ័យ ១០១៩
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស--ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" (ត) ១០២៨
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១០៣០
៩-រឿងសាមកុក--អ្នកឧកញ៉ានូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១០៣១
១០-រឿងព្រេងចិន --លោករ៉ាយ ប៊ុក ភូឈួយខេត្តតាកែវ ប្រែរៀបរៀង(ត) ១០៤១
១១-រឿងទាក់ដំរី នៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ១០៤៧
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១២-សុន្ទរកថានៃលោករដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការ ១០៦១
១៣-សន្និសីទស្ដីពីពុទ្ធសាសនានៃលោកបណ្ឌិតដាក់ ជាតិឥណ្ឌៀ ១០៦៦

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ១០ ខែតុលា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ធម្មវិចារណកថា --ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង (ត) ១០៨៣
២-គោលច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា --លោកហេង សមអាន តែងនិងរៀបរៀង (ត) ១០៩៤
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង (ត) ១១០៧
៤-មធុរសវាហិណី --សម្ដេច ព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ១១១៥
៥-មហោសថជាតក (ត) ១១២៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក"(ត) ១១៤៣
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង(ត) ១១៤៦
៨-រឿងល្បើកហ្វុងតែន (La fontene) --លោកផេង ជ្រីវប្រែពីភាសាបារំាង ១១៤៩
៩-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១១៦០
១០-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ភូឈួយខែត្រតាកែវ រៀបរៀង (ត) ១១៨៤
១១-ទំនៀមទម្លាប់កុលសម្ព័ន្ធ --លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ១១៩០
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ពិធីប្រគេនសញ្ញាប័ត្រឋានៈជាមេគណៈក្រុងភ្នំពេញ ចំពោះព្រះតេជគុណ រាជ កឹង ១១៩៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ១១ ខែវិច្ឆិកា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ធម្មវិចារណកថា --ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង (ត) ១២០៤
២-គោលច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ហេង សមអាន តែង និងរៀបរៀង (ត) ១២១២
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង (ត) ១២២០
៤-មធុរសវាហិណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង(ត) ១២២៨
៥-មហោសថជាតក (ត) ១២៣៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក"(ត) ១២៥៤
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១២៥៨
៨-រឿងល្បើកឡាហ្វុងតែន (La fontene) --លោកផេង ជ្រីវប្រែពីភាសាបារំាង ១២៦០
៩-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១២៦៨
១០-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ភូឈួយខេត្តតាកែវ រៀបរៀង (ត) ១២៩៨
១១-រឿងត្រពាំងលាក់នង្គ័ល របស់ក្រុមទំនៀមទម្លាប់ ១៣០៣
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ពិធីសម្ពោធវិមានឯករាជ្យ ១៣០៨
១៣-ពិធីតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រ ១៣១៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ១២ ខែធ្នូ ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I.ផ្នែកសាសនា  
១-ធម្មវិចារណកថា --ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង (តចប់) ១៣២៣
២-គោលច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា --លោកហេង សមអាន តែងនិងរៀបរៀង (តចប់) ១៣៣៧
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រហយមកៈ) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង (ត) ១៣៥៦
៤-មធុរសវាហិណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ១៣៦៥
៥-មហោសថជាតក(ត) --ព្រះសាសនមុនី កឹម – តូរ ពិនិត្យ ១៣៦៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ"ក"(ត) ១៣៨៤
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១៣៨៨
៨-រឿងល្បើកឡាហ្វុងតែន (La fontene) --លោកផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១៣៩០
៩-រឿងសាមកុក--អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១៣៩៦
១០-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង (ត) ១៤០៩
១១-រឿងភ្នំប្រុសភ្នំស្រីនៅខេត្តកំពង់ចាម --របស់ក្រុមទំនៀមទម្លាប់ ១៤១៧
១២-ប៉ោងជានេសាទុប្បកករណ៍ប្លែក --លោក ឌឹក គាម តែងរៀបរៀង ១៤២០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ព្រះរាជសុន្ទរកថានៃសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋថ្លែង នៅឱកាសពិធីសម្ពោធវិមានឯករាជ្យ នៅថ្ងៃទី ០៩/១១/៦២ ១៤២៣
១៤-អំពីការតាំងមន្ដ្រីសង្ឃ ១៤៣៦

Flag Counter