គ.ស ១៩៥៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែមករា លេខ១ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែមករា លេខ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រធានកថា --ព្រះទេពមុនី យូរ ប៉ុណ្ណ
២- មនុស្សយើងមិនផុតពីទុក្ខ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ១៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ភាតរភាពខាងព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ១៩
៤- ព្រះរាជោវាទ --អ្នកស្រី ធាំ ធុំ ២៤
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ីង ប៉ម ៣០
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៦
៧- នាលះនឹងទមយន្ដី --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៤៦
៨- រឿងចិញ្ចៀនទិព្វ(តចប់) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៥១
៩- រឿងប៉ូល និង វីរ៍ស៊ីនី (តចប់) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦៦
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- បុណ្យឈាបនកិច្ចសពឧបាសិកា រ៉ិត --ព្រះគ្រូសង្ឃសត្ថា ប៉ុណ្ណសម្ភាជ ៧៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែកុម្ភៈ លេខ២ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែកុម្ភៈ លេខ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អត្ដកថា --ព្រះមហា សៅរ៍ យ៉យ ៨៣
២- រឿងព្រះអង្គុលិមាលត្ថេរ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ៩២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១០៣
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១១៦
៥- នាលះនិងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ១២៩
៦- ដំណើរអស្ចារ្យនៃលោក វ៉ាសូបីយូយេ --លោក រ៉ាយ បុក ១៣៥
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ --លោក ផេងជ្រីវ ១៤៧
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ការប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ១៥៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែមិនា លេខ៣ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែមីនា លេខ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សុខកថា --ព្រះមហា សុខ វន់ ១៦៣
២- វិម្មកប្បញ្ហា --ព្រះមហា ចន្ទ័ ហុង ១៧២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿងព្រេងបួននិទាន --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១៨២
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១៨៩
៥- រឿងសាមកុក (តមក) -- ឧកញ៉ា នូ កន ១៩៨
៦- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) -- អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ២១០
៧- ដំណើរអស្ចារ្យនៃលោក វ៉ាសូបីយូយេ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ២១៩
៨- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ២២៥
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- សុន្ទរកថាថ្លែងក្នុងពិធីអនុសំវច្ចរៈមហាសន្និបាត នៃមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ១០ -- ឯកឧត្ដម សម ញ្ញាណ ២៣៥

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែមេសា លេខ៤ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែមេសា លេខ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពហុបការធម៌ --ព្រះមហា ជា ឆាយ ២៤៣
២- វិម្មកប្បញ្ហា (តចប់) -- ព្រះមហា ចន្ទ័ ហុង ២៥៤
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ២៦២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តចប់) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ២៨២
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៩១
៦- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ២៩៨
៧- ដំណើរអស្ចារ្យនៃលោក វ៉ាសូបីយូយេ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៣០៤
៨- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៣០៩
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- សកម្មភាពក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ បរិយាយពីវិធាននៃក្រុមជំនុំ --លោក ចាប ពិន ៣១៤
១០- សមណសក្ដិនៃព្រះសង្ឃ ១៣ រូប --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣១៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែឧសភា លេខ៥ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែឧសភា លេខ ៥  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិវាទូបសមកថា --ព្រះភិក្ខុ ហេន ធឿង ៣២៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិត្យមហាឈឹម ស៊ុម ៣៣៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿង សៅរ៍ សោយ --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៥១
៤- រឿងសាមកុក (តមក) -- ឧកញ៉ា នូ កន ៣៥៨
៥- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៣៦៣
៦- ដំណើរអស្ចារ្យនៃលោក វ៉ាសូបីយូយេ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៣៧០
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៣៧៩
៨- ការសន្ទនាពីសិល្បៈខ្មែរលើកទី ១-២ --លោក ចាប ពិន ៣៨៧
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ការប្រឡងបេក្ខបព្វជិត ដែនកូសាំងស៊ីន --ព្រះញ្ញាណកោសល ញ្ញាណ ឈិន ៣៩៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែមិថុនា លេខ៦ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែមិថុនា លេខ ៦  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- បកិណ្ណកកថា --ព្រះមហា ផោក យិប ៤០៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិត្យមហា ឈឹម ស៊ុម ៤១៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៤៣៥
៤- រឿងសាមកុក(តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៤២
៥- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៤៥១
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោកផេង ជ្រីវ ៤៥៨
៧- បរិយាយពីសិល្បៈខ្មែរ លើកទី ៣- ៤-៥ (តចប់) --លោក ចាប ពិន ៤៦៤
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- បុណ្យមាឃបូជានៅសាលាស្រុកក្រូចឆ្មារ --ព្រះមហា ជា អឿន ៤៧៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែកក្កដា លេខ៧ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- មត្តញ្ញុតាកថា --ព្រះមហា ជា ឆាយ ៤៨៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិត្យមហាឈឹម ស៊ុម ៤៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥១២
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥១៨
៥- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៥២៤
៦- ដំណើរអស្ចារ្យនៃលោក វ៉ាសូបីយូយេ (តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៥៣១
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥៤៤
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ពិធីបុណ្យព្រហ្មទាន --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៤៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែសីហា លេខ៨ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- មាតាបិតុគុណកថា --ព្រះ ញាណកោសល ញាណ ឈិន ៥៦៣
២- សមាសភាពក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូ ៥៧៨
៣- បញ្ញាសជាតក  
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៦០៦
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦១១
៦- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៦១៥
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦១៩
៨- សកម្មភាព នៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ បរិយាយពីការសាងវាលុកចេតិយ --លោក ចាប ពិន ៦២៣
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះបឋមសិលា នៅសិលានៅទីស្ថាបនា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦៣៤

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែកញ្ញា លេខ៩ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិធីអប់រំចិត្ត --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៦៤៣
២- ពុទ្ធបរិស័ទគឺ អ្នកណា --ឃុនបណ្ណានុរក្ស័ ប៊ូ ប៉ូរ ៦៥៦
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៦៦៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) -- ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៦៧៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) -- ឧកញ៉ា នូ កន ៦៨៤
៦- នាលះនឹងទមយន្ដី(តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៦៩៦
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧០៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ពិធីឈាបនកិច្ចសព ព្រះអមរាកិរក្ខិត អ៊ុយ ប៉ាង --ឧកញ៉ា មួង ឃួន ៧១២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែតុលា លេខ១០ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វីរិយារម្ភកថា --ព្រះគ្រូ កែ អឿន ៧២៣
២- ពុទ្ធបរិស័ទ គឺ អ្នកណា (តចប់) --ឃុនបណ្ណានុរក្ស័ ប៊ូ ប៉ូរ. ៧៣៥
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិត មហា ឈឹម ស៊ុម ៧៥៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៧៦៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៧៤
៦- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៧៨០
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៨៦
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៧៩០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យឆ្លងសាលាបាលីរងវត្តព្រះព្រហ្ម រតន៍ ខែត្រសៀមរាប --ព្រះគ្រូ កែ អឿន ៧៩៤

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែវិច្ឆិកា លេខ១១ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សាមគ្គីកថា --ព្រះមហា ឈឹម មី ៨០៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៨១២
៣- រឿងសុនក្ខត្ដលិច្ចវិបុត្ដ --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៨២១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨៣០
៥- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៨៣៦
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៨៤០
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៨៤៦
៨- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរការ ស្ថាបនាគ្រឹះស្ថាន --លោកស្រី អ៊ូ ៨៥៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរនិមន្តទៅកាន់ប្រទេសភូមា --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូរ ៨៦៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែធ្នូ លេខ១២ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សត្ថាទេមនុស្សានំ --ព្រះឧបាលិវង្ស ម៉ឹង សែស ៨៨៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៨៩៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៩០៨
៤- រឿងសាមកុក(តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩១៣
៥- នាលះនឹងទមយន្ដី (តចប់) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៩១៨
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៩២៩
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ៩៣៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ដំណើរទៅកាន់ប្រទេសភូមា (តចប់) --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូរ ៩៣៩
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលទើបតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៩៥៩
១០- ជូនដំណឹងអំពីទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា  

គ.ស ១៩៦២

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ១ ខែមករា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែមករា លេខ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា
២-លោកុត្ដរាភិសម័យ (ត) --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រីរៀបរៀង
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ១៤
៤-មធុរសវាហិណី (ត) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែព្រះញាណកោសល ឈឹន ពិនិត្យ ២៤
៥-មហោសថជាតក (ត) --លោក គឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្សកឹម តូរ ពិនិត្យ ៣០
៦-អំពីទង់ពុទ្ធសាសនា--លោក ថង វង រៀបរៀង ៣៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-វប្បធម៌ខ្មែរ (ត) --លោកលី ធាមតេង រៀបរៀង ៤២
៨-ពាក្យខ្មែរប្រែចេញពីបរទេស (ត) --ដោយគណៈកម្មការវប្បធម៌ ៤៧
៩-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៨
១០-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៤៩
១១-រឿងព្រេងចិន (ត) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៦២
១២-ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិក ខាងត្បូង --លោក ញ៉ែម ខឹម ប្រែ ៧៧
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-អនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាតនៃមន្ត្រីសង្ឃលើក ទី ១៨ --លោក ថង វង រៀបរៀង ៨៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែកុម្ភៈ លេខ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីអវិជ្ជា --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១២១
២-លោកុត្ដរាភិសម័យ (តចប់) --អ្នកឧកញ៉ាទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រីរៀបរៀង ១៤១
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រែបរៀបរៀង ១៤៨
៤-មធុរសវាហិណី (ត) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតល្វី ឯម ប្រែព្រះញាណកោសល ឈឹន ពិនិត្យ ១៥៨
៥-មហោសថជាតក (ត) --លោកអ៊ឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្សកឹម តូរ ពិនិត្យ ១៦៦
៦-រឿងនារទកស្សប កាព្យពាក្យ ៩ --លោក យូរ អ៊ុន និពន្ធ ១៧១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-ការអានពាក្យវប្បធម៌ --លោក គួច គីឡេង រៀបរៀង ១៩៦
៨-ពាក្យខ្មែរប្រែចេញពីបរទេស(ត) --ដោយគណៈកម្មកាវប្បធម៌ ២០៣
៩-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២០៤
១០-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន រែប ២០៥
១១-រឿងព្រេងចិន (ត) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ២០៨
១២-ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកខាងត្បូង (តចប់) --លោក ញ៉ែម ខឹម រែប ២១០
១៣-រឿងព្រេងប្រារព្ធសុភាសិត ៤ បទថា ឃ្លានខំអត់ ខ្សត់ខំរក គេឱ្យច្រើនកុំយក ខ្លាចឱ្យចូលជិត ២១៦
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-មហាសន្និបាតនៃសមាគមមិត្តពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ២២២
១៥-គិលានដ្ឋានចំរើនសុខភាព ២៣៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៣ ខែមិនា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែមីនា លេខ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-លោកុត្តរចិត្ត --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង ២៤៦
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមតៈ) (ត) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ២៥៧
៣-មធុរសវាហិណី (ត) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតល្វី ឯម ប្រែព្រះញាណ កោសល ឈិន ពិនិត្យ ២៦៣
៤-មហោសថជាតក (ត) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្សកឹម តូរ ពិនិត្យ ២៧១
៥-រឿងនារទកស្សប កាព្យពាក្យ ៩ (តចប់) --លោកយូរ អ៊ីន និពន្ធ ២៧៨
៦-សម្មោទមានាជាតក --ព្រះញាណកោសល ឈិន រៀបរៀង ៣០០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-បញ្ហាផ្សាយអក្សរសាស្ដ្រនៅបច្ចុប្បន្នកាល --លី ធាមតេង រៀបរៀង. ៣០៦
៨-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" ៣១៤
៩-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣១៥
១០-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៣១៦
១១-រឿងព្រេងចិន(ត) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៣៣៤
១២-រឿងព្រេងប្រារព្ធសុភាសិត ៤ បទ (តចប់) ៣៤០
១៣-រឿងព្រេងប្រទេសយូហ្គោស្លាវី --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ៣៤៦
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនាមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា នៅក្រុងរង្គុន (សហភាពភូមា) ៣៥៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៤ ខែមេសា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែមេសា លេខ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា ៣៦៥
២-លោកុត្តរចិត្ត (ត) --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង ៣៧០
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) (ត) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ៣៨០
៤-មធុរសវាហិណី (ត) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែព្រះញាណ កោសល ឈិន ពិនិត្យ ៣៨៩
៥-មហោសថជាតក (ត) --លោកអឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៣៩៨
៦-ការរលាយនៃភពផែនដី និងកើតជាថ្មីសាឡើងវិញ កាព្យ--លោកញូង សឿន និពន្ ៤១០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-អំពីអារ្យធម៌ខ្មែរ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៤៣០
៨-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស (ត) --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" ៤៣៧
៩-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៣៨
១០-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៤៣៩
១១-រឿងព្រេងចិន (ត) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៤៥៨
១២-រឿងព្រេងប្រទេសហ្ស៊ីវ --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែភាសាអង់គ្លេស ៤៦៤
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីប្រគេនសញ្ញាប័ត្រពុទ្ធិបឋមសិក្សាបឋមភូមិ ដល់សមណនិស្សិត--លោក ថង វង រៀបរៀង ៤៦៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៥ ខែឧសភា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែឧសភា លេខ ៥  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សទ្ធម្មកថាព្រះញាណវីរិយៈ --វ៉ាន់ សាឌុំ រៀបរៀង ៤៨៣
២-លោកុត្តរចិត្ត (តចប់) --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង ៤៩៤
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) (ត) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ៥០៨
៤-មធុរសវាហិណី(ត)--សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែព្រះញាណកោសល ឈឹនពិនិត្យ ៥១៧
៥-មហោសថជាតក (ត) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរពិនិត្យ ៥២៣
៦-ការរលាយនៃភពផែនដីនិងកើតឡើងជាថ្មីសាឡើងវិញ (តចប់) --កាព្យលោកញូង សឿង និពន្ធ ៥៣៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-ភាសាសាស្ដ្រនិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ --លោកឌឹក គាម រៀបរៀង ៥៥៥
៨-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស (ត) --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" ៥៦៦
៩-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥៦៧
១០-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៥៦៨
១១-រឿងព្រេងចិន (ត) --លោករ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៥៧៨
១២-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៥៨៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា នៅមុខព្រះសក្យមុនីចេតិយ --លោក ថង វង រៀបរៀង ៥៩២

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៦ ខែមិថុនា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-ឆ្នាំទី ៣៤ ខែមិថុនា លេខ ៦  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ស្ដីអំពីអដ្ឋិង្គិកមគ្គ អធិប្បាយ --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រីរៀបរៀង ៦០៣
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រហយមកៈ) (ត) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ៦១៧
៣-មធុរសវាហិណី (ត) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ៦២៨
៤-មហោសថជាតក (ត) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៦៣៥
៥-ប្រវត្ដិព្រះឥន្ទនិងសង្គ្រាមអសុរ (ពាក្យកាព្យ) --លោកផល ទិត្យ និពន្ធ ៦៥១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ភាសាសាស្ដ្រនិងអក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ (ត) --លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៦៦៧
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស (ត) --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃ ការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" ៦៨៥
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (ត) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៦៨៦
៩-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៦៨៧
១០-រឿងព្រេងចិន (ត) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៧០៣
១១-រឿងព្រេង ទាក់ទងដោយភូមិសាស្ត្រខ្មែរ ៧១៥
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ដំណឹងផ្សេងៗ នៃក្រសួងធម្មការ ៧១៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៧ ខែកក្កដា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អដ្ឋង្គិកមគ្គ អធិប្បាយ --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង (តចប់) ៧២៣
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង ៧៣៣
៣-មធុរសវាហិណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ៧៤១
៤-មហោសថជាតក --លោកអឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ (ត) ៧៥១
៥-ប្រវត្ដិព្រះឥន្ទនិងសង្គ្រាមអសុរ (ពាក្យកាព្យ) --លោកផល ទិត្យ និពន្ធ (តចប់) ៧៦៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ភាសានិងអក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ --លោកឌឹក គាម រៀបរៀង (ត) ៧៧៦
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស --ដោយគណៈកម្មការជាតិ នៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" (ត) ៧៩១
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៧៩២
៩-រឿងសាមកុក--អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៧៩៣
១០-រឿងព្រេងទាក់ទងដោយប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា ៨១២
១១-អង្គរនិងសម័យអង្គរ--លោកផេង ជ្រីវ ប្រែពីទស្សនាវដ្ដី "ញូវ អូរីយ៉ង"(ក្រុងប្រាក)លេខ ៣ / ១៩៦១ ៨២០
១២-អ្នករៀងដើម្បីជាតិ--លោកអាំង ហួន អតីតអប់រំសុខភាពខេត្តសៀមរាបរៀបរៀង ៨២៩
III. បច្ចុប្បន្នភាពជាតិ  
១៣-ព្រះរាជពិធីបួងសួងលាព្រះបំណន់នៅខេត្តសៀមរាបនិងព្រះវិហារសួគ៌ (កណ្ដាល) ៨៣១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៨ ខែសីហា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-គិហិសមណសុខកថា --ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ តែងនិងរៀបរៀង ៨៤៥
២-គោលច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ហេង សមអាន តែងនិងរៀបរៀង ៨៦១
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង (ត) ៨៧៧
៤-មធុរសវាហុណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ៨៨៩
៥-មហោសថជាតក --លោកគឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ (ត) ៨៩៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-ភាសានិងអក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ --លោក ឌឹក គាម តែងនិងរៀបរៀង (តចប់) ៩០១
៧-សិលាចារឹកនៅប្រាសាទវិមានអាកាស --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ប្រែរៀបរៀង ៩១៥
៨-អង្គរនិងសម័យអង្គរ --លោកផេង ជ្រីវ ប្រែពីទស្សនាវដ្ដី "ញូវ អូរយ៉ង់"(ក្រុងច្រក) លេខ ៣/១៩៦១(តចប់) ៩២៤
៩-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេសដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ"ក" ៩៣៨
១០-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៩៣៩
១១-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៩៤០
១២-សកម្មភាពក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៩៤៥
III. បច្ចុប្បន្នភាពជាតិ  
១៣-ពិធីសម្ពោធព្រះវិហារអាពាធិការនុគ្រោះ និងពិធីបញ្ចុះសីមាវត្តអង្គសិម្ពលី ៩៥២
១៤-ពិធីសម្ពោធព្រះវិហារអាពាធិការនុគ្រោះ  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ៩ ខែកញ្ញា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ធម្មវិចារណកថា --ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង ៩៦៣
២-គោលច្បាប់--ព្រះពុទ្ធសាសនា លោក ហេងសមអាន តែងនិងរៀបរៀង (ត) ៩៧៩
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) --លោកប៊ូ ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង(ត) ៩៨៨
៤-មធុរសវាហិណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សា ប្រែរៀបរៀង (ត) ៩៩៦
៥-មហោសថជាតក (ត) ១០០៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-បែបអក្សរខ្មែរសម័យសិលាចារឹកហាន់ជ័យ ១០១៩
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស--ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក" (ត) ១០២៨
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១០៣០
៩-រឿងសាមកុក--អ្នកឧកញ៉ានូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១០៣១
១០-រឿងព្រេងចិន --លោករ៉ាយ ប៊ុក ភូឈួយខេត្តតាកែវ ប្រែរៀបរៀង(ត) ១០៤១
១១-រឿងទាក់ដំរី នៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ១០៤៧
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១២-សុន្ទរកថានៃលោករដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការ ១០៦១
១៣-សន្និសីទស្ដីពីពុទ្ធសាសនានៃលោកបណ្ឌិតដាក់ ជាតិឥណ្ឌៀ ១០៦៦

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ១០ ខែតុលា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ធម្មវិចារណកថា --ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង (ត) ១០៨៣
២-គោលច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា --លោកហេង សមអាន តែងនិងរៀបរៀង (ត) ១០៩៤
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង (ត) ១១០៧
៤-មធុរសវាហិណី --សម្ដេច ព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ១១១៥
៥-មហោសថជាតក (ត) ១១២៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក"(ត) ១១៤៣
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង(ត) ១១៤៦
៨-រឿងល្បើកហ្វុងតែន (La fontene) --លោកផេង ជ្រីវប្រែពីភាសាបារំាង ១១៤៩
៩-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១១៦០
១០-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ភូឈួយខែត្រតាកែវ រៀបរៀង (ត) ១១៨៤
១១-ទំនៀមទម្លាប់កុលសម្ព័ន្ធ --លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ១១៩០
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ពិធីប្រគេនសញ្ញាប័ត្រឋានៈជាមេគណៈក្រុងភ្នំពេញ ចំពោះព្រះតេជគុណ រាជ កឹង ១១៩៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ១១ ខែវិច្ឆិកា ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ធម្មវិចារណកថា --ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង (ត) ១២០៤
២-គោលច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ហេង សមអាន តែង និងរៀបរៀង (ត) ១២១២
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះយមកៈ) --លោកប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង (ត) ១២២០
៤-មធុរសវាហិណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង(ត) ១២២៨
៥-មហោសថជាតក (ត) ១២៣៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ "ក"(ត) ១២៥៤
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១២៥៨
៨-រឿងល្បើកឡាហ្វុងតែន (La fontene) --លោកផេង ជ្រីវប្រែពីភាសាបារំាង ១២៦០
៩-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១២៦៨
១០-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ភូឈួយខេត្តតាកែវ រៀបរៀង (ត) ១២៩៨
១១-រឿងត្រពាំងលាក់នង្គ័ល របស់ក្រុមទំនៀមទម្លាប់ ១៣០៣
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ពិធីសម្ពោធវិមានឯករាជ្យ ១៣០៨
១៣-ពិធីតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រ ១៣១៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៤ លេខ ១២ ខែធ្នូ ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦២

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I.ផ្នែកសាសនា  
១-ធម្មវិចារណកថា --ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង (តចប់) ១៣២៣
២-គោលច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា --លោកហេង សមអាន តែងនិងរៀបរៀង (តចប់) ១៣៣៧
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រហយមកៈ) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ប្រែរៀបរៀង (ត) ១៣៥៦
៤-មធុរសវាហិណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ១៣៦៥
៥-មហោសថជាតក(ត) --ព្រះសាសនមុនី កឹម – តូរ ពិនិត្យ ១៣៦៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេស --ដោយគណៈកម្មការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ"ក"(ត) ១៣៨៤
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១៣៨៨
៨-រឿងល្បើកឡាហ្វុងតែន (La fontene) --លោកផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១៣៩០
៩-រឿងសាមកុក--អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១៣៩៦
១០-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង (ត) ១៤០៩
១១-រឿងភ្នំប្រុសភ្នំស្រីនៅខេត្តកំពង់ចាម --របស់ក្រុមទំនៀមទម្លាប់ ១៤១៧
១២-ប៉ោងជានេសាទុប្បកករណ៍ប្លែក --លោក ឌឹក គាម តែងរៀបរៀង ១៤២០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ព្រះរាជសុន្ទរកថានៃសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋថ្លែង នៅឱកាសពិធីសម្ពោធវិមានឯករាជ្យ នៅថ្ងៃទី ០៩/១១/៦២ ១៤២៣
១៤-អំពីការតាំងមន្ដ្រីសង្ឃ ១៤៣៦

គ.ស. ១៩៥៥

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែមករា លេខទី ១ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សង្ខិតន័យពីប្រវត្តិពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសកម្ពុជា នាអតីតកាល --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ
២- សីលធម៌ --ឃុនបណ្ណារ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូ ២២
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ ( តមក ) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងសៅរ៍រសាយ ( តមក ) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥៤
៥- រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៩
៦- ដំនឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ ( តមក ) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦៧
៧- រឿងបល័ង្កទិព្យ ( តមក ) --លោក វ៉ាយ ប៉ុក ៧៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី --( តមក ) ក្រសួងធម្មការ ៧៩
៩- ដំណើរទស្សនកិច្ចនៃឯកឧត្ដម អ៊ូ នូ  
១០- វិចារណកថា  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែកុម្ភៈ លេខទី ២ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨៣
២- អភយទានពិសេស --ព្រះឧបាលិវង្ស សូរ ហាយ ៨៧
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ ( តមក ) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ១០២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ១១៨
៥- រឿងបល័ង្កទិព្យ ( តមក ) --លោក វ៉ាយ ប៉ុក ១២២
៦- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ  
៧- បរិយាយអំពីចម្រៀង --លោក ចាប ពិន ១៣១
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- អនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាទទី ១១ នៃមន្ត្រីសង្ឃ សម្រាប់ឆ្នាំ ១៩៥៥ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌតិ្យ ១៤៦
៩- ពិធីបុណ្យទក្ខិណានុប្បទានរបស់ --ព្រះសាសនមុនី មាស កងចៅអធិការវត្ត ពិភទ្ទរង្សី --ព្រះវិន័យធរអនុគណ ឯក ញឹម ១៥១

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែមិនា លេខទី ៣ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មីនា លេខ ៣ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មីនា លេខ ៣ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ១៦៣
២- រាជវសតីកថា --ព្រះអាចារ្យ ហេន ធឿង ១៦៩
៣- វិរុទ្ធវត្ថុកថា --ព្រះវិភុទ្ធញ្ញាណ សោម ឡុច ១៧៩
៤- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ១៨៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ២០៣
៦- អនុស្សាវរីយ៍ ចំពោះព្រះបាទសម្ដេច ព្រះនរោត្ដម សីហនុ វរ្ម័ន --លោក អ៊ុង ស៊ុមន៍ ២១២
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២១៦
៨- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង-ជ្រីវ ២២២
៩- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ២២៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យស្រោចទឹកចំរើនព្រះជន្មសម្ដេច ព្រះសុធម្មាធិបតី អ៊ុង ស្រី សង្ឃនាយក គណៈធម្មយុត្តិ អាចារ្យវត្តបទុមវតី ២៣៥
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ២៣៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែមេសា លេខទី ៤ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មេសា លេខ ៤ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មេសា លេខ ៤ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ២៤៣
២- ឃ្លោកលិចអំបែងអណ្ដែត --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ២៥៣
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ២៦១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ២៦៩
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៧៤
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ២៨២
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ២៨៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ពិធីចែកព្រហ្មទាន ដល់សមណនិស្សិត សាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៩៥
៩- ពិធីបុណ្យបូជាសពលោកគ្រូ ចិន ទិត ចៅអធិការវត្តបឹង រ៉ៃ ខេត្ដស្វាយរៀង --លោក ញ៉ែម ខឹម ៣១០
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣១៩
១១- ពិធីបុណ្យស្រោចទឹកចម្រើនព្រះជន្មសម្ដេចព្រះសុធម្មបតី អ៊ុង ស្រី  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែឧសភា លេខទី ៥ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤០៣
២- ឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរបំផុត --លោក យូរ អ៊ុន ៤០៨
៣- វិវាទមូល --ព្រះឧបាលំវង្ស ម៉ឹង សែស ៤១២
៤- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិត្យមហា ឈឹម ស៊ុម ៣៥៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- កម្លាំងនៃសាមគ្គី --ព្រះមហា ម៉ៅ ខាត់ ៤៣៤
៦- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៤៤៣
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៥០
៨- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៤៥៦
៩- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៤៦២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- គមនប្បវត្ដិ --ព្រះមហា ទួត ទឹម ៤៦៩
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៤៧៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៧ ខែមិថុនា លេខទី ៦ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៥៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ២៧ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៥៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ៣២៣
២- អត្ដានុរក្ខកថា --ព្រះអាចារ្យ ផេង សុន្ទរ៍ ៣៣១
៣- រឿងមាណពអ្នកឈ្លាសក្នុងស្នាមជើង --ឃុនសិរីមេធី ស្រី អ៊ូ ៣៣៩
៤- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៣៥៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៦២
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៦៨
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៣៧៧
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៣៨៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បុណ្យឆ្លងព្រះវិហារនឹងសាលាបឋមសិក្សា នៅវត្តសិរីបទុម(វត្តអន្ទង់ស)ស្រុក កងមាស.កំពង់ចាម--លោក ចាប ពិន ៣៩១

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែកក្កដា លេខទី ៧ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែកក្កដា លេខ ៧  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ធម្មានុធម្មប្បដិបត្ដិកថា --ព្រះមហា ថោង យុ ៤៨៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៤៩០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- និទានសុភាសិត --ព្រះមហា ម៉ៅ ខាន់ ៥០១
៤- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥០៦
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥១៦
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥២៦
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៥៣៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨-ពិធីហែព្រះសារីរិកធាតុនៅព្រៃនគរ --ព្រះញាណកោសលញាណ ឈឺន ៥៤៣
៩- របៀបសិក្សានៃសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៥៤

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែសីហា លេខទី ៨ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែសីហា លេខ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សិប្បកថា --ព្រះឃោសធម្ម ម៉ឹង សែស ៥៦៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៥៧៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ការទស្សនានិម្មាបនកម្មខ្មែរ --លោក ញ៉ែម ខឹម ៥៨៨
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦០១
៥- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦១០
៦- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៦២០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៧- ប្រវត្ដិវត្តបទុមវតីរាជរាម --ឃុនបណ្ណារក័្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៦២៩
៨- ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា នៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន --លេខាធិការ ញែម ខឹម ៦៣៧

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែកញ្ញា លេខទី ៩ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែ កញ្ញា លេខ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សាសនាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណា --ព្រះឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ ៧២៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤ --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៧៣៤
៣- រឿងធម្មទ្ធជបណ្ឌិត --លោក គាំ ឌុំ ៧៥១
៤-ប្រស្នាធម៌ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូ  
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ពិធីបំបួសនាគជាតិភូមា --លោក ញែម ខឹម ៧៦៩
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៨២
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៨៨
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៧៩២
៩- និទានសុភាសិត --ព្រះមហាម៉ៅ ខាន់  
១០- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម  
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីសម្ភោទ្យបើកសាលាបាលីរង វត្ត ព្រះព្រហ្មរ័តន៍ ខេត្តសៀមរាប –ព្រះគ្រូអនុគណ កែ អឿន  
១២- សេចក្ដីបរិសុទ្ធនៅឯណា --ព្រះទេពសត្ថា កិម តូ  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែកញ្ញា លេខទី ១០ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែតុលា លេខ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សាសនាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណា --ព្រះបាឧលិវង្ស សូរ ហាយ ៧២៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤ ( តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៧៣៤
៣- រឿងធម្មទ្ធជបណ្ឌិត --លោក គាំ ឌុំ ៧៥១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ពិធីបំបួសនាគជាតិភូមា --លោក ញ៉ែម ខឹម ៧៩៦
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៨២
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្តារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៨៨
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្យ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៧៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែវិច្ឆិកា លេខទី ១១ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា លេខ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ឃរាវាសធម៌ --ព្រះបាឡាត់ឧត្ដមលិខិត សុង ស៊ីវ ៨០៣
២- ប្រស្នាធម៌ ៥ខ --ឃុនបណ្ណារក័្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៨១៩
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤(តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៨២៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ទំនៀមហុចស្លាម៉ាត់ --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៨៣៥
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨៤១
៦- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៨៤៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៧- មហាធម្មសង្គាយនានៃព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ញែម ខឹម ៨៥៨
៨- ពិធីបុណ្យពុទ្ធាជយន្ដិនៅប្រទេសឥណ្ឌៀ --លោក ទៀងតៃ ឈុន ៨៧៥
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៨៧៩

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៧ ខែធ្នូ លេខទី ១២ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៥

A-ឆ្នាំទី ២៧ ខែធ្នូ លេខ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- មច្ឆរិយៈគឺអ្វី --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ៨៨៣
២- ចិត្តកថា --ព្រះបាឡាត់ឧត្ដមលិខិត សុង ស៊ីវ ៨៩០
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤ --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៩០៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សង្គ្រាមកំបាំង --ឃុនបណ្ណារក័្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៩១៣
៥- សាលារៀននៅប្រទេសជប៉ុន --អ្នកស្រី សារិះយ៉ាន ៩២០
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩៣១
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៩៣៩
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៩៤៧
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបំបួសកុលបុត្រជាតិបារាំងសែសម្នាក់នៅវត្តឧណ្ណាលោម --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៩៥៤

គ.ស ១៩៦០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី៣២ ខែ មករា លេខ ១ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មករា លេខ ១ – ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៦០  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះសមណគោតមសម្មាសម្ពុទ្ធ --លោក រដ្ឋ លេខាធិការ សូ ណែម
២-ព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនានាំទៅកាន់សេចក្ដីសុខ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១០
៣-មធុរសវាហិណី --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឺន ពិនិត្យ ២២
៤-មហោសថជាតក --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៤១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ៥១
៦-រឿងព្រេងអេហ្ស៊ីប ចែងអំពីការវិនិច្ឆ័យនៃការាឃូស --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ៥៩
៧-សុភាសិតជាតិប៉ុល នឹងទូគូលឿរ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែពីភាសាបារាំង ៦៥
៨-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧២
៩-ពាក្យវប្បធម៌ --លោក សម ថាំង សមាជិកគណៈកម្មការវប្បធម៌ ៩១
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០-អនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាតនៃមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ១៦ --លោក ថង វង ៩៨
១១-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ១១៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី៣២ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ – ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៦០  
I. ផ្នែកសាសន  
១-វិចារណកថា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ១២១
២-ចក្កធម្មកថា របស់ --ព្រះមហា ទូច សានី ១២៩
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត --ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈិន ពិនិត្យ ១៤១
៤-មហោសថជាតក --លោក អឹម.ភន ចម្លងពីសាស្ត្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរពិនិត្យ ១៥៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រស្លឹករឹត ១៦៣
៦-រឿងព្រេងរុស្សី ចែងអំពីវិទ្យាសាស្ត្រដ៍ប៉ិនប្រសព្វ --ស សារា ប្រែពីភាសាបារាំង ១៧១
៧-សត្រូវរបស់ខ្ញុំ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ១៨២
៨-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ- កន ១៨៨
៩-ពាក្យវប្បធម៌.(តមក) --លោក សម ថាំង សមាជិកគណៈកម្មការវប្បធម៌ ២២១
១០-រឿងព្រេងអេហ្ស៊ីប --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម  
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១១-ពិធីហែ សព ឧកញ៉ា សោភ័ណមន្ត្រី ជួន នុត --លោក ចាប ពិន ២២៧
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ២៣៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី៣២ ខែ មិនា លេខ ៣ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មីនា លេខ ៣ – ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មីនា លេខ ៣ - ១៩៦០  
F-ពរសព្ទសាធុការក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វចីសន្ដិភាវកថា របស់ព្រះវិន័យធម្ម --ថោង យុ ២៤១
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បញ្ញត្តិ) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ២៥២
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈីន ពិនិត្យ ២៦៣
៤-មហោសថជាតក --លោក អឹម.ភន ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ២៧៥
៥-ព្រះទិវង្គតនៃព្រះប្រិយមហាក្សត្រជាទីគោរព  
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ២៨៥
៧-អ្នកជម្ពូទ្វីបរស់នៅប្លែកគេមែន --លោក កួច គីឡេង ២៩៧
៨-រឿងព្រេងសត្វកូនលោក ៣០៤
៩-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៣១៣
១០-ពាក្យវប្បធម៌.(តមក) --លោកនាង ហ៊ូ លោករៀបរៀង លោកសម ថាំង ពិនិត្យ ៣៣១
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីបុណ្យបូជាសព ព្រះមុនីកោសល សោម ឈុន --លោក ថង វង រៀបរៀង ៣៣៦
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត ៣៥៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី៣២ ខែ មេសា លេខ ៤ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មេសា លេខ ៤ – ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មេសា លេខ ៤ - ១៩៦០  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៦១
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បញ្ញត្តិ) (តមក) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៣៧៧
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈីន ពិនិត្យ ៣៨៩
៤-មហោសថជាតក --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៤០៤
៥-ប្រវត្ដិព្រះនាងឥសិទាសីថេរី --លោក យូ អ៊ុន ប្រែចាកភាសាបាលី ៤១៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៤២៣
៧-រឿងព្រេងប្រទេសស៊ុយអែដ --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែចាកភាសាអង់គ្លេស ៤៣១
៨-ស្នាដៃឪពុក --លោក ស៊ីន ផូ រៀបរៀង លោក ចាប ពិន ពិនិត្យ ៤៣៨
៩-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន (ប្រែ ) ៤៥៧
១០-ពាក្យវប្បធម៌ (តមក) --លោក នាង ហ៊ូ រៀបរៀង លោក សម-ថាំង ៤៦១
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-មហាសន្និបាតសមាគមមិត្តពុទ្ធិកវិទ្យាល័យលើកទី ១១ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ៤៦៨
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៤៨០
១៣-អ្នកជម្ពូទ្វីបរស់នៅប្លែកគេមែន --លោក កួច គឺឡេង រៀបរៀង  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី៣២ ខែ ឧសភា លេខ ៥ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ ឧសភា លេខ ៥ – ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦០  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៨៣
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ)(តមក) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៤៩៤
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈីន ពិនិត្យ ៥១២
៤-មហោសថជាតក --លោក អឹម ភនចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៥២៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៥៣៣
៦-រឿងព្រេងវត្តបញ្ញាជី --លោក មាស ហាំ រៀបរៀង ៥៥៣
៧-រឿងព្រេងរុស្សី --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែចាកភាសាអង់គ្លេស ៥៥៣
៨-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន (ប្រែ ) ៥៦៨
៩-ពាក្យវប្បធម៌ (តមក) --លោក នាង ហ៊ូ រៀបរៀង លោក សម ថាំង ពិនិត្យ ៥៨០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០-បុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ --លោក ថង វង រៀបរៀង ៥៨៩
១១-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥៩៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ៦ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦០  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣២ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦០  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា របស់ព្រះពុទ្ធវង្ស --កឹម តូរ ៦០១
២-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៦០៨
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ.រៀបរៀង ៦១៧
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈីន ពិនិត្យ ៦២៨
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម.ភន ចម្លងពីសាស្ដ្រស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៦៤៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ដ្រាស្លឹករឹត ៦៥៣
៧-អំពីទំនៀមប្រណាំងទូកង នៅស្រុកបាសាក់ ខេត្តឃ្លាំង (កូសាំងស៊ីន) --លោក ថាច់ ប៉ែន រៀបរៀង ៦៧៣
៨-រឿងព្រេងប្រទេសអេថ្យូពី --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែចាកភាសាអង់គ្លេស ៦៩៣
៩-រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន (ប្រែ) ៧០៤
១០-ពាក្យវប្បធម៌.(តមក) --លោក នាង ហ៊ូ រៀបរៀង លោក សម ថាំង ពិនិត្យ ៧១០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ក្រសួងធម្មការ --លោក ថ វង រៀបរៀង ៧១៧
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ(តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧១៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីសៀវភៅ  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧២១
២-មហានារទកស្សបជាតក --លោក យូរ អ៊ុន ប្រែរៀបរៀង ៧៣៤
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បញ្ញត្តិ) --លោក ប៉ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៧៤៨
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្តេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្យ ៧៥៧
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៧៧១
II.ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៧៧៧
៧-រឿងព្រេងប្រទេសក្រិក --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀមប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ៨០១
៨-រឿងព្រេងនឹងរឿងបុរាណជប៉ុនក្នុងមធ្យមសម័យ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៨១៦
៩-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៨២៥
១០-ពាក្យវប្បធម៌ (តមក) --លោក នាង ហ្វី រៀបរៀងលោក សម ថាំងពិនិត្យ ៨២៩
III.កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ក្រសួងធម្មការ ៨៣៥
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៨៣៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ៨ ខែ សីហា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨៤១
២-សេចក្ដីបរិសុទ្ធនៅឯណា? របស់ --ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ៨៥១
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះកថាវត្ថុ) (តមក) --លោក ប៉ូ-ប៉ូ រៀបរៀង ៨៦១
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្យ ៨៧០
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៨៨១
II.ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៨៩៥
៧-រឿងព្រេងទាក់ទងនឹងទំនៀមធ្វើពិធីសម្លាប់មនុស្សដើម្បីផ្ដាច់គ្រោះ --ថង វង រៀបរៀង តាមឯកសាររបស់ក្រុម ជំនុំទំនៀមទម្លាប់ ៩២១
៨-រឿងព្រេងនឹងរឿងបុរាណជប៉ុនក្នុងមធ្យមសម័យ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៩២៩
៩-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៩៣៧
១០-ពាក្យវប្បធម៌ (តមក) --លោក នាង ហ្វី រៀបរៀងលោក សម ថាំងពិនិត្យ ៩៤៣
III.កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ការធ្វើសន្និសីទ --លោក អៀង គុណ សាគី រៀបរៀង ៩៥២
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៥៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៦១
២-គោលព្រះនិព្វាន --ព្រះឧបាលិវង្ស សូរ ហាយ រៀបរៀង ៩៨១
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះកថាវត្ថុ) (តមក) --លោក ប៉ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៩៩៩
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្ ១០០៨
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម-តូរ ពិនិត្យ ១០១៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ-សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១០២៧
៧-រឿងព្រេងរឿងព្រេងប្រទេសអារ៉ាប់ --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ១០៤២
៨-រឿងព្រេងនឹងរឿងបុរាណជប៉ុនក្នុងមធ្យមសម័យ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១០៥១
៩-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១០៦១
១០-ពាក្យវប្បធម៌ (តមក) --លោក នាង ហ្វី រៀបរៀងលោក សម ថាំងពិនិត្យ ១០៦៩
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពត៌មានផ្សេងរបស់ក្រសួងធម្មការ ១០៧៦
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១០៧៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ១០ ខែ តុលា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធនឹងលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ញ៉ែម ខឹម រៀបរៀង ១០៨១
២-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០៨៨
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះកថាវត្ថុ) (តមក) --លោក ប៉ូ ប៉ូ រៀបរៀង ១០៩៩
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្ ១១១៣
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ១១១៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១១២៩
៧-រឿងព្រេងនឹងរឿងបុរាណជប៉ុនក្នុងមធ្យមសម័យ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១១៥៩
៨-អធិប្បាយសុភាសិត --លោក ស្ដើង ធូរ រៀបរៀង លោក ឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ពិនិត្យ ១១៦៦
៩-រឿងព្រេងប្រទេសហ្វីលីព្វីន --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែចាកភាសាអង់គ្លេស ១១៨២
១០-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១១៨៧
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពត៌មានផ្សេងៗ របស់ក្រសួងធម្មការ ១១៩៤
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១១៩៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ១១ ខែ វិច្ឆិកា ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីសៀវភៅ  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១២០១
២-តម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ស្ដើង ធូរ រៀបរៀង ១២២០
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះកថាវត្ថុ) (តមក) --លោក ប៉ូ ប៉ូ រៀបរៀង ១២៣៨
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្យ ១២៤៨
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ១២៥៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១២៦១
៧-រឿងនាងសក់ក្រអូប --លោក ញ៉ែម ខឹម រៀបរៀង តាមឯកសារទំនៀមទម្លាប់ ១២៧១
៨-រឿងសង្គ្រាម រវាងគីង្គក់នឹងព្រះព្រហ្ម --លោក លាង ហាប់ អាន រៀបរៀង ១២៧៧
៩-រឿងព្រេងប្រទេសអ៊ុយក្រែន --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែចាកភាសាអង់គ្លេស ១២៨៣
១០-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១២៩៤
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១១៩៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣២ លេខ ១២ ខែ ធ្នូ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦០

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៣២១
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះកថាវត្ថុ) (តមក) --លោក ប៉ូ ប៉ូ រៀបរៀង ១៣៣៥
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន ពិនិត្យ ១៣៤៤
៤-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធ វង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ១៣៥០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥-រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក បឺ សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៣៦១
៦-រឿងសាមកុក ( តមក ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១៣៧០
៧-រឿងស្ដេចបាយង្កោរ --លោក ញ៉ែម ខឹម រៀបរៀង ១៣៨៦
៨-រឿងព្រេងប្រទេសវេណេហ្សុយអេឡា --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម រៀបរៀង ១៣៩៧
៩-គូរដឹងទំនៀមខ្លះនៅប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី --អ្នកស្រី ពេជ សល់ នាមដើមសារិះយ៉ាន់ប្រែ ១៤០៦
១០-រឿងជ្រូកតច្ឆកៈ --លោក ហេង សម អាន រៀបរៀង ១៤១១
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពត៌មានផ្សេងៗ របស់ក្រសួងធម្មការ ពិធីបុណ្យព្រហ្មទាន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១៤២៤
១២-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ. (តមក) --វីរិយបណ្ឌិតោ ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១៤៣៨

គ.ស ១៩៥៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែមករា លេខ១ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ជ័យកថា --ព្រះឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ
២- ជិតពេកមើលមិនឃើញ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១៩
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤(តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុមន៍ ២៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ពេជ្រព្រះរាជា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៣៤
៥- រឿងភ្នំសំពៅនៅខេត្ដបាត់ដំបង --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៤៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៣
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦០
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៧១
៩- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ --លោក ចាប ពិន ៧៨
III.កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីអនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាតលើកទី១២ នៃមន្ត្រីសង្ឃសំរាប់ឆ្នាំ១៩៥៦ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៨ ខែកុម្ភៈ លេខ២ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
F-ថ្វាយសព្ទសាធុការពរ  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ការបួសក្នុងពុទ្ធសាសនា --លោកស្រី អ៊ូ ១០៣
២- ការចំរើននឹងការសាបសូន្យធម្មវិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនា --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ១១១
៣- សតិសម្បជញ្ញកថា --ព្រះបាឡាត់ សុង ស៊ីវ ១១៨
៤- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៤(តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុមន៍ ១២៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ទំនៀមទម្លាប់ស្ត្រីនៅស្រុកទីបេ --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ១៤១
៦- សុភាសិតរាជនីតិ ពាក្យកាព្យ --អ្នកឧកញ៉ា នៅ ១៤៧
៧- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ១៥៣
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១៥៩
៩- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ១៦៧
១០- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១៨២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ព្រះអនិច្ចធម្មនៃសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយក គណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ១៨៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៨ ខែមីនា លេខ៣ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
F-សព្ទសាធុការពរ  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសារណកថា --មហា ហ៊ុន ប្រិញ ២០៤
២- មាតាបិតាគុណកថា --ព្រះអាចារ្យ ជៃ ម៉ៃ ២១៣
៣- បាឋកថារឿងពុទ្ធរូបបុរាណ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ២២០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងអ្នកស្នេហា ជាតិ សាសនា មហាក្សត្រ -- ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ២២៨
៥- រឿងព្រះបាទរុសវ៉ានសាដ នឹងព្រះនាងសេហេរិស្ដានី --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ២៣៨
៦- សុភាសិតរាជនីតិ ពាក្យកាព្យ --អ្នកឧកញ៉ា នៅ ២៤៧
៧- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ២៥៨
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៦៨
៩- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ២៧៨
១០- ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នឹងពិព័រណ៍អន្តរជាតិ --លោក ចាប ពិន ២៨៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីបុណ្យគំរប់ ២៥០០ព្រះវស្សា នៃព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៩១
១២- ពិធីបញ្ចប់កិច្ចសិក្សាខាងវិជ្ជាគរុកោសល្យនៃសមណសាស្ត្រាចារ្យ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៩៧
១៣- ការប្រគល់ឲ្យជាឧឡារិកនូវព្រះធាតុនៃព្រះសាវ័ករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៨ ខែមេសា លេខ៤ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា(ដំណើរជីវិត) --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៣០៣
២- សង្ឃសរណកថា --ព្រះមហា ហ៊ុន ប្រិញ ៣១៣
៣- បាឋកថារឿងពុទ្ធរូបបុរាណ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ៣២៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងអ្នកស្នេហា ជាតិ សាសនា មហាក្សត្រ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៣៣០
៥- រឿងព្រះបាទរុសវ៉ានសាដ នឹងព្រះនាងសេហេរិស្ដានី (តមក) --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៣៣៦
៦- សុភាសិតរាជនីតិ ពាក្យកាព្យ --អ្នកឧកញ៉ា នៅ ៣៤៤
៧- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៣៤៩
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៥៧
៩- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៣៦៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- សេចក្ដីកត់ហេតុអំពីគ្រោងការណ៍បុណ្យពាក់កណ្ដាល ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា--ក្រសួងធម្មការ ៣៧០
១១- ពិធីសម្ពោធឆ្លងមន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣៨២
១២- ពិធីបុណ្យព្រហ្មទានទី៧នៃសមាគមមិត្តពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ លោក ចាប ពិន ៣៩៨
១៣- សុន្ទរកថា --ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះអារិយកស្សប អ៊ូច  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៨ ខែឧសភា លេខ៥ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- រឿងប្រៀបធៀបរកសេចក្ដីពិត --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៤០៣
២- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជា --លោក ទៀង តៃឈុន ៤១២
៣- ឥទ្ធិបាទធម៌ --ព្រះមហា អ៊ុម ផេង ៤១៨
៤- បាឋកថារឿងពុទ្ធរូបបុរាណ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ៤២៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿងចិត្តល្ងង់ខ្លៅនឹងចិត្តចេះដឹង --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៤៣៣
៦- រឿងព្រះបាទរុសវ៉ានសាដ នឹងព្រះនាងសេហេរិស្ដានី (តចប់) --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ៤៣៨
៧- សុភាសិតរាជនីតិ ពាក្យកាព្យ --អ្នកឧកញ៉ា នៅ ៤៤៧
៨- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៤៥៦
៩- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៦៣
១០- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៤៧០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីសម្ពោធសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់នៅខេត្ដសៀមរាប --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៧៥
១២- ពិធីបុណ្យទក្ខិណានុប្បទាន --ព្រះអាចារ្យ នូ កិញ ៤៨៥
១៣- ពិធីសម្ភោធឆ្លងមន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃ(តចប់) --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៩១

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៨ ខែមិថុនា លេខ៦ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជា (តចប់) --លោក ទៀង តៃឈុន ៥០៣
២- បញ្ញាកថា --ព្រះ ឧត្ដមវិជ្ជា ឈឹម សាមី ៥១៣
៣- ប្រជុំធម៌ឧបាសក --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូរ ៥១៩
៤- បាឋកថារឿងពុទ្ធរូបបុរាណ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ៥២៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- បញ្ញាបរិយាយ --ព្រះឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ ៥៣៦
៦- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៥៤៤
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៥២
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៥៦១
៩- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥៦៧
១០- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ --លោក ចាប ពិន ៥៧៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ដំណើរទៅកាន់ប្រទេសភូមានៃប្រតិភូ៨រូប --ព្រះញាណវីរិយៈ វ៉ាន់ សាឌុម ៥៨៨
១២- ដំណើរគណៈប្រតិភូខ្មែរទៅប្រជុំសន្និសីទ នៅពុទ្ធគយាប្រទេសឥណ្ឌា --លោក ចាប ពិន ៥៩៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែកក្កដា លេខ៧ ព.ស ២៤៩៨ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែកក្កដា លេខ ៧  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា(សន្តិភាពតាមគតិពុទ្ធសាសនា) --ព្រះភិក្ខុ ខៀវ ជុំ ៦០៣
២- អត្ថទ្វារកថា --ព្រះឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ ៦១០
៣- ប្រជុំធម៌ឧបាសក(តមក) --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ៦២៧
៤- សីលធម៌ និង សិល្បសាស្ត្រ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៦៣៦
៥- បាឋកថារឿងពុទ្ធរូបបុរាណ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ៦៣៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦- វិធីអប់រំជនជាតិខ្មែរ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៦៥១
៧- ឱវាទមាតា --ព្រះមហា ឌឿក អមរ៍ ៦៥៦
៨- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៦៦១
៩- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦៦៨
១០- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៦៧៦
១១- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៦៨៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- មន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃនៅខេត្ដតាកែវ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែសីហា លេខ៨ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែសីហា លេខ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សន្ដោសកថា --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៧០៣
២- ប្រជុំធម៌ឧបាសក(តមក) --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូរ ៧១២
៣- ទោសនៃសុរា --ព្រឹន្ទបាលទោ ជា ប៉ូរ ៧២៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សេចក្ដីសុខនឹងសេចក្ដីចំរើនរបស់ប្រទេសតែងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយវប្បធម៌ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៧៣៣
៥- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៧៤៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៥៥
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៧៦២
៨- រឿង សៅរ៍ សោយ(តមក) --ព្រះមហា ឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៧៧៧
៩- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ --លោក ចាប ពិន ៧៨៥
១០- រឿងកូនភ្លោះ --អ្នកស្រី ពេជ្រ-សល់ ហៅ សារីយ៉ាន់ ជាអ្នកប្រែ  
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- មន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃនៅខេត្ដតាកែវ(តមក) --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧៩០

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែកញ្ញា លេខ៩ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែកញ្ញា លេខ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អនន្ដរិយកម្ម -- ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូរ ៨០៣
២- វចីកថា --ព្រះមហា អ៊ុម ផេង ៨១៣
៣- ច្បាប់លោកនឹងច្បាប់ធម៌ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៨២៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អក្សរសាស្ត្រខ្មែរសង្ខេប --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៨២៨
៥- រឿងវាំងជេនហ៊ូ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូ ៨៣៨
៦- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិនហ៊ាន ៨៤៨
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨៦៥
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៨៧៦
៩- រឿងព្រះបាទបរន្ដបៈ --ព្រះមហា ឌឿន អមរ៍ ៨៨៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យផ្កានៃគណៈសិស្សសីលធម៌ វត្តឧណ្ណាលោម --លោក ញ៉ែម ខឹម ៨៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែតុលា លេខ១០ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែតុលា លេខ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ចិត្តតាក់តែងរូប --ឃុនបណ្ណារ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៩០៣
២- កុរុធម៌ --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ៩១១
៣- កម្មបថកថា --ព្រះមហា មៀច ជ័យ ៩២១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ប្រវត្ដិការណ៍ខ្មែរបុរាណ --លោក មាស ធាន់ ៩៣១
៥- អក្សរសាស្ត្រខ្មែរសង្ខេប(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៩៣៤
៦- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៩៤៤
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩៥៥
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៩៦៥
៩- ការដាំដើមឈើយកផ្លែ --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ៩៧២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យកតញ្ញូកតវេទិតានៃក្រុមសិស្ស ធ្វើចំពោះសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម វត្តលង្កា--ព្រះមហា សម សុខ ៩៨២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែវិច្ឆិកា លេខ១១ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា លេខ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ --ព្រះភិក្ខុប៉ាង ខាត់ ១០០៣
២- កុរុធម៌(តចប់) --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ១០២០
៣- ត្រៃវចនកថា --លោក ឯក ប៉ង់ ១០៣០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អក្សរសាស្ត្រខ្មែរសង្ខេប(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១០៣៩
៥- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ១០៥០
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១០៥៦
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១០៦២
៨- សាស្ត្រាចចក --លោក ចាប ពិន ១០៦៩
៩- ឆ្កែសតូឡូហ្សែន --លោក ផេង ជ្រីវ ១០៨២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យសពសម្ដេចព្រះសុធម្មាធិបតី អ៊ុង ស្រី សង្ឃនាយកគណៈធម្មយុត្តិ --លោក ឯន ប៉ង់ ១០៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៨ ខែធ្នូ លេខ១២ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៦

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែធ្នូ លេខ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ(តចប់) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១១០៣
២- កុរុធម៌(តចប់) --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ១១២៣
៣- មេត្តានិសង្សកថា --ឃុនបណ្ណានុរក័្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១១៣២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អក្សរសាស្ត្រខ្មែរសង្ខេប(តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១១៣៧
៥- ពេជ្រព្រះរាជា (តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ១១៤៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១១៥៣
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១១៦១
៨- ឆ្កែសតូឡូហ្សែន --លោក ផេង ជ្រីវ ១១៧៨
៩- សាស្ត្រាចចក --លោក ចាប ពិន ១១៩០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី --ក្រសួងធម្មការ ១២០០

Flag Counter