អត្ថបទ​ក្បាល​ទី ២ ឆ្នាំ​ទី ១៩ ខ្សែ​ទី១០ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- វីរបុរសពីររូបទ្វីបអាស៊ី (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៦១
២- វិធីរក្សារាងកាយ តម្រូវតាមសេចក្ដីត្រូវការ របស់ធម្មជាតិ (តមកនិងចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៧៤
៣- ឯកសហស្ររាត្រីភាគទី ១៤ (តមក) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៥៨៦
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ "រឿងអាជូដឹង " (តនិងចប់) --អ្នកឧកញ៉ាឥស្សរវង្សា សំ ស៊ុន ចៅក្រមប្រឹក្សាសាលាឧទ្ធរណ៍ ៥៩៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- យុវចរិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៦០៤
៦- សុភាសិតនិងទារកោវាទ (តមក) --លោកមហា សៅរ៍ លីវ ៦១១

អត្ថបទ​ក្បាល​ទី ១ ឆ្នាំ​ទី ២០ខ្សែ​ទី ៥ គ.ស ១៩៤៨ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ល្ខោនខោល --អ្នកឧកញ៉ាទេពពិទូរឈឹម ក្រសេម តំណាងរាស្ត្រ ១៦១
២- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា (នូរ កន) តំណាងរាស្ត្រ ១៧១
៣- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៨៩
៤- ភូមិសាស្ត្រសាកលសង្ខេប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ១៩៨
៥- ឯកសហស្ររាត្រីភាគ ទី ១៥ --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២០៨
៦- រឿង ស៊ុន យ៉ាត សេន (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២១៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- អំពីការសន្និបាតប្រគល់មុខការព្រះសង្ឃរាជនាយក វត្តឧណ្ណាលោម --សមុហពោធិញ្ញាណ ដួង ឌឿន ២២៥
៨- យុវចិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម ២៣២
៩- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

មាតិកា​អត្ថបទ ឆ្នាំ​ទី ២១ លេខ ១០ ខែ​តុលា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កវីធម្មភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៧២១
២- ការធ្វើសំពត់ហូល ផាមួង នឹងសារុង --លោកជា ជួន ៧២៤
៣- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៣១
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែររបស់គណៈកម្មការវប្បធម៌ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧៣៥
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧៤៥
៦- រឿងភោគកុលកុមារ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៧៥៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៦៧
៨- និរយកថា --មហាឱម ណាគ្រី ៧៧៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧៨៨
១០- កំណត់ស្នើអំពីរឿងស្ថាបនាវិទ្យាស្ថានមួយសម្រាប់ សិក្សាភាសាខ្មែរ ឥណ្ឌៀនៅភ្នំពេញ--លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៩៨

គ.ស ១៩២៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ខ្សែទី ១ ដល់ ១២ ព.ស ២៤៧២ គ.ស ១៩២៦

B- ខ្សែ១ ដល់ ១២  
C- សេចក្ដីប្រារព្ធ  
D- មាតិការឿង  
E- សេចក្ដីបញ្ជាក់  
១- ព្រះបន្ទូលក្រុមព្រះនរោត្ដម ភាណុវង្ស ពន្យល់អំពីបង្កើតទស្សនាវដ្ដី
២- កាលាមសូត្រ --ព្រះវិមលធម្ម ថោង ប្រែរៀបរៀង
៣- ប្រកាស --ក្រសួងព្រះរាជបណ្ណាល័យ ១៣
៤- និយាយពីលោក អូគុស្ដប៉ាវី ១៥
៥- មរណភាព លោក ប៉ានើចេរ ១៩
៦- អធិប្បាយសង្ខេបអំពី បឋមសាសនៈរបស់ --អ្នកអង្គម្ចាស់ វឌ្ឍនា យាវង្ស អព្ភយឥស្សរា ២០
៧- សេចក្ដីបង្ហាញប្រយោជន៍ --អ្នកឧកញ៉ា ជួន ហ៊ែល រៀបរៀង ២៦
៨- ធម៌ពុទ្ធជ័យមង្គល(ពាហុំ) --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង ២៩
៩- អារាធនាធម្មកថិកឱ្យសម្ដែងធម៌ --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម – ស៊ូរ ផ្ទៀងផ្ទាត់កែសម្រួល ៣៤
១០- សេចក្ដីរំលឹកគុណលោក ឡឺរេស៊ីដង្គ --ដែលបង្កើតព្រះរាជបណ្ណាល័យ ៣៨
១១- វីរិយកថា --ឧកញ៉ា សុភាធិរាជ ស៊ូ រៀបរៀង ៤០
១២- ពាក្យកាព្យ រឿងព្រះអង្គម្ចាស់ ន.ភាណុវង្ស --ឃុនរាមតេជះ សេក ជាអ្នកតែង ៤៤
១៣- ថេរបវត្ដិព្រះគ្រូធម្មចរិយាវង្ស អិត ចៅអធិការ វត្តដំណាក់ ៦៥
១៤- សេចក្ដីអធិប្បាយទសជាតក៍និងបឋមសម្ពោធ --ឧកញ៉ា វររៀង ជ័យ ជួន រៀបរៀង ៦៩
១៥- ធម៌ទេសនារបស់ កំម៉ង់ដង់ រូបែរត៍ អំពីពុទ្ធសាសនានៅទីបេត៍ --លោក ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៩២
១៦- ពុទ្ធពង្សាវតារ --មោនសៀ ល្វី-ហ្វីណូត៍ រៀបរៀង ១៤៩
១៧- កាយបរិភោគទិវត្ថុកថា --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា ឯម រៀបរៀង ៣០៨
១៨- និទានវចនៈ ពាក្យលំនាំជាហេតុជាទីតម្កល់ខាងដើម  

គ.ស. ២០០៦

អត្ថបទ ក្បាល ទី ១ ឆ្នាំ ទី ៦០ ខ្សែទី១ ខែ មករា - កុម្ភៈ- មីនា ព.ស. ២៥៤៩ គ.ស. ២០០៦

A-ឆ្នាំទី ៦០ លេខ ១ ខែ មករា-កុម្ភៈ-មិនា  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
E-គណកម្មការពិគ្រោះយោបល់  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (តចប់ ) --(ឈន អៀម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-ការស្ដារព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ --(ឈាត ស្រ៊ាង ) ៣៨
៣-សិលាចារឹកប្រាសាទភ្នំវ៉ាន ka 651 --(មីសែល ត្រាណេ) ៦១
៤-យុទ្ធោបករណ៍ និង វិធីសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមរបស់បុព្វបុរសខ្មែរ (តចប់ ) --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៦៧
៥-កំណាព្យ ជ្រូកស្រុក --(ខៀវ យ៉ុន ) ៨៥
៦-កំណាព្យ សម័យខោសំយេះ --(អ៊ុក សៅបុល ) ៨៧
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
៧-ព្រះរាជពិធីស្រង់ សុគន្ធវារី ថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជាធិបតី ទេព វង្ស សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជ នៃព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា --(សំ ធា ) ៨៩
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
៨-លិខិតថ្លែងអំណរគុណ ៩៩

អត្ថបទ ក្បាល ទី ២ ឆ្នាំ ទី ៦០ ខ្សែទី២ ខែ មេសា - ឧសភា - មិថុនា ព.ស ២៥៥០ គ.ស. ២០០៦

A-ឆ្នាំទី ៦០ លេខ ២ ខែ មេសា-ឧសភា-មិថុនា  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
E-គណកម្មការពិគ្រោះយោបល់  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ស្វែងយល់ដឹង និង ប្រតិបត្តិព្រះធម៌ (ត) --(ខៀវ យ៉ុន )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-ការស្ដារព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ (តចប់ ) --(ឈាត ស្រ៊ាង ) ២៥
៣-ប្រវត្តិទីក្រុងពារាណសី --(ញ៉ែម គឹមតេង ) ៤៥
៤-ប្រវត្តិសង្ខេបនៃព្រះចេតិយព្រះនាងបទុមវតី --(ជួប ឃាន ) ៧៣
៥-ការសម្រាលកូនរបស់ស្ត្រីជនជាតិព្នង --(លីគូលែន សមុទ្រ ) ៧៩
៦-កំណាព្យ ពពកមន្ត្រីបាំងរស្មី មាតាធិបតេយ្យ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៨៣
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
៧-ព្រះរាជពិធីស្រង់ព្រះសុគន្ធវារី ថ្វាយគណៈសង្ឃនាយក --(សំ ធា ) ៨៦
៨-ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា --(សំ ធា ) ៩១
៩-ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងមន្ត្រីសង្ឃ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា --(សំ ធា ) ៩២
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១០-លិខិតថ្លែងអំណរគុណ ១០០

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំ ទី ៦០ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា - សីហា - តុលា ព.ស ២៥៥០ គ.ស. ២០០៦

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
E-គណកម្មការពិគ្រោះយោបល់  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ស្វែងយល់ដឹង និងប្រតិបត្តិព្រះធម៌ (ត ) --(ខៀវ យ៉ុន)
II- អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-ការបូជាដើមឈើរបស់ជនជាតិខ្មែរ --(មីសែល ត្រាណេ) ២៨
៣-ប្រវត្តិវត្តចំបក់បិទមាស --(ព្រះវិន័យធរ ហួ ហួន) ៣៤
៤-រឿងព្រេងនិទាន រុក្ខទេវតា --(ហម ឆាយលី ) ៦០
៥-វិធីតែងកំណាព្យ បទយតិភង្គ --(ខៀវ យ៉ុន) ៧៣
៦-កំណាព្យ ផ្ទះថ្ម --(ជា គាន) ៧៤
III- កំណត់ និងប្រវត្តិការណ៍  
៧-សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីយាងចូលរួមមហាសន្និបាតពិភពលោក --(ព្រះទេពសត្ថា ឃី សុវណ្ណរតនា) ៧៧
៨-សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ក្យូតូ --(ព្រះទេពសត្ថា ឃី សុវណ្ណរតនា) ៨២
IV- ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
៩-លិខិតថ្លែងអំណរគុណ ៩៨

Flag Counter