គ.ស ១៩៦៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤០ លេខ ១ ខែ មករា ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៨

A-ឆ្នាំទី ៤០ ខែ មករា លេខ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កឋិនកថាសង្ខេប --សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស រៀបរៀង
២-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង សមភាពនៃមនុស្ស --(ព្រះមហា អេង ខេមី) ១១
៣-រឿងព្រះពោធិរាជកុមារ --(លោក ប៊ូ ប៉ូ) ៣៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ --(ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់) ៤៧
៥-ការស្រាវជ្រាវ ប្រវត្តិលោកវិសេស ដួង --(បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ីម) ៥១
៦-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦០
៧-ឯកសារក្រាំង និង សាស្ត្រាស្លឹករឹត --(លោក ញ៉ុក ថែម) ៧០
៨-ល្បងសិក្សា ប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ --(សហ.លាង.ហ័បអាន) ៨៩
៩-ជីវប្រវត្តិ លោកគ្រូ ធម្មិស្សរោ ឯក ញឹម ១០៣
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្តិការណ៍  
១០-អនុសំវច្ឆរមហាសិន្និបាតនៃមន្ត្រីសង្ឃ លើកទី ២៤ ១១៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤០ លេខ ២ ខែ កុម្ភៈ ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៨

A-ឆ្នាំទី ៤០ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កឋិនកថាសង្ខេប (ត) --សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស រៀបរៀង ១២៥
២-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង សិទ្ធិមនុស្ស --(ព្រះមហា អេង ខេមី) ១៤៦
៣-រឿងព្រះឧបនន្ទសាក្យបុត្រ --(លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង) ១៧៣
៤-រឿងព្រះបធានិកតិស្សត្ថេរ --(លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង) ១៧៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ --(ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់) ១៨១
៦-ការស្រាវជ្រាវ ប្រវត្តិលោកវិសេស ដួង --(បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ីម) ១៨៥
៧-រឿងចៅតែលលក --(សហ. ព្រួច កុម រៀបរៀង) ១៩៥
៨-ល្បងសិក្សា ប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ --(សហ.លាង.ហ័បអាន) ២១៣
៩-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២២៤
១០-ឯកសារក្រាំង និង សាស្ត្រាស្លឹករឹត --(លោក ញ៉ុក ថែម) ២៣២
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្តិការណ៍  
១១-តុល្យការនៃសមិទ្ធិនានារបស់ វិជ្ជាឋាន ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៤៤
១២-ព្រះរាជចុតហ្មាយថ្លែងព្រះអំណរគុណ ២៤៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤០ លេខ ៣ ខែ មីនា ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៨

A-ឆ្នាំទី ៤០ ខែ មីនា លេខ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កឋិនកថាសង្ខេប (ត) --សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស រៀបរៀង ២៥១
២-រឿងមាតាព្រះកស្សបៈ --(សហ. ប៊ូ-ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង) ២៦៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ --(ព្រះមហា ប៉ាង-ខាត់) ២៧៣
៤-ល្បងសិក្សា ប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ --(សហ.លាង.ហ័បអាន) ២៧៧
៥-រឿងចៅគែលលក (ត) --(សហ. ព្រួច-កុម រៀបរៀង) ២៨៨
៦-ឯកសារក្រាំង និង សាស្ត្រាស្លឹករឹត --(លោក ញ៉ុក-ថែម) ២៩៨
៧-ជីវប្រវត្តិ លោក ប៊ូ ប៉ូ ៣០៧
៨-រឿងសាមកុក (ត) --(ឧកញ៉ា នូ-កន) ៣១៧
៩-ការស្រាវជ្រាវ ប្រវត្តិលោកវិសេស ដួង --(បណ្ឌិតមហា ឈឹម-ស៊ីម) ៣២៩
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
១០-ទស្សនកិច្ចនៃសហជីវិនអនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការ នៅខេត្តកោះកុង --(សហ. លី-ធាមតេង រៀបរៀង) ៣៤៥
១១-ចុតហ្មាយថ្វាយពរឆ្នាំថ្មី ៣៥៦
១២-ចុតហ្មាយថ្វាយពរឆ្នាំថ្មី ២  
១៣-ចុតហ្មាយថ្វាយពរឆ្នាំថ្មី ៣  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤០ លេខ ៤ ខែ មេសា ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៨

A-ឆ្នាំទី ៤០ ខែ មេសា លេខ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កឋិនកថាសង្ខេប (ត) សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស រៀបរៀង ៣៦០
២-រឿងមហាកាលឧបាសក (សហ. ប៊ូ-ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង) ៣៧១
៣-រឿងព្រះទេវទត្ត (សហ. ប៊ូ-ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង) ៣៧៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (ព្រះមហា ប៉ាង-ខាត់) ៣៧៧
៥-ល្បងសិក្សា ប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ (សហ.លាង.ហ័បអាន) ៣៨១
៦-រឿងចៅគែលលក (តចប់) (សហ. ព្រួច-កុម រៀបរៀង) ៣៩១
៧-រឿងសាមកុក (ត) (ឧកញ៉ា នូ-កន) ៤១៣
៨-ឯកសារក្រាំង និង សាស្ត្រាស្លឹករឹត (លោក ញ៉ុក-ថែម) ៤២៣
៩-ជីវប្រវត្តិសង្ខេប (សហ. ហែល-ស៊ុំផា) ៤៣៣
១០-រឿងពិសពស់ និង ពិសត្រី (សហ. លី-ធាមតែង រៀបរៀង តាមឯកសារ) ៤៤១
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារ-បញ្ចុះខណ្ឌសីមាវត្តនិរោធរង្សី ៤៤៦
១២-សុន្ទរកថានៃព្រះមុនីកោសល សូរ-ហាយ ៤៥៤
១៣-ឯកសារព្រះរាជក្រមស្ដីពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៦៦

គ.ស ១៩៤៩

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ១ ខែមករា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពិធីប្រគល់សាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរ --សាស្ត្រាចារ្យហ្វ្រង់ស្វាម៉ារទីនី
២- ប្រជុំសុភាសិតអ្នកនិពន្ធក្រេក --លោករ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី
៣- ទំនៀមធ្វើស្រែនៅកម្ពុជាក្រោម (កូសាំងស៊ីន) --លោក អាចារ្យឌិញប្រាជ្ញ ១៨
៤- រឿងភោគកុលកុមារ (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤៨) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំងនង ២៧
៥- រឿងសាមកុក (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤៨) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូរ កន ៣៧
៦- ការជូនរង្វាន់ដល់អ្នកប្រឡងជាប់ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៤៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះធាតុលោកគ្រូព្រះសព សុក នួន --លោកគ្រូចៅអធិការ ឯម ញឹម វត្តរលួស (សៀមរាប) ៥២
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤៨) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៦
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពុទ្ធប្បវត្ដិសង្ខេប (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ ១៩៤៨) --ឃុនសិរីមេធី ស្រី អ៊ូ ៦៦
១០- ការតាំងចៅអធិការថ្មី --ក្រសួងធម្មការ ៧៤

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជពង្សាវតារ ភាគទី ១ សម័យនគរភ្នំ (ហ្វូណន) --អ្នកឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៨១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសឥណ្ឌៀ --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១០០
៣- សុភាសិតក្រេក (តមកនិងចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ១១៦
៤- រឿងធ្វើស្រែនៅកម្ពុជាក្រោម (កូសាំងស៊ីន) (តមក) --លោកអាចារ្យ ឌិញ ប្រាជ្ញ ១២៤
៥- រឿងភោគកុលកុមារ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ១៣២
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- វិជ្ជារក្សាចិត្ត ក្នុងបច្ចុប្បន្ន --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូ ១៣៧
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៤៤
៨- មដ្ឋកុណ្ឌលិនិទាន (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤៨) --ព្រះមហាកែវណាគ្រី ១៥០
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ១៥៧

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៣ ខែមិនា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជពង្សាវតារ ប្រទេសកម្ពុជាភាគ ទី១ (ត) --អ្នកឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ១៦១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេស ឥណ្ឌៀ (ត) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៧០
៣- សុភាសិតខ្មែរ ភាគទី ១ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ១៨១
៤- ប្រជុំពាក្យព្រេងនឹងបាវចនាបារាំងផ្សេងៗ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ១៨៦
៥- រឿងធ្វើស្រែនៅកម្ពុជាក្រោម (កូសាំងស៊ីន) (ត) --លោកអាចារ្យ ឌិញ ប្រាជ្ញ ១៩០
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូរ កន ១៩៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- មដ្ឋកុណ្ឌលិនិទាន (តចប់) --ព្រះមហាកែវ ណាគ្រី ២០៩
៨- វិធីរក្សាចិត្ត ក្នុងបច្ចុប្បន្ន (តចប់) --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៉ូ ប៊ូរ ២១៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ប្រវត្ដិលោកគ្រូចៅអធិការវត្តក្បាលកោះ --ព្រះអាចារ្យ ផាម លាងហា ២២៧
១០- សេចក្ដីជូនដំណឹងរឿងបោះពុម្ពព្រះត្រៃបិដក --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៣៦

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៤ ខែមេសា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពាក្យថ្មីក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជា --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៤៤
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេស ឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៥៥
៣- ព្រះរាជពង្សាវតារភាគទី ១ សម័យនគរភ្នំ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ២៦២
៤- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ១ (តមក) --លោក រ៉ាយ បុក ក្រមការ ២៧១
៥- ប្រជុំពាក្យព្រេងនឹងបាវចនាបារាំង (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ២៧៥
៦- រឿងធ្វើស្រែខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោម (កូសាំងស៊ីន) (តមកចប់) --លោកអាចារ្យ ឌិញ ប្រាជ្ញ ២៧៩
៧- រឿងភាគកុលកុមារ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ២៨៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- សាមគ្គីកថា --ព្រះសពមហា រស់ កោ ២៩៣
៩- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣០៦
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១០- បុណ្យឈាបនកិច្ចសពអ្នកអាចារ្យ ហ៊ិន សុដ --ភិក្ខុសួន សុរិន្ទ ៣១២
១១- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣១៨
១២- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៥ ខែឧសភា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- របរថ្នាំជក់ --នាងនេត្រ ឡាំងសី ៣២១
២- សុភាសិតភាគ ១ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៣៣១
៣- ប្រជុំពាក្យព្រេងនឹងបាវចនាបារាំង (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ៣៣៥
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ --ហ្លួងមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៤១
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៥៤
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ៣៥៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ត្រៃកូដធម៌ --ព្រះបាឡាត់សុង ស៊ីវ ៣៦៣
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៧៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ប្រវត្ដិព្រះមហា រស់ កោ --ភិក្ខុ ឡេង ឈួន ៣៨១
១០- បុណ្យបូជាសពអ្នកអាចារ្យ ហ៊ិន សុដ (តមក) --ភិក្ខុ សួន សុរិន្ ៣៨៦
១១- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣៩៥
១២- សូមជូនដំណឹង  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៦ ខែមិថុនា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជពង្សាវតារភាគទី១ សម័យនគរភ្នំ (តចប់) --អ្នកឧកញ៉ាឈឹម ក្រសេម ៤០១
២- របរថ្នាំជក់ (តមកនិងចប់) --នាងនេត្រ ឡាំងសី ៤១៧
៣- សុភាសិតភាគទី ១ (តមកចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៤២៧
៤- ប្រជុំពាក្យព្រេងនឹងបាវចនាបារាំង (តមកចប់) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៣២
៥- ប្រវត្ដិសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៤០
៦- រឿង"ភោគកុលកុមារ" (ពាក្យកាព្យ) (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៤៥០
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- មុនីសុភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៤៥៦
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៦៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បុណ្យបូជាសពអ្នកអាចារ្យ ហ៊ិន សុដ (តចប់) --ភិក្ខុ សួន សុរិន្ទ ៤៧០
១០- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៤៧៨
១១- សូមជូនដំណឹង  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៧ ខែកក្កដា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- និទានសុភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៤៨១
២- ល្បែងផ្សេងៗ --លោក យោក្យ៍ត្រី ម៉ៅ មុំ ៤៨៥
៣- សុភាសិតភាគទី ២ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៤៩៧
៤- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសឥណ្ឌៀ(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥០០
៥- សព្ទបារាំង ប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥០៨
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ា នូរ កន ៥១៥
៧- រឿង "ភោគកុលកុមារ"(តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៥២៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៣១
៩- មុនីសុភាសិត (តមក) --មហាឱម ណាគ្រី ៥៤១
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីស្រោចទឹក លោកគ្រូអាចារ្យ ហង្ស ប៉េង --ព្រះទេសត្ថា សូរ ហាយ ៥៤៨
១១- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៥៥៤

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៨ ខែសីហា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៥៦១
២- និទានសុភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៥៦៤
៣- រឿងល្បែងប្រណាំងទូកខ្មែរ --សាមណេរព្រាប ឌិន ៥៧៤
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៨២
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៨៩
៦- រឿងភោគកុលកុមារ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៥៩៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦០៩
៨- មុនីសុភាសិត (តមក ចប់) --មហាឱម ណាគ្រី ៦១៧
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៦២៩

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៩ ខែកញ្ញា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- រឿងអតិចារិណយក្ខំនី --លោក ឈឿង កុល ៦៤១
២- និទានសុភាសិត --មហា ឱម ណាគ្រី ៦៥៦
៣- របររកស៊ី យក ឃ្មុំក្នុង រអាងភ្នំឬរងជ្រោះភ្នំ --លោក អ៊ូ គូ ៦៦៤
៤- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៦៧២
៥- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៧៥
៦- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៨២
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ៦៨៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ប្រធាន កថា --ព្រះទេពមុនី យូរ ប៉ុណ្ណ ៦៩៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យសម្ពោធសាលាធម្មវិន័យ --លោកមហា ឈិន ៧១១
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧១៧

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ១០ ខែតុលា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កវីធម្មភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៧២១
២- ការធ្វើសំពត់ហូល ផាមួង នឹងសារុង --លោកជា ជួន ៧២៤
៣- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៣១
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែររបស់គណៈកម្មការវប្បធម៌ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧៣៥
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧៤៥
៦- រឿងភោគកុលកុមារ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៧៥៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៦៧
៨- និរយកថា --មហាឱម ណាគ្រី ៧៧៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧៨៨
១០- កំណត់ស្នើអំពីរឿងស្ថាបនាវិទ្យាស្ថានមួយសម្រាប់ សិក្សាភាសាខ្មែរ ឥណ្ឌៀនៅភ្នំពេញ--លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៩៨

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ១១ ខែវិច្ឆិកា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- បណ្ដាំ មាតា --ឃុនសិរីមេធី ស្រី អ៊ូ ៨០១
២- របរធ្វើស្រែ --ភិក្ខុ ឈឹម សារ៉េត ៨០៦
៣- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨២១
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែររបស់គណៈកម្មការវប្បធម៌(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៨២៥
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៨៣៩
៦- រឿងភោគកុលកុមារ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៨៤៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨៥៥
៨- និរយកថា (តមកចប់) --មហាឱម ណាគ្រី ៨៦៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៨៧២
១០- កំណត់ស្នើអំពីរឿងស្ថាបនាវិទ្យាស្ថានមួយសម្រាប់សិក្សាភាសាខ្មែរឥណ្ឌៀនៅភ្នំពេញ--លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨៧៨
១១- កែពាក្យខុស  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ១២ ខែធ្នូ គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជពង្សាវតារភាគទី ២ (សម័យនគរធំ) --អ្នកឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៨៨១
២- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមកនិងចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨៩១
៣- បណ្ដាំមាតា (តមកចប់) --ឃុនសិរីមេធី ស្រី អ៊ូ ៨៩៧
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែររបស់គណៈកម្មការវប្បធម៌ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៩០៦
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមកនិងចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៩១៣
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូរ កន ៩២០
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ប្រវត្ដិព្រះអានន្ទត្ថេរ --និពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៩៣៥
៨- ច្បាប់ក្រមសាមណេរ ៩៤០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៩៤៨
១០- កំណត់ស្នើអំពីរឿងស្ថាបនាវិទ្យាស្ថានមួយសម្រាប់សិក្សាភាសាខ្មែរ ឥណ្ឌៀនៅភ្នំពេញ--លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៩៥៨
១១- កែពាក្យខុស  

គ.ស ១៩៤៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២០ ខ្សែទី ១ គ.ស ១៩៤៨ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពាក្យប្រារព្ធនិងប្រវត្ដិសង្ខេបរបស់ប្រទេសចិន --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម
២- ពាក្យប្រារព្ធនិងភូមិសាស្ត្រសាកល --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២០
៣- ប្រវត្ដិភ្លេងមហោរីពិណពាទ្យ --អ្នកឧកញ៉ាទេពពិទូរឈឹម ក្រសេម ៣៣
៤- រឿងស៊ុន យ៉ាត សេន អ្នកនយោបាយឯកជាតិចិន --លោករ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ ៣៨
៥- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី១៤ (តពីលេខ១២ ឆ្នាំ១៩៤៧) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៤៧
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- យុវចរិយាកថា (តពីលេខ ១១ ឆ្នាំ១៩៤៧) ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ យុ ៥៤
៧- សុភាសិត និងទារកោវាទ (តពីលេខ ១២ កោះសុទិន កំពង់ចាម ឆ្នាំ ១៩៤៧) --លោកមហា សៅរ៍ លីវ វត្តស្វាយ ៧១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២០ ខ្សែទី ២ គ.ស ១៩៤៨ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពាក្យបរិយាយដើមនៃរឿងសាមកុក --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៨១
២- អារម្ភកថានិងរឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា (នូ កន) តំណាងរាស្ត្រ ៩០
៣- ល្ខោនស្បែក --អ្នកឧកញ៉ាទេព ពិទូរឈឹម ក្រសេម តំណាងរាស្ត្រ ១០០
៤- ឯកសហស្ររាត្រីភាគទី ១៥ --ឃុនសន្ទរមេធី ញូង សឿង ១០៩
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១២១
៦- រឿង ស៊ុន យ៉ាត សេន អ្នកនយោបាយឯកជាតិចិន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ ១៣២
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- សង្គហធម៌ --ព្រះធម្មវិន័យ យូរ ប៉ុណ្ណ ១៤៤
៨- យុវចរិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម ១៥៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២០ ខ្សែទី ៣ គ.ស ១៩៤៨ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ល្ខោនខោល --អ្នកឧកញ៉ាទេពពិទូរឈឹម ក្រសេម តំណាងរាស្ត្រ ១៦១
២- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា (នូរ កន) តំណាងរាស្ត្រ ១៧១
៣- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៨៩
៤- ភូមិសាស្ត្រសាកលសង្ខេប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ១៩៨
៥- ឯកសហស្ររាត្រីភាគ ទី ១៥ --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២០៨
៦- រឿង ស៊ុន យ៉ាត សេន (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២១៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- អំពីការសន្និបាតប្រគល់មុខការព្រះសង្ឃរាជនាយក វត្តឧណ្ណាលោម --សមុហពោធិញ្ញាណ ដួង ឌឿន ២២៥
៨- យុវចិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម ២៣២
៩- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២០ ខ្សែទី ៤ គ.ស ១៩៤៨ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតបារាំងសែស --លោក រ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៤៣
២- រឿង ស៊ុន យ៉ាត សេន (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៥០
៣- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៦៥
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា (នូរ កន) តំណាងរាស្ត្រ ២៧៣
៥- ឯកសហសរាត្រី ភាគទី១៥ (តមក) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ២៨៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- ប្រវត្ដិនិងពិធីបូជាព្រះសពសម្ដេចព្រះ សុមេធាធិបតី សង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយ --ព្រះគ្រូពោធិវង្ស ចរិយាព្រឹទ្ធរាជ កឹង គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ២៩២
៧- យុវចរិយាកថា (តមកនិងចប់) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ ស៊ីម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៣០៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២០ខ្សែទី ៥ គ.ស ១៩៤៨ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពាក្យពន្យល់សេចក្ដីផ្សេងគ្នា ក្នុងរឿងរាមាយណៈខ្មែរ --លោក ហ្វ្រងស្វា ម៉ារទិនី ទីប្រឹក្សា ក្រសួងធម្មការ ៣២១
២- សេចក្ដីកត់សំគាល់របស់អ្នកប្រែ --លោករ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ ៣២៦
៣- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា (នូរ កន ) ៣២៨
៤- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៣៩
៥- រឿង ស៊ុន យ៉ាត សេន (តមកនិងចប់) --លោករាយ ប៊ុក សមុហ៍បញ្ជីធំ ៣៤៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- មធុរភាសិត --ព្រះសពព្រះវិរាទ្ទញ្ញាណ សោម ឡុច ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ៣៥៣
៧- ពិធីទក្ខិណានុប្បទាននិងកម្មវិធីព្រះសពសម្ដេច --ព្រះគ្រូពោធិវង្សចរិយាព្រឹទ្ធ រាជ កឹង ៣៦៨
៨- ប្រវត្ដិនិងពិធីបូជាព្រះសព សោម ឡុច --ឃុនលិរិមេធី ស្រី អ៊ូ ៣៧៧
៩- ចក្កធម្ម --ព្រះវិន័យធម្ម យូរ ប៉ុណ្ណ ៣៨៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២០ ខ្សែទី៦ គ.ស ១៩៤៨ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- អំពីការឱ្យរង្វាន់ដល់អ្នកប្រឡងជាប់ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ សេចក្ដីជូនដំណឹង ៤០១
២- សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ នៅក្រសួង ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤០៣
៣- រឿងទាក់ជ្រូកព្រៃ (រង្វាន់លេខ ១ ) --លោកថាច់ សាក់ ៤០៩
៤- សុភាសិតបារាំងសែស (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ ៤១៣
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤១៩
៦- ឯកសហសរាត្រីភាគទី ១៥ (តមក) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៤២៧
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូរ កន ៤៤០
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- មធុរភាសិត (តមក) --លោកគ្រូព្រះសពព្រះវិភទ្ទញ្ញាណ សោម ឡុច ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ៤៤៧
៩- បរិយាសាមគ្គី --លោកគ្រូព្រះទេពមុនីយូរ ប៉ុណ្ណ ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ៤៥៤
១០- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៦៨
១១- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី ៤៧៣
១២- ជូនដំណឹងអំពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ  

គ.ស ១៩៤៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី ៧ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ការសិក្សា (តមកនិងចប់) -- ព្រះអាចារ្យ រស់ កោ វត្តកែវព្រះភ្លើង ក្រុងភ្នំពេញ ៣៣៧
២- វិធីរក្សារាងកាយ តម្រូវតាមសេចក្ដីត្រូវការ របស់ធម្មជាតិ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៤៩
៣- សៀង ឯកសហស្ររាត្រីភាគទី ១៣ (តមកនិងចប់) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង ៣៥៧
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- យុវចរិយាកថា --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៣៦៩
៥- សេចក្ដីដំណាលអំពីទេវបុត្ដមារ និងព្រះថេរៈ ព្រះនាមឧបគុម្ព (តមកនិងចប់) --ព្រះមហា ប៉ុណ្ណ សុម្កាជ ៣៨១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- អំពីផលនៃការប្រឡងរឿងព្រេងនៅស្រុកខ្មែរ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣៩៣
២- វិធីរក្សារាងកាយ តម្រូវតាមសេចក្ដីត្រូវការរបស់ធម្មជាតិ(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤០៣
៣- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី១៤ --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៤១១
៤- ចៅក្រមប្រឹក្សាសាលាឧទ្ធរណ៍ រឿងព្រេង "ប្រវត្ដិនៃសត្វដំរី " --អ្នកឧកញ៉ាឥស្សរ វង្សាសំ ស៊ុន ៤១៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- សុភាសិតនិងទារកោវាទ --លោកមហា សៅរ៍ លីវ វត្តស្វាយឃុំមៀន ស្រុកកោះសុទិន ៤៣០
៦- សេចក្ដីដំណាលពីរឿងភិក្ខុមួយរូប --លោកមហា ប៉ុណ្ណ សុម្កាជ ៤៣៦
៧- យុវចរិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៤៤១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- វិធីសាងសំឡេង --លោកអាចារ្យ រស់ កោ វត្តកែវ ព្រះភ្លើងភ្នំពេញ ៤៤៩
២- វិធីរក្សារាងកាយ តម្រូវតាមសេចក្ដីត្រូវការ របស់ធម្មជាតិ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៦៣
៣- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១៤ (តមក) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៤៧០
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ " ប្រវត្ដិបឹងទុំលែង" --លោកក្រមការ សក់ ខាត ៤៨៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- យុវចរិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៤៨៨
៦- សុភាសិតនិងទារកោវាទ (តមក) --លោកមហា សៅរ៍ លីវ ៤៩៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី១០ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពាក្យប្រារឰនិងវីរបុរសពីររូបទ្វីបអាស៊ី --លោក រ៉ាយ ប៊ុក អគ្គលេខាធិការរងនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥០៧
២- វិធីរក្សារាងកាយ តម្រូវតាមសេចក្ដីត្រូវការរបស់ធម្មជាតិ (តមក) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ដ្រី ញ៉ុក ថែម ៥១៨
៣- វិធីសាងសំឡេង (តមកនិងចប់) --លោកអាចារ្យ រស់ វត្តកែវព្រះភ្លើង ភ្នំពេញ ៥២៧
៤- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១៤ (តមក) --ឃុនសុន្ទមេធី ញូង សឿង ៥៣៣
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ "រឿងអាជូដឹង" --អ្នកឧកញ៉ាឥស្សរវង្សា សំ ស៊ិន ចៅក្រមប្រឹក្សាសាលាឧទ្ធរណ៍ ៥៤៣
៦- ពាក្យបា្ររព្ធ -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ដ្រី ញ៉ុក ថែម  
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- យុវចរិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៥៥៤
៨- សុភាសិតនិងទារកោវាទ (តមក) --លោកមហា សៅរ៍ លីវ ៥៤៨

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- វីរបុរសពីររូបទ្វីបអាស៊ី (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៦១
២- វិធីរក្សារាងកាយ តម្រូវតាមសេចក្ដីត្រូវការ របស់ធម្មជាតិ (តមកនិងចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៧៤
៣- ឯកសហស្ររាត្រីភាគទី ១៤ (តមក) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៥៨៦
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ "រឿងអាជូដឹង " (តនិងចប់) --អ្នកឧកញ៉ាឥស្សរវង្សា សំ ស៊ុន ចៅក្រមប្រឹក្សាសាលាឧទ្ធរណ៍ ៥៩៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- យុវចរិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៦០៤
៦- សុភាសិតនិងទារកោវាទ (តមក) --លោកមហា សៅរ៍ លីវ ៦១១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី ១២ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីកម្ពុជសុរិយាឆ្នាំ ១៩៤៨ --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦១៨
២- វីរបុរសពីររូបទ្វីបអាស៊ី (តមកនិងចប់) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦២១
៣- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១៤ (តមក) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៦៣៤
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ "រឿងពេទ្យសំណាង" --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូ អ៊ុន ៦៤៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៦៥៦
៦- សុភាសិតនិង ទារកោវាទ (តមក) --លោកមហា សៅរ៍ លីវ ៦៦៨

គ.ស ១៩៤៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ១ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
E- កែតម្រូវ  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (រឿងប្រលោមលោក) --លោកហេង យ៉ាន
២- ឯកសហស្ររាត្រី --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៦
៣- ប្រវត្ដិស្ដេចទឹកស្ដេចភ្លើង (តមកនិងចប់) --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ២៧
៤- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមកនិងចប់) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង ៣៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- មិច្ឆាទិដ្ឋិកថា --ឃុនសុវត្ថិទេវី យូរ អុន ៤៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ២ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D- បញ្ជីរឿង  
E- ពាក្យសួររបស់ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន ៥៧
២- ឯកសហស្ររាត្រីភាគទី ១០ (តមក) -- ហ្លួងមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៨
៣- ព្រះរាជក្រិត្យក្រមចៅហ្វាយស្រុក (តមកនឹងចប់) ៧៦
៤- វិធីរាប់ថ្ងៃ - ខែ - ឆ្នាំ - រដូវ (ពាក្យកាព្យ) --ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណ – ឈឺន ៩៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- មិច្ឆាទិដ្ឋកថា (តមក) --ឃុនសុវត្ថិទេវី យូរ អ៊ុន ១០១
៦- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមក) -- ព្រះមហាបទុម មាឃ ស៊ិន ១០៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៣ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D- បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) -- លោក ហេង យ៉ាន ១១៣
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១០ (តមកនិងចប់) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រីញ៉ុក ថែម ១២៨
៣- មិត្រសំឡាញ់ខ្ចីប្រាក់គ្នា --ឃុន សុន្ទរមេធី ញូង – សឿង ១៥២
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- មិច្ឆាទិដ្ឋិកថា (តមក) --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូរ អ៊ុន ១៥៥
៥- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមក) --ព្រះគ្រូមហាបទុម មាឃ ស៊ុន ១៦៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី៤ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D- បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ១៦៩
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១១ -- ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ១៨៣
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២០៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- មិច្ឆាទិដ្ឋិកថា (តមក) --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូរ អ៊ុន ២០៨
៥- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមក) --ព្រះគ្រូមហាបទុមមាឃ ស៊ុន ២១៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៥ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D- បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ២២៥
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១១ (តមក) -- ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ២៤០
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) -- ហ្លួងមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៥៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- មច្ឆាទិដ្ឋិកថា (តមកនិងចប់) --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូរ អ៊ុន ២៦៣
៥- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមក) -- ព្រះគ្រូមហាបទុមមាឃ ស៊ុន ២៧៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៦ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D- បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ២៨១
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១១ (តមក) -- ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ២៩៣
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) -- ហ្លួងមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣០៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- មច្ឆាទិដ្ឋិកថា (តមកនិងចប់) --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូរ អ៊ុន ៣១៣
៥- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមក) -- ព្រះគ្រូមហាបទុមមាឃ ស៊ុន ៣៣១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៧ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ៣៣៧
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១១ (តមក) --ឃុនសន្ទរមេធី ញូង សឿង ៣៥០
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៦៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមកនិងចប់) --ព្រះគ្រូមហា បទុម មាឃ ស៊ុន ៣៨៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- បុរាណភាសិត ៣៩៣
២- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោកហេង យ៉ាន់ ៣៩៦
៣- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគ ទី១១ (តមកនិងចប់) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៤១៣
៤- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤២៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ធម្មវិភាវិនី -- ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញ្ញាណ សូរ ហាយ ៤៣៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ៤៤៩
២- ឯកសហស្ររាត្រីភាគទី ១២ -- លោក ធុយ ប៊ុន សូរ ៤៦៦
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៨១
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- ប្រយោជន៍របស់ធម្មៈក្នុងពុទ្ធសាសនា -- ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញ្ញាណ សូរ ហាយ ៤៩៣
៥- ធម្មាធិប្បាយ "សោវចស្សតា" -- លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៤៩៨

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ១០ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោកហេង យ៉ាន់ ៥០៥
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១២ (តមក) -- លោក ធុយ ប៊ុនសូរ ៥៣០
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៣៧
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- ប្រយោជន៍របស់ធម្មៈក្នុងពុទ្ធសាសនា (តមកនិងចប់) -- ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញ្ញាណ សូរ ហាយ ៥៤៧
៥- ប្រវត្ដិព្រះធម្មចរិយាព្រឹទ្ធវិចិត្រសេដ្ឋារាជាគណៈ (កែវ ជួន )ចៅអធិការវត្តសំពៅ មេគណៈខែត្របាត់ដំបង--ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៥៦

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- រឿងអង្គរវត្ត ក្នុងសតវត្សទី ១៦ -១៧ -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៦១
២- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) ៥៧១
៣- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ៥៨៣
៤- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១២ (តមក) --លោក ធុយ ប៊ុមសូរ ៦៩១
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- សិពិជាតក -- លោក មហាប៉ុណ្ណ សុម្កាជ ៥៩៩
៦- ពុទ្ធប្បវត្ដិ (ពាក្យ ៧) -- លោកអាចារ្យមៀវ នន្ទ ៦០៧
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
៧- សំនួរអំពីពិធីសិតគ្រឿងអាវុធ  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ១២ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមកនិងចប់) --លោក ហេង យ៉ាន់ ៦១៧
២- រឿងអង្គរវត្ត សតវត្សទី១៦ -១៧ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៣៦
៣- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១២ (តមក) --លោកឆុយ ប៊ុនសូរ ៦៤៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- សិពិជាតក (តមក) --លោកមហាប៉ុណ្ណ សុម្កាជ ៦៥៦
៥- ពុទ្ធប្បវត្ដិ (ពាក្យ ៧ តមក) -- លោកអាចារ្យ មៀវ នន្ទ ៦៦៤
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
៦- បញ្ជីរឿងរួម១ឆ្នាំ សម្រាប់កម្ពុជសុរិយា  
៧- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

Flag Counter