គ.ស ១៩៧៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ៣ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ចតុរារិយសច្ច --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀងរៀង ៧៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៧៣
៣-សុភាសិតពាក្យកាព្យ --អាចារ្យ យិន ឌុក រៀបរៀង ៨៦
៤-ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ --អ្នកស្រី ពេជ សល រៀបរៀង ៨៩
៥-រាជពង្សាវតារ សាស្ត្រាវត្តកោកកាក ត និងចប់ --លោក ឃួន សែប ចម្លងចេញពីស្លឹករឹត ១០៥
៦-ការសិក្សាពុទ្ធសាសនា នៅតាមសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ៤ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ចតុរារិយសច្ច (ត និង ចប់ ) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១១៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១២៩
៣-ការស្រាវជ្រាវអំពីចម្រៀងខ្មែរ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ១៤៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ៥ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ដូចម្ដេចហៅថា ពុទ្ធសាសនា ? --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២០៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត  
២-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២១៣
៣-នយោបាយវប្បធម៌ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ២២២
៤-ពិធីចូលព្រះវស្សា --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ២០៣
៥-ល្បើក ជូជក សាស្រ្តាបុរាណ --ព្រះមហា ប៉ុក សុន្ទរ៍ ចម្លង លោក ផល ទិត ពិនិត្យកែ ២៣៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ៦ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះធម៌ដែលព្រះសម្ពុទ្ធសម្ដែងប្រោសសត្វ ជាទស្សនវិជ្ជាឬអ្វី ? --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៥១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-រឿងសាមកុក (ត និង ចប់ ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២៥៨
៣-ស្រ្តីនៃសេតវិមាន --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ២៧១
៤-ប្រវត្តិព្រះពុទ្ធសាសនា នៃប្រទេសខ្មែរ --លោក ប៉ែន សាអឿន រៀបរៀង ២៧៨
៥-វិចារណកថា សារប្រយោជន៍នៃសៀវភៅ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ២៨៦
៦-អំពីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ២៨៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ១០ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា ទស្សនាវដ្ដី  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អប្បមាទធម៌ --រៀបរៀងដោយព្រះពោធិវ័ង្ស សូរ ហាយ ៤៧១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-ជុំវិញសង្គមពុទ្ធសាសនិក --រៀបរៀងដោយផល ទិត ៤៧៩
៣-ស្រ្តីនៅសេតវិមាន (ត) --រៀបរៀងដោយ អ្នកស្រី ពេជ សល់ ៤៨៧
៤-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) --ចម្លងនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ ឌីក គាម ៥០៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ១១ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា ផ្សាយខាងសាសនា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-នាទីពុទ្ធសាសនា --រៀបរៀងដោយព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម ៥១៩
២-ជុំវិញសង្គមពុទ្ធសាសនិក (ត) --រៀបរៀងដោយ ផល់ ទិត ៥២៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត  
៣-ស្រ្តីនៅសេតវិមាន (ត) --រៀបរៀងដោយ អ្នកស្រី ពេជ សល់ ៥៣៥
៤-សុន្ទរកថា លោក លាង ហ័ប អាន ៥៤៥
៥-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) --ចម្លងនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ ឌីក គាម ៥៤៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ១២ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធ និង លោក កាល់ ម៉ារក្ស ប៉ែន សាអឿន ៥៦៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --រៀបរៀងដោយ អ្នកស្រី ពេជ សល់ ៥៧៥
៣-សុន្ទរកថា លោក លាង ហ័បអាន ៥៨៩
៤-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៥៩១
៥-ដំណឹងពុទ្ធសាសនាបរទេស ៣៦០

គ.ស ១៩៤៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ១-២ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី ១៥ --លោកអាចារ្យកៅ-ស៊ីម
២- វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី ១៦ --លោកអាចារ្យ ឈឹម សុំ ១៤
៣- វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី ១៧ --ព្រះមហាសោមឡុច ២៩
៤- អំពីដំណើរជីវិតនៃសត្វល្អិតៗ --លោក សង់- ហង់រីហ្វាប ៣៦
៥- ប្រដៅចិត្ត (ពាក្យកាព្យ) --អ្នកឧកញ៉ាចេស្ដាវិនិច្ឆ័យ កែវ ហង្ស ៥៨
៦- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ (នង) ៧៩
៧- ពង្សាវតារប្រទេសចិន --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១០៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីសង្ឃនិងចៅអធិការដែល ទើបតាំងឡើងថ្មី --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ១២៤
៩- បុណ្យបញ្ចុះសីមានៅវត្តនានា --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ១២៩
១០- ប្រវត្ដិសង្ខេបបញ្ចមសង្គាយនា (តមកនិងចប់) --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៣៣
១១- ប្រវត្ដិព្រះមហាកច្ចាយនត្ថេរ --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៣៦
១២- ពុទ្ធឃោសប្បវត្ដិ --លោកអាចារ្យ ឈឹម សុំ ១៤៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
១៣- សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ  
១៤- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៤ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- រឿងកុលាបប៉ៃលិន --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៨១
២- ពង្សាវតារប្រទេសចិន ស្រង់ចេញអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក(តមក) --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៩៤
៣- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ (តមក) --លោកអាចារ្យគឹម អាន ២០៣
៤- រឿងប្រដៅចិត្ត (ពាក្យកាព្យ) (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាចេស្ដាវិនិច្ឆ័យ កែវ ហង្ស ២១៦
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងចៅធុងចៅសាញ់ --ចម្លងចេញពីច្បាប់សាស្ត្រាស្លឹករឹត ២២៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី នៅវត្តនានា (ក្នុងខែហ្វេវ្រិយេរ) --ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ ២៣៦
៧- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះសីមានៅវត្តនានា --ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ ២៣៩
៨- ប្រស្នាធម៌អំពីព្រះនិព្វាន --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៤១
៩- តាំងជាសមាជិកពិសេសថ្មីពីររូប  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៥ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ចម្រៀងទេព្ដារបស់បញ្ចសិខទេវបុត្រ (ទេពចម្រៀងនៅស្ថានត្រៃត្រិង្ស) --ព្រះអាចារ្យ ញ សឿង ២៤៩
២- រឿងកុលាបប៉ៃលិន (តមក) --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៥៥
៣- រឿងប្រដៅចិត្រ (ពាក្យកាព្យ តមកនិងចប់) --អ្នកឧកញ៉ាចេស្ដាវិនិច្ឆ័យកែវ ហង្ស ២៧០
៤- រឿងព្រេងខ្មែរចៅធុងចៅសាញ់ (តមកនិងចប់) --អ្នកឧកញ៉ាចេស្ដាវិនិច្ឆ័យកែវ ហង្ស ២៨៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ប្រជុំមហាសន្និបាតនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣០០
៦- ដំណឹងបុណ្យបញ្ចុះសីមានៅវត្តនានា ៣០៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៦ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- បណ្ដាំពាលី (ពាក្យកាព្យ ៨) ហ្មិនមាស --ឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា (មាស ) ៣០៩
២- កុលាបប៉ៃលិន (តមក) --ឃុននិពន្ធមន្ដ្រី ញ៉ុក ថែម ៣១៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៣- វច្ចកុដិវត្ត --ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ៣៣៣
៤- ធម្មគោរព --ព្រះគ្រូឧត្ដមមុនី ម៉ឹង សេស ៣៤០
៥- អំពីប្រឡងរើសសិស្សថ្មី ចូលរៀនក្នុងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ --ព្រះអាចារ្យ កៅ ស៊ឹម ៣៥១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៧ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សរសើរព្រះរស្មី --លោកគ្រូ សីលសំវរ អិត ហាក់ ៣៦៩
២- កុលាបប៉ៃលិន (តមក) --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៧៧
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ (នង) ៤០៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- អំពីបុណ្យបូជាសពលោកគ្រូចៅអធិការវត្តពោធិ ព្រឹក្ស --ព្រះតេជព្រះគុណព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ (ជ ណាត) ៤១២
៥- អំពីតាំងចៅអធិការថ្មី --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៤១៥
៦- អំពីពិធីបុណ្យបូជាព្រះសព សម្ដេចមង្គលទេពាចារ្យ (ស៊ុក) --ហ្មឺនបណ្ណានរក្ស ប៊ូ ប៉ូ ៤១៦

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីបុរាណសុភាសិត --អ្នកអាចារ្យជិត បិន ៤៤១
២- កុលាបប៉ៃលិន (តមកនិងចប់) --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៦៣
៣- រឿងព្រេងខ្មែរ " និទានមាន់ធ្នាក់" ៤៨៩
៤- កិច្ចការរបស់ក្រុមជំនុំរងខាងទំនៀមទម្លាប់ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៩៦

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ជាតកសុភាសិត --លោកគ្រូអាចារ្យពាង សុខ ៤៩៩
២- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ (តមក) --អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ៥០៤
៣- រឿងព្រេងខ្មែរ " និទានមាន់ធ្នាក់" (តមកនិងចប់) ៥២៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- ធម្មាធិប្បាយ --ព្រះបាឡាត់ ធម្មប្បញ្ញាញាណ ស៊ិន ហ៊ាន ៥៣៣
៥-ប្រវត្ដិលោកគ្រូចៅអធិការពៅ ង៉ែត --លោកគ្រូចៅអធិការ ជិន នាក់ ៥៣៩
៦- អំពីតាំងចៅអធិការនិងមន្ត្រីសង្ឃ --ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ ៥៤៤
៧- អំពីអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើបុណ្យបញ្ចុះសីមានៅវត្តនានា --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៥៤៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ១០ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- និទានសុភាសិត ទី១ --លោកគ្រូព្រះអាចារ្យ ពាង សុខ ៥៥១
២- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ (តមក) --អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ៥៥៧
II. ផ្នែកសាសនា  
៣- លោកធម្មសូត្រ --ព្រះគ្រូញាណ សំវរៈញាណ ឈិន ៥៩៣
៤- អំពីតាំងចៅអធិការ --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៦០៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- មាយើង (ពាក្យកាព្យ) ៦០៧
២- រឿងព្រេងខ្មែរ " រឿងម្ដាយពិតឪពុកពិត ស្រីពិត" ៦១៦
៣- រឿងព្រះបាទអសោក (តមក) --អ្នកអាចារ្យ គឹម អាន ៦៣២
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- សុជាតាជាតក --លោកអាចារ្យ ម៉ិញ ណាគ្រី ៦៥៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ១២ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៦៦
២- និទានរឿងព្រេងខ្មែរ រឿងមេចោរស៊ីផងគ្នា ៦៧៣
៣- រឿងឆ្នាំងវែងអន្ទង់វែង ៦៧៣
៤- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ (តមកនិងចប់) --អ្នកអាចារ្យ គឹម អាន ៦៧៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- សុជាតាជាតក (តមកនិងចប់) --អាចារ្យ ម៉ិញ ណាគ្រី ៧០៩
៦- លោកធម្មសូត្រ (តមក) --ព្រះគ្រូញាណ សំវរៈ ញាណ ឈិន ៧១១
៧- អំពីរបៀបតាំងចៅអធិការនិងមន្ត្រីសង្ឃ --ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ ៧១៨
៨- ដំណឹងផ្សេងៗ ៧២០
៩- តែងប្រកួតរឿង  

គ.ស ១៩៧៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ១ ខែ មករា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

AA-បាត់ខ្សែទី 4  
A-ឆ្នាំទី 46 ខែ មករា  
C-ឆ្នាំទី ៤៦ ខែ មករា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-លក្ខណៈនៃវីរបុរស --(ព្រះគ្រូវិសុទ្ធិវង្ស ម៉ៅ ខាន់រៀបរៀង)
២-វិធីឈ្នះ ៤ យ៉ាង --ព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម រៀបរៀង
៣-លទ្ធិសង្គមពុទ្ធនិយម --(លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង) ១០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីពាក្យ មិនដឹងខ្យល់ --(លោក ផល ទិត រៀបរៀង) ១៧
៥-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (តនិងចប់) --រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់ ២៥
៦- ព្រលឹងខ្មែរភ្ញាក់រឭក --(លោក ផល ទិត រៀបរៀង) ៣១
៧-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៣៥
៨-កំណាព្យស្រាវជ្រាវឯកសារ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ៤៨
៩-រឿងកំណាញ់ស៊ីអាចម៍អណ្ដើក  
១០-ខ្ញុំជាតិណជាតិ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ២ ខែ កុម្ភៈ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ កុម្ភៈ  
C-ឆ្នាំទី ៤៦ ខែ កុម្ភៈ កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ទ្រព្យកើតឡើងដោយហេតុ ៣ យ៉ាង --ព្រះមុនីកោសល ធន់ វ៉ាន់ រៀបរៀង ៥១
២-បញ្ហាគុណម៉ែឪ --លោក ផល ទិត រៀបរៀង ៥៥
៣-លទ្ធិសង្គមពុទ្ធនិយម (ត) --(លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង) ៦២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-រឿងអាប៉ូឡូ --(លោក ផល ទិត រៀបរៀង) ៦៩
៥-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (តនិងចប់) --រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់ ៧៧
៦-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៨១
៧-កំណាព្យស្រាវជ្រាវឯកសារ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ៤៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៣ ខែ មិនា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ មិនា  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-គួរប្រយ័ត្នការសម្ងាត់ ២ យ៉ាង --ព្រះមុនីកោសល អ៊ុម ស៊ុម រៀបរៀង ១០១
២-តិរច្ឆានកថា ព្រះធម្មលិខិត --កិម តូ រៀបរៀង ១០៤
៣-លទ្ធិសង្គមពុទ្ធនិយម (តនិងចប់) --(លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង) ១០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-រឿងព្រះចន្ទ --(លោក ផល ទិត រៀបរៀង) ១២៥
៥-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន --រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់ ១២៩
៦-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ១៣៣
៧-ក្រ ៥ យ៉ាង --ព្រះរាជនិពន្ធន៍ នៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត ១៤១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៥ ខែ ឧសភា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ ឧសភា  
C-ឆ្នាំទី 46 ខែ ឧសភា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សុរាទីនកថា (ត) --ព្រះពោធិវ័ង្ស សូ ហាយ រៀបរៀង ២០១
២-ព្រះពុទ្ធសាសនានិង ទុក្ខ --(ព្រះមហាសាសនវង្សាធិបតី ងិ-តេន រៀបរៀង) ២០៨
៣-អត្ថបទ «ព្រះពុទ្ធសាសនា និងសេដ្ឋកិច្ច ដោយលោក ជា គាន» ២១៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់) ២២៧
៥-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ២៤១
៦-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ២៤៩
៧-តើប្រទេសខ្មែរចាំបាច់ត្រូវតែយកលទ្ធិកុម្មុយនិស្តមកអនុវត្តឬ ? --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង  
៨-បទសង្សារ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៦ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

C-ឆ្នាំទី 46 ខែ មិថុនា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធសាសនា --(ព្រះសិរីសត្តិវង្ស គង់ គូ រៀបរៀង) ២៥១
២-អត្ថបទ «ព្រះពុទ្ធសាសនា និងសេដ្ឋកិច្ច» (ត) --ដោយលោក ជា គាន ២៥៤
៣-ការប្រឡងប្រជែងសំរាំងធម្មកថិកទេសនា ២៦៤
៤-សុន្ទរកថា ២៦៦
៥-លទ្ធផលនៃការប្រឡងសំរាំងធម្មកថិកទេសនា ២៧១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់) ២៧៥
៧-វិសាខបូជា និងទឹកចិត្តខ្មែរ (រង្វាន់លេខ ១) ២៨៣
៨-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ២៨៩
៩-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន-សែប) ២៩៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

C-ឆ្នាំទី 46 ខែ កក្កដា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង សង្គម --(រៀបរៀង ដោយព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុង មាន ចន្ទវណ្ណោ) ៣០២
២-សុន្ទរកថា ៣១០
៣-ពុទ្ធសាសនា និង សេដ្ឋកិច្ច (ត) ៣១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ - សល់) ៣២៧
៥-វិសាខបូជា និងទឹកចិត្តខ្មែរ (រង្វាន់លេខ ២) ៣៣៥
៦-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៣៤០
៧-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន-សែប) ៣៤៨
៨-កូនស្រីឪពុក  
៩-កសិករ និង គោ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៨ ខែ សីហា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ សីហា  
C-ឆ្នាំទី 46 ខែ សីហា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កសិភាទ្វាជសូត្រ --ដោយ ព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម .និង លោក ផល ទិត ៣៤៧
២-ពុទ្ធសាសនា និង សេដ្ឋកិច្ច (ត) --ដោយលោក នន់ ណុល ៣៥៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់) ៣៦៥
៤-វិសាខបូជា និងទឹកចិត្តខ្មែរ (រង្វាន់លេខ ៣) ៣៧៧
៥-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៣៨៥
៦-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ៣៩៣
៧-យល់សប្ដិ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ កញ្ញា  
C-ឆ្នាំទី 46 ខែ កញ្ញា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កម្មកថា --( ព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម រៀបរៀង ) ៣៩៤
២-ពុទ្ធសាសនា និង សេដ្ឋកិច្ច (ត) --ដោយលោក នន់ ណុល ៤០១
៣-អនុបុព្វីកថា --(ព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម រៀបរៀង ) ៤០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់) ៤២៥
៥-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៤៣៣
៦-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ៤៤១
៧-ចិត្តស្រី  
៨-បទស៊ីនួន  

គ.ស ១៩៩៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥០ ខ្សែទី១ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា ព.ស ២៥៣៩ គ.ស ១៩៩៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ឆ្នាំទី ៥០ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-អំពីប្រវត្ដិព្រះពុទ្ធឃោសៈ --(ឈន អៀម)
២-អហិង្សា និងដំណោះស្រាយជម្លោះ --(ហេង មណីចិន្ដ) ២៩
៣-មាឃបូជា --(ម៉ែន ប្រាង) ៤៦
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៤-សុភាសិតច្បាប់ស្រី សុត្ដន្ដប្រីជាឥន្ទ ៥៤
៥-ពាក្យស័ព្ទសំស្ក្រឹតដំបូងក្នុងភាសាខ្មែរ --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៦៥
៦-ព្រះពុទ្ធសាសនា និងការអប់រំសីលធម៌ខ្មែរ --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន) ៩១
៧-ឥទ្ធិពលរបស់សត្វមកលើជីវភាពខ្មែរ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១០២
៨-ខ្លាច (ខ្លាមិនខ្លាច ខ្លាចអាចម៍ខ្លា) --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១១៥
៩-ពាក្យទំនៀមខ្មែរបុរាណ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១១៧
១០-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១១៩
១១-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(តឹក ប៊ុនឈៀន) ១២៣
១២-កំណាព្យប្រស្នា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១២៦
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក (ត) ១២៧
១៤-បេសកកម្មលោក យី ធន់ នៅទីក្រុង ឡាហ័រ --(ប៉ាគីស្ថាន) ១៣១
១៥-គណៈប្រតិភូអង្គការជំនួយ សូតូស៊ូ ជប៉ុន នៅសៀមរាប ១៣៧
១៦-ពិធីសម្ពោធបើកបណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៤៣

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ឆ្នាំទី ៥០ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-ប្រកាសក្រសួង
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
២-ប្រវត្ដិព្រះពុទ្ធឃោសៈ (ត ចប់) --(ឈន អៀម)
៣-ការបរិនិព្វាននៃព្រះសម្ពុទ្ធ --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ១៤
៤-សីលវតី (ដូនជី) --(គង់ វេទ) ១៨
III. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៥-សុភាសិតច្បាប់ស្រី សុត្ដន្ដប្រីជាឥន្ទ (តចប់) ២៦
៦-ស្ថាននាមវិទ្យា --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៤២
៧-ផ្គរផ្ដាំក្ដាមខ្យង --(ធន់ ហ៊ិន) ៧៥
៨-សត្វក្អែបគ្មានខ្លាញ់ --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៨៣
៩-ការធ្វើទៀនពីក្រមួនចំបក់ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៨៧
១០-មាតុភូមិ --(ហៀន វណ្ណរត្ន) ៩៣
១១-ច័ន្ទទឹកឃ្មុំ --(ហៀន វណ្ណរត្ន) ៩៥
១២-ម្ជូរ និង ចំណីផ្លែឈើ សំរាប់រដូវទាំងបី --(គង់ វេទ) ៩៧
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១០១
១៤-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(តឹក ប៊ុនឈៀន) ១០៧
IV. កំណត់ នឹង ប្រវត្ដិការណ៍  
១៥-ទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា --(ព្រះធម្មត្រ័យលោកាចារ្យ ពុធ សុភក្រ) ១១០
១៦-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក (ត) --(ឱម ខែម) ១១៣
១៧-ពិធីប្រគេនសៀវភៅចំពោះវត្ដនានា ក្នុងខេត្តកណ្ដាល --(ឱម ខែម) ១១៧

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥០ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៣៩ គ.ស ១៩៩៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ឆ្នាំទី ៥០ ខែ កក្កដា សីហា កញ្ញា លេខ ៣  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ការអប់រំពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម)
២-កឋិនទេសនា --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៣១
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៣-ស្ថាននាមវិទ្យា (ត-ចប់) --(បណ្ណិត ឡុង សៀម) ៤៧
៤-ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម៌ --(ភិក្ខុសាស្ត្រាចារ្យ ធម្មវិហារិ) ៧១
៥-សិទ្ធមនុស្ស និង ពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម) ៨៦
៦-តម្លៃនៃជំហានទី ១ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១០៣
៧-ជំនួញតាចាស់ម្ចាស់ខ្សែដៀវ --(ខៀវ បញ្ញាវិឌ្ឍ) ១០៦
៨-រដូវធ្វើប្រហុក --(ខៀវ បញ្ញាវិឌ្ឍ) ១០៨
៩-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១១០
១០-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(ភិក្ខុ ព្រហ្ម សុជាតិ) ១១១
១១-កំណាព្យប្រស្នា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១១៦
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក (ត) ១១៧
១៣-មន្ត្រីសង្ឃ ៦អង្គ ត្រូវបានតែងតាំងតម្លើងទៅក្នុងថ្នាក់ ១១៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥០ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៣៩ គ.ស ១៩៩៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ឆ្នាំទី ៥០ ខែតុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ លេខ ៤  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ការអប់រំពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម)
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
២-នរនាម និង ឋានន្ដរនាម --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៤២
៣-បញ្ហានៃសិលាចារឹកពីរ សម័យមុនអង្គរ ៥៣
៤-សិទ្ធមនុស្ស និង ពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម) ៦៥
៥-ប្រវត្ដិខ្លែងព្នង ឬ ខ្លែងអែក --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៨៧
៦-បទ នមោ --(ធន់ ហ៊ិន) ១០៦
៧-ថ្មរាំ --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ១១២
៨-សើចតិចជាងយំ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១១៤
៩-ពួកជនពាល ពង្រាលភ្លើងកាច --(នូច ជឹម) ១១៦
១០-ឆ្នាំងដីកំសត់ --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ១២០
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ ១២២

គ.ស ១៩៩៤

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៤៨ លេខ ១ ខែមករា កុម្ភៈ មិនា ព.ស ២៥៣៧ គ.ស ១៩៩៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៤  
ផ្នែកសាសនា  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-និវេទនកថា ស្ដីពីការបោះពុទ្ធឡើងវិញ ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា
២-សេចក្ដីសំរេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ស្ដីពីការអនុញ្ញាតអោយ បោះពុម្ពឡើងវិញ ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា
៣-សេចក្ដីសំរេចរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ស្ដីពីការតែងតាំងគណៈកម្មការទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
៤-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ --ដោយភិក្ខុ (Jagdish Kasyapa) ប្រែដោយ ឈន អៀន
៥-សិគាលោវាទសូត្រ --ប្រមូលរៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង - អាំ ឆន ពិនិត្យ និងកែសំរួលដោយ ឱម ខែម ២១
៦-សង្គាយនា --រៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង - អាំ ឆន ២៩
III. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ និងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៧-ពាក្យសម្បថរបស់មន្ត្រីរាជការក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី១ ៣៥
៨-ទិដ្ឋភាពខ្លះនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ --យី ធន់ ៦១
៩-ល្បើកនគរវត្ត--របស់អ្នកប៉ាង ៧៤
១០-ពាក្យទំនឹមទំនៀមខ្មែរ --ស្រាវជ្រាវដោយ យី ធន់ - ឱម ខែម ៨៦
១១-បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ --រៀបរៀងសង្ខេប ដោយ ម៉ែន ប្រាង - អាំ ឆន ៩២
១២-កំណាព្យ ៖ពន្លឺកម្ពុជសុរិយា --វណ្ណ ស៊ុនហេង ១០២
១៣-សុភាសិត --ហៀន វណ្ណរត្ន ១០៣
១៤-ស្ដាយកេរចាស់ --យី ធន់ ១០៤
១៥-កវី អ៊ូ ចុង --ដកស្រង់ចេញពីទស្សនាវដ្ដី មហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្ត្រ មនុស្សសាស្ត្រ ១០៦
IV. កំណត់ និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៦-ដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្តិយស និងសេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់ពុទ្ធសាសនា ១០៧
១៧-សេចក្ដីអំពាវនាវចំពោះជនរួមជាតិកម្ពុជា ១២០
១៨-កំណាព្យប្រស្នា --វណ្ណ ស៊ុនហេង ១២៣
១៩-កម្ពុជសុរិយា  
២០-និវេទនកថា ស្ដីពីការបោះពុម្ពឡើងវិញ ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា  
២១-ជីវប្រវត្តិ សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត  
២២-ថ្វាយព្រះពរ  
២៣-សេចក្ដីកែតម្រូវ  
២៤-អ្នកនិពន្ធល្បី ៗ  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៤៨ លេខ ២ ខែមេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៣៧ គ.ស ១៩៩៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៤  
ផ្នែកសាសនា  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-សារព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដមសីហនុ វរ្ម័ន ចំពោះសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្ដម រណរិទ្ធិ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ទី១និងសម្ដេច ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី ២
២-សារព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដមសីហនុ វរ្ម័ន ចំពោះឯកឧត្ដម ឈន អៀម អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួង ធម្មការ និងសាសនា
៣-សេចក្ដីអំពាវនាវរបស់ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិត្យ
៤-សេចក្ដីសំរេចចិត្តរបស់អនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតមន្ដ្រី សង្ឃលើកទី៣ ១៩៩៤
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
៥-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ (ត) --ដោយភិក្ខុ (Jagdish Kasyapa)បកប្រែដោយ ឈន អៀន
៦-រឿងកាឡីយក្ខីនី --ប្រែ និង រៀបរៀងដោយ - មែន ប្រាង - អាំ ៣៨
៧-បុណ្យភ្នំបិណ្ឌ --រៀបរៀងដោយ - មែន ប្រាង - អាំ ៤៥
៨-អំពីពុទ្ធិកសមាគមពិភពលោក (ព.ស.ព) --ឈន អៀម ៥៦
៩-សង្គាយនាទី ២ --រៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង - អាំ ឆន កែសំរួលដោយ ឱម ខែម ៦៥
III. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ និងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
១០-ល្បើកនគរវត្ដ (ត) ៦៩
១១-គម្ពីរស្លឹករឹត --រៀបរៀងដោយ សម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យ អ៊ុម ស៊ុម ៩៤
១២-អំពីអ្នកតា --ប្រែសម្រួល ឈន អៀម ១០៣
១៣-ចេះដប់មិនស្មើប្រសប់មួយ --រៀបរៀងដោយ មៀច ប៉ុណ្ណ ១០៩
១៤-មាន់ស្រុក និងមាន់ព្រៃ --វណ្ណ ស៊ុនហេង ១១៣
១៥-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១១៩
១៦-ឆ្លើយកំណាព្យប្រស្នា (រង្វាន់លេខ១) --ព្រាប ភិរម្យ ១២០
១៧-ឆ្លើយកំណាព្យប្រស្នា (រង្វាន់លេខ ២) --នូច ជឹម ១២២
១៨-កំណាព្យប្រស្នា -- វណ្ណ ស៊ុនហេង ១២៥
IV. កំណត់ និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៩-សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ១២៦
២០-សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រកាសលទ្ធផលនៃចម្លើយ "កំណាព្យប្រស្នា"  
២១-និវេទកថា  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៤៨ លេខ ៣ ខែកក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ កក្កដា សីហា និងកញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ កក្កដា សីហា និងកញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ កក្កដា សីហា និងកញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៤  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ (ត) --ដោយភិក្ខុ (Jagdish Kasyapa)បកប្រែដោយ ឈន អៀន
២-តតិយសង្គាយនា --រៀបរៀងសង្ខេបដោយ លោក ម៉ែន ប្រាង លោក អាំ ឆន ២៣
៣-បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ --រៀបរៀងដោយ អាំ ឆន, ម៉ែន ប្រាង ២៦
៤-លោកសង្ឃខ្មែរ --ដោយលោក François Martini in France-Asie NO spécial 37-38បកប្រែ ឈន អៀម ៣៣
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៥-ល្បើកនគរវត្ត (ត) ៤៨
៦-ជីវប្រវត្ដិអ្នកព្រះភិរម្យភាសា អ៊ូ ហៅង៉ុយ --ស្រាវជ្រាវដោយ យី ធន់ ៦៧
៧-ពាក្យកាព្យប្រដៅជនប្រុសស្រី ៦៨
៨-លក្ខណៈពិសេសនៃជនជាតិខ្មែរ --ស្រាវជ្រាវដោយ ហៀន វណ្ណរ័ត្ន ៨៩
៩-ការសិក្សាសម័យបុរាណ --រៀបរៀងឃ្លាឃ្លោងឡើងវិញ ដោយ មៀច ប៉ុណ្ណ ១០០
១០-ចម្លើយប្រស្នាកំណាព្យ ១០៨
១១-ប្រស្នាកំណាព្យ ១២១
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ការចូលរួមសន្និសិទនៅសិរីលង្កា ១២២
១៣-ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូវៀតណាម ១២៦
១៤-សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរៀបចំបង្កើតឡើងវិញនៃពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ ១២៧
១៥-និវេទកថា  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៤៨ លេខ ៤ ខែតុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ តុលា វិច្ឆិកា និងធ្នូ លេខ ៤ - ១៩៩៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ តុលា វិច្ឆិកា និងធ្នូ លេខ ៤ - ១៩៩៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ តុលា វិច្ឆិកា និងធ្នូ លេខ ៤ - ១៩៩៤  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ (ត) --ដោយភិក្ខុ (Jagdish Kasyapa)បកប្រែដោយ ឈន អៀន
២-សង្គាយនាទី៤ --រៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន ១៨
៣-បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ (តចប់) --សម្រួលចាកព្រះត្រៃបិដក ដោយ ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន ២០
៤-អង្គការចាត់តាំងព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនិក នៅកម្ពុជា -- បកប្រែ : ឈន អៀម ៣១
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៥-ល្បើកអង្គរវត្ត (តចប់) ៣៨
៦-សេចក្ដីរំលឹកដាស់តឿន (ព្រះភិរម្យភាសា អ៊ូ) ៦២
៧-លក្ខណៈពិសេសនៃជនជាតិខ្មែរ (ត) --សិក្សាស្រាវជ្រាវ ដោយ ហៀន វណ្ណរត្ន ៧៧
៨-ការសិក្សាសម័យបុរាណ (តចប់) --រៀបរៀងឃ្លោងឃ្លាឡើងវិញដោយ មៀច ប៉ុណ្ណ ៨៥
៩-និមិត្តរូបនិយមនៃប្រាសាទហិណ្ឌូ និងប្រាសាទខ្មែរ --បកប្រែ ឈន អៀម ៩៥
១០-របៀបទស្សន៍ទាយទឹកភ្លៀង --ដោយ មៀច ប៉ុណ្ណ ១០៩
១១-ប្រវត្ដិឃុំដូនសរ (ស្វាយរៀង) ១១៦
១២-ស្វាមី ៥ ប្រការភរិយា ៧ ប្រភេទ ១២៣
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹងកំណាព្យប្រស្នា ១៣១
III. កំណត់ និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-សិក្ខាសាលាជាតិ ស្ដីពីព្រះពុទ្ធសាសនានិងការអភិវឌ្ឍសង្គមខ្មែរ --ឱម ខែម ១៣៤
១៥-ពិធីទទួលគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក --ឱម ខែម ១៣៧
១៦-កំណាព្យប្រស្នា  
១៧-និវេទកថា  

Flag Counter